Advertentie
sociaal / Nieuws

Beschermd wonen ook uitgesteld tot 2023

Nu de herverdeling van het gemeentefonds is uitgesteld tot 2023, zal ook de doordecentralisatie beschermd wonen worden uitgesteld. Dat betekent dat niet in 2022, maar in 2023 alle gemeenten verantwoordelijk worden voor beschermd wonen. En dat ook pas in 2023 het nieuwe verdeelmodel beschermd wonen wordt doorgevoerd.

09 december 2020
Uitstel-shutterstock-1111345859.jpg

Nu de herverdeling van het gemeentefonds is uitgesteld tot 2023, wordt ook de doordecentralisatie beschermd wonen uitgesteld. Dat betekent dat niet in 2022, maar in 2023 alle gemeenten verantwoordelijk worden voor beschermd wonen. En dat ook pas in 2023 het nieuwe verdeelmodel beschermd wonen wordt doorgevoerd.

Samenhang

‘Een andere conclusie kan ik niet trekken’, stelt Esmé Wiegman, directeur van stichting Valente, de branche van beschermd wonen. ‘De VNG heeft altijd gezegd dat de invoering van het verdeelmodel beschermd wonen in samenhang moet worden gezien met de herverdeling van het gemeentefonds.’ Wiegman refereert daarbij aan een publicatie van de VNG van april dit jaar. ‘Nu de fondsbeheerders hebben aangegeven de publicatie voor de nieuwe verdeelmodellen voor het gemeentefonds in de decembercirculaire 2020 te willen communiceren en deze in te willen laten gaan per 2022, kan deze definitieve besluitvorming ook goed in samenhang plaatsvinden’, zo schreef de VNG. De invoering van dat nieuwe verdeelmodel is uitgesteld naar 2023, zo heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken maandag aan de Kamer gemeld.

 

Kamerbrief

Het ministerie van VWS wil nog niet ingaan op de vraag of de conclusie van Valente de juiste is. Naar verwachting gaat er volgende week een brief naar de Kamer over maatschappelijke opvang, waarin ook op de doordecentralisatie beschermd wonen wordt ingegaan.

 

Niet achteroverleunen

Als het komt tot uitstel, kan dat alleen positief zijn als niemand een jaar lang achterover gaat leunen, benadrukt Wiegman. ‘Gemeenten, wij en onze leden moeten het jaar uitstel dan goed gebruiken om de dingen verder goed op orde te krijgen. Er is nog heel veel te doen; laten we daar mee verder gaan.’ Er moet onder meer passende huisvesting worden gerealiseerd. Welkome wijken, zoals Wiegman dat noemt. Daarnaast moeten snel regionale afspraken worden gemaakt. ‘Anders vallen mensen tussen wal en schip.’

 

Financiële duidelijkheid

Uit recent onderzoek naar de stand van zaken naar de gemeentelijke voorbereidingen op de doordecentralisatie beschermd wonen, bleek dat er nog veel werk moet worden verzet om alles per 2022 op orde te hebben. De grootste opgaven liggen op het gebied van samenwerking, inrichting van het zorglandschap en het realiseren van passende huisvesting, concludeerden de onderzoekers. De onzekerheid over de gevolgen van een nieuw verdeelmodel en de uitwerking van het woonplaatsbeginsel speelt gemeenten parten, zo kwam eveneens uit het onderzoek naar voren. Stichting Valente en de Nederlandse GGZ riepen de Kamer daarop op geen onontkoombare stappen te zetten, voordat er financiële duidelijkheid voor gemeenten is.          

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Je kunt niet alles aan elkaar vastknopen. De invoering van een nieuw verdelingsmodel ophangen aan allerlei andere zaken is niet verstandig. Dan is er over 10 jaar nog geen nieuw verdelingsmodel voor het Gemeentefonds. BiZa is er nu al jaren mee bezig. Ook een nieuw verdelingsmodel blijft trouwens aan verandering onderhevig, dus eventuele financiële consequenties voortvloeiend uit nieuw beleid (bijv. beschermd wonen) kunnen/moeten gemakkelijk later worden verwerkt.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Gelukkig worden in den lande ook oprechte particuliere initiatieven ontwikkeld - dan wel zijn deze aanwezig.

Dat gemeenten grotendeels afhankelijk zijn van het gemeentefonds is begrijpelijk, dat het beschermd wonen ook via die manier afhankelijk moet zijn van administratief-bestuurlijke hobbels dan wel kuilen, is zeer zeer jammer.

Mark
Een herverdeling van het gemeentefonds invoeren in 2023 op basis van cijfers uit 2017?

Tijd om het hele gemeentefonds maar eens grotendeels af te schaffen. Als gemeente kunnen we er totaal niet op sturen, d.w.z. kunnen er niet op bouwen. En als wij als gemeente er niet op kunnen bouwen is het onbetrouwbaar. Conclusie is een onbetrouwbare rijksoverheid.
H. Wiersma / gepens.
In een reactie op het BB-artikel van 8 december jl. heb ik al mijn ontsteltenis uitgesproken over de stroperige besluitvorming rond het formeren van aanpassingen voor een nieuw Gemeentefonds. Het gaat echter op dit moment vooral om een nieuw model voor de verdelingssystematiek. Dat hoeft helemaal niet door een nieuw Kabinet te worden vastgesteld. Het is derhalve klinkklare nonsens om de besluitvorming daarover door te schuiven naar 2023 i.p.v. 2022. Dat er bij de vorming van een nieuw Kabinet in 2021 ook moet worden gesproken over het Gemeentefonds en de daarbij behorende financiële middelen van een betrouwbare Rijksoverheid Is geheel andere koek en kan met een beetje doortastendheid van BiZa natuurlijk best al in 2022 haar intrede doen.

Advertentie