Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Opluchting provincies: RvS overrulet stikstofadvies rechtbank

Woningbouwplan Delversduin in Bergen kan doorgaan. De Raad van State oordeelt anders over de stikstofuitsoot dan de rechtbank Noord-Holland.

02 augustus 2022
juridische-zaken.jpg

162 woningen zal Delversduin slechts gaan tellen. Toch werden ze eind april landelijk nieuws. De rechtbank in Haarlem oordeelde toen dat de provincie Noord-Holland ten onrechte een natuurvergunning had afgegeven, gebruikmakend van de ruimte die ontstond door snelheidsverlagingen op snelwegen. De stikstofuitstoot die daar werd bespaard, mocht niet zonder voorwaarden in de gemeente Bergen weer worden uitgestoten.

Bom

De Haarlemse uitspraak legde een bom onder de bouwplannen van veel meer provincies, die er allemaal van uitgingen dat het beperken van verkeersuitstoot ten faveure van woningbouw was geoorloofd. Dat door het kabinet-Rutte bedachte plan om de wooncrisis op te lossen, viel daarmee voor een groot deel in duigen. Maar nu is er dan toch hoop.

Ongegrond

De Raad van State oordeelt dat alle bezwaren die door omwonenden worden aangevoerd  – onder andere op het gebied van inspraak, overlast door toenemend verkeer en nadelige gevolgen voor de natuur –  ongegrond zijn. Volgens de Raad heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan voldoende gedaan om alle aspecten te laten meewegen. De gemeente koos voor interne saldering om de extra stikstofuitstoot als gevolg van de bouwpannen te compenseren.  

Gemeenteraad

In een toelichting laat de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State weten dat zij zelf niet beoordeelt of het woningbouwplan Delversduin in overeenstemming is met de principes van ‘een goede ruimtelijke ordening’. Dat is uitsluitend aan de gemeenteraad. Wel beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in overeenstemming is met het recht. Daarbij kan aan de orde komen of nadelige gevolgen van het plan onevenredig zijn in verhouding tot de met het plan te dienen doelen.

2026

‘Dat niet volledig tegemoet is gekomen aan de zienswijze van de partij(en) die in beroep is/zijn tegen de vaststelling van het bestemmingsplan, betekent nog niet dat het besluit om die reden onrechtmatig is’, aldus de Raad van State. En daarom kan projectontwikkelaar BPD nu toch in Egmond aan den Hoef, gemeente Bergen, gaan bouwen. In 2026 moet de wijk zijn afgerond.

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Jammer. Meer woningen bouwen heeft nauwelijks zin met deze bevolkingsgroei. Tussen 2008 en 2021 nam het aantal huishoudens toe met 850.000. Hoofdoorzaak: arbeidsmigratie (fietskoeriers, orderpickers, tomatenplukkers kortom alle functies die we of zelf moeten doen of die er gewoon niet moeten zijn), daarna asielmigratie en daarna de overige categorieën. Bron: CBS. Het eerste half jaar van 2022 kwamen er in Nederland 120.000 zielen bij. Bron: CBS. In welk Europees land groeide de bevolking tussen 1900 en heden ruim twee keer sneller dan het Europees gemiddelde? NEDERLAND. In welk land wordt een immigratiebeleid gevoerd zodanig dat de gevolgen van de VERGRIJZING worden VERSTERKT? NEDERLAND. De meeste mensen die hier komen, zijn namelijk alweer wat ouder. Die fietskoeriers uit Bulgarije die hier na vijf jaar werken permanent mogen verblijven, hebben geen of te weinig AOW of pensioen opgebouwd. Hoeveel arbeidsmigranten zijn er op dit moment exclusief familieleden in Nederland? Ruim 800.000. Zijn er mensen die baat hebben bij arbeidsmigratie? Jazeker. Een kleine groep mensen profiteert er direct buitensporig van. Daarnaast profiteert oa de bouwsector, grondspeculanten huisjesmelkers etc. enorm van kwantitatieve groei. Zolang er moet worden uitgebreid, kan er geld worden verdiend.
Welke mensen dragen de lasten? De gewone Nederlander. Dus wat moeten we met z’n allen doen om van het woningtekort af te komen? Juist, de verdienmodellen die onderliggend zijn aan de immigratie beperken. Dat zijn verdienmodellen van werkgevers, maar ook verdienmodellen van politici die electoraal baat hebben bij het laten voortbestaan van problemen. Zolang er problemen zijn, kan er iets geroepen worden tijdens verkiezingen dat stemmen trekt.
P. Smit
Wat Hans zegt!
Myconius Scipio
Niet alleen de gewone Nederlanders betalen belasting. Ook de ongewone Nederlanders doen dat
Toine Goossens
Eindelijk. Op deze afweging tussen collectief en individueel belang hebben we veel te lang moeten wachten. Nederland gaat kapot aan het honoreren van individuele belangen.

Met deze uitspraak ziet het er veel beter uit voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Een vermindering van uitzicht op het platteland, of vage gezondheidsrisico's, zijn hiermee in één streep inhoudelijk waardeloos geworden. De Raad van State zegt: 'Ja die risico's bestaan en dat uitzicht verminderd, maar dat mag geen blokkade zijn van overheidsbesluiten die het algemeen belang dienen'.

