Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Steun voor conclusies enquêtecommissie

In de Tweede Kamer bestaat brede steun voor de conclusies in het eindverslag van de parlementaire enquêtecommissie, die de misstanden bij de corporaties heeft onderzocht.

30 oktober 2014

Een ‘giftige cocktail’ van overambitieuze bestuurders en falend toezicht heeft geleid tot de miljardenproblemen bij de woningcorporaties. Dat staat in het eindverslag van de parlementaire enquêtecommissie die de misstanden bij de corporaties heeft onderzocht.

Optreden
De enquêtecommissie vindt dat het roer drastisch om moet. Woningbouwverenigingen moeten zich weer beperken tot zorgen voor betaalbare huizen voor mensen met een smalle beurs. Het toezicht moet terechtkomen bij één toezichthouder. Volgens de commissie moet de politiek zich de misstanden bij de corporaties aanrekenen. Dat geldt zowel voor het kabinet als de Kamer. Achtereenvolgende ministers grepen niet in toen het fout liep, en het optreden van voormalig minister Piet Hein Donner was zelfs op het randje.

Lessen trekken
In de Tweede Kamer bestaat brede steun voor de conclusies. De commissie heeft ‘goed werk geleverd’, zegt PvdA-Kamerlid Jacques Monasch. Alle Kamerfracties vinden dat er ‘lessen getrokken’ moeten worden uit het rapport, maar leggen wel eigen accenten. Zo vindt de SP dat ‘de tijd is aangebroken om de volkshuisvesting te verlossen uit de klauwen van de markt’. De VVD onderstreept dat corporaties terug moeten naar hun kerntaken. Ook minister Stef Blok (Wonen) prijst het rapport

VNG ondersteunt conclusies

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is ingenomen met de conclusies en aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. "De commissie stelt terecht dat gemeenten meer invloed moeten hebben op de werkzaamheden van corporaties; gemeenten en woningcorporaties moeten verplicht prestatieafspraken maken en het is noodzakelijk dat gemeenten inzicht hebben in de investeringscapaciteit van corporaties", aldus de VNG in een verklaring. Eerder deze week stuurden de VNG, G4 en G32 een brief aan de Tweede Kamer om ervoor te pleiten de sturing van gemeenten op corporaties beter te regelen in de Novelle Woningwet. Die is nu te vrijblijvend, vinden zij.

Aanbevelingen enquêtecommissie
Hieronder de belangrijkste aanbevelingen van de enquêtecommissie:
- Corporaties moeten terug naar hun kerntaak: zorgen voor huisvesting voor mensen met weinig inkomen. Dat betekent onder meer: geen commerciële nevenactiviteiten meer. Er moet een complete cultuuromslag komen.

- Corporaties moeten kleiner worden. Landelijke woningbouwverenigingen moeten terug naar eenheden die actief zijn in één woningmarktgebied.

- Er moeten strenge eisen komen aan fusies van corporaties.

- Er moeten grenzen komen aan uitgaven voor leefbaarheid, grondbezit en schaalgrootte.

- De overheid moet duidelijker regels stellen, gemeenten moeten meer invloed krijgen, de positie van huurders moet versterkt worden.

- Het Centraal Fonds Volkshuisvesting moet worden omgevormd tot één onafhankelijke Woonautoriteit, die al het toezicht onpartijdig voor zijn rekening neemt.

- De minister moet commissarissen bij corporaties die niet functioneren, kunnen ontslaan. Het interne toezicht moet worden geprofessionaliseerd. Commissarissen mogen ook maar 8 jaar blijven zitten.

- Als het helemaal misgaat, moeten corporaties failliet kunnen gaan. Banken en projectontwikkelaars moeten er niet meer van uit kunnen gaan dat ze geen gevaar lopen als ze risicovolle producten aan corporaties aanbieden.

- De rol van de accountants moet beter worden uitgevoerd.

- Fraude en zelfverrijking door corporatiebazen moet hard worden aangepakt. Opsporing en vervolging van dit soort praktijken moeten meer prioriteit krijgen.

- Er moet ook gekeken worden naar en worden geëxperimenteerd met alternatieven voor het huidige stelsel. Het is denkbaar de sociale huisvesting helemaal door de markt te laten organiseren. De overheid zou ervoor kunnen zorgen dat wonen betaalbaar blijft door randvoorwaarden te stellen. Andere mogelijkheden zijn de sociale huisvesting door de overheid te laten organiseren of door de burgers zelf. Volgens de enquêtecommissie zijn dergelijke veranderingen juridisch mogelijk, maar op korte termijn niet realistisch. (ANP)

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

johannes / ambtenaar
En wat gaat er gebeuren met die witteboordencriminelen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ad van Zundert / zelfstandig adviseur
Het staat natuurlijk leuk, die krokodillentranen. Maar als je kijkt naar de conclusies van het rapport en wie hebben gefaald, dan weet je op voorhand dat er niemand 'gaat hangen'. Hooguit de huurder die voor dit 'gokspel' gaat opdraaien.

Complimenten aan de commissie voor het lef om op een dergelijke onomwonden wijze de conclusies en aanbevelingen neer te schrijven.

Sinds de rijksoverheid de privatiseringsfilosofie heeft omarmd, is er her en der het nodige misgegaan. In concreto hebben achtereenvolgende kabinetten de markt alle ruimte geboden en heeft de regering een van onze sociale grondrechten (volkshuisvesting) verwaarloosd en aan de markt overgelaten. Het is van tweeën één. Of je voert als overheid zelf (het vroegere gemeentelijke woningbedrijf bijv.) de volkshuisvesting uit, of je besteedt het uit onder strikte voorwaarden en houdt toezicht op die uitvoering, in die zin dat de vooraf gestelde doelen worden gerealiseerd.

Zelfregulering na jaren van strikte overheidsinmenging is ongeveer hetzelfde als tegen een puber die voor het eerst uitgaat zeggen: kijk maar hoe laat je thuis komt, als het maar niet te laat is. Die neemt alle vrijheid, want die mag het zelf regelen.

Ook hier heeft de toezichthouder (WSW) niet goed gefunctioneerd, o.a. door aan WSG in Geertruidenberg goedkeuring te verlenen voor het aangaan van een giga lening die in geen verhouding stond tot de (WOZ)waarde van de 4.000 woningen.Als een bestuurder of een commissaris van een bedrijf op deze wijze had gefunctioneerd c.q. op deze ernstige wijze had zitten pitten, dan was de kans zeer reëel dat die zich ten overstaan van een rechter diende te verantwoorden en mogelijk in privé aansprakelijk zou worden gesteld voor zijn falen. Zeker als dat had geleid tot een faillissement. Maar niet bij de coöperaties. Die worden ten koste van de belastingbetaler aan het financiële infuus gelegd. De 'overambitieuze' bestuurder wordt heengezonden met een riante vertrek regeling (WSG, Vestia). Beloning voor dergelijk mismanagement is toch echt niet uit te leggen. Ik vraag me af of het geheugen van beleidsmakers nog wel functioneert. Enschede in 1994 was nog maar net achter de rug, toch werd niet ingegrepen. Resultaten uit het verleden zijn dan weliswaar geen garantie voor de toekomst, maar daar staat wel tegenover dat je van je fouten moet leren. Zelfs een ezel stoot zich niet twee maal aan dezelfde steen.

@johannes. De mensen die je bedoelt zijn of weg met een goede regeling, of komen in aanmerking voor een leuke job met dito salaris elders. Remkes (CdK, Donner (RvSt) Spies (burgemeester), Staal van Vestia (vertrekregeling), Span van WSG (dikke vertrek bonus) etc. Alleen als je naast te miskleunen (in het artikel aangeduid met 'overambitieus' - in mijn ogen mismanagement) nog hebt gefraudeerd (Vermeulen van Laurentius in Breda wordt daarvan verdacht) dan hangt vervolging boven het hoofd. De inmiddels vertrokken bestuurders snappen gezien de verhoren nog steeds niet wat ze fout deden. Hoe dik is de plaat voor je hoofd dan?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
1. En .... hoe zit het met nalatig handelende politici? Worden die politici ook gestraft of nemen die, ook als zij nu op andere posities zitten, alsnog hun verantwoordelijkheid?

2. O.a. de positie van de huurder moet worden versterkt. Akkoord als dit maar niet gaat doorslaan. We hebben het hier wel over posities, waarbij personen dan 'hun eigen vlees' gaan keuren.

3. Goed toezicht is essentieel. Daarom kan dit m.i. beter zo dicht mogelijk bij het ministerie worden geregeld (bijv. met aanwezigheid van een rijksinspecteur in RVC en ook gemeentelijke vertegenwoordiger(s) daarin opgenomen.

Overigens een goed rapport met duidelijke aanbevelingen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
Het waren dus weer Pvda baantjesjagers die miljarden hebben verkwist, om met Marcel van Dam te spreken: minderwaardige mensen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
En de privatisering en zelfregulering gaat op allerlei gebieden gewoon door... Wanneer worden ze een wijs?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Rapportages zijn "leuk", blijven er weer wat schrijvers en onderzoekers aan de slag. Conclusies en aanbevelingen zijn prima, echter alleen wanneer er ook daadwerkelijk acties worden ondernomen en dat is juist wat je nergens terugziet. Niemand van al deze wanpresteerders heeft er financiële last van ondervonden, is de baan echt kwijt (kijk maar eens waar namen weer eens opduiken) of is echt vervolgd en ondervindt werkelijke schade. Tja het ons kent ons cirkeltje heeft weer een prachtige poppenkast laten zien, slikken een keer en gaan gewoon weer door. Anders is het ook zo vervelend op de private feestjes. Je moet ook wel het nodige op je blazoen hebben wil je tot deze elite behoren en toegegeven waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt en we zijn allen lerende en inderdaad deze fouten worden niet meer gemaakt, althans niet zo waardoor ze er weer last van ondervinden... Houd op met die poppenkast en maak integer en open - afrekenbaar! - beleid en handel er ook naar!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Wij hadden onze zaakjes goed voor elkaar in dit land maar onder invloed van het neo-liberale Europa moest alles aan de vrije markt worden overgelaten. Of het nu om zorg, energie, openbaar vervoer, huisvesting of onze pensioenen gaat, vrijwel alles is duurder geworden en kwalitatief achteruit gegaan. We lijken ook nooit meer onder die Europese dictatuur uit te kunnen komen en zien lijdzaam toe hoe met wat wij met zorg hebben opgebouwd de put van het Franse, Italiaanse en Griekse wanbeleid wordt gedempt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
t. faber / gepensioneerd
Een prachtig rapport van de enquetecommissie. En ook de aanbevelingen zijn uiteraard prijzenswaardig. Echter, een baviaan had ze bij wijze van spreken kunnen bedenken. Een open deur ter grootte van heel Nederland! Ook hier is weer aanleiding tot de volgende onweerlegbare conclusie dat onethisch gedrag en misdaad lonen en dat de maatschappelijk kwetsbaren (wederom) het gelag betalen.

De voorbereidingen tot het instellen van een nieuwe enquetecommissie kunnen inmiddels beginnen, want het volgende agendapunt is reeds bekend, nl. de uitwassen in het huidige zorgstelsel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie