Advertentie
financiën / Nieuws

Van Rij damt verdienmodel Woz-bezwaarbureautjes in

De toename van Woz-procedures door no cure no pay-bedrijven zorgt voor toenemende druk op de uitvoering en de rechtspraak.

24 maart 2023
huis geld woz
Shutterstock

Met een vijftal concrete maatregelen wil staatssecretaris Van Rij van Financiën het no cure, no pay-bedrijven moeilijker maken makkelijk geld te verdienen aan Woz-bezwaarprocedures. Een verplicht informeel traject voorafgaand aan de bezwaarfase is onderdeel van het pakket.

Leidinggevende Bedrijfsvoering

Gemeente Meierijstad
Leidinggevende Bedrijfsvoering

Adviseur VTH-werkprogramma

JS Consultancy namens de Omgevingsdienst Brabant Noord
Adviseur VTH-werkprogramma

Versneld tijdpad

De staatssecretaris doet het maatregelenpakket uit de doeken in een brief aan de Tweede Kamer. Van Rij acht ingrijpen nodig omdat no cure, no pay-bedrijven (ncnp) in toenemende mate in zijn ogen onredelijke proceskostenvergoedingen opstrijken door namens eigenaren bezwaar en/of beroep aan te tekenen tegen de waardebepaling van hun woningen. De toename van dergelijke zaken zorgt bovendien ook voor toenemende druk op de uitvoering en de rechtspraak.

Zijn plan van aanpak richt zich op het ‘in een versneld tijdpad’ wegnemen van de financiële prikkel voor ncnp-bedrijven om namens een belanghebbende een bezwaarprocedure te starten of door te procederen met als voornaamste reden een proceskostenvergoeding of een vergoeding van immateriële schade te verkrijgen.

Bankrekening

Van Rij wil onder andere regelen dat vergoedingen die voortvloeien uit de bezwaarprocedures standaard worden overgemaakt op de bankrekening van de belanghebbende. ‘Hierdoor krijgt de belanghebbende meer betrokkenheid bij bezwaar- en beroepsprocedures. De belanghebbende wordt beter bewust van de procedures die in zijn naam worden gevoerd, alsmede van de kosten voor en inspanningen van de overheid die hiermee gepaard gaan. Een deel van dit inzicht kan in de praktijk verloren gaan door de positie die een gemachtigde binnen een procedure speelt, waarbij belanghebbende geen betrokkenheid heeft bij de gevoerde procedure,’ zo motiveert de CDA-bewindsman de maatregel.

Verlaging vergoeding

Ook wil Van Rij een apart regime voor het recht op een proceskostenvergoeding introduceren door de hoogte van de forfaitaire proceskostenvergoeding in bezwaar- en beroepszaken voor de Woz te verlagen. De gedachte erachter is dat de hoogte van deze vergoeding doorgaans niet in verhouding staat tot de geleverde inspanning en werklast door een gemachtigde in Woz-zaken. In de praktijk worden in de procedures zeer regelmatig standaardgrieven ingebracht, wordt standaard om hoorzittingen verzocht, terwijl ‘het doorgaans om een gering materieel belang gaat of enkel op formele gronden wordt doorgeprocedeerd, zoals over de hoogte van de proceskostenvergoeding in de bezwaarfase.’ Niet alle ncnp-bedrijven wil hij over één kam scheren, maar volgens Van Rij is er een steeds sterkere tendens om voor te sorteren in de bezwaarfase om in beroep een proceskostenvergoeding te verkrijgen.

Informeel contact

Andere onderdelen uit zijn maatregelenpakket zijn het niet toekennen van een proceskostenvergoeding in het geval de Woz-waarde slechts licht wordt bijgesteld en het verplicht starten van een informeel traject voorafgaand aan de bezwaarfase. Van Rij ziet het bieden van informeel contact aan burgers bij een mogelijk onjuiste Woz-waarde als belangrijk verbeterpunt binnen het Woz-proces. Hij laat onderzoeken of een wettelijke basis voor een dergelijk traject noodzakelijk is.

Immateriële schade

Als laatste maatregel denkt de staatssecretaris aan het niet langer uitkeren van vergoeding van immateriële schade bij de Woz. ‘Een dergelijke vergoeding wordt uitgekeerd als gevolg van de spanning en frustratie die het gevolg zou zijn van de lange duur van een procedure. Het is de vraag of die vergoeding redelijk is wanneer het om een gering materieel belang gaat en de belanghebbende niet ervan op de hoogte is dat er namens hem wordt geprocedeerd’, aldus Van Rij die de Tweede Kamer nog voor Prinsjesdag zijn definitieve plan wil voorleggen.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
De grootste ellende in de WOZ wetgeving wordt veroorzaakt door vele discutabele bureautjes die de WOZ waarden vaststellen op basis van een zeer volatiele markt, mede dankzij het ECB rentebeleid en andere secundaire oorzaken. Als basis voor de "marktwaarde" dienen enkele geselecteerde uitschieters om taxaties op te drijven. De WOZ wet zelf (Hans Hoogervorst) is er de oorzaak van dat dit cure-no pay systeem rendabel is geworden om tegenwicht te geven tegen discutabele particuliere stichtingen die dik betaald worden uit de gemeentelijke WOZ pot en nu ook nog indirect de kosten van rechtszaken in rekening gaan brengen om daarmee de virtuele "marktwaarde" nog verder opdrijven (bij nota bene mij 29 %)
Stoppen met die 1 jarige taxaties en terug naar eens in de 4 jaar op basis van de lange termijn rekenrente en landelijke trend/inflatie. Het is de WOZ wet zelf die op de schop moet, want het is een prutswet waarvan de uitvoering lijdt aan een compleet overbodig waterhoofd.
Hielco Wiersma
De gebruikte argumentatie dekt zeker niet de lading:
1. Over de echte problemen rond de WOZ/OZB-belasting wordt niet gerept. Veel taxaties van Gemeenten loopt via computer gestuurde algoritmen, waardoor deze bij specifieke afwijkingen onjuist en te hoog wordt getaxeerd. Veel Gemeenten hanteren deze methodiek om te besparen op taxatiekosten.
2. De extra WOZ/OZB-lasten zijn voor de belastingbetaler helemaal niet zo gering als de staatssecretaris denkt. Denk bijvoorbeeld ook aan de Box 3 waarderingen voor recreatiewoningen en ander onroerend goed. Het gaat ook nog eens om structureel doorwerkende bedragen over de gehele linie in de OZB, Waterschapsbelasting en de Inkomstenbelasting (Box 3).
3. Beter kan worden gedacht aan het vervangen van de WOZ/OZB-belasting door een ingezetenenbelasting en bedrijvenbelasting voor publieke diensten en stoppen met het huurwaardeforfait in de Inkomstenbelasting. Hiermee ontstaat tevens een evenwichtige kostentoerekening aan alle burgers en bedrijven. Huurders kunnen worden gecompenseerd via een verlaging van de maandelijkse huur.
4. Hiermee kan een einde worden gemaakt aan de ondoorzichtige indirecte subsidies aan burgers en bedrijven. Een dergelijke belasting is voor de Gemeenten en Rechtbanken veel eenvoudiger uit te voeren en bespaart op personeel dat elders kan worden ingezet (bij de Gemeenten zijn er ca. 10.000 vacatures en de Rechtbank zijn overbelast).
Advertentie