Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Rijk wil prestatieafspraken met gemeenten over woningbouw

Het nieuwe kabinet wil de woningbouw versnellen tot rond de 100.000 woningen per jaar. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de bouw van woningen voor starters, senioren en middeninkomens. Gemeenten en provincies krijgen te maken met prestatieafspraken.

15 december 2021
shutterstock-constructie.jpg

Het nieuwe kabinet wil de woningbouw versnellen tot rond de 100.000 woningen per jaar. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de bouw van woningen voor starters, senioren en middeninkomens. Gemeenten en provincies krijgen te maken met prestatieafspraken.

Het nieuwe kabinet wil de woningbouw versnellen door onder andere innovaties te stimuleren. Het bouwen van prefab-woningen wordt bijvoorbeeld opgeschaald. Ook circulair bouwen krijgt een impuls. Een minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening (VRO) ondersteunt gemeenten en provincies in het bepalen van woningbouwlocaties en zal prestatieafspraken met hen maken.

 

Verhuurderheffing exit

Prestatieafspraken komen er ook met woningcorporaties. De gewraakte verhuurderheffing wordt afgeschaft. ‘We maken bindende prestatieafspraken met corporaties zodat de investeringscapaciteit die hierdoor ontstaat gebruikt wordt voor de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en voor de leefbaarheid van wijken’, zo staat het in het coalitie-akkoord.

 

Tijdelijke woningen

Met het oog op de acute tekorten aan woningen voor studenten, spoedzoekers, arbeidsmigranten en daklozen is het streven om jaarlijks 15.000 tijdelijke woningen te bouwen. De procedures voor het plaatsen van tijdelijke woningen worden verder vergemakkelijkt. Door kantoren tot woningen om te bouwen kunnen er 15.000 wooneenheden extra worden bereikt.

Er komt een hernieuwde Nationale Woon- en Bouwagenda met daarin afspraken over het aantal te bouwen woningen en de randvoorwaarden voor de bouw, zoals capaciteit voor vergunningverlening en voldoende bouwpersoneel.

 

Bereikbaarheid woningen

Er zal zowel binnen- als buitenstedelijk worden gebouwd, dus niet alleen in de verstedelijkingsgebieden maar ook in kansrijke spoor- en kanaalzones. Voor een goede bereikbaarheid van deze nieuwe woningen stelt het kabinet voor de komende 10 jaar in totaal 7,5 miljard euro beschikbaar. Die middelen worden toegevoegd aan het mobiliteitsfonds en komen in overleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister voor VRO en de regionale overheden tot besteding.

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Is wel zo
Volgende probleem dat op het bordje van de gemeenten wordt geschoven. Een ministerie van Volkshuisvesting komt er niet - want dat rode bolwerk heeft de VVD met veel succes (uche) wegbezuinigd - maar als panacee komt er weer een minister die gewapend met kennis en onkunde ons gaat vertellen hoe het allemaal véél sneller kan. Bijvoorbeeld door te kiezen voor fabrieksmatige eenheidsworst.

