Advertentie
sociaal / Nieuws

Ambtenaar mag meer zeggen dan hij denkt

Uit loyaliteit of angst houdt menig ambtenaar zijn privémening voor zich. Maar de vrijheid van meningsuiting laat veel meer toe dan ambtenaren - en hun bazen - denken.

26 augustus 2011

In haar afstudeerscriptie Geen betere censuur dan zelfcensuur, op basis waarvan de Leidse Fatou van den  Hoff vandaag haar bul ontvangt, gaat zij na waar voor ambtenaren grenzen liggen als ze in het openbaar hun privé-mening willen geven. ‘In eerste instantie wilde ik me concentreren op het internet. Maar bij gebrek aan uitspraken op dat gebied ben ik uitgekomen op de oude media, zoals kranten en tijdschriften.’

 

Ambtenaren klappen zelden uit de school. In het verleden waren het vooral topambtenaren van ministeries die hun onvrede met het beleid naar buiten brachten. Of het waren klokkenluiders, die een interne zaak aan de kaak stelden. Onlangs spuiden militairen in Kunduz via e-mails hun gal over de logistieke haperingen bij de politiemissie in Aghanistan. Minister Hillen van Defensie veroordeelde dit.

 

In het onderzoek komt Van den Hoff tot de conclusie dat ‘ambtenaren en overheidsdiensten de wettelijke grenzen aan de vrijheid van meningsuiting niet kennen. Daardoor wordt er door ambtenaren minder gebruik gemaakt van dit grondrecht. En, zegt de onderzoekster, leggen overheidsdiensten aan hun ambtenaren in sommige gevallen verdergaande beperkingen op, dan wettelijk waarschijnlijk toelaatbaar is.

 

Waar komt die stellige bewering vandaan? Van den Hoff heeft geen veldwerk mogen doen. Misschien komt er na haar afstuderen een enquête onder ambtenaren. Van den Hoff: ‘Als je ziet hoe verdacht weinig zaken er aanhangig zijn gemaakt, dan kun je tot geen andere conclusie komen. In 20 jaar en met een miljoen ambtenaren in 2011 zijn er door de Adviescommissie  drie zaken behandeld en een handjevol door de Centrale Raad van Beroep.’

 

Bescherming

 

Ambtenaren en leidinggevenden bij de overheid realiseren zich niet dat artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens een enorme bescherming biedt. Ook voor de ambtenaar. Bij de grondwetswijziging in 1983 heeft de regering vastgesteld dat de grondrechten onverkort gelden voor ambtenaren. In artikel 125a Ambtenarenwet is de vrijheid van meningsuiting vastgelegd.

 

Uit de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) blijkt dat de Raad vanuit die wetgeving voornamelijk controleert of de ambtenaar door zijn uitspraken zijn eigen functioneren of dat van de dienst schaadt. Met andere woorden: zichzelf onmogelijk maakt of de dienst onnodig in diskrediet brengt.

 

Van den Hoff: ‘Vaak wordt gedacht dat het gaat om “loyaliteit”.’ Maar van dat begrip lijkt de Raad zo ver mogelijk weg te blijven. Centraal staat die functioneringsnorm: ‘kan iemand normaal blijven doorwerken nadat hij zijn mening heeft gegeven en kan de dienst normaal blijven functioneren?’

 

Ook als een ambtenaar radicale, of verwerpelijke, ideeën heeft, is dat geen reden om de meningsuiting te beperken, stelt de CRvB. ‘Het opleggen van een algeheel en onbeperkt spreekverbod op het uiten van een persoonlijke mening, is zelfs niet toegestaan. Er lijken subtielere instrumenten in het spel te zijn. Overplaatsing naar een andere functie, is er zo één’, denkt Van den Hoff. 

 

Zij verwacht dat nieuwe media als Twitter en Facebook, gaan zorgen voor een geheel nieuw fenomeen: ‘De huidige ambtenaren trekken zich verder terug in hun schulp. Zij zijn kopschuw geworden door de uitgebreide negatieve aandacht die een handjevol zaken krijgt. Een nieuwe generatie ambtenaren zoekt de grenzen van de vrijheid van meningsuiting op internet onbewust op.

 

‘De eerste zaak heeft zich al aangediend. Een ambtenaar mag zich op zijn privé-twitter niet meer persoonlijk uitlaten. Maar deze instructie gaat te ver. Zoals blijkt uit jurisprudentie van de CRvB.’ Van den Hoff ziet deze instructie graag getoetst door de Raad. Want, zegt zij, doordat steeds meer gebruikers van de sociale media zich zonder schuilnaam op het net begeven en het gegeven dat een nieuwe generatie ambtenaren opgroeit met sociale media, kun je er zeker van zijn dat er meer dergelijke zaken komen.

Reacties: 23

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
@Henk Bakker • Keten- en procesinnovatie DUO • 30.08.11 08:03

Kun je wat voorbeelden geven hoe jij via de sociale media de grenzen van de vrijheid van meningsuiting opzoekt?
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
@Jelle van Wier • manager / ambtenaar • 29.08.11 23:37

De "grens tussen loyaliteit en integriteit"??? Als een organisatie op een acceptabele manier functioneert, is integriteit toch gewoon een onderdeel van je loyaliteit aan die organisatie?
Keesjan Kleef
@ Michiel Jonker. Spreek niet over dingen waar je niets vanaf weet. Ambtenaar 2.0 is een initiatief dat begonnen is vanaf de werkvloer, dus niet vanuit de bobo's. Het is een groep ambtenaren die oprecht de vraag stelt wat betekent de sociale media voor mijn werk? Hoe kan ik het gebruiken? een belangrijke thema is daarin transparantie. Wat jij big brother is watching you noemt, noem ik transparant je mening geven. Waarom verschuilen achter privacy en geheimzinnigheid. Is dat niet juist de reden dat ambtenaren zo'n slechte naam hebben?

Verder is het overigens zo dat elke discussie fora zo ongeveer spelregels kent (zelfs Geen Stijl). Zo vreemd is dat dus niet.
Marc Albers
“Of the record” contacten met ambtenaren in de eigen regio bevestigen het hier geschetste beeld en er is al veel in de reacties gezegd. Voor iedere groep of organisatie geldt dat het uiten van een vermeende fout zou moeten leiden tot correctie en/of duidelijkheid voor allen binnen die organisatie. Niet alleen die z.g. ambtenarenmentaliteit maar de mentaliteit binnen onze hele samenleving speelt een rol. De intolerante wijze waarop omgegaan wordt met fouten en vergissingen zorgt er voor dat de meesten, zowel intern als extern, in de verdediging (incl. andere kant opkijken)- modus blijven. Zo lang het bijna onmogelijk is om, zonder gevolgen, het disfunctioneren van een collega of een deel van het “systeem” op integere wijze aan de kaak te stellen, zal dat “systeem” nog lang vervuilt blijven, etc….
We doen er allemaal aan mee, al ware het maar door informatie te klakkeloos en eenzijdig te accepteren als het in ons straatje past. Ik ben groot voorstander van handhaving (afspraak is afspraak), maar dan moet dat wel voor iedereen gelden. De ambtenaar en haar organisatie zou daarbij, nog meer dan anderen, het voorbeeld moeten geven door een goede interne handhaving en communicatie daarover.
Zeer klein voorbeeldje uit mijn beperkte praktijk ter illustratie : “Met enige regelmaat publiceert mijn lokale overheid over opgespoorde fraude, incluis de betroffen en voor de samenleving gerecupereerde bedragen, bij uitkeringsontvangers. Als later blijkt, bijna altijd via lange gerechtelijke en kostbare (geld en ellende) procedures, dat de uitkeringsontvanger onrecht werd aangedaan dan lezen we daar nooit over”. Dit is uiteraard funest voor een correcte beeldvorming.
Waar gehakt wordt vallen spaanders en ik heb veel zeer goede ervaringen met mijn lokale overheid en haar ambtenaren. Velen zien, bij bovenstaand voorbeeld, dat een cliënt onrecht aangedaan wordt en helpen me via “de achterdeur” met informatie en morele ondersteuning. Men wijst op de slechte vertaling van beleid naar uitvoering en de handhaving daarvan, op de niet onafhankelijke bezwaarcommissie en zelfs een enkele keer op een disfunctionerende, of zelfs rancuneuze, collega. Niemand weet of “durft” de, eenmaal ingezette, procedure een halt toe te roepen of te verkorten. Zo lang als voor deze bevriende en vaak zeer gemotiveerde ambtenaren het klimaat niet geschapen wordt waarin zij hun organisatie “mogen” corrigeren dan heb ik daar zelfs een beetje begrip voor.
Ik hoop dat de scriptie van (mevrouw ?) van het Hoff haar positieve uitwerking niet mist en dat iedereen beseft dat gedeelde verantwoordelijkheid de eigen verantwoordelijkheid nooit verminderd.
Met vriendelijke groet,
Marc (zie ook www.dmmgm.nl)
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
@Marc Albers
Zeer herkenbaar wat u schrijft. Vooral ook dat ambtenaren informeel en "via de achterdeur" andere, vaak meer integere dingen zeggen en nastreven dan ze openlijk durven te doen.

