Advertentie
sociaal / Nieuws

Eerste Kamer akkoord met Jeugdwet

De overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten en de bezuinigingen die met de decentralisatie jeugdzorg gepaard gaan, liggen de senaat zwaar op de maag. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens het debat over de Jeugdwet in de Eerste Kamer. Volgende week wordt over het wetsvoorstel gestemd.

12 februari 2014

De Eerste Kamer heeft veel en grote zorgen over de uitvoering van de Jeugdwet. Met name de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten en de bezuinigingen die met de decentralisatie jeugdzorg gepaard gaan, liggen de senaat zwaar op de maag. Volgende week wordt over het wetsvoorstel en een aantal moties gestemd, maar nu al is duidelijk dat een meerderheid met de wet zal instemmen.

Tanende invloed raad

Ook over de democratische controle, of beter gezegd het gebrek daaraan, zijn bedenkingen. De tanenende invloed en controlemogelijkheden van gemeenteraden door de vele samenwerkingsverbanden baart de senaat zorgen. Na beantwoording en enkele toezeggingen door de staatssecretarissen Van Rijn (VWS, PvdA) en Teeven (Justitie, VVD) in het ruim 12 uur durende debat is het zo goed als zeker dat de Eerste Kamer volgende week met de wet zal instemmen. Dit kabinet heeft dan de eerste van de drie grote decentralisatiewetten binnen het sociaal domein door beide Kamers geloodst. Hierna volgen de Participatiewet en de nieuwe Wmo. Het kabinet wil de drie wetten per 2015 laten ingaan.

Meerderheid voor

PvdA, VVD, CDA en D66 zullen hoogstwaarschijnlijk instemmen, waarmee een meerderheid voor de Jeugdwet is. SP heeft een derde termijn aangevraagd, PVV wil uitstel van de stemming. GroenLinks, ChristenUnie en SGP beraden zich nog. OSF en PvdD zullen tegen stemmen.

Bezuiniging blijft

Verzoeken om temporisering van de bezuinigingen zijn door Van Rijn van de hand gewezen. Zo groot is die taakstelling, zeker in het eerste jaar (5%) niet, zo betoogde hij. Het doel van de wet is bovendien om problemen zo vroeg mogelijk te signaleren, zodat sneller kan worden ingegrepen en daarmee doorverwijzing naar duurdere hulp kan worden voorkomen. Preventie, samenhang en integrale aanpak zijn de toverwoorden voor deze transitie, die op deze manier tot kostenbesparing zullen leiden, benadrukte Van Rijn diverse malen.

Financieel vangnet

De angst dat gemeenten zorg afwijzen omdat het geld op is, heeft Van Rijn kunnen wegnemen. Gemeenten krijgen een zorgplicht. Als het budget voor het sociaal domein op is, moeten ze de benodigde euro’s elders uit de gemeentelijke begroting halen. Het antwoord op de vraag wat er gebeurt als ook dat onvoldoende is, heeft Van Rijn niet direct gegeven. GroenLinks heeft daarop in een motie om een vangnetregeling gevraagd. Het rijk blijft als stelselverantwoordelijke eindverantwoordelijk voor de decentralisatie van de jeugdzorg, en moet met garanties komen als het financieel mis gaat, vindt GroenLinks.

Frictiekosten

Er komt een Transitie Autoriteit Jeugd; een onafhankelijke gezaghebbende commissie die bij problemen en geschillen tussen bijvoorbeeld gemeenten, zorgverzekeraars en zorginstellingen gaat overleggen en zo nodig de staatssecretaris zal vragen in te grijpen. Het probleem van de frictiekosten moet hier worden opgelost.

Zorgplicht gemeenten

Lang werd gedebatteerd over de jeugd-ggz. Evenals in de Tweede Kamer, had ook de senaat vraagtekens bij de wenselijkheid om ook dit onderdeel – nu een verzekerd recht -, over te hevelen naar gemeenten. De vrees voor willekeur en het ontzeggen – uit budgettaire overwegingen – door gemeenten van noodzakelijke hulp aan kinderen was groot. Het betoog van Van Rijn (gemeenten hebben een zorgplicht, een onafhankelijke instantie bepaalt of en welke zorg nodig is, huisartsen kunnen kinderen doorverwijzen en gemeenten moeten die zorg betalen) heeft de senaat kunnen overtuigen dat de jeugd-ggz bij de gemeenten thuishoort.

Meldpunt jeugd-ggz

Wel wil de PvdA dat er een meldpunt jeugd-ggz in het leven wordt geroepen. Gemeenten, burgers, professionals en ouders kunnen daar aankloppen met problemen of het melden van misstanden. Het kabinet moet de Kamers hierover jaarlijks  rapporteren. Een motie hiertoe wordt volgende week in stemming gebracht.

Bestuurskracht

De zorgen over de tanende invloed van de raad deelt staatssecretaris Teeven niet. Voor de decentralisaties zijn ‘robuuste’ gemeenten nodig met ‘voldoende bestuurskracht’. Als niet vrijwillig voor gemeentelijke herindeling wordt gekozen, moet regionaal worden samengewerkt. Op een enkele uitzondering na zijn rondom de jeugdzorg voldoende samenwerkingsverbanden tot stand gebracht, stelde Teeven.

Controlemogelijkheden

Gemeenten kunnen op diverse manieren grip en zicht houden op wat daar gebeurt, vindt de staatssecretaris. Via het indienen van zienswijzen op de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen die daartoe worden opgetuigd, bijvoorbeeld. Ook zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht informatie te geven als gemeenteraden daarom vragen. Daarnaast kunnen raden een raadslid of bestuurder in het samenwerkingsverband afvaardigen. Ook krijgen rekenkamercommissies dezelfde bevoegdheden als rekenkamers, waardoor de controlemogelijkheden worden vergroot. De senaat nam er genoegen mee.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan
Dit gaat inderdaad niet goed. Bezuinigen en gemeentes opzadelen met een onmogelijke taak. Over 3 jaar komen de eerste resultaten naar buiten en dan hebben we een hele inhaalslag te maken. Nederland schande! Volksvertegenwoordigers schande! Ik ben boos.
Ellen
Dus gemeenten krijgen een zorgplicht. Maar zullen ze dan niet geneigd zijn om zorg goedkoop in te kopen? Dus liever een zweverige puberfluisteraar dan een gedegen kinderpsychiater? En ach, als je een paar jaar wacht, dan komt het kind vanzelf in de volwassen GGZ. Nouja, als het niet al voor de trein is gesprongen dan. Maar dat scheelt ook weer kosten.Waarom wordt niet de hele gezondheidszorg bij de gemeenten ondergebracht? Oncologie kunnen de gemeenten ook wel zelf regelen, Gewoon een aanbesteding en de goedkoopste aanbieder wint. Best werkzaam, die Bach druppels. En cardiologie, waarom al die dure medicijnen en operaties? Gewoon wat meer wandelen.Maar ja, het is maar jeugd he. Die stemmen toch nog niet. En de ouders hebben geen tijd, want die proberen te redden wat er te redden valt met hun schizofrene verslaafde zoon, of anorectische dochter. Ach ja, kinderprobleempjes. Modeverschijnselen zijn het, en tekortschietende opvoeding.Wel een fijne gedachte dat ondertussen de bankiers en managers van andere bedrijven weer bonussen krijgen. Het gaat gelukkig goed met de economie.
Marina
Wanneer komt het argument op tafel van discriminatie van GGZ zorg tov somatische zorg. De landen om ons heen kijken met verbazing toe hoe deze grote vergissing als een modderstroom ons land gaat bedekken. De eigen bijdrage voor GGZ in 2012 was na een jaar van tafel, ook vanwege het discriminerende karakter ervan. Kan dit vanuit de Europese regelgeving nog tegengehouden worden?
Joris / Denker
