Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Tijdwinst wet omgevingsrecht beperkt

De invoering van de nieuwe omgevingswet zou de besluitvorming en onderzoeksverplichtingen moeten versnellen. Toch levert de wet nauwelijks tijdswinst op.

28 oktober 2011

De nieuwe Omgevingswet zal minder tijdwinst opleveren dan algemeen wordt aangenomen. Uit vandaag gepubliceerd onderzoek blijkt dat bij gebiedsontwikkeling verreweg de meeste tijd gaat zitten in de voorbereiding. Daarbij is het opzoeken van de grenzen van het omgevingsrecht vaak dominant.

Snellere besluitvorming
Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu, VVD) komt in het voorjaar van 2012 met een nieuwe Omgevingswet. Bestaande regelgeving op het gebied van onder meer milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening wordt in deze wet gebundeld, vereenvoudigd en deels geschrapt. Dit moet leiden tot snellere besluitvorming en minder onderzoeksverplichtingen.

Te optimistisch

In een vrijdag gepubliceerd onderzoeksrapport probeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) al te optimistische verwachtingen op voorhand te temperen. Het planbureau heeft gekeken naar de effecten van het bestaande omgevingsrecht op de gebiedsontwikkelingspraktijk. Een van de conclusies is dat betrokken partijen met rekenen, tekenen en het creëren van draagvlak over het algemeen veel meer tijd kwijt zijn dan met het laten onderzoeken van milieugevolgen.

Tijdrovend

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de voorbereiding van een gebiedsontwikkeling vaak tijdrovend is, omdat om financiële redenen doorgaans wordt gezocht naar het maximaal haalbare binnen de grenzen van het omgevingsrecht. De onderzoekers noemen dit  ‘normopvulling’, oftewel ‘het maximaal gebruiken van de beschikbare milieugebruiksruimte’.

Optimum

Het zoeken naar ‘een optimum’ is volgens de PBL-onderzoekers ‘meer bepalend voor de totale procesduur dan de onderzoekstijd die voortvloeit uit de wettelijke kaders’. Hierbij komt dat het, in het geval van gebiedsontwikkeling, gaat om grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen die vaak alleen al om die reden ingewikkeld zijn.

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nummer 43, 28 oktober 2011.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Daniel Hake / adviseur milieukwaliteit
Dit is misschien nieuws voor Den Haag, maar iedereen die in de praktijk aan projecten werkt weet dat de formele procedures altijd al een relatief klein deel van de doorlooptijd van een project in beslag nemen. En met een goede voorbereiding, waarin alle relevante aspecten zijn meegenomen, doorloop je de wettelijke procedures vlekkeloos. Gewoon omdat je een goed verhaal hebt. Met het herziene Besluit m.e.r. moet je in veel gevallen ook vanaf het begin van de planvorming de omgevingseffecten meenemen. Dat zat nog meer problemen bij de rechter voorkomen.De toegevoegde waarde van de Omgevingswet zal dan ook niet liggen in de doorlooptijd van procedures, maar in de onderlinge afstemming van beleid en besluitvorming, die tegenstrijdigheden voorkomt. Het dwingt overheden om (nog) integraler te werken. Of dat lukt, hangt af van de betrokkenen in het veld
Pasmaat advies / adviseur ruimtelijke plannen
Het is zowel onder de huidige wetgeving als in de nieuwe wetgeving zaak om zo snel mogelijk een goede inventarisatie te maken van kansen en belemmeringen. Vaak zijn alle onderzoeken niet eens nodig maar kan door het plan "slim op de rails" te zetten veel proceduretijd worden bekort en veel geld worden bespaard. Daarom is het wel goed dat er een nieuwe wet komt, mits die er ook in voor ziet dat er een snelle procedure moet komen voor projecten die maatschappelijk gewenst zijn maar nu alleen kunnen met een lange uitgebreide procedure. Er zou een nieuwe artikel 19-2 WRO procedure moeten komen voor binnenstedelijke ontwikkelingen die maatschappelijk relevant zijn en waartegen geen bezwaren bestaan.
Advertentie