En dat met een gierend personeelstekort.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Zo is het het wel
Bovendien: het kabinet is niet van plan ook maar iets te doen aan de asielinvasie. Zolang die deur wijd open blijft staan, kun je bouwen tot je een ons weegt.Het is zoiets als energiezuinigheid promoten en gelijktijdig een megadatacentrum naar binnen ritselen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Die woningen komen er helemaal niet want daar hebben we de geschikte arbeidskrachten niet meer voor. Beter is het inderdaad om pas op de plaats te maken met de bevolkingsgroei, die voornamelijk door migratie wordt veroorzaakt. Het merendeel overigens uit de EU.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Hoezo prestatieafspraken met gemeenten? Veel gemeenten hebben helemaal geen grond meer in bezit vanwege de daaraan verbonden risico's. De invloed van de gemeenten is veelal beperkt tot ruimtelijke indeling/planning. Gemeentelijke woningbedrijven zijn onder de Kabinetten Rutte verplicht verkocht/overgedragen aan de woningbouwcorporaties. Daar hebben gemeenten dus ook al weinig in te brengen. Het Rijk heeft het zichzelf de afgelopen 10 jaar wel heel erg lastig gemaakt. Voordat er nieuwe bouwplannen zijn gemaakt zijn we jaren verder.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
Gemeenten willen afspraken maken met het Rijk over bevolkingsgroei, als tegenprestatie. Vergeten wordt dat er ook arbeidskrachten noodzakelijk zijn om de woningen te bouwen. Die komen natuurlijk uit de MOE landen. Deze mensen moeten ook weer wonen en eten. Na vijf jaar ontstaat er voor EU burgers die vijf jaar wit werken in een andere lidstaat aanspraak op een verblijfstitel voor onbepaalde tijd en voila….en er zitten nu al 750.000 arbeidsmigranten in Nederland. Als we daar nu eens heel selectief in worden? Bijvoorbeeld geen buitenlandse arbeidskrachten voor distributiecentra? Waar half Polen werkt tegen minimumloon en zonder pensioenregeling? Maar dat mag niet van Europa. Wel kunnen wel het minimumloon fors verhogen, de sociale lasten voor flexwerk verhogen, controles uitvoeren etc. Het minimumloon zal het kabinet nauwelijks verhogen, dat is duidelijk. En die andere zaken, die doet dit kabinet ook niet. Want het kabinet is in de greep van de werkgeverslobby. Dus we zitten met ons economisch systeem, de vrije arbeidsmigratie, de asielmigratie etc. in een soort vliegwiel die steeds meer bevolkingsgroei veroorzaakt. Als we meer woningen bouwen, is er ook meer infrastructuur vereist. Zijn ook weer MOE landers voor nodig. En zo gaat dat maar door, we moeten van dit systeem af om dit land leefbaar te houden voor onze kinderen, want dit land wordt een grote rokende vuilnisbelt. volgens de huidige prognoses stijgt de bevolking tot 2033 nog eens met 1,3 miljoen mensen. Dat betekent dat we over tien jaar dus weer een miljoen woningen moeten bouwen. Politici die roepen dat we meer woningen moeten bouwen: kiezersbedrog. Het leidt af van het echte probleem, namelijk bevolkingsgroei. Is vergrijzing in Nederland een probleem? Nee hoor, kijk maar naar Japan. Sterk vergrijst, de welvaart neemt daar niet af. De politiek praat het ons aan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
(Bijna) gratis kinderopvang, elk jaar 100.000 nieuwe woningen, en versterking voor scholen met leerachterstanden. De plannen van het nieuwe kabinet zijn ambitieus: Rutte IV wil miljarden steken in, naast nog veel meer, het onderwijs, de bouw en de kinderopvang. Maar wie gaat al die kinderen opvangen? De huizen bouwen, de leerlingen onderwijzen? Als we nu eens grotendeels van de intensieve land- en tuinbouw afstappen en van de distributie economie. Dan hebben we al die 750.000 arbeidsmigranten ook niet meer nodig, krimpt het ruimtebeslag door deze sectoren, ook huisvesting. Dat zal gigantisch schelen in het aantal te bouwen woningen. Als we dat niet doen, dan moeten we voor de bouw weer meer mensen uit de MOE landen gaan halen. Er is een 25% toename geprognosticeerd in de bouw van distributiehallen tot 2030. Als we dat niet meer doen, dan hoeft het bijbehorende personeel ook niet langer uit de MOE landen te worden gehaald. Hebben we het ruimtebeslag ook niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
de jong / ambtenaar