Een funest aspect van deze dubbele houding is dat als je ervoor kiest wèl openlijk kritiek te leveren en om integriteit te verzoeken, zulke ambtenaren meestal bang worden en het informele contact met je beperken of beëindigen.

Nog funester is het dat, wanneer je je als ambtenaar hier eenmaal van bewust bent, je zelf geen informeel contact meer zoekt met deze bange ambtenaren, om hen niet in verlegenheid te brengen en om hen niet nog verder in de armen van hun niet-integere omgeving te drijven. Hierdoor sta je als integere ambtenaar voor de keuze: blijf ik integer (waardoor mijn omgeving dingen voor me gaat verbergen), of kies ik ervoor om hetzelfde, dubbele spel te gaan spelen, om de ergste effecten daarvan nog een beetje te kunnen matigen - als een soort burgemeester in oorlogstijd.

@Keesjan Kleef
Ik weet niet hoe Ambtenaar 2.0 ooit is begonnen, maar ik weet wel dat "bobo" Davied van Berlo eind 2009 al een zeer sturende rol vervulde in het project. En dat hij vragen over censuur en zelfcensuur ook toen al ontweek in de discussie die op deze website werd gevoerd.

Misschien een ideetje om even te kijken of jullie nog wel zo vrij zijn als jullie denken? En om even kritisch te reflecteren over de sociale mechanismen in en rond dit sociale netwerk?

Zoals bekend, is naïviteit over de eigen mate van vrijheid en onbevangenheid een handige manier om "cognitieve dissonantie" te vermijden. Het is prettiger om te geloven dat je het uit vrije overtuiging met bobo' s en hun beleid eens bent, dan om toe te geven dat je uit angst voor sociale marginalisering je eigen kritische gedachtenvorming een beetje afremt, zodat je ook niet in de verleiding komt om domme dingen te zeggen.

De scriptie van Van den Hoff is vooral ook interessant, omdat ze reflectie aanmoedigt over deze, vaak pijnlijke aspecten.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
Mooi dat iemand op dit onderwerp afstudeert!

Als ambtenaar kan ik de conclusies van Van den Hoff bevestigen. Het is zelfs nog erger, heb ik enkele jaren geleden moeten ervaren.

Niet alleen mijn bazen bleken de grenzen van het grondwettelijke en verdragsrechtelijke recht op vrijheid van meningsuiting niet te kennen (of althans niet respecteren) - nee, ook de zogeheten Commissie Integriteit Overheid (CIO) bleek dat niet te doen, en zelfs de (lagere) rechter niet. Het ging nota bene om een zaak waarin ik mijn mening niet eens publiekelijk had geuit, maar alleen binnen de organisatie.

Na de rechterlijke uitspraak heb ik toen niet doorgezet. Ik ben niet in hoger beroep gegaan bij de CrvB. Daar heb ik nu voor een deel spijt van, voor een ander deel niet.

Hoe zit dat? Ik heb wèl spijt omdat het me uiteindelijk weinig verder geholpen heeft om de zaak te laten rusten. Zonder in details te treden, kan ik wel zeggen dat mijn problemen als ambtenaar daarna nog niet voorbij waren.

Ik heb geen spijt omdat het, gezien de informele verhoudingen in de organisatie en in de maatschappij, onverstandig was geweest om van mijn recht gebruik te maken en in hoger beroep te gaan. Daarmee zou ik het imago een "drammer" te zijn, te veel hebben bevestigd.

En ik moet toegeven, ik was ook bang dat de CrvB geen haar beter zou blijken dan die lagere rechter. Later heb ik op deze site nog een artikel gelezen over een Limburgse ambtenaar die ontslagen was na publicatie van een roman (oplage: 20 exemplaren). De CrvB vond dat ontslag terecht. Op de website van de FNV stond trouwens onomwonden dat Nederlandse rechters zich meestal weinig aantrekken van wat het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) zegt over de vrijheid van meningsuiting.

Een belangrijk aspect van de zaak is dat een ambtenaar die gebruik maakt van zijn recht om zijn mening te uiten, vaak niet alleen gestraft wordt met formele, maar ook met informele sancties die niet aantoonbaar in verband kunnen worden gebracht met zijn meningsuiting.

Nieuwe media veranderen daar op zichzelf niets aan. Daarom ben ik, anders dan Van den Hoff, niet optimistisch over hoe vrij nieuwe generaties ambtenaren zich zullen gaan gedragen.

Op deze website heb ik eind 2009 /begin 2010 deelgenomen aan een discussie over "Ambtenaar 2.0". Dezelfde formele en informele repressieve mechanismen die binnen een organisatie werkzaam zijn, zullen ook bij communicatie via internet werkzaam zijn. Het project "Ambtenaar 2.0" liet zien hoe de overheid zijn tentakels al naar het internet uitstrekt.

Om een gezonde mate van vrijheid te creëren, zijn op zijn minst twee dingen nodig:
- een betere bescherming van ambtenaren die communiceren over misstanden ("klokkenluiders");
- een mentaliteitsverandering onder ambtenaren, inclusief managers, onder bestuurders, en onder Nederlandse bestuursrechters (die dekken nu te makkelijk degenen die de vrijheid van meningsuiting proberen te onderdrukken).

Zo'n mentaliteitsverandering zal alleen plaatsvinden als daarvoor een structurele, duurzame basis wordt geschapen in de juridische verhouding tussen ambtenaren en hun werkgevers. Door een deel van hun repressieve macht los te laten, kunnen overheidswerkgevers meer ruimte creëren voor echte, niet op angst gebaseerde loyaliteit van hun ambtenaren.
Jan Beerenhout azn / Buitenlid IPSV=Bende van Schaefer
In mijn 35-jarige loopbaan heeft men mij 3x proberen te ontslaan wegens onwelgevallige uitlatingen in de pers. Drie maal is het gesprek niet verder gegaan, nadat ik de vraag aan mijn baas (de BM) stelde: Ís de Grondwet soms gewijzigd?. en zag men af van verdere stappen. Laat je, beste collega, nimmer intimideren of beroven van je Grondrechten
Fatou van den Hoff
Bedankt voor jullie reacties.
Ik vind het spijtig te horen dat mijn gevoelens in deze reacties bevestigd worden. Het betekent denk ik des te meer dat ambtenaren en overheidsinstellingen eerst de grenzen van meningsuiting moeten leren kennen voordat de overheid2.0 en ambtenaar2.0 hun weg gaan vervolgen.
Hopelijk biedt mijn scriptie voor alle partijen een gemeenschappelijk uitgangspunt.
Jose / ambtenaar
ik wil nog wel eens reageren op de nieuwsbrieven van BB; ik sta dan niet stil bij het feit dat ik misschien onwelgevallige dingen zeg; onderling, dus met collega's , als wij over (on)belaapde zaken discussieren, spreken wij vrijuit en geven onze privé mening; soms zijn we met het beleid ens, maar soms staat onze privé mening haaks op het beleid; belangrijk is dat je het beleid wel loyaal uitvoert, mits het niet illegaal is; ik heb het altijd fijn gevonden als een doctoraalscriptie of dissertatie een maatschappelijk 'iets" als onderwerp heeft, vooral als dan ook nog een recnete jurisprudentie er in is opgenomen etc etc.; beleidsmakers, op gemeenteniveau, willen nog weleens vergeten dat nederland tal van verdagen heeft gelsoten en dat het gemaakte beleid dan in strijd is met; recentelijk nog de verplichte nederlandse taallessen voor ons nederlandse turken; het associatieverdrag wordt gewoon genegeerd. fatou, gefeliciteerd.
Geert / beleidsmedewerker
Het is goed dat dit onderwerp meer duidelijkheid verkrijgt. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Dat wil niet zeggen dat je alles kan en mag zeggen. Ik heb wel geleerd dat je op moet passen in organisaties waar geroepen wordt dat je je mening vrij kunt geven. Er zijn van die manager die je later even fijn afrekenen en dat moet anders.
Piet Westland / Geen
In rancuneuze culturen is het verstandiger het mondje toe te houden.
O. ten Hove
Ik hoop dat de gemeente Den Haag dit stuk ter harte neemt, want als je daar je mening geeft en het is onwelgevallig dan probeert men je de mond te snoeren. Men pretendeert integer te zijn, maar vanaf de bestuursdienst tot het middelmanagement zijn het kleine potentaten die slechts één belang kennen en zoelfs aantoonbaar bij de rechter liegen. En het dan aandurven te ontkennen dat ze de rechter voorlogen en misleidden want dat doet deze meest integere gemeente niet.

