Advertentie
sociaal / Nieuws

Rijk gaat tekorten jeugdzorg niet bijpassen

Als gemeenten dit jaar tekort komen op hun jeugdzorgbudget moeten zij dit zelf oplossen. Ook als sprake is van toename van de ‘zorgconsumptie’ en daarmee hogere kosten dan begroot, moeten gemeenten dit uit de eigen begroting aanvullen. Dat stelt staatssecretaris Van Rijn (VWS) in antwoord op Kamervragen van de SP.

01 juli 2015

Gemeenten die tekort komen op hun jeugdzorgbudget moeten dit zelf oplossen. Ook als sprake is van toename van de ‘zorgconsumptie’ en daarmee hogere kosten dan begroot, moeten gemeenten dit uit de eigen begroting aanvullen. Dat stelt staatssecretaris Van Rijn (VWS) in antwoord op Kamervragen van de SP.

Toename zorggebruik

In juli worden cijfers over het jeugdhulpgebruik beschikbaar; voor het eerst sinds de decentralisatie jeugdzorg. Tot nu toe is het voor gemeenten koffiedikkijken wat er precies op ze af komt. Het is niet bekend hoeveel jongeren daadwerkelijk en welke hulp krijgen, en wat dat kost. Het merendeel van de zorgaanbieders hebben nog geen declaraties naar gemeenten gestuurd, zo meldde Binnenlands Bestuur onlangs. Dit geldt ook voor delen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). De gemeente Leeuwarden heeft op eigen initiatief een rondje langs de jeugdzorgaanbieders gemaakt, de cijfers van de gestegen zorgconsumptie in het eerste kwarttaal van 2015 geëxtrapoleerd en op basis daarvan de vrees uitgesproken dit jaar op een tekort af te stevenen van 3 tot 5 miljoen euro, op een budget van 30 miljoen.


Jeugdhulpplicht

Eventuele tekorten in Leeuwarden, of waar dan ook in het land, mogen niet op kinderen worden afgewenteld, benadrukt Van Rijn. ‘Sinds 1 januari 2015 ligt bij gemeenten de jeugdhulpplicht.’ Leeuwarden heeft hem verzekerd ‘dat eventuele tekorten geen consequenties hebben voor de zorg voor de kinderen en gezinnen in de Friese gemeenten, onder verwijzing naar de jeugdhulpplicht en de wettelijk verankerde zorgcontinuïteit gedurende 2015 voor kinderen die in 2014 al zorg ontvingen’, schrijft Van Rijn aan de Kamer. Op de vraag of er ook ander gemeenten op tekorten afstevenen, blijft Van Rijn het antwoord schuldig aan SP-Kamerlid Nine Kooiman. Het jeugdhulpgebruik wordt landelijk gevolgd. Twee keer per jaar – in april en oktober − komen die cijfers voor iedereen beschikbaar. Alleen dit jaar worden de cijfers in juli gepubliceerd op StatLine, waarstaatjegemeente.nl en in de jeugdmonitor.


Budgettaire gevolgen

De staatssecretaris is niet van plan in te grijpen als gemeenten in de problemen komen. ‘Van gemeenten wordt verwacht dat zij afspraken maken met de aanbieders van zorg om de jeugdhulpplicht in te vullen, ook als er sprake is van een vraagontwikkeling die groter is dan verwacht, en de daaruit voortvloeiende budgettaire consequenties. Het is de gemeenteraad die daarop moet toezien.’

Naast de dreigende tekorten waarop gemeenten dit jaar afstevenen, speelt de invoering van het objectieve verdeelmodel − waarmee het totale jeugdzorgbudget vanaf 2016 over gemeenten wordt verdeeld − gemeenten parten. Deze leidt tot grote budgetverschuivingen tussen gemeenten en lijkt in niets op de budgetten die gemeenten dit jaar van het rijk kregen. Leeuwarden is een van de vele gemeenten van deze herverdeling die de dupe worden.

Lees meer over (de gevolgen van de invoering van) het objectieve verdeelmodel jeugdzorg in Binnenlands Bestuur van deze week (BB14, verschijnt 3 juli). 

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
A cut in costs, what else? Daar ging het toch om?! De centrale overheid gaat zuinig om met onze belastingcentjes. Dan dus ook niets meer bijdragen, want wie zuinig is kan weer andere nuttige dingen financieren
Adrie / medewerker gemeente
Ik sta hier achter want er is geld genoeg voor de jeugzorg.

Het merendeel van het geld gaat naar de favoriet de bemoeizorg burgers stalken zonder enige gene ongevraagd binnendringen in privelevens die geen hulp nodig hebben daar hebben ze wel heel veel geld voor over !

Voor wachtlijsten/hulp aanvragen is er zogenaamd geen geld.

De macht over het leukste willen ze koste wat kost houden.

Want veel kosten doet de bemoeizorg.

Van Rijn heeft het goed /ziet het goed nu de rest van het kabinet nog !

Jan
Tot nu toe reageren klaarblijkelijk alleen mensen waar jeugdzorg moest ingrijpen. Niet objectief dus. Ik ga ervan uit dat kosten van jeugdzorg noodzakelijk zijn en dat daar genoeg budget voor moet zijn. Maar dit kabinet bezuinigt over de ruggen van de zwakkeren om goede sier te maken met een belastingverlaging.
jan van der kooi / vader van 2 jonge kinderen
Er is een alternatief voor al die dure jeugdbescherming: het familiegroepsplan! Kostenbesparend en effectief. Per 1 jan. 2015 is het familiegroepsplan een vast onderdeel van de jeugdwet maar wordt nog niet voldoende door gemeenten toegepast. Er is veel meer voorlichting over het familiegroepsplan nodig.
Danny / gemeente
Er komen veel te veel kinderen onnodig en te makkelijk in de jeugdzorg terecht.

Je kunt niet alle kinderen in de jeugdzorg slingeren.

Zo heb je het geld snel op.

En inderdaad de bemoeizorg daar gaat het meeste geld naar toe omdat stalken ontzettend graag wordt uitgeoefend.

De ziekte waar de hulpverlening straks zelf voor behandeld moet worden omdat ze niet meer weg willen uit levens omdat burgers nieuwe sociale contacten MOETEN aanknopen .

We hebben het hier niet over de verwarde doelgroep maar de doorsnee burger die geen hulp nodig heeft.

We krijgen er een heel groot probleem bij.

Je kunt uitzoeken en bezoeken/contact zoeken met wie je wilt als team.

Ook de hele wijk mag zich voegen in iemands leven

ongewild want dat moet volgens de participatiewet.

Iemand moet maar afwachten wat zijn lot is de gemeente doet er niets aan.

Terwijl dit wel moet.

Het is nu al een grote chaos bij ons en in de wijken !
Wijnand
Hoe meer geld voor de jeugzorg hoe meer gevalletjes met een zielig stigmatiserend stempeltje.

Al die kinderen zijn echt niet ziek dus laten we de lange lijst stoppen.

jan van der kooi / secretaris
De kosten voor alle vormen van jeugdhulp kunnen in iedere gemeente aanzienlijk naar beneden:

- minder ondertoezichtstelling en nog minder

uithuisplaatsingen ( zijn heel duur en nu veel te

veel)

- meer efficiency : er zijn nu twee soorten

jeugdbescherming: JB en RvdK, zij doen hetzelfde

werk)

- objectieve voorlichting over alle vormen van jeugd-

hulp in elke gemeente spec. ambulante intensieve

thuisbegeleiding

- democratisering door ouderplatform

- aanstellen (regionale)ombudsmanAchtergrond mede: terugdringen van aantallen drama's en klachten rond Jeugdzorg

Jeugdzorg : een slecht opererende instantie

Hulpverleners huiveren bij dit woord

-

-
janicos / Maatschappelijk werker
Een plicht invullen zonder adequate financiering is niet mogelijk. Als het geld op is, is het op. Wat wel opvalt is dat de slarissern van bestuurders wel worden verhoogd. Als we hetzelfde principe wat voor de WMO etc geldt hanteren: minder geld v oor en dus betere bestuurders. Dan moeten er toch kwalitatief betere besluiten worden genomen?
Advertentie