Advertentie
sociaal / Nieuws

VNG hekelt asielaanpak van het kabinet

Dat het rijk de financiering voor de Landelijke Vreemdelingenvoorziening wil stopzetten, ‘hoort niet bij de interbestuurlijke verhoudingen’.

06 mei 2023
Asielzoekers-shutterstock-356528018.jpg
Shutterstock

Het rijk biedt onvoldoende structurele oplossingen voor de opvang, huisvesting en integratie van asielzoekers. Dat is wel hoogst noodzakelijk, zeker nu het een steeds groter beroep op gemeenten doet voor asielopvang, huisvesting van statushouders én opvang en ondersteuning van Oekraïners.

Schrijnende situaties voorkomen

Dat schrijft VNG-directeur Leonard Geluk in een brief aan de VNG-leden. De gemeenten maken zich grote zorgen over de impact van de verwachte asielinstroom. Het kabinet maakte onlangs bekend dat er de komende periode wederom grote aantallen asielzoekers worden verwacht. Door die stijgende aantallen neemt de druk op gemeenten, uitvoeringsorganisaties, de woningmarkt en sociale voorzieningen nog meer toe.Het staat buiten kijf dat moet worden voorkomen dat er opnieuw schrijnende situaties in de asielopvang ontstaan, zoals we die afgelopen zomer gezien hebben.’

Geen garanties

De VNG constateert echter dat het rijk onvoldoende structurele oplossingen biedt en kan dan ook 'geen garanties' geven dat alle opgaven kunnen worden uitgevoerd. Zo toont het rijk nog weinig voortvarendheid in het realiseren van de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen, terwijl in augustus vorig jaar nog bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over een versnelde uitvoering ervan. Ook zouden statushouders en kansrijke asielzoekers snel in regionale opvanglocaties worden geplaatst en er meerdere gemeenschappelijke vreemdelingenlocaties komen. Deze elementen noemt de VNG ‘cruciaal’ voor het gewenste opvanglandschap. ‘We blijven dan ook hameren op het nakomen van gemaakte afspraken en zijn hierover continu met het rijk in gesprek.’

De LVV is noodzakelijk, omdat ongedocumenteerden anders op straat belanden en uit het zicht raken van overheid en instanties

Leonard Geluk, directeur VNG

Samenhangende aanpak

Verder benadrukt de VNG de impact van de oplopende aantallen asielzoekers, statushouders en ook de Oekraïense ontheemden op het draagvlak onder de bevolking, aangezien de toename ook de druk op wonen, zorg, onderwijs, integratie en leefbaarheid verhoogt. Een samenhangende aanpak is daarom nodig, vindt de VNG. Voldoende personeel is hiervoor ‘randvoorwaardelijk’, maar de zeer krappe arbeidsmarkt en de huidige personeelstekorten vormen nu de grootste belemmeringen hiervoor. Het rijk moet daarom een ‘stevige, integrale regie’ voeren. ‘Daarbij moet verkokering en regelgeving die elkaar tegenwerkt worden tegengegaan.’

Interbestuurlijke verhoudingen

In reactie op de Voorjaarsnota merkt de VNG op dat er extra middelen komen voor verschillende onderwerpen, maar ook dat de financiering voor de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) na dit jaar wordt stopgezet. Dat noemt de vereniging ‘opmerkelijk’, want in het regeerakkoord was juist een landelijke uitrol afgesproken. De LVV is noodzakelijk, omdat ongedocumenteerden anders op straat belanden en uit het zicht raken van overheid en instanties, voert de VNG aan. Gemeenten die deze groep opvangen krijgen daar nu een vergoeding voor, maar vanaf 2024 dus niet meer. ‘Dat het rijk deze financiering wil stopzetten, hoort volgens de VNG niet bij de interbestuurlijke verhoudingen.’

