Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Experts maken discussie over Omgevingswet nog lastiger

Kan de Omgevingswet per 1 juli 2022 verantwoord worden ingevoerd? Deskundigen uit verschillende sectoren praatten vandaag de Eerste Kamer bij, die er begin volgend jaar over moet besluiten. Makkelijker wordt het besluit na vandaag niet. Ook de geraadpleegd experts blijken sterk verdeeld.

21 december 2021
vinkje-ja-nee.jpg

Kan de Omgevingswet per 1 juli 2022 verantwoord worden ingevoerd? Deskundigen uit verschillende sectoren praatten vandaag de Eerste Kamer bij, die er begin volgend jaar over moet besluiten. Makkelijker wordt het besluit na vandaag niet. Ook de geraadpleegde experts blijken sterk verdeeld.

Nog niet optimaal
Yes, we can, geeft concerndirecteur Symone de Bruin van de gemeente Apeldoorn aan. Mits de softwareleveranciers op zo kort mogelijke termijn een werkend digitaal stelsel uitrollen en politiek Den Haag uiterlijk in januari 2022 de knoop doorhakt. 'Dat zaken achter de schermen voor ons als gemeente op 1 juli nog niet optimaal verlopen’, geeft De Bruin aan, ‘is dan van ondergeschikt belang’. Dreigend uitstel haalt de urgentie weg bij softwareleveranciers én gemeentemedewerkers.

Tekort aan capaciteit
No, we can’t
, geeft programmamanager fysieke omgeving André Putker van de gemeente Oude IJsselstreek aan. Hij voorziet een tekort aan capaciteit in zijn gemeente, voortdurende onduidelijkheid over de inhoud en de procedures in de nieuwe wet (‘Alle gemeenten zijn op dit moment het wiel aan het uitvinden bij het ontbreken van goed doordachte formats, werkprocessen, standaarden en voorbeelden’) en een nog steeds niet goed werkend DSO.

Mits geen terugval
Yes, we can, aldus directeur Omgevingsdienst Regio Arnhem Ruben Vlaander, ‘mits het DSO voldoende functioneert en tegemoetkomt aan de wensen en suggesties vanuit onze praktijk.’ En met andere kanttekeningen. ‘Het moet gezegd worden dat de oorspronkelijke ambitie van het digitaal stelsel - een digitale leefomgevingskaart - in de loop der tijd naar de achtergrond is verdwenen. Dat betreuren wij.’  Voor de omgevingsdiensten lijkt 1 juli 2022 haalbaar, ‘tegelijkertijd moeten we terugval in de kwaliteit van onze vergunning- en dienstverlening zo veel mogelijk zien te voorkomen.’

Chaos gevreesd
No, we can’t, aldus voorzitter Bahreddine Belhaj van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De invoeringsdatum zit te dicht op de gemeenteraadsverkiezingen. Belhaj haalt het onderzoek aan dat de vereniging samen met Binnenlands Bestuur naar de gewenste invoeringsdatum deed. ‘Wij vinden dat wanneer bijna de helft van de raadsleden chaos vreest, het zeer de vraag is of het nog verstandig is om kost wat kost vast te houden aan de geplande invoeringsdatum.‘

Niet eenvoudig beter
Yes, we can, meldt de Raad voor de Rechtspraak, al moet die op grond van de bevindingen tot nu toe constateren dat de Omgevingswet niet het ooit beloofde ‘eenvoudig beter’ is. ‘Door de gelaagde structuur van de wet, zal het zelfs voor professionals niet eenvoudig zijn om het toepasselijke wettelijke kader helder voor ogen te krijgen.’ Ook vreest de Raad dat het DSO voor vertraging in de rechtspraak gaat zorgen. Met name het onderdeel ‘regels op de kaart’ is ‘tijdrovend en ingewikkeld’. En kunnen straks gevolgen van rechterlijke uitspraken wel snel genoeg worden verwerkt in het DSO?

 

Dat DSO
No, we can’t
, melden de natuur- en milieu-organisaties. ‘Een half werkend DSO is geen optie. Voor de minister is een werkend DSO daarom steeds voorwaarde geweest voor inwerkingtreding. Een voorwaarde waar wij sterk aan hechten.’ Ook noemen Natuurmonumenten en Milieu Centraal de zorgvuldigheid waarmee de buitenplanse vergunning en de Natura 2000 Aanwijzingsbesluiten nog moeten worden afgerond. ‘Of het digitale stelsel klaar is, hangt af van veel factoren en partijen waar wij niet volledig zicht op hebben. De lijn van de Afdeling [van de Raad van State] volgend, achten wij de kans klein dat hier op 1 juli 2022 aan voldaan zal worden.’

Provincies en waterschappen
Yes, we can. Geraadpleegde vertegenwoordigers van provincies en waterschappen en van de ILT blijven met de nodige mitsen en maren achter de invoeringsdatum van 1 juli 2022 staan.

