Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemeenten onderschatten positieve invloed openbaar groen

Gemeenten onderschatten nog steeds de positive invloed van openbaar groen op de leefbaarheid van de stad. Hittestress dreigt.

21 augustus 2012

Gemeenten onderschatten nog steeds de positieve invloed van openbaar groen op de leefomgeving. Aanleg en onderhoud van kwaliteitsgroen betaalt zichzelf dik terug in hogere huizenprijzen, lagere gezondheidskosten, minder vandalisme en afnemende (hitte)stress.

Park verzacht hittegolf
Dat stelt directeur Peter van Rooy van onderzoeksbureau Accanto. Hij ondersteunt hiermee het pleidooi van de Partij voor de Dieren om steden meer te vergroenen. Tijdens een hittegolf dreigt een wijk zonder park of ander groen voor veel ouderen onleefbaar te worden.


VN-norm: 48 m2
Volgens de PvdD voldoen veel steden niet aan de VN-norm van 48 vierkante openbaar groen per inwoner. Dit wordt door de Verenigde Naties als het minimum gezien om mensen gezond en in welzijn te laten leven.


Groen binnen een kilometer

Volgens Van Rooy voldoet Nederland echter wel aan deze maatstaf: ‘Door onze typische landschapsopbouw ligt er relatief veel groen direct rond de grote steden. Daardoor hebben de meeste Nederlanders binnen een kilometer die 48 meter wel beschikbaar’


Weinig groen in de stad

Maar dat betekent niet dat de gemiddelde stedeling dat ook als voldoende ervaart. Gemeenten zouden zich veel meer kunnen en moeten inspannen om kwaliteitsgroen ook de stad in te brengen. Het welzijn neemt hierdoor enorm toe, zo blijkt keer op keer uit onderzoek’, aldus van Rooy.


Financieel en sociaal aantrekkelijk

Zelf deed hij vorig jaar onderzoek naar de betaalbaarheid van openbaar groen. Hij concludeerde toen dat de terugverdieneffecten hoger zijn dan de kosten. Probleem is alleen dat dit geld merendeels niet bij gemeenten terechtkomt. ‘Mensen leven gezonder, waardoor de ziektekosten dalen. Daar profiteert de staatskas van, de gemeente niet. ‘Maar zij maken wel de kosten’.


Minder fijnstof, meer bouwen

Wel kan de gemeente profiteren van de huizenprijs die omhoog gaat als er groen in de buurt is. Ook neemt het fijnstof af, waardoor het makkelijker wordt nieuwe bouwplannen te realiseren. ‘En vergeet ook niet wat het oplevert dat er minder wordt vernield in een straat met kwaliteitsgroen’.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Offereins / financieel beleidsmedewerker
Rotterdam is zo'n stad. De binnenstad is alleen maar van steen. Er staan wel bomen, maar die staan in het steen. Als het straks weer herfst wordt, blijft er alleen steen en grauwe bomen over. Mijn ogen werden echt blij van het stukje groen met bloemen dat ze gemaakt hebben bij de markthal. Nu alleen nog de hekken er omheen weghalen... Waarom ook geen gras rond de Laurenskerk?
Mark Rotteveel / Projectadviseur Ginkel Groep
Het is inderdaad zonde dat gemeenten met een korte-termijnvisie dergelijke bezuinigingen doorvoeren op hun groene areaal.

Daarom is het een uitdaging en mijns inziens deels al mogelijk om de maatschappelijke baten van kwalitatief hoogwaardig groen in de directe leefomgeving van mensen inzichtelijk te krijgen. De uitdaging ligt hierbij in het kosten-baten verhaal: wie heeft de kosten van de realisatie / het onderhoud en welke partijen hebben de baten van een groene omgeving.Een ander aspect is het afschrijven op de groene ruimte. Het is vreemd dat als men bijvoorbeeld een park van €1.000.000 realiseert, dit park nadat de laatste boom in de grond staat enkel een kostenpost is. Deze geinvesteerde waarde komt nergens terug op de begroting van de gemeenten.

