Advertentie
sociaal / Nieuws

‘Twijfel over massale burgerparticipatie’

Aan de oproep tot burgerparticipatie zal niet massaal gehoor worden gegeven. Dat stelt Imrat Verhoeven, docent Bestuur en Beleid aan de Universiteit van Amsterdam deze week in een interview in Binnenlands Bestuur.

24 oktober 2013

Het is de vraag of burgers massaal gehoor geven aan de oproep tot burgerparticipatie, zoals kabinet en gemeenten willen. Dat zegt Imrat Verhoeven, docent Bestuur en Beleid aan de Universiteit van Amsterdam in een interview in Binnenlands Bestuur.

Hij houdt zich bezig met vraagstukken rond de veranderende relaties tussen politiek, overheid en burgers. De afgelopen jaren deed hij veel onderzoek naar de ‘activerende verzorgingsstaat’ en de rol van emoties in politiek en beleid.

Bezuinigingskarretje

Verhoeven: ‘Mensen helpen als ze daar door een ander om worden gevraagd, niet als de overheid dit doet. Al helemaal niet als ze het idee hebben dat ze, zonder dat dit duidelijk wordt gezegd, voor een bezuinigingskarretje worden gespannen. Dit soort vraagstukken nodigt uit tot een kritisch debat over beleid dat vrijwilligers een grotere rol wil geven binnen het domein van zorg en welzijn.’

Verzorgingsstaat

De Amsterdamse socioloog weerspreekt de bewering dat de klassieke verzorgingsstaat ten grave is gedragen. ‘Dat is holle retoriek. De passage uit de Troonrede daarover stuurt mijns inziens vooral aan op een cultuurverandering. Het is heus niet zo dat de Aow verdwijnt, of dat we de Awbz volledig afschaffen, of dat mensen geen beroep meer kunnen doen op verzekeringen en klassieke vormen van collectieve regelingen.’ Een grote verandering is volgens hem wel ‘dat we zorg nu voor een deel als gunst gaan organiseren, zoals het geval was voordat we de verzorgingsstaat optuigden.’

Big Society

Volgens de Amsterdamse socioloog hebben opeenvolgende kabinetten met een schuin oog gekeken naar het Big Society beleid in Engeland, dat meer macht overdraagt aan lokale besturen en buurten en burgers aanzet tot sociale actie. Maar in Nederland klinkt het appèl op burgers volgens hem ‘vermoeid en verplichtend’, bij de Britten ‘energiek en plezierig’. Volgens hem stuurt de Engelse regering vooral aan op ‘empoweren’, terwijl de Nederlandse overheid burgers vooral aanspreekt op eigen verantwoordelijkheid, zonder ze veel invloed toe te kennen bij het gewenste veranderingsproces. Verhoeven: ‘Hoewel op Big Society geïnspireerde ideeën over zelfredzaamheid in publieke dienstverlening en over zelfbestuur bij de inrichting van publieke ruimten doorklinken, blijft het tot nu toe vooral management by speech.’

Lees het volledige interview met Imrat Verhoeven in Binnenlands Bestuur nr 21

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hylkema
de hoogleraar is er zeker niet van op de hoogte dat de AWBZ wel is afgeschaft (Lente- of Kunduzakkoord), althans de zorg, want we betalen wel een hoge verplichte premie. de opbrengst daarvan heeft dit kabinet nodig om de gaten in het begrotingstekort te dichten, die zijn ontstaan omdat er slecht bestuurd en er helemaal niet bezuinigd wordt.ook is hij er blijkbaar niet van op de hoogte dat in het Engeland na 'there is no such thing as society' Thatcher 7 miljoen werkende Britten onder de armoedegrens leven, nu al de derde generatie! in een schrijnende en uitzichtloze armoede die ook nog eens versterkt is door de BedroomTax!hoe kan je nu zeggen dat de zorg een gunst wordt als iedereen zich helemaal blauw betaalt voor die zorg? hoe moeten we dat zien? wel betalen maar er niets voor terug krijgen? omdat dit kabinet dat geld nodig heeft voor andere dingen? en dan moeten we de daaruit voortvloeiende problemen allemaal maar zelf oplossen ook nog?alle praat over participeren is bedoeld om te verdoezelen dat we keihard bestolen worden. hoe kunnen wij die dieven nog ooit vertrouwen?

eens een dief, altijd een dief!
Hans / afdelingsmanager
Kan dat bericht van Marjolein Hins (social innovator) wellicht worden verwijderd ? Dat soort prietpraat en het gedrag van bestuurders, die zich een riant wachtgeld laten aanmeten, dan wel geen boodschap (meer) hebben aan hun kiezers en de beloften die ze hen gedaan hebben, is een belangrijke oorzaak voor de vertrouwenscrisis tussen burger en bestuur. Je ziet precies dezelfde houding bij AMC en IZG; anoniem aangifte doen tegen een huisarts (in Tuitjenhorn) die de regels zou hebben overtreden, niet met hem in gesprek gaan en nu hij dood is, persbericht na persbericht laten verschijnen om het eigen straatje schoon te vegen. Driewerf laf !
Stichting Generatiepark / vrijwiller
Stichting ontstaan uit burgerinitiatief, perfect project #participatiesamenleving #burgerinitiatief tot op heden geen medewerking van het College van Gemeente Beuningen?

Verzorgingsstaatkramp
Lisa Mila
Zolang de roverheid zich onbetrouwbaar toont naar het volk door onder meer massaal te graaien en onterecht te declareren zal de bevolking geen stap zetten. Op dit moment zijn de mensen die hun baan verloren ondermeer door de foutieve politiek beslissingen die de afgelopen jaren zijn genomen. Juist die mensen moeten dan deze diensten gaan verrichten? En de overheid rolt van het ene zakkenvullende baantje in het andere, met grote minachting op het volk neerkijkend. Tja, dat gaat niet werken.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Nee, ik hoef geen wetenschapper te zijn om te zien dat het idee van de participatiesamenleving baarlijke nonsens is. Een nieuwe maatschappelijke ordening ontstaat van onderop en niet als een projectvoorstel van een boekhouderskabinet. Het is een theoretisch idee van boekhouders die geld tekort komen vanwege hun hondentrouw aan de EU en die het volkomen ontbreken aan contacten in de samenleving. Het zijn dit soort boekhouders die slinkse achterkamertjesafspraken maken om de salarissen van zorgpersoneel te verlagen en er tegelijkertijd tienduizenden te ontslaan. En Alexander Pechtold vindt het allemaal geweldig, de arrogante eikel is zo blij hij mee mag doen met de grote jongens en meisjes.
Jos Praat / beleidsmedewerker
Je kunt er heel lang over diskuzeuren, maar onze Europese comfortbubble slinkt en het voorzieningenniveau gaat zowiezo omlaag. Linksom of rechtsom. Dus zullen we elkaar, goedschiks of kwaadschiks, een handje moeten helpen. In de 60-er jaren werd dat 'Burgerzin' genoemd. Nu heet het 'burgerparticipatie'.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Het is mijns inziens vooral ook een kwestie van goede mensen in het sociaal domein, die mild zijn voor mensen die niet kunnen en streng voor mensen die niet willen. Alleen op die manier kun je de zorg voor de werkelijk behoeftigen in stand houden.
Kees Penninx / directeur ActivAge onderzoek training advies
Internationale vergelijkingen leren al jaren dat een hoge participatiegraad hand in hand gaat met een stevig sociaal stelsel van overheidswege. Het zijn geen communicerende vaten. Het huidige kabinetsbeleid is gestoeld op een mix van vroom wensdenken en neoliberaal lasser-faire. Inderdaad is de toon naar de burger negatief: die kijkt te weinig om naar zijn hulpbehoevende buurman. De Engelse overheid mag dan energieker en plezieriger zijn en naast verantwoordelijkheid ook (iets) meer zeggenschap bij de burger leggen. Daar staat tegenover dat burgers met hun 'social enterprises' via aanbestedingen een keiharde strijd voeren om het schaarse geld...tegen elkaar.
Ingeborg / Bestuurskundig onderzoeker
Ik heb hier een essay over geschreven, mijn conclusie sluit min of meer aan bij Verhoeven: "Veel auteurs, zoals Jos van der Lans en Willem Trommel, pleiten voor een erkenning van de kracht in de samenleving en de sociale betrokkenheid van burgers die al volop aanwezig is. Daarbij benadrukken zij dat de overheid ruimte moet geven aan deze burgers en hen niet moet willen sturen maar juist moet volgen. De burgerkracht is er en deze hoeft niet te worden opgeroepen." Bovendien is het een façade dat de overheid invloed heeft op het gedrag en handelen van de burger en dat er met de troonrede een cultuuromslag kan worden ingezet. Alleen begrotingswijzigingen hebben deze invloed omdat de zorg zoals mensen gewend zijn wegvalt.
