Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Waterschappen blijven terughoudend met bebouwing kust

De waterschappen blijven terughoudend met het toestaan van bouwwerken op en aan het strand. Dat is enkel mogelijk wanneer de waterkerende functie van de kust niet in het geding komt. Ook het Europese natuurbeleid werpt een drempel op voor bouwen langs de kust.

01 januari 2016

Angst voor massale recreatiebebouwing in de Nederlandse kuststrook is onnodig. De waterschappen blijven terughoudend met het toestaan van bouwwerken op en aan het strand. Dat is enkel mogelijk wanneer de waterkerende functie van de kust niet in het geding komt. Ook het Europese natuurbeleid werpt een drempel op voor bouwen langs de kust.

Zorgen over Beleidslijn kust

Dat stelt de Unie van Waterschappen in reactie op angst van Tweede Kamerleden en natuurorganisaties voor grootschalige ontwikkelingen in strand- en duingebieden. Hun zorgen komen voort uit een besluit dat de ministerraad kort voor het kerstreces nam. In de nieuwe Beleidslijn kust biedt het rijk meer ruimte voor initiatieven in het kustgebied. Daartoe komt het algemeen geldende verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied te vervallen, zo meldde het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Belgische toestanden

In dagblad Trouw klonken daarop zorgelijke reacties van Kamerleden, die vrezen voor Belgische toestanden langs de Nederlandse kust. Ook natuurorganisaties lieten van zich horen in de media. Met een petitie op www.beschermdekust.nl verzamelen zij handtekeningen tegen de tientallen bouwplannen van recreatieondernemers in Zeeland, Zuid- en Noord-Holland.

Ruimtelijke ordening gedecentraliseerd

Maar volgens de Unie van Waterschappen is het maar de vraag of er meer ruimte komt voor ontwikkelingen in de kuststrook. De strekking van het nieuwe beleid is dat het rijk zich minder bemoeit met de ruimtelijke ordening in de kuststrook, licht woordvoerder Cees Meijer toe. ‘Dat is logisch, omdat de ruimtelijke ordening is gedecentraliseerd. I&M beoordeelt initiatieven alleen nog op gevolgen voor de waterkerende functie.’ Diezelfde plannen zullen als vanouds kritisch worden bekeken door de andere overheden die regels hebben opgesteld voor het kustgebied: de keringbeherende kustwaterschappen, maar ook provincies, gemeenten en de Europese Commissie, legt Meijer uit. ‘Duingebieden hebben nog steeds een Europese Natura2000-status. Daar gelden zware beperkingen met betrekking tot bouwen. "Nee, tenzij" dus.’

Waterschappen akkoord

De waterschappen zijn betrokken geweest bij de herziening van de Beleidslijn kust en zijn ermee akkoord, zegt Meijer. De beleidslijn om waar mogelijk medegebruik van de waterkering toe te staan, is door de waterschappen al eerder ingezet, voegt Joost Veer toe. Vanuit het Hoogheemraad van Rijnland nam hij de afgelopen twee jaar namens alle kustwaterschappen deel aan het overleg over de nieuwe Beleidslijn kust. Veer legt uit dat het stuk alleen gaat over het beleid en beheer van het rijk over hun eigen waterkeringen langs de kust.

Eigen beleid

‘Dat is minder dan zes procent van het totaal aan keringen. Het rijksbeleid schrijft in dit geval ons niets voor; wij hebben en houden de mogelijkheid om een eigen beleid ten aanzien van de waterkering te voeren. Wel wordt ons gevraagd om eenzelfde redeneerlijn aan te houden, maar die van het rijk verschilt niet zoveel van de onze.’

Strikt bouwbeleid

Het bouwbeleid van Rijnland op of aan de waterkering is vrij strikt. Buiten de bebouwingscontouren is nieuwe bebouwing niet toegestaan, tenzij het een

zwaarwegend maatschappelijk belang betreft en de activiteit redelijkerwijs niet elders of op een andere wijze kan plaatsvinden, zo staat in de Kustnota Rijnland. Binnen de bebouwingscontouren is nieuwbouw toegestaan mits de bebouwing geen belemmering vormt voor het instandhouden van de zeewering. Een vergunning van het waterschap is vereist en de initiatiefnemer moet aan voorwaarden van het waterschap voldoen.

Geen consequenties

Veer ziet voor het kustbeleid van zijn waterschap nu geen consequenties. ‘Wij hebben immers met gemeentes, provincie en natuurbeheerders een integraal beleid vastgesteld waarin alle belangen al zijn meegewogen.’ Wel denkt hij dat waterschappen meer moeten uitleggen wat zij op de korte en langere termijn voor ogen hebben, wat wel en niet mag en waarom. Veer reageert ook op een bericht dat nu in Zandvoort de paviljoens jaarrond mogen blijven staan. ‘Dat mocht daar van ons, de provincie en ook het rijk en de gemeente – in een beperkt aantal - natuurlijk ook al sinds 2008. Dit beleid verandert daar dus niets.’

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Joke Scheeres / Baywatcher
Saskia Buitelaar schrijft dat angst voor massale recreatiebebouwing onnodig is.

Dat betwijfel ik ten zeerste.

1e Op het strand van Kijkduin worden 20 strandhuisjes geplaatst in 2016. Er is door de gemeente reeds toestemming gegeven voor een periode van 5 jaar. In het verleden is er al een start gemaakt met strandhuisjes op verschillende strandlokaties, o.a. Hoek van Holland. Het is dus al begonnen.2e Pal voor de kust gaan ook bouwprojecten van start. Neem Kijkduin, dat gaat helemaal tegen de vlakte. Er gaat volop gebouwd worden en ook de hoogte in. Het zicht op de kustlijn wordt flink aangetast. Omwonenden zijn er niet blij mee en toeristen ook niet. Wie dan wel? De gemeenten en projectontwikkelaars, die kijken watertandend naar het geld dat binnen gaat stromen. Kijkduin wordt een eenheidsworst, net als Katwijk, Noordwijk, Zandvoort enz.Dat zijn al 2 projecten die: de kustlijn, het zicht op de kust, de ruimte, de rust, gaan innemen.

De omwonenden, natuurverenigingen enz. zijn aan de kant gezet en kijken gedwongen lijdzaam toe met pijn in hun hart.Geen angst hebben? Sorry hoor, dit noem ik het bagataliseren van dat wat reeds in gang is gezet en gaat komen gaat.
JaapvV / adviseur
..enkel op plaatsen waar de waterkerende functie niet in het geding is. Oftewel: Waterschappen hebben helemaal geen zicht op wat zich daarbuiten afspeelt. Kom maar naar Zeeland. De nieuwe bungalows staan al op het strand, de autowegen zijn al klaar. Het toerisme neemt navenant af, want mensen komen hier nu juist voor de onaangetaste kusten. Kortom: tijd voor een samenvattende cursus kustbeleid plus excursies. De door anderen uitgesproken zorgen zijn zeer terecht en de politiek correcte reactie van het waterschap slaat echt nergens op - behalve op hun eigen kokervisie.
henk
Prima plan! Reken er maar op dat 80% bezet gaat worden door de Duitsers. Of misschien een leuke lokatie voor het COA. Die zoekt ook nog wat woonplekken
Duinbehoud / Bescherming natuur en landschap
Sussende toon onterecht!

De sussende toon van het ministerie van I&M en van het Hoogheemraadschap is onterecht. Het Kabinet geeft in het nieuwsbericht van 18 december op de website Rijksoverheid.nl "Meer bebouwing mogelijk langs Nederlandse kust" een duidelijk signaal af. Het bericht gaat alleen in op het veiligheidsaspect. Met oog op de veiligheid is meer bebouwing op het strand en in de duinen mogelijk en het is ook het streven van het Kabinet om meer bebouwing aan de kust mogelijk te maken. Het natuurbeleid en het ruimtelijke ordeningsbeleid zijn de afgelopen jaren door het Rijk ondergebracht bij de provincies en gemeenten. Deze beleidsvelden kunnen (gelukkig!) nog wel wat belemmeringen opleveren voor bouwplannen op het strand en in de duinen. Het zou op zijn minst gepast zijn geweest als het Kabinet en het Ministerie dat in hun communicatie hadden aangegeven. Nu wordt het een spelletje zwarte-pieten. Het Kabinet roept: Van ons mag het hoor! En vervolgens moeten provincies en gemeenten wijzen op de belemmeringen vanuit het ruimtelijke beleid en het natuurbeleid. In feite heeft niemand iets aan de sectorale mededeling van het Kabinet dat vanuit veiligheid geredeneerd meer bebouwing mogelijk is. Niemand kan nu immers overzien wat dit samen met de andere beleidsvelden en aspecten voor consequenties heeft voor feitelijke ontwikkelingen.

Overigens is het natuurbeleid door de achtereenvolgende kabinetten Balkenende en Rutte ook al flink uitgehold. Voorheen werden algemene waarden als landschappelijk schoon, natuurschoon en natuurhistorische waarden nog beschermd, maar dat is nu niet meer het geval. Het landschap mag volledig verziekt worden, als de beperkte instandhoudingsdoelen in het kader van Natura 2000 (die betreffen per gebied specifieke vegetaties en soms nog enkele soorten planten of dieren). De Natuurbeschermingswet biedt dus niet voldoende garantie dat er geen bebouwing in of op de randen van beschermde gebieden komt.
Henk Daalder / Windenergie mediator
Met een rij windmolens in de duinen, is verdere bebouwing te vorokomen.

De grondeigenaar,Staatsbosbeheer, kan met die windmolens meten inkomsten genereren voor het onderhoud, betere fietspaden voor toeristen bijvoorbeeld.

http://www.guldenlijn.nl/windparken/mwiki/index. …

De inwoners van de kustregio, gaan de het windpark gebruiken om hun eigen stroom op te wekken.

De waarde creatie zit in de vorm, het is een deel-windpark.

Inwoenrs kopen kavels windpark, omdat dat voor hen voordelig is, en uit dat voordeel krijgt Staatsbosbeheer eenvergoeding, die groter is dan bijeen gesubsididieerd commercieel windpark van investeerders.

Bij een deel-windpark kopen de inwoners kavels windpark.Die verkoop maakt het draagvlak zichtbaar.

Piet van Noort / Bestuurder DCCM
Het ontwerpplan over beheer van Natura 2000 gebieden langs de Noordzeekust van RWS rept met geen woord over mogelijke recreatiebebouwing. Met dit gegeven en de NB-wet lijkt realisatie van grootschalige kusthuisjes onmogelijk.
Henk Daalder / Windenergie mediator
Voor de kust bouwen we al met de natuur, de zandmotor tussen Hoek van Holland en den haag, is er een voorbeeld van.

Zonder die bouw was er op somige plekken geen strand meer geweest, dus de naturu is er dankzij onze bouw activiteiten.

Laat de huidige shabby strandtenten dan ook "met de natuur" bouwen, zodat ze er duurzaam passen.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Een goede storm gaat hopelijk weer eens orde op zaken stellen in de kustgebieden. Waarom kunnen mensen niet eens gewoon genieten van het strand zoals deze in de natuur gewoon bedoelt is, zonder de nodige bebouwing, gewoon alleen het zand, het water en de duinen. We hoeven als mensen niet overal ons plaveisel neer te leggen met de nodige rotzooi die men vervolgens achterlaat!
Advertentie