Door af te schrijven op de groene ruimte kan ook inzichtelijk gemaakt worden wat de effecten van bezuinigingsmaatregelen voor de lange termijn zijn. Wordt een groene omgeving op een lager kwaliteitsniveau onderhouden, zal het ook (veel) eerder afgeschreven zijn en is er sneller een grotere investering nodig om te renoveren.
Flip Zolderman
Dit bericht staat mooi haaks op het kettingzaagbeleid dat veel gemeenten nu hanteren - er worden overal ongelofelijk veel bomen gekapt uit korte-termijn-bezuinigingsoverwegingen en uit angst voor claims voor het geval er bij een zuidwesterstorm een boom die omwaait schade veroorzaakt. Gevolg: onvoorstelbare kaalslag alom. Graag meer van dit soort berichten dus.
Carla van Dorp / hoofd Centrum voor Natuur en Milieu Amersfoort
Er is onlangs een onderzoeksrapport uitgebracht, waarbij onderstaand persbericht door het Ministerie van EL&I is uitgebracht:

Persbericht

Investeren in groene stad goed voor gezondheid en gezondheidsbudget

De aanleg van meer groen in stedelijke gebieden kan een besparing opleveren van 65 miljoen euro op het volksgezondheidsbudget. Meer groen kan er ook voor zorgen dat werknemers zich minder vaak ziek melden, wat een besparing van 328 miljoen euro oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG, dat is verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

Het is voor het eerst dat onderzoek is gedaan naar de economische waarde van investeren in natuur in relatie tot gezondheidszorg. Hoewel wetenschappelijk onderzoek aannemelijk maakt dat een ‘groene omgeving’ een gunstig effect heeft op de gezondheidstoestand van mensen, is het economisch effect daarvan nog nooit eerder berekend.

Depressie en obesitas

Op basis van twee casestudies in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft KPMG een berekening gemaakt voor heel Nederland (www.kpmg.nl). Onderzocht is de invloed van groen op depressies en op het voorkomen van overgewicht bij jongeren. KPMG heeft berekend dat bij 10% meer groen in de wijk, er 130 depressiepatienten minder zouden zijn. De bespaarde kosten in zorg en in ziekteverzuim komen op 8 ton. Voor heel Nederland zou dit uitkomen op zo’n 400 miljoen. Het effect van groen op obesitas is minder goed te kwantificeren, hoewel het effect aannemelijk is omdat kinderen met 10% meer groen 15% meer bewegen.

Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep met de ministeries EL&I en VWS, de GGD Amsterdam, zorgverzekeraar Menzis, TNO, RIVM, MUMC, Raad voor de Gezondheid en een huisarts. Het TEEB-onderzoek gezondheid is mede gefinancierd door de gemeente Amsterdam en is vandaag door staatssecretaris Bleker van EL&I naar de Tweede Kamer gestuurd.

TEEB

Het KPMG onderzoek is het eerste in een rij van onderzoeken die het ministerie van EL&I laat doen over de economische waarde van biodiversiteit, de zogeheten TEEB-rapporten (The Economics of Ecosytems and Biodiversity). Het doel van de studies is het verkrijgen duidelijk maken dat het loont om te investeren in groen en om verstandig om te gaan met biodiversiteit. Naast natuur en gezondheid komen er in opdracht van het rijk studies voor fysiek Nederland, Nederlandse handelsketens, het Nederlandse bedrijfsleven en Caribisch Nederland. Samen met de gemeente Apeldoorn heeft het rijk ook een TEEB-stad onderzoek lopen.

Niels / Ambtenaar
Ook het CROW heeft onlangs een publicatie uitgegeven waar onder andere dit onderwerp aan de orde komt. De publicatie is erop gericht maatschappelijke baten van inrichting en beheer in de openbare ruimte inzichtelijk te maken. Zodoende hebben beleidsmakers en beheerders een extra tegenwicht voor de eenzijdig belichte kostenkant van zaken in de openbare ruimte, en vallen de kosten én de baten van maatregelen beter tegen elkaar af te wegen. Ik hoop dat overheden de komende jaren dit soort instrumenten kunnen gebruiken in het waarderen van de openbare ruimte. Daar worden we allen beter van!
Groen Beweegt! / Initiator
Via www.groenbeweegt!.nl kan iedere inwoner kosteloos een groen initiatief beginnen. Groen Beweegt begeleidt, faciliteert en ondersteunt elke initiator van een groen initiatief met netwerken, de juiste contacten, draaiboeken en met het bijeenbrengen van de middelen. Gemeenten hebben slechts een regisserende en facilterende rol. De samenleving zorgt zelf voor de realisatie. Anders denken, samen werken!
Advertentie