Bij alle gemeentes staat het water aan de lippen, omdat er geld gebrek is. Er valt niet te bezuinigen de krimp is er uit veel meer mensen leven onder het bestaansminimum dus kunnen geen gelden meer opbrengen. Boven dien is het wel zo dat scholen de problematiek zien maar er niets mee mogen doen. Jeugdzaken luisteren te veel naar ma maar kijken niet naar het probleem van het kind. Soms kan het kind betere zorg bij pa krijgen of andersom. Autisme en ADHD dat is een probleem waar de ouders en het kind begeleid dient te worden, soms is het goed om het kind in een andere opvang te plaatsen hoewel de goede opvang door het beleid de nek is om de draaid neem bv Jeugddorp de Glind het is soms beter om buiten je leefgebied of je crimineel gebied naar een sociaal gebied te wonen om op het juiste spoor te komen. Ik vraag me af als je het allemaal op de gemeente laat aankomen waar blijft dan de juiste contacten omdat soms beter is om de zorg voor te zetten buiten de gemeente grens. Hoewel er in de media veel voorbeelden voorbij zij gegaan dat het fout liep. Een autistisch kind kan het gezin zo verstoren dat een pleeggezin zoals in de Glind vroeger een goede tijdelijke oplossing van het kind is, eigenlijk was om het beleid nu daar ander is. Het komt regegeld voor dat kinderen met zo'n aandoening hun ouders het zelf ook hebben. Daarom is het goed dat een kind goed begeleid word maar we zij wel PGB aan afschaffen daar zitten hele bekwamen en goedkopere krachten.
Sjoerd Visser
Het grote probleem in NL is: dat men plannen doordrukt die bijna onmogelijk zijn om correct en goed uit te voeren en waarvan de burgers meestal het dupe zijn. De gebreken die achteraf te zien zijn worden wel aangepakt, maat het foute beleid houdt men in stand. Telkens reacties op eerdere beleidswijzigingen maar de wijziging zelf herstellen...helaas...dát zit er niet in. Vooral niet toegeven dat het beleid niet in orde is en veel ter snel doorgevoerd wordt als men een incidenteel succesje ziet tijdens het proefdraaien. Mijn schild ende vertrouwen ben ik al jaren kwijt, en de geloofwaardigheid van de overheid is ook al jaren zoek....met al die "oplossingen" die teveel problemen veroorzaken.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
Hoe wil Teeven dat gemeenten hier samenwerken? Wanneer is een gemeente "robuust"? Ik werk bij een kleine gemeente x. Er zijn hier 5 jeugdzorg gevallen. De kleine gemeenten om ons heen hebben er ook tussen de 3 en de 5. Er zit een grote jeugdzorg instelling aan de rand van de stad y. Daar zitten er 150 vanuit de stad en 30 vanuit 10 kleine gemeenten. Als 2 kleine gemeenten fuseren, dan zitten er 8 vanuit de nieuw gevormde gemeente z. Die fusie zet dus geen zoden aan de dijk. Het blijft samenwerken. De jeugdzorg wordt ineens bepalend voor de hele staatsinrichting. Dat is zeer verkokerd. Fusies van deze kleine gemeenten tot gemeenten met reusachtige oppervlakten leidt weer tot geheel andere problemen. De democratische legitimatie en de samenhang is straks geheel verdwenen. Kleine gemeenten moeten zich gelukkig prijzen met relatief weinig probleemgevallen in plaats van zich zorgen te maken over democratische legitimatie die voor dit onderwerp amper van belang is.
Flip Zolderman
@Ellen: cynisch maar wel raak, want ook ik ben bang dat de ambtenaar die toevallig de beslissingen neemt bij de gemeente op een vreemde manier de doorslag kan gaan geven. Controleer dat maar eens allemaal. Ik heb in het verleden wel eens de op zijn zachtst gezegd merkwaardige manier proberen aan te kaarten waarop asielzoekers in mijn gemeente werden behandeld (aanzienlijk strenger en onbeschofter dan in buurgemeentes, kan ik je verzekeren), maar kreeg geen poot aan de grond. Dus ik hou mijn hart vast, en wens al die ouders alle sterkte!
Advertentie