Marjolein Hins / Directeur
Natuurlijk gaan burgers meedoen, echter uit zichzelf en niet verplicht. Wij zitten, zoals Jan Rotmans zo mooi zegt, niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.Al onze systemen en patronen gaan veranderen. En de verhouding tot elkaar is daarin de sleutel, die wordt nu ernstig getest en haalt iedereen uit zijn/haar comfortzone, die nu crises en chaos oplevert, die over een aantal jaren werkelijk een gelijkwaardiger verhouding zal opleveren. Nu zijn onze (overheid en burgers) woorden nog niet in overeenstemming met ons daar bij passende gedrag. Daar moeten we nu naartoe groeien en dat houdt in veel oude gewoonten loslaten en ieder in zijn/haar eigen kracht gaan staan en ons minder met elkaar bemoeien, wel oprecht elkaar helpen. Vandaar nu de vele 'botsingen'. En natuurlijk is het fijn als 'de overheid' zou inzien dat zij hun houding bewust kunnen veranderen om hier te komen. Hetzelfde geldt voor 'de burger'. Dan gaat dit proces soepeler en sneller. Doen we dat niet, duurt het gewoon langer, uiteindelijk gaan we met z'n allen niet ten onder willen en echt wel in beweging. Bewegen we minder mee is er meer weerstand en tijd te overbruggen. Van wrijving komt in elk geval glans! Dus het is aan ons allen hoe lang we in deze tussensituatie willen zitten......
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Met name in de grote steden komt er geen of nauwelijks participatie of in normaal nederlanders vrijwilligerswerk van de grond. Deze steden zijn vanwege de vele culturen, die niets met elkaar gemeen hebben, ontaard in een wij-zij samenleving
Sjoerd Visser
Jammer dat de overheid in 40 jaar zich zelf niet aan de aan henzelf opgelegde verplichtingen heeft gehouden waardoor het nu inmiddels is verworden tot wat het nu is: afbraak, uitholling, afpak en dwingelandij...dat alles onder diverse noemers en met holle leuzen die moeten tonen dat het goed is voor de mensen. De flexibiliteit en maatwerk toepassen door de overheid...dat men zelf predikt...is vooral afwezig als daar een beroep op wordt gedaan. Tevens heeft de overheid de onbetrouwbaarheid van hun "oplossingen" getoond doordat die "oplossingen" voor meer problemen en rompslomp zorgde. Tevens wil de overheid hun oplossingen niet garanderen!!! Toen men bijna 40 jaar geleden begon met bezuinigingen om daarmee de werkgelegenheid toe te laten nemen en de staatsschuld te verMINderen...had men dat geld daadwerkelijk daarvoor moeten gebruiken. Maar het bezuinigen is net als de hondenbelasting: het meeste geld verdwijnt naar allerlei andere doelen die niets met de oorspronkelijke idee te maken heeft...en waardoor wantrouwen, ongeloof en onbetrouwbaarheid in de overheid compleet weggeslagen is. De overheidsoplossingen hebben nog NOOIT tot echte oplossingen geleid. Het is camouflage om de negatieve gevolgen door die beleidsveranderingen te bedekken...terwijl de fout in die beleidsverandering gehandhaafd blijft. De uitwassen die men daardoor zelfs heeft geschapen werden opgevangen met subsidies...die men nu vermindert of afschaft. Daarmee gaan die negatieve gevolgen van vroeger weer toenemen. Maar fouten terugdraaien doen overheden niet...en daar zit nou juist het grootste probleem !!! Wat men nu heeft verzonnen over burgerparticipatie is een schijnheilige drogreden om het eigen overheidsfalen te camoufleren, in stand te houden en zelfs uit te breiden...terwijl het echt niet tot een echte oplossing zal leiden. De overheid heeft namelijk bewezen dat ze niet in staat zijn om tot echte menswaardige en mensvriendelijke oplossingen te komen die niet in het nadeel zijn van de meeste mensen. Waardoor dat dus aan alle kanten afneemt: het menswaardig bestaan en de mensvriendelijkheid is tanende daardoor. Ondanks dat bovenstaande burgerparticipatie menswaardigheid enmensvriendelijkheid moet tonen is dat het niet....want de problemen bij de meeste mensen blijven groeien door dat gegraai op bijna alle fronten door de overheid. Oplossingen die gebaseerd zijn op snelle winst op korte termijn blijken al jaren aan te tonen dat het uiteindelijk verlies op de lange termijn is. Maar dan zijn de schuldigen allang gevlogen en onaantastbaar!!!!!
Advertentie