W. Rus stelt het weer: woningnood is gevolg van bevolkingsgroei en bevolkingsgroei is gevolg van migratie. Dus vervolgens via de omgekeerde weg redeneren: migratie stoppen, bevolkingsgroei is weg en de woningnood ook. Hoe plat wil je het hebben? Woningnood in Nederland is gevolg van het desatreuze beleid dat door de VVD in gang is gezet: het kortwieken van de corporaties ten faveure van particuliere sector. Voeg daarbij de perverse fiscale prikkels die de prijzen van koopwoningen alleen opgejaagd hebben maar voor geen enkele extra woning hebben gezorgd. En wat te denken van het sloopbeleid van sommige gemeenten: grote aantallen betaalbare huurwoningen worden aan de woningvoorraad onttrokken door sloop. Nee, meneer of mevrouw Rus, niet migratie is de oorzaak voor de problemen op de woningmarkt en het stoppen van migratie dus ook niet de oplossing.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
Vd Voorst, luister goed!! Woningnood is het gevolg van migratie, het slopen van de sociale woningvoorraad en het feit dat de samenstelling van huishoudens verandert. De grootste oorzaak is met lengte de migratie. Het stoppen van migratie is een belangrijk deel van de oplossing.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
de jong / ambtenaar
@Piet: ik luister maar ik hoor geen onderbouwing of bewijs waaruit blijkt dat migratie 'met lengte de grootste oorzaak is'. De bouw van sociale huurwoningen is door de verhurudersheffing en het beleid van Blok gekelderd. Door datzelfde beleid zijn ook nog eens veel sociale huurwoningen overgeheveld naar de vrije sector. Gevolg minder (groei) van de woningvoorraad. Vervolgens zegt Piet (en anderen) de grotere vraag naar het (door het woningbouwbeleid van Stef Blok c.s.) kleinere aanbod komt door migratie. Nog eenvoudiger: Stef Blok heeft alle koekjes gepakt op één na en nu zegt Piet: de migrant wil dat koekje.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
Vd Voorst nu spits je het toe op de specifieke woning. Je moet dit los knippen van de specifieke woningbehoefte. Die zal altijd veranderen. De vraag is grosso modo: hoeveel huishoudens hebben we en hoeveel woningen. Als je het zo bekijkt, dan is de immigratie de grootste oorzaak. Daarnaast moeten we onze ogen ook niet sluiten voor de kosten van immigratie. Dat heeft inmiddels forse impact op de rijksbegroting. Als we nu kijken wat er in het coalitie akkoord staat, dan is dat schrikken. Er wordt uitgegaan van 3% economische groei per jaar en 0% rente. De kans dat dit regeerakkoord, ook qua woningbouw, realistisch is, is vrijwel NUL. We moeten in in Nederland KEIHARD gaan werken aan het indammen van de bevolkingsgroei en het betaalbaar houden van de verzorgingsstaat. Om dit land niet verder te laten verloederen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@ vd Voorst: Lees de uitstekende reactie van @Bart. De Bevolkingsgroei is wel het probleem en wordt veroorzaakt door het rigide volgen van de regels van de Europese Unie. Daar zijn, behalve de VVD, CDA, ook PvdA , GroenLinks en vooral het Eurofiele D66, debet aan. Overigens, als we al woningen willen bouwen stuiten we op allerlei natuur- en milieuregels die dat welhaast onmogelijk maken. Het is of het een of het ander. Of je aanvaardt dat dit land wordt volgebouwd of je doet iets aan de bevolkingsgroei. Je kunt niet de kool en de geit sparen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michel / observer
Oorzaak en gevolg worden al snel omgedraaid in dit soort discussies. Één van de voornaamste oorzaken van het tekort aan (betaalbare !) woonruimte is dat de beschikbare woningen, meer en meer worden bewoond door 1- en 2-persoons huishoudens. Ga eerst maar eens voor de juiste mensen bouwen, dan komt er vanzelf een betere doorstroming. Als je b.v. voor mensen op leeftijd een geschikte - liefst gelijkvloerse - woning neerzet willen ze daar best wel heen verhuizen. Dan komt de woning die ze achterlaten beschikbaar voor starters en jonge gezinnen. Nu willen gemeenten en projectontwikkelaars voornamelijk dure woningen bouwen voor meer welgestelde - toekomstige - inwoners, maar sociale woningbouw e.d. blijft achterlopen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Michel. We moeten levensbestendige woningen bouwen voor alle verschillende categorieën (1, 2, 3 en 4-persoons huishoudens). Dat is zeker op langere termijn de goedkoopste en de beste oplossing.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie