sociaal / Partnerbijdrage

Aanpak discriminatie: rechtvaardig, constructief en verbindend

Wat kan een gemeente of publieke organisatie doen?

18 april 2024
aanpak discriminatie

Gelijke behandeling is een grondrecht. Toch komt discriminatie nog steeds voor. Zo heeft 1 op de 10 Nederlanders zich in 2021 gediscrimineerd gevoeld (CBS, 2022). De spanning die discriminatie in het alledaagse leven veroorzaakt en de schadelijke effecten hiervan vragen om aandacht, ook lokaal. Wij voelen ons medeverantwoordelijk om discriminatie aan te pakken en we hebben de mensen in huis die weten wat een gemeente, onderwijsinstelling of publieke organisatie kan doen.

Onze ervaring leert dat ontmoeting, wederzijds respect en kennisuitwisseling bijdragen aan een samenleving waarin discriminatie minder voorkomt. Hier moet je niet te licht over denken. Gedragsverandering kost tijd. Met één campagne ben je er niet. Houd het consequent op de agenda en blijf met inwoners praten over discriminatie en hoe dit samen in de buurten, wijken en gemeenten te verminderen. Betrek alle stakeholders bij de aanpak.

We kunnen discriminatie moeilijker maken door de verhalen van mensen die worden gediscrimineerd uit de anonimiteit te halen. Geef ze een gezicht.

Maarten van de Donk, adviseur RadarAdvies

Onze aanpak discriminatie

Wij gaan voorbij de papieren werkelijkheid. Onze aanpak richt zich op concrete oplossingen, waarbij we uitwisseling en samenwerking stimuleren. We weten hoe we samenwerkingstrajecten moeten laten bloeien binnen en tussen gemeenten en (publieke) organisaties. Zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau. Bijvoorbeeld bij regionale samenwerking, structuur- en cultuurverandering.

Om te zorgen voor minder discriminatie binnen jouw gemeente, onderwijsinstelling of publieke organisatie doen wij:

 • Beleidsontwikkeling of -evaluatie
  In 2022 had 65% van de gemeenten nog geen antidiscriminatiebeleid ondanks de taken die de lokale overheid op dit vlak heeft (Movisie, 2023). RadarAdvies kan ondersteunen bij het ontwikkelen en vormgeven van lokaal antidiscriminatiebeleid. Bijvoorbeeld bij het creëren van visie en draagvlak, het verkennen van wat er lokaal speelt, beleidsontwikkeling, monitoring en evaluatie.
 • Onderzoek
  We brengen een situatie in kaart, bijvoorbeeld naar aanleiding van zorgelijke signalen of incidenten. We maken een probleem of juist werkzame elementen inzichtelijk en geven advies op maat. En we kunnen ondersteunen bij het verankeren van positieve veranderingen.
 • Netwerkopbouw
  We bouwen bruggen tussen verschillende groepen in de samenleving. Ook als het om een sensitief onderwerp zoals discriminatie gaat. Dit vraagt om een tactvolle benadering. RadarAdvies kan de schakel vormen tussen gemeente en doelgroep(en) en kent zelf ook een groot netwerk (bijvoorbeeld binnen diverse islamitische gemeenschappen). We betrekken niet alleen gevestigde organisaties, maar juist ook de inwoner die ervaringen met discriminatie niet eerder buiten de eigen kring heeft besproken. Zo faciliteren we nieuwe contacten en uitwisseling tussen groepen.
 • Gespreksleiding
  We leggen we verbindingen tussen verschillende groepen mensen. We leiden gesprekken en bijeenkomsten waarin het onderwerp discriminatie wordt besproken. Of we gaan het gesprek aan naar aanleiding van signalen, om samen tot oplossingen te komen.

Voorbeeldopdrachten aanpak discriminatie

Opdrachtgever:        Gemeente Amsterdam
Opdracht:
                  Aanpak discriminatie LHBTIQ+ Amsterdam
Aanpak:                                     
Vrijwel iedere lhbtiq+persoon ervaart weleens discriminatie. Lhbtiq+personen worden nageroepen of uitgescholden, geconfronteerd met intimidatie en zelfs fysiek geweld. Een effectieve aanpak van anti-lhbtiq+discriminatie is complex. De lage meldingsbereidheid, de beperkte politiecapaciteit en gebrekkige kennis van zaken spelen een adequate anti-discriminatie aanpak parten. Amsterdam bouwt aan preventienetwerken van gemeente, politie, meldpunt discriminatie, OM en mensen en organisaties uit de lhbtiq+gemeenschap die samen de veiligheidsituatie monitoren. Radar helpt om deze netwerken op te zetten.

Opdrachtgever:          Gemeente Amstelveen
Opdracht:
                    Quickscan inclusie en antidiscriminatie (2022)
Aanpak: 
De gemeente Amstelveen wilde weten wat haar intenties en inspanningen op het gebied van inclusie en diversiteit hadden opgeleverd. Op basis van een documentanalyse en interviews zijn resultaten op de terreinen algemeen, onderwijs, woonbeleid, sportbeleid, werk en inkomen en LHBTI onderzocht en zijn aanbevelingen gedaan om tot meer impact te komen.

Opdrachtgever:           Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Opdracht:
                     Focusgroepen Moslimdiscriminatie (2020)
Aanpak: 
Door groepsgesprekken met moslims (gemengd en alleen vrouwen) en gemengde groepen (moslims en niet moslims) is de beleving van moslimdiscriminatie in beeld gebracht. Aan de hand van semigestructureerde gesprekken ontstond een openhartig beeld waar mensen individueel of als groep tegenaan lopen of waarover ze zich zorgen maken als het gaat om achterstelling op school, in straat of buurt.

Discriminatie aanpakken in jouw gemeente?

Neem dan contact op met Maarten van de Donk, adviseur RadarAdvies.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.