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
In 1957 werd het VN Vluchtelingenverdrag met hart en ziel omarmd en ondertekend. Lange tijd had dit verdrag in de westerse wereld weinig betekenis, tot de opkomst van het internationaal vliegverkeer eind jaren ‘80 van de vorige eeuw. Sindsdien hebben regeringen geprobeerd om het aantal personen dat een beroep doet op dit verdrag, zo klein mogelijk te krijgen. Het is verworden tot een circus waarin het alleen de sterksten, de slimsten en de rijksten lukt om Ter Apel te bereiken. Maar de mensen die dat lukt, zijn lang niet altijd de mensen die aan de voorwaarden voldoen en we krijgen ze niet meer weg. Kortom: we hebben dit verdrag ooit ondertekend, maar we willen het eigenlijk niet en het is ook eenvoudigweg niet uit te voeren. Het principe dat iedereen ter aarde recht heeft om via een aanvraag in Ter Apel asiel aan te vragen, is feitelijk onmogelijk als we er niet alles aan doen om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk mensen Ter Apel bereiken. We weten dit allemaal, de politiek weet het, maar niemand durft er zijn vingers aan te branden. Het echte vraagstuk is: 1) Willen wij vluchtelingen helpen 2) Wat hebben we ervoor over en 3) Hoe kunnen we dat het beste doen. Dit zijn de echte vragen waar de landelijke politiek zich mee bezig zou moeten houden. De vragen die de VNG stelt gaan uit van een voortbestaan van een stelsel dat geen enkele toekomstbestendigheid in zich heeft. Het huidige vluchtelingenbeleid is volkomen nutteloos. De echte vluchteling heeft er niets aan en Nederland ook niet. Dus opzeggen dat verdrag en op naar een humaner beleid waar de wereld verder mee komt.
Bert Bakker
Het lijkt mij anders een heel goed idee om illegalen op te sporen en op een bootje naar hun werelddeel te begeleiden. Laat ze zelf de broek ophouden en wel gewoon thuis. Nee dat is niet onmenselijk. Onmenselijk is dat voor verschillende mensen in dit land verschillende regels gelden. Jij en ik worden geacht de wet te volgen en worden welzeker gesanctioneerd zouden we dat niet doen. Moet voor iedereen gelden. Als je te beroerd bent om je te melden dan maar niet. Buiten dat als jij en ik willen emigreren moet je dat gewoon aanvragen en als je aan de bepalingen voldoet dan kun je. Kunnen die mensen ook, helemaal met vluchtelingenstatus. Als je echt vluchteling bent is het een stuk goedkoper om via een vpn e.e.a. voor te bereiden dan die smokkelaars in te huren en is je status aan te tonen. En hier een paar kinderen werpen als anker moet heel hard voorkomen worden.
Bert Bakker
Waarmee ik bedoel dat je dat moet voorkomen mochten die mensen illegaal zijn. Heb je status dan ben je welkom en je kinderen ook natuurlijk.
Nico Bos
"De LVV is noodzakelijk, omdat ongedocumenteerden anders op straat belanden en uit het zicht raken van overheid en instanties". LVV subsidies worden verleent om uitgeprocedeerde vreemdelingen die niet in ons land worden toegelaten alsnog 24 uurs opvang te garanderen en perspectief te bieden. Zie de regeling voor Amsterdam:
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR679857/1
Ook de VNG begrijpt het niet, de LVV is overbodig, deze mensen moeten conform de rechterlijke einduitspraak (hoger beroep) terug naar het land waar ze via een EU lidstaat Nederland binnen kwamen; er komt geen verblijfsvergunning. En het is de taak van de regering om de niet gekwalificeerde gelukzoekers op eigen kosten fysiek uit te wijzen totdat de EU hiervoor met een oplossing komt.
Hielco Wiersma
Structureel asielbeleid en de bekostiging daarvan kan op hoofdlijnen het beste via de Europese Unie, G7/G20 en de Verenigde Naties -dus mondiaal- worden geregeld. In eerste instantie zou de opvang van vluchtelingen dan in eigen contigent/regio moeten plaatsvinden. Huisvesting te regelen via de Overheid.
De uitwisseling van studenten kan verlopen via het stellen van een maximum quotum en vervolgens per studierichting. Huisvesting te regelen via bedrijven en particulieren.
Arbeidsmigratie eveneens via een quotum, maar dan naar arbeidsbehoefte. Aan de huisvesting dienen werkgevers zelf een substantiële bijdrage te leveren.
Hans Bakker
Dit forum heeft volstrekt geen zin. Eerst komt het vluchtelingenbeleid en daarna het asielbeleid. Asiel is maar een middel om te komen tot een doel, namelijk het helpen van vluchtelingen. Zolang wij hier in Nederland op alle niveaus doel en middel door elkaar blijven halen in onze discussies, blijven we hierop vastlopen. Het middel, asiel, is geen geschikt middel meer voor het doel. Zolang discussies gaan over asiel, is het kader, de agendering van het onderwerp, te smal om überhaupt tot een oplossing te komen.
Hielco Wiersma
De verwevenheid van vluchtelingenbeleid en asielbeleid is groot en nauw met elkaar verbonden.
Nico Bos
Nieuws van vandaag: de Staatssecretaris van der Burg is teruggefloten (strijd met een "regeerakkoord") en wil nu toch de bed-bad-broodregeling behouden, sterker nog, hij wil deze nu zelfs uitbreiden tot een landelijk dekkend netwerk. Voorwaarde voor die LVV subsidie is wel dat het puur gericht moet zijn op terugkeer van de uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar dat is helemaal niet de taak van de LVV maar van de Dienst Terugkeer en Vertrek, de marechaussee en de politie. Dat waren er vorig jaar ca. 25.000. Dus staatsecretaris: aan de slag en niet de vervelende klusjes uitbesteden aan de gemeentes.
Hielco Wiersma
Zowel Europees als mondiaal aanpakken en in afwachting van het resultaat daarvan tussentijds het Deense systeem invoeren. Zweden gaat ook al die kant op. Het Kabinet dient nu actie te ondernemen voor het scheppen van structureel asiel- en vluchtelingenbeleid voordat het verder uit de hand loopt.
Advertentie