ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Van asfalt via modder naar groen

Partijen ondersteunen bij verduurzaming bedrijventerreinen

18 oktober 2022
Eric Gerritsen

Kennisprogramma DuurzaamDoor is een overheidsprogramma dat werkt met andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan oplossingen voor opgaven als de energietransitie, klimaatadaptatie en een toekomstbestendiger economie. Ook op bedrijventerreinen. Maar hoe komen gemeenten en bedrijven samen tot groene toekomstbestendige bedrijventerreinen? Door samen te werken en daarvan te leren. Het programma DuurzaamDoor helpt daarbij. ‘Een binnenkort te publiceren ‘Handboek Soldaat’ gaat ook helpen’, zegt Eric Gerritsen, secretaris van de Participatietafel Natuurinclusief Bouwen bij DuurzaamDoor. ‘We willen zoveel mogelijk beweging op gang helpen.’

Van het gemiddelde bedrijventerrein word je niet vrolijk. Het vele asfalt oogt onaantrekkelijk en zorgt voor hittestress en voor problemen bij stortbuien. Ook leegstand en ondermijnende activiteiten zorgen voor hoofdbrekens. Toch zijn deze ‘probleemgebieden’ cruciaal voor de lokale economie en kunnen ze een veel aantrekkelijker overgangsgebied worden tussen stad en buitengebied. En o ja, ook bedrijventerreinen zullen aan de energietransitie moeten geloven. Genoeg te doen dus.

‘Voor het proces van verduurzaming van bedrijventerreinen bestaat geen blauwdruk. Publieke en private partijen hebben elkaar nodig om op dit modderige pad vooruit te komen. Het is de ambitie van DuurzaamDoor om deze samenwerking te stimuleren en experimenten en leerprocessen te ondersteunen.’

Werklandschappen van de toekomst

Bijna drie jaar geleden droeg de Participatietafel Natuurinclusief Bouwen bij aan de oprichting van het kennisplatform ‘Klimaatadaptief bouwen mét de natuur’: een samenwerking van en voor bouwbedrijven, corporaties, ontwikkelaars en gemeenten gericht op praktijkkennis voor natuurinclusieve nieuwbouwwijken. Inmiddels trekken de NEPROM, Bouwend Nederland en WoningbouwersNL de kar. En afgelopen jaar is DuurzaamDoor aangehaakt als partner in een nieuw consortium van ruim tachtig organisaties onder leiding van IVN, vertelt Eric. Het programma van het consortium heet ‘Werklandschappen van de toekomst’ en de ambitie is om het werken aan groene, gezonde en toekomstbestendige bedrijventerreinen tot een nieuw normaal te helpen maken. ‘Onze inzet was om in dat programma voldoende ruimte te bouwen voor experimenteren en leren. Dat is gelukt.’

Het Werklandschappen-programma is in afwachting van eventuele cofinanciering uit het Nationaal Groeifonds. Vooruitlopend daarop heeft DuurzaamDoor alvast een aantal activiteiten in gang gezet. Een voorbeeld? ‘We hebben samen met IVN en leden uit het consortium een serie ontwerpsessies georganiseerd op Schiphol Trade Park, waarin met participatie van experts en omwonenden een ecologische visie voor dit nieuwe bedrijvenpark tot stand is gekomen. Bij de uitgifte van nieuwe kavels worden duurzame eisen aan de gebouwen gesteld en wordt aan geïnteresseerde ondernemers gevraagd: wat ga jij bijdragen aan natuur en landschap op dit terrein? Zo’n mindshift is nieuw voor Nederland en vinden wij interessant om van te leren en over te publiceren.’

Handboek

Eric: ‘Daarnaast vragen we een aantal leden uit het consortium om bestaande kennis over verduurzaming van bedrijventerreinen te verzamelen in een ‘Handboek Soldaat’. De eerste versie verschijnt dit najaar, maar betreft werk in uitvoering. Er moet immers nog veel ontwikkeld worden. Denk aan innovatieve businesscases voor de samenwerking tussen publieke en private partijen. Wij hopen met deze activiteiten en onze deelname in het Werklandschappen-programma de samenwerking op gemeentelijk niveau op gang te helpen en bij te dragen aan de slagkracht en professionaliteit van iedereen die in ons land aan toekomstbestendiger bedrijventerreinen werkt.’

Gemeenten die aan willen sluiten bij het Werklandschappen-programma zijn welkom! Wie meer wil weten kan contact zoeken met Eric Gerritsen: eric.gerritsen@rvo.nl of via LinkedIn

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.