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P.Pluim
Nogmaals, stop met die onuitvoerbare Omgevingswet c.a.. Het is complex, ondoorzichtig en levert alleen maar frustraties op. Omgevingswet: exit!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
In tegenstelling tot de kop, zie ik geen experts aan het woord in het stuk. Slechts belangenbehartigers en directeuren. Meestal zijn dat niet de experts...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
dr. J.P.H. (Hans) Boom / gepensioneerd
De in de steigers staande Omgevingswet, die volgens de huidige planning in 2019 van kracht wordt, zou in dit opzicht enig soelaas kunnen bieden. Maar uitgaande van de kerndoelen zoals die op de site ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ staan, te weten: een kwalitatief beter besluit, meer draagvlak en een korte doorlooptijd, zou dat laatste, de korte doorlooptijd, wel eens een gevaarlijk obstakel kunnen vormen.

Sommige zaken hebben (zeker als het de fysieke leefomgeving betreft) ruim de tijd nodig om mensen te laten wennen aan en vertrouwd te maken met hetgeen er op hen afkomt.

De vraag die deze bevinding oproept is, wat is het meest geschikte moment wordt om de agenda te presenteren of voor te bereiden? Wanneer dat plaats vindt zodra de plannen voor besluitvorming gereed zijn, is het te laat. Er zou dus aan langere incubatietijden gedacht moeten worden, zoals hierboven al aangegeven.

Het probleem is evenwel dat het politici (bewindslieden) veel aan gelegen zal zijn om binnen de gebruikelijk zittingstermijn van een Kabinet (vier jaar) tot zaken te komen; hetgeen betekent dat ideeën zo snel mogelijk na hun aantreden naar buiten zouden moeten worden gebracht. Daar gaat het wringen.

De vraag is dan ook of de controlerende macht in staat is om met de onzekerheid van enigszins globale plannen om te gaan, zonder te kunnen beschikken over tot op de millimeter uitgekauwde bestekken. Ook daar, in de Tweede Kamer, geldt dat na nieuwe verkiezingen de beleidscontinuïteit verstoord wordt. Fracties krimpen of groeien. Bij jongste Tweede Kamerverkiezingen (maart 2017) vertrokken er 71 Ka- merleden en kwamen er 58 nieuwe leden bij.163

De paradox is dan, dat potentiële eindbeslissers enerzijds gekend willen worden in de globale plannen om hun gedachten erover te kunnen laten gaan (de incubatie), maar anderzijds zo nauwkeurig (en zo snel) mogelijk willen weten waar ze aan toe zijn. Het is als de vierkante deuvel in het ronde gat: helemaal passend wordt het nooit.

Daar komt nog bij, dat de indieners van de plannen bij projecten in de leefomgeving een deskundigheidsmonopolie hebben. Dat kan een negatieve impact hebben. De indruk kan hierbij ontstaan dat de regels opzettelijk ingewikkeld zijn gemaakt om anderen geen kans te geven ertegen in beroep te gaan. Dan bijt het beest in zijn eigen staart.

Hans Boom, Archeologie van Besluitvorming, 2017, Conclusies 17.16 p. 234 - 235
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
Lees ik dat nu verkeerd of zegt iedereen eigenlijk: No we can NOT!!!

Alle 'yes we can'-uitspraken maken een voorbehoud of geven zelfs toe dat het gewoon ronduit desastreus is. Geen werkend DSO, rechters kunnen het niet aan en zelfs voor experts is de Omgevingswet te moeilijk en we krijgen een terugval in kwaliteit van vergunningverlening (we moeten voorkomen zoals Ruben Vlaander stelt, betekent de facto: we gaan dus achteruit.Beste mevrouw Kajsa Ollongren: u kent vast nog de invoering van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet bestuursrecht. Allemaal ging dat in delen. Kijk eens of dat ook kan met de Omgevingswet. Duurt wat langer, maar dan heb je tenminste wat. En voorkom je die chaos!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Is wel zo
"Door de gelaagde structuur van de wet, zal het zelfs voor professionals niet eenvoudig zijn om het toepasselijke wettelijke kader helder voor ogen te krijgen."Ok, waarom deden we dit ook alweer?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
@Criticus, hier de video vergadering met de experts en de 1e kamer https://www.youtube.com/watch?v=AUB2gJ7vBho&t=6s Er volgt nog een besluit begrijp ik .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
pieter / medewerker
Jeetje, wat mij betreft slaat de kop van dit artikel de plank aardig mis. Op basis van de twee expertbijeenkomsten kan je gerust stellen dat 80 procent nee zegt, 10 procent ja en 10 procent ja onder voorbehouden die eigenlijk nee impliceren. Je moet wel een bord voor je kop hebben om akkoord te geven op invoering. Ik neig steeds meer naar het punt om het maar te laten gebeuren, laat de boel maar klappen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Tom / Bestuurlijk jurist
De helft zegt, conform de gedachte van de Omgevingswet, ja mits. Dat is heel iets anders dan dit artikel suggereert. Het artikel suggereert dat de helft ja zegt, maar dat is dus niet zo.Er zijn inmiddels 2 deskundigenbijeenkomsten geweest in de eerste kamer waaruit blijkt dat 1 juli niet haalbaar is wanneer je uitgaat van een systeem dat KAN werken. Invoering op 1 juli is als het kopen van een staatslot. Iedereen hoopt te winnen maar uiteindelijk is er maar één partij die wint. In dit geval de minister die van haar zorgenkindje af is en vervolgens de praktijk de schuld kan geven wanneer zaken fout gaan.De minister heeft na de eerste deskundigenbijeenkomst een brief geschreven naar de kamer waarin staat dat 1 juli geen enkel probleem is en dat we al lerende wel tot oplossingen gaan komen voor de problemen die ontstaan. Hoe zich dat moet verhouden ten opzichte van rechtszekerheid weet ik niet, de minister waarschijnlijk zelf ook niet.Onze gemeente heeft op dit moment net als Oude IJsselstreek net genoeg mensen om aanvragen af te handelen en daarnaast af en toe eens naar de Omgevingswet te kijken. Wij zijn er op 1 juli in ieder geval niet klaar voor. Er is geen budget en geen personeel te vinden op dit moment. Het is maar goed dat vergunningen straks niet meer van rechtswege verleend worden...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan / adviseur
best wel verontrustend dat er (volwassen) mensen zijn die in sprookjes geloven...

