Advertentie
sociaal / Nieuws

SER: sociale werkplaatsen behouden

Gemeenten doen nog veel te weinig om mensen met een beperking aan werk te helpen. Om te voorkomen dat daardoor een 'zeer kwetsbare groep' buiten de boot valt, is het zaak de sociale werkplaatsen niet te sluiten, maar een nieuwe rol te geven in de werkvoorziening. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een dinsdag gepubliceerde verkenning.

14 juni 2016

Gemeenten doen nog veel te weinig om mensen met een beperking aan werk te helpen. Om te voorkomen dat daardoor een 'zeer kwetsbare groep' buiten de boot valt, is het zaak de sociale werkplaatsen niet te sluiten, maar een nieuwe rol te geven in de werkvoorziening. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een dinsdag gepubliceerde verkenning.

Gewone bedrijven
De sociale werkplaats was tot voor kort de plek waar mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking terechtkonden voor werk. Het kabinet heeft evenwel besloten dat voortaan gewone bedrijven, samen met de gemeenten, ervoor zorgen dat deze groep mee kan doen in de samenleving.
 

Achterstand
Werknemers én werkgevers stellen vast dat dit nauwelijks van de grond komt. Er worden veel te weinig aanvragen voor 'beschutte' werkplekken goedgekeurd. Omdat de afbouw van de sociale werkplaatsen sneller gaat dan de opbouw van nieuwe alternatieven, is bijsturing van het beleid noodzakelijk. 'Wij moeten nu alles op alles zetten om de achterstand in te halen', aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer. 'Deze bijstelling is echt noodzakelijk want kwetsbare mensen verdienen onze bescherming', zei FNV-voorzitter Ton Heerts. Werkgeversvoorman Hans de Boer onderschrijft dat. 'Ondernemers willen deze groep er gewoon bij', zei hij. 'We kunnen hen niet in de steek laten.'

Niet tevreden
Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) stelt in een reactie dat gemeenten het aanbieden van beschut werk 'veel steviger ter hand moeten nemen'. 'Ook ik ben niet tevreden. Het is niet zo dat de sociale werkplaatsen worden afgebouwd, maar ze moeten wel worden omgevormd tot sociale werkvoorzieningen van de 21e eeuw.' Het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld voor de inrichting van 30.000 nieuwe beschutte werkplekken, aldus de bewindsvrouw. Voor de hervorming is vorig jaar 100 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.

Wettelijke maatregelen

Klijnsma verwacht binnenkort de resultaten van een onderzoek van de Inspectie SZW over beschut werk. Als dat rapport de uitkomsten van de verkenning van de SER bevestigt, overweegt Klijnsma wettelijke maatregelen.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wajong'er / Participant met behoud van Wajong.
Gewoon de bezuiniging op de WSW terugdraaien, de lonen van WSW-medewerkers maximeren op maximaal 120% van het Wettelijk Minimumloon en de oude WSW-doelgroep die voor de invoering van de nWSW in 1998 in dienst zijn gekomen, herindiceren. Dan blijft er voldoende geld beschikbaar voor Beschut Werk/WSW.
A.
Inderdaad!Zelf werkzaam geweest bij een SW-bedrijf als reguliere kracht. Het was vanaf het begin af aan te verwachten dat dit op niets uit zou draaien. Je kunt doelstellingen bedenken, bedrijven regels op leggen maar er zijn niet al teveel reguliere bedrijven die zitten te wachten op een SW-medewerker. Ook niet in tijden dat geen sprake is van crisis. Klijnsma heeft zelf gemakkelijk praten. Zij werkt - als lichamelijk beperkt persoon - zelf bij de overheid.En als de overheid dan zelf ook het goede voorbeeld eens zou geven! Maar ook dat gebeurt niet. Zelfs oudere werknemers worden daar al zoveel mogelijk gemeden. En mensen die niet hun hele leven in de ambtenarij hebben vertoefd, idem dito! Nee, de overheid geeft zelf wel het allerslechtste voorbeeld!Bedrijven verplichten om kwetsbare mensen aan te nemen, leidt hoe dan ook schipbreuk. Als er al een baan beschikbaar is dan passen ze niet in het team of worden ze genegeerd. Daar word je doodongelukkig van. Op een SW worden ze tenminste gewaardeerd en aangesproken als werknemers!Leuk al die ideetjes maar eerst geld menen te besparen door dergelijke bedrijven op te doeken en er daarna achter te komen dat het toch wat minder goed doordacht was (of simpelweg waarschuwingen van mensen die t weten kunnen, genegeerd), DAT kost pas geld! En een hoop onmacht en verdriet bij degenen die de dupe werden en nu thuis zitten!
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
De resultaten van het in 2013 gesloten Sociaal Akkoord en de invoering van de Participatiewetgeving zijn dramatisch. Dat heeft alles te maken met de lichtzinnige wijze waarop de gemaakte afspraken door dit VVD/PvdA-Kabinet zijn en worden uitgevoerd. Er is vooral sprake van weinig consistent beleid en verzuimd is om instrumenten in de wetgeving op te nemen om nakoming van de afspraken af te dwingen. Hoogste tijd dat er een einde komt aan dit prutswerk.
Tim020 / Mens
'Wij moeten nu alles op alles zetten om de achterstand in te halen', aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer. 'Deze bijstelling is echt noodzakelijk want kwetsbare mensen verdienen onze bescherming', zei FNV-voorzitter Ton Heerts. Werkgeversvoorman Hans de Boer onderschrijft dat. 'Ondernemers willen deze groep er gewoon bij', zei hij. 'We kunnen hen niet in de steek laten.'

Mariëtte Hamer, Ton Heerts etc. Allemaal mensen met sociale uitspraken die dan zelf denken daarmee een sociaal mens te zijn, en tegelijk anderen vaak de maat memen. Nou, ik durf te wedden dat er bij de SER en bij de FNV nauwelijks mensen werken met een beperking en deze gaan er daar ook niet komen.
AE Gille / gepensioneerd controller
Aardig dat de SER heeft geconcludeerd dat de beoogde instroom van gehandicapten bij lange na niet wordt gerealiseerd.

Wat wil je, alles wordt ingezet doorstromen naar het bedrijfsleven. De afdelingen werk en inkomen van de gemeenten hebben de sociale werkvoorziening overgenomen met desastreuze gevolgen.

Met jobcoaches, die een heel andere attitude hebben dan de werkleiders uit de WSW, wordt het mislukte beleid versterkt.

Grappig is dan weer wel dat de staatssecretaris nu weer gaat dreigen met verplichtingen. Blijkbaar niet geleerd van het verleden. Eind jaren negentig moest van de instroom in de WSW een kwart naar begeleidwerken. Voldeed je niet aan deze eis dan kreeg je een boete. Dit werkte niet en de boete werd omgezet naar een beloning. Ook dat werkte niet.

In de door mij geproduceerde jaarverslagen heb ik regelmatig en onderbouwd gewezen op het desastreuze beleid wat nu participatie heet.

Terug naar de sociale werkvoorziening als een bedrijfstak verschoond van beleidsmedewerkers met een diversiteit aan werkzaamheden en met goede contacten met het bedrijfsleven die je werk gunnen .

Ik denk dat dit per saldo goedkoper en beter voor de doelgroep is,

faber
Mbt het arbeidsmarktbeleid voor mensen met een beperking ia het één grote chaos geworden. Het kabinet schaft de wsw af maar niet voor de bestaande groep, schaft de Wajong af behalve voor 100% duurzaam arbeidsongeschikten ook voor de bestaande gevallen. Gevolg is dat mensen die voorheen in de wsw of Wajong stroomden nu óf thuiszitten óf in bijstand zitten. Gemeenten worden krijgen geld voor die nieuwe instroom, veel te weinig maar toch. Maar voor de oude groep wsw-ers krijgen ze veel te weinig. Dat weigert het rijk domweg onder ogen te zien en wordt sus botweg genegeerd door Klijnsma en vooral haar ambtenaren onder aanvoering van DG Bernard ter Haar. Dan hebben gemeenten dus sociale werkvoorzieningen waar als ze niks doen langzaam het licht uit gaat; wsw gaan met pensioen of stromen uit maar we komen geen nieuwe. Daar dreigen dus grote frictie verliezen waar gemeenten voor opdraaien. Vervolgens gewone bijstandergerechtigden in sociale werkplaatsen de gaten laten opvullen onder het motto of mom van arbeisamarkttoeleiding en participatie. En dan mogen gemeenten ook nog even het gewone bijstanssweek uitvoeren. Vindt u het wonder dat dat spaak loopt. En spelen er op achtergrond én voorgrond politieke machtsspelletjes. Een sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers overgenomen door het rijk met allerlei zaken die gemeenten moeten of juist niet. Vakbonden die via de achterdeur het afschaffen van de wsw willen repareren, CAO's willen ipv eenzijdige arbeidsrelaties zoals de gemeenten die het liefst wel zien. En een stuk of wat eigenwijze gemeenten die hun eigen gang willen gaan en vinden dat dat moet kunnen omdat alles gecentralisweed
Ruud / Wsw indicatie
Ik wordt helemaal niet geholpen met mij wsw indicatie.
Advertentie