Ook bezwaren van stedelingen tegen opvang van risicogroepen in hun buurt verliezen hiermee hun waarde. De overheid, i.c. de gemeente, mag redelijke belangen van burgers, ook al zijn die tegenstrijdig, negeren.

Ook bezwaren van gemeentes onderling of lokale bezwaren tegen landelijke besluiten komen hiermee in een heel ander licht te staan. Denk aan de NIMBY gemeentes die gaswinning op hun grondgebied willen blokkeren. Geen schijn van kans meer.

Deze uitspraak verandert het bestuursrechtelijke speelveld op eenzelfde manier als bij het toeslagenschandaal. Hulde voor de leden van de Raad van State,
Myconius Scipio
Dat is bij die toeslagen niet helemaal goed gegaan. Vrijwel alle beslissingen daarin door de RvS moeten nu weer hersteld worden
Toine Goossens
Dat de RvS daar de beginselen van behoorlijk bestuur heeft genegeerd is inderdaad bepaald niet goed.
Het laat ook weer eens zien hoe belangrijk het hanteren van fundamentele waarden is, ook al is de politieke druk om die waarden te negeren nog zo groot.

Die politieke druk wordt gemaakt door de burgers en hun belangenorganisaties. De media hebben die politieke druk de afgelopen 20 jaar zowel op het gebied van het criminaliseren van fouten van burgers (maar ook ondernemers) als op het gebied van het op de voorgrond zetten van individuele (gezondheid en natuur) belangen sterk aangewakkerd.

Bij het beleid voor medische behandelingen is de Qaly het dominante criterium om de beoordelen of een behandeling kostentechnisch reëel is.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Quality-adjusted_life_year

Het is opmerkelijk dat die waarde bij bestuursrechtelijke conflicten gaat geen enkele rol speelt. Dan is het ineens het onbegrensde NIMBY belang dat dominant is, én haar zin krijgt.
Bezwaren tegen overheidsbesluiten met een beroep op vage bedreigingen voor de gezondheid, dienen op basis van het Qaly principe beoordeeld te worden.
Myconius Scipio
Ik blijf het een vreemde situatie vinden dat het oordeel van een onafhankelijk rechter 'gecorrigeerd' kan worden door de politiek benoemde RvS. Van scheiding der machten is bij deze zaak dan ook geen enkele sprake.
Nico Bos
Het is wel droevig gesteld met de wet- en regelgeving als rechters voortdurend over eenzelfde onderwerp tot 2 verschillende uitkomsten komen.
Toine Goossens
Nee juist niet. Daarom hebben wij een getrapte juridische beoordeling, waarbij de hoogste rechter uiteindelijk het definitieve oordeel velt.
Nico Bos
In principe correct maar, (en dat bedoel ik) wet en regelgeving dient eenduidig te zijn en niet voor meerdere uitleg vatbaar vanwege subjectieve motivaties. De uitzonderingen op de regels bepalen vaak de uitkomsten en daar moeten we vanaf.
Toine Goossens
Wet- en regelgeving regelt abstracte begrippen en situaties. Hoe een situatie beoordeeld dient te worden is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden, van de feitelijke situatie.

Als de wet in elke feitelijke omstandigheid zou voorzien, dan wordt het een gedrocht. Het beste bewijs daarvoor is de Enron affaire in de US. De jaarrekening van Enron deugde van geen kant, maar voldeed wel aan alle voorschriften. Dus stond er een accountantsverklaring onder.
De accountant negeerde daardoor wel de fundamentele beginselen van het beroep en is uit het beroep gezet. Enron ging failliet.

De accountant had met die fundamentele beginselen in het achterhoofd een andere conclusie moeten trekken.

Dat is wat rechters bij het toetsen van de wet beoordelen. Is de toepassing van de wet bij deze feiten en omstandigheden wel juist. Zo niet, dan beargumenteert de rechter waarom niet. Zo ontstaat de jurisprudentie waarmee het toepassen van de wet in de praktijk wordt uitgewerkt.
Nico Bos
Het betreft hier geen feitelijke omstandigheden maar prognoses m.b.t. "onevenredige" effecten inzake stikstof effecten. Het probleem is hier dat er geen exacte definitie is wat nu wel of niet (on)evenredig is en hoe dit dus op basis van prognoses wordt afgewogen. Dit soort ongedefinieerde begrippen worden voortdurend misbruikt om grijze subjectieve gronden aan te voeren waar de rechter iets van moet vinden.
Toine Goossens
Ja zo werkt dat in Nederland. De bewijslast ligt altijd bij de overheid, die neemt namelijk het besluit. Vervolgens zij er activisten die aanvechten dat dat bewijs voldoende is. Daarmee ligt de bewijslast bij de overheid, en dan verlies je meestal. Zie veel belachelijke uitspraken in het verkleden.
Dit college heeft alle mogelijkheden dichtgetimmerd. Omdat de activisten de toekomstwaarden aanvechten, en daarmee mogen volstaan, zij hoeven zelf geen enkel feit in te brengen (de idiotie ten top), geven de degelijkheid van prognoses de doorslag. In dit geval zijn prognoses de 'feiten' waar de rechter zich een mening over vormt. Legt u zich daar maar bij neer. Uw mening verandert de werkelijkheid niet.

Pieter Rissewijck
Eindelijk keert het gezond verstand weer terug!
Advertentie