Tussen theorie en praktijk zit een wereld van verschil, helaas... En zelfs de onderdireteur van Divoas spuit ongedundeerde insinuaties en wenst dat er censuur wordt gepleegd wanneer er iets wordt egzegd dat onwelgevallig is. Maar ja, Divosa is een belangenvereniging van directeuren van sociale diensten die niet weet wat de medewerker op de werkvloer meemaakt.
Broadcaster / gemeenteambtenaar
"Als je ziet hoe verdacht weinig zaken er aanhangig zijn gemaakt, dan kun je tot geen andere conclusie komen. In 20 jaar en met een miljoen ambtenaren in 2011 zijn er door de Adviescommissie drie zaken behandeld en een handjevol door de Centrale Raad van Beroep" Aldus dhr/Mw.? van den Hoff. Dat lijkt me een niet erg wetenschappelijke reactie.
Broadcaster / gemeenteambtenaar
En natuurlijk komt de onvermijdelijke Michiek Jonker nog even zijn gelijk in zijn eigen zaak halen.
gerrie
We leven in een democratie en een ieder mag op een beschaafde manier zeggen wat hij denkt
Rampant / trl
Het is onverstandig om meer te zeggen dan je denkt.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Leuk om alle regeltjes voor vrije meningsuiting, met name voor ambtenaren, weer eens op een rij te hebben. Echter ambtenaren hebben daar niet zoveel aan. Als er namelijk verkeerde (politieke) besluiten worden genomen kan je maar beter je mond houden als je tenminste nog enig carrièreperspectief voor de toekomst wil hebben. Na meer dan 40 jaar ervaring in Overheidsdienst kan ik niet anders concluderen dan dat een ambtenaar zijn grondrecht van vrije meningsuiting in eigen belang daardoor slechts tot op zekere hoogte (dus slechts beperkt) kan uitoefenen. Dat verklaart ook het geringe aantal klokkenluiders en beroepszaken.
Joop / ambtenaar
Recht van spreken heb je altijd, dat staat keurig in de wet geregeld. De gevolgen daarvan staan niet in de wet geregeld en die onderga je dan. Er is een zegswijze; bezint eer ge begint. Lijkt me verstandig.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
@Marten • ambtenaar • 29.08.11 09:29
Het gaat niet om mijn persoontje, maar om de opgedane ervaring. Het zou fijn zijn als je het zakelijk houdt.

@H. Wiersma • gepens. • 29.08.11 13:30
U geeft een perfecte samenvatting, waaraan echter nog één aspect kan worden toegevoegd (zie hieronder).

@Fatou van den Hoff • 28.08.11 16:20
Interessante gedachte, dat de nieuwe sociale media ervoor gaan zorgen dat nieuwe generaties ambtenaren onbewust(!!!) de grenzen van hun vrijheid van meningsuiting gaan verkennen, vanuit de gewenning die ze van jongs af aan hebben om hun mening op internet te uiten.

Maar juist op die mogelijkheid is het overheidsproject "Ambtenaar 2.0" een reactie. Door middel van dit project geven de hogere echelons in de overheid (met name in de persoon van projectleider Davied van Berlo) een boodschap af aan alle ambtenaren, namelijk: "We houden jullie op internet in de gaten".

Typerend hiervoor is dat er, als je naar de site van Ambtenaar 2.0 gaat, meteen een waslijst van spelregels is te vinden waaraan je als deelnemer geacht wordt je te houden. Maar ondanks enig zoekwerk kon ik gisteren niks vinden over de manier waarop er wordt omgegaan met de door mij bij aanmelding verplicht in te vullen, persoonlijke gegevens. Mijn privacy wordt door "Ambtenaar 2.0" kennelijk volstrekt onbelangrijk gevonden.

Ook worden deelnemers opgeroepen een foto van zichzelf op hun "profiel" te plaatsen. Zonder zelf deelnemer te zijn, had ik gisteren toegang tot al deze foto's. Overigens hadden veel deelnemers wijselijk geen foto geplaatst.

Als ik over deze privacy-aspecten een "vraag aan de redactie" wil stellen (de enige contactmogelijkheid die de site biedt), dan krijg ik een mededeling dat de email met die vraag openbaar zal worden gemaakt. Het is dus niet mogelijk een vraag over je privacy te stellen zonder die eerst op te geven.

Kortom, Ambtenaar 2.0 wordt gekenmerkt door een mentaliteit van "Big Brother is Watching You". Het is inderdaad een poging tot het bevorderen van "bewustwording", maar dan vooral bewustwording van het feit dat er op je wordt gelet.

Als het aan de initiatiefnemers van "Ambtenaar 2.0" ligt, zullen ambtenaren in de toekomst dus niet "onbewust" hun grenzen op internet gaan verkennen, zoals jij blijkens bovenstaand artikel verwacht. Ook als bovengenoemde privacy-gebreken worden opgelost, zal dit project gericht blijven op controle over de uitingen van ambtenaren, niet op het stimuleren van vrije en creatieve meningsuiting.

Kun je iets zeggen over hoe je de invloed inschat van het project "Ambtenaar 2.0" (ruim 7000 leden) op het internet-gedrag van ambtenaren?
Gerard Wiegerinck / adviseur wonen
Het artikel gaat over onszelf, dus hoppa drie schermen vol voorspoed en tegenslag.
Maar waar ik maar niet achter kom: wáár ligt nou de grens tussen wat wel kan en niet kan? Ik heb altijd aangehouden: geen ingezonden brieven met kritiek op het beleid van de eigen wethouder cq het 'eigen' beleidsterrein. En verder op andere beleidsterreinen: Val geen personen aan, maar houd het bij het onderwerp. Tenslotte blijf vriendelijk want wiens brood met eet, diens woord men spreekt, bijt niet in de hand die je voedt, kijk niet in de mond van een paard dat net gegeten heeft.
Paul / projectleider
Tja het is een lastig soort van 'belangenverstrengeling', het blijft een apart beestje de ambtenaar-ook al is hij soms ook gewoon burger.

Gelukkig compenseren een hoop ambtenaren dit ook weer door best vaak politiek actief te zijn- kijk maar hoeveel bestuurders/volksvertegenwoordigers etc. een ambtelijke carriere hebben (gehad).
Jelle van Wier / manager / ambtenaar
waar ligt de grens tussen loyaliteit en integriteit en niet alleen gebaseerd op sociale media prive maar ook binnen je organisatie als medewerker.

Henk Bakker / Keten- en procesinnovatie DUO
Niet alleen onbewust, maar ook heel vaak bewust zoeken veel ambtenaren de grenzen van de vrijheid van meningsuiting op via de sociale media. Ik doe dat in elk geval en ik heb de indruk dat ik niet de enige ben.
Advertentie