En zoals meer aangegeven: hoezo zijn dit experts? 99% kans dat ze eigenlijk geen idee hebben hoe het in elkaar zit. Maar ja, je naam wordt genoemd....

En als ik lees "softwareleveranciers moeten (snel) nog eea doen" en dat combineer met "overheid" dan is dat een rijke voedingsbodem voor "mislukking".
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Derk Jan / Medewerker Milieu
Ik mis in het artikel het standpunt van de VNG wat uiteraard gebaseerd dient te zijn op een peiling onder de leden. En dan niet alleen onder de gemeentesecretaris maar ook bij de uitvoerende afdelingen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Edwin Koe / Wabo vergunningverlener, `Expert' van de werkvloer
Beste Collega`s, Er wordt op dit moment al door burgers en bedrijven aan ons belooft dat me voor projecten waar de uitvoering pas in 2025 aan wil gaan starten (omdat men tot die tijd geen aannemer kan vinden) er voor 1 juli 2022 een aanvraag komt omdat dit nog onder de oude regelgeving valt! Inmiddels sluiten we een 2de jaar af met tussen de 30-35% meer vooroverleggen, aanvragen omgevingsvergunning, vragen via de mail en telefoontjes dan de jaren voor `corona'. Het heeft vermoedelijk iets met elkaar te maken. Goed opgeleid personeel die het leuk vinden om aan burgers en bedrijven uit te leggen dat het in de wet- en regelgeving alleen maar makkelijker wordt onder de omgevingswet zijn in de markt niet te vinden. Als deze goed opgeleide experts thuis op de bank zitten dan zitten deze gewoon thuis te werken!!! Al 5 jaar lang of langer is er niemand voor deze tak van sport te vinden en de toekomstige verwachting is dat dit voorlopig niet verandert. Ik begrijp best dat er vanuit onze regering een standaard format is om wetgeving op twee moment in het jaar in te laten gaan. 1 januari en 1 juli. Dit om het voor onze regeringsleiders allemaal werkbaar te houden. Ik zou eigenlijk willen dat de twitter, mail, facebook en overige berichten uit het jaar 2010 uit de archieven worden opgedoken die uitsluitsel geven wat de reden is om destijds de WABO op 1 oktober 2010 in te laten gaan. Denk dat alle discussie over ingangsdatum 01-07-2022 dan als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. In die zon kunnen alle Wabo-vergunningverleners van Nederland genieten van een welverdiende vakantie na 2,5 jaar `corona'-wabo-vergunningen verlenen. Nu alle gekheid even op een stokje. Waar gemeenten al geruime tijd bezig zijn om de nieuwe omgevingswet eigen te maken en doormiddel van intake en omgevingstafels het vooroverleg vooruitlopend op een vergunningaanvraag goed te kunnen behandelen zie ik dat hetzelfde vooroverleg in het DSO zo goed weggestopt zit dat het voor een leek en ook een professional niet terug te vinden is. Over het DSO ben ik in eerste aanleg best tevreden. Maar ik mag hopen dat deze misser eerst nog wordt opgelost voordat we op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 met de omgevingswet en een redelijk ondersteunend DSO voortvarend aan de slag kunnen (:-)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
De Nederlandse Vereniging van Raadsleden doet per 24 december ook nog een mededeling..."Omgevingswet in huidige vorm onuitvoerbaar". Het moet dus nog steeds bijgesteld worden om chaos te voorkomen; de snelheid van veranderende inzichten, WHO adviezen, milieuproblematiek, financiële gevolgen en Europese wetgeving gaan blijkbaar sneller dan de ontwikkelaars kunnen bijbenen. zie: https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/omgevin …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie