of 63966 LinkedIn

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp op de schop?

De eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp kan op de schop genomen worden. Er kan worden gekozen voor herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alleen de huishoudelijke hulp.

Om de kosten voor de Wmo te beteugelen, kan worden gekozen voor herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alleen de huishoudelijke hulp. ‘Hiermee worden personen met een laag inkomen ontzien en gaan alleen personen met een hoger inkomen een hogere eigen bijdrage betalen.’

Verhoging

Ook kan worden gekozen voor verhoging van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp van 19 naar 25 euro per maand. Dit zijn enkele beleidsopties die in politiek Den Haag leven en die zijn geanalyseerd door het Centraal Planbureau en ambtenaren van de ministeries van VWS en Financiën. Negen politieke partijen hebben in totaal 147 (zorgbrede) beleidsopties aangedragen. In aanloop naar de verkiezingen van maart volgend jaar zijn deze onder de loep genomen. De resultaten van die exercitie staan in Zorgkeuzes in Kaart 2020, die vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.  

 

Afschaffen eigen bijdrage

Diverse Kamerfracties willen weten wat de gevolgen zijn van het afschaffen van de eigen bijdrage voor algemene en maatwerkvoorzieningen in de Wmo, uitgezonderd beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Sinds 2019 geldt er een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen en sinds dit jaar ook voor algemene voorzieningen van 19 euro per maand (het zogeheten Wmo-abonnementstarief). Gemeenten zijn daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee. Het heeft geleid tot een groter beroep op vooral de huishoudelijke hulp.

 

Compensatie

Afschaffen kost minstens twee jaar omdat er een wetswijziging nodig is. Daarnaast wordt een aanzuigende werking verwacht. Ook zullen mensen langer in de Wmo willen blijven en minder snel een beroep willen doen op de Wet langdurige zorg (Wlz) waar wel een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht. Gemeenten moeten voor zowel het verdwijnen van de opbrengst uit eigen bijdragen als voor de aanzuigende werking volledig worden gecompenseerd. Daarmee is een bedrag gemoeid van 405 miljoen euro. Als mensen langer in de Wmo blijven, levert dat bovendien mogelijk gezondheidsrisico’s op. Mensen wachten mogelijk te lang met het aanvragen van een indicatie voor (beter) passende zorg.

 

Ouderenzorg

Het overhevelen van ouderenzorg van de Wet langdurige zorg naar de Wmo is een optie waarnaar is gekeken. Daarbij wordt gewaarschuwd dat de kwaliteit van zorg per gemeente kan verschillen. ‘De maatregel heeft voor gemeenten grote financiële consequenties’, stellen CPB, VWS en Financiën. ‘Er is een verdeelmodel nodig. De nieuwe taak kan ook botsen met de verantwoordelijkheid om de financiële huishouding gezond te houden. Daarbij ontstaat een schaalgrootteprobleem: kleine gemeenten kunnen mogelijk geen optimale contracten afsluiten en lopen een aanzienlijk financieel risico, met beperkte mogelijkheden om bij te sturen.’

 

Prikkel

Ook is gekeken naar de overheveling van verpleeghuiszorg en wijkverpleging naar de Wmo. Gemeenten krijgen daarmee ‘de prikkel om ouderen zo veel en lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren, al dan niet met hulp van hun netwerk.’ Er kleven echter ook grote nadelen aan. ‘De zorg die wordt overgeheveld is nu een landelijk vastgesteld recht; binnen de Wmo zou dit een voorziening (kunnen) worden, waarvan de vormgeving lokaal kan uiteenlopen. Dit kan leiden tot ongelijke toegankelijkheid.’ Het heeft ook grote financiële gevolgen voor gemeenten. ‘De inkoop van deze vormen van zorg is nieuw voor gemeenten en wordt zeker voor kleine gemeenten een forse opgave.’ De nieuwe taak en de risico’s ‘kunnen botsen met de verantwoordelijkheid om de financiële huishouding gezond te houden’.

 

Centraliseren Wmo

Het centraliseren van de Wmo leeft blijkbaar ook bij een aantal fracties. Ook daar hebben het CPB, VWS en Financiën naar gekeken. In deze beleidsoptie worden voorzieningen uit de Wmo van de gemeenten gecentraliseerd naar het rijk en weer omgezet in wettelijke aanspraken. Door de maatregel zou zo’n 6,1 miljard euro uit het gemeentefonds worden gehaald. Er wordt echter voor en toename van de formele zorg gewaarschuwd omdat met een centrale aansturing niet (of minder) wordt gekeken naar het beroep op het sociale netwerk. Ook verdwijnt de integrale benadering op het gebied van werk, ondersteuning en onderwijs en de overgang vanuit de voorzieningen voor jeugdhulp die ook door de gemeente worden uitgevoerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Wat is eigenlijk de waarde van de evenredige betaling van belasting in het huidige belastingsysteem als evenredige betaling van lasten ook op andere aspecten in het dagelijks leven tot het oneindige wordt doorgevoerd? Straks ook nog de boodschappen in de supermarkt? Waar stopt het?
Door Marian (Vrijwilliger en ouder van zorgvrager! ) op
De overheid heeft net vanaf 1-1-2020 de maximale eigen bijdrage ingesteld! Natuurlijk is het vreemd dat iemand met een uitkering €19,00 moet betalen en iemand die €150.000 verdient maar €19.00 . Dat gaat bij mij tegen alle redelijkheid en billikheid in. Billik is om tot een bepaald inkomen per jaar geen eigen bijdrage te vragen en boven 40.000 wel een bijdrage te vragen eventueel gestaffeld!
Dat betekent voor het ambtelijk apparaat meer werk maar het is in de meeste gevallen elke maand hetzelfde inkomen.
Door Marian (Vrijwilliger en ouder van zorgvrager! ) op
De overheid heeft net vanaf 1-1-2020 de maximale eigen bijdrage ingesteld! Natuurlijk is het vreemd dat iemand met een uitkering €19,00 moet betalen en iemand die €150.000 verdient maar €19.00 . Dat gaat bij mij tegen alle redelijkheid en billikheid in. Billik is om tot een bepaald inkomen per jaar geen eigen bijdrage te vragen en boven 40.000 wel een bijdrage te vragen eventueel gestaffeld!
Dat betekent voor het ambtelijk apparaat meer werk maar het is in de meeste gevallen elke maand hetzelfde inkomen.
Door Spijker (n.v.t.) op
Herinvoering van een inkomensafhankelijke bijdrage voor de huishoudelijke hulp bij de uitvoering van de WMO? Er zijn al zoveel zaken waarbij dit gebeurt. Punt is echter hoe ver ga je met het toepassen van deze inkomensafhankelijke bijdragen (nu al bij kinderopvang, lokale belastingen, waterschapsbelasting etc. etc.). M.i. hebben we een evenredig belastingsysteem waarbij deze verdeling reeds wordt toegepast/uitgevoerd en dat zorgt voor redelijke inkomensverhoudingen. Bij nog meer nieuwe toepassingen is vooral de middengroep weer het haasje.
Door Jan op
@Wim Wildeboer. Even wedden dat u van de VVD bent? Los daarvan: de praktijk wijst uit dat velen met een hoog inkomen een beroep doen op de WMO-huishoudelijke hulp. Hoeveel meer bewijs heb je nog nodig? Inderdaad zou een vermogenstoets achterwege kunnen blijven, want veel vermogen zit in stenen. Maar een inkomenstoets is zeer verdedigbaar. En dan niet meteen met een harde grens, maar gewoon een glijdende eigen bijdrage naarmate het inkomen hoger is.
Door Aart Tempelman (Mantelzorger) op
Los eerst de weeffout in de bestaande regelgeving Wmo op: nu is het verschil tussen de meest royale gemeente tov de meest sobere een factor DRIE! Er wordt door gemeenten massaal misbruik gemaakt van zorggeld om gemeentelijke begrotingen sluitend te krijgen. Er is vanaf 2015 immers geen centrale overheid meer die hier op toeziet. Je zult maar in een sobere gemeente wonen die er trots op is een sluitende gemeente begroting te realiseren met een gesloten loket voor de Wmo.
Door Wim Wildeboer (Raadslid) op
Miljonairs kúnnen een beroep doen op de WMO voor 19 Euro p.mnd. Maar dat is niet zo interessant: doén ze het ook? Zijn daar cijfers over? Ik zou het wel weten als ik miljonair was: aan mijn lijf geen ambtelijk-bureaucratische polonaise, ik regel het zelf wel. Bovendien is het schermen met miljonairs o zo makkelijk. Er zijn ook mensen die vinden dat AOW inkomensafhankelijk moet zijn omdat miljonairs het niet nodig hebben. Waar leg je de grens voor inkomensafhankelijke regels? Uiteindelijk zullen juist miljonairs er geen last van hebben, maar wel de middenklasse die net iets meer (huis, spaargeld, pensioen) heeft dan een ander. En hoe lager je de grens legt, hoe meer er weer een nieuwe vorm van armoedeval ontstaat, plus verdere nivellering, die helaas zelden of nooit omhoog werkt.
Door A.M.B. te Naar op
Dit was natuurlijk al lang en breed voorspeld. Iedereen, behalve de politiek, had bedacht dat een inkomensafhankelijke bijdrage beter zou zijn. Gebleken is de laatste periode dat veel meer mensen met een hoger inkomen de hulp hebben aangevraagd. Mensen dus die het prima zelf zouden kunnen betalen maar waarom zou je dat doen als het op 19 euro per maand na gratis is? Kortzichtig denken vanuit de politiek!
Door LKD Poldervaart op
Het probleem van de Wmo is dat deze veel te breed en veel te algemeen is geformuleerd. Gevolg hiervan is dat de rechterlijke macht inmiddels een dikke vinger in de pap heeft als het gaat om de uitvoering. Alleen al het begrip maatwerk (in het specifieke geval) geeft al genoeg voer voor discussie en voor de hoogte van de indicatie hulp bij het huishouden is de CRvB noodgedwongen teruggevallen op een verouderd CIZ protocol. De Wmo in de huidige vorm is met het oog op de vergrijzing financieel onhoudbaar. Wellicht moet de huidige wet terug naar de tekentafel, maak er een vangnet regeling van met inkomens en vermogens toets en regel dat misbruik goed aangepakt kan worden. Zorg en hulp kosten nu eenmaal geld en zijn zeker niet gratis. Daar lijkt het nu soms verdacht veel op met een niet realistisch abonnementstarief. Misschien moeten we ook eens nadenken of de doelstelling achter de Wmo niet te hoog gegrepen is. Integrale benadering is mooi, maar daar hangt een stevig prijskaartje aan.
Door ben (jurist) op
Ik ben hier ook voor; Waarom zouden mensen die zelf heel goed een huishoudelijke hulp kunnen betalen een beroep op de Wmo kunnen doen? Laat de eigen bijdrage zo hoog zijn dat alleen mensen die strikt noodzakelijk huishoudelijke hulp nodig hebben en het echt niet kunnen betalen er een beroep op kunnen doen.