Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

UvW mist rol waterschap in Omgevingswet

De rol van waterschappen als bevoegd gezag over waterkwaliteit en -veiligheid is niet vastgelegd in de toetsversie van de Omgevingswet, vindt Unie van Waterschappen (UvW)

10 april 2013

De rol van waterschappen als bevoegd gezag over waterkwaliteit en -veiligheid is niet vastgelegd in de toetsversie van de Omgevingswet. De Unie van Waterschappen (UvW) maakt zich daar zorgen over. ‘Zo kunnen we niet optreden bij calamiteiten’, zegt Peter Glas, voorzitter van de UvW.

Waterschappen blij met deregulering

Nog deze maand kunnen provincies, gemeenten en waterschappen reageren op de plannen van minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (I&M) voor vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Ook de Waterwet gaat straks op in de Omgevingswet. De waterschappen zijn blij met de deregulering die dat oplevert en de vereenvoudiging voor gebruikers. Burgers en bedrijven kunnen voor hun plannen straks één omgevingsvergunning aanvragen, bij één loket. Achter de schermen regelen de bevoegd gezagen dat de benodigde besluiten worden gebundeld.

Maar verantwoordelijkheid is niet goed uitgewerkt

Dat laatste punt is in de toetsversie van de Omgevingswet echter niet goed uitgewerkt, vindt Glas. Nog nergens staat omschreven dat de waterschappen de verantwoordelijkheid houden om vergunningen te verlenen die over waterzaken gaan. ‘Alleen in de toelichting staat dat de nieuwe werkwijze bestaande bevoegdheden onverlet laat. Ik vind dat in de wet de bevoegdheden van de waterbeheerders – zowel waterschappen als Rijkswaterstaat - helder moet worden omschreven. Ons wordt in de toetsversie een Algemene Maatregel van Bestuur in het vooruitzicht gesteld, waarin de bevoegdheden verankerd zullen worden. Die AMvB kennen we nog niet, zodat een goede beoordeling van de toetsversie eigenlijk nog niet mogelijk is.’

Niet optreden bij calamiteiten

Glas wil er graag op vertrouwen dat het allemaal alsnog geregeld wordt zoals is afgesproken in het Bestuursakkoord, maar zegt: ‘Ik geloof het pas als ik het zie.’ In het slechtste geval worden de waterschappen straks verantwoordelijk voor dijken, de kwaliteit van het oppervlaktewater en de zuivering van rioolwater, zonder de bevoegdheden die daarbij horen, zegt Glas. ‘Er moet samenhang zijn tussen vergunningverlening, toezicht en handhaving. Anders kunnen we niet optreden bij calamiteiten. Dan is het waterschap geen autoriteit, maar hoogstens adviseur.’

Afspraak regeldruk verminderen niet in toetsversie

De waterschappen hebben nog een ander kritiekpunt op de toetsversie van de Omgevingswet. In het Bestuursakkoord Water is afgesproken dat de rijks- en provinciale waterplannen worden geschrapt, om de regeldruk te verminderen. Rijk en provincies stellen in integrale omgevingsvisies de kaders vast; daarbinnen is het de autonomie van gemeenten en waterschappen om concrete waterplannen te maken. Ook die afspraak ziet Glas niet terug in het voorliggende wetsvoorstel.

Reactie van VNG en IPO

Eind deze week zet de UvW een formele reactie aan de minister op papier. Ook de provincies en gemeenten bezinnen zich op commentaar op de toetsversie. Koepelorganisaties IPO en VNG komen later deze maand met een reactie.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie