of 58952 LinkedIn

Dikke plussen voor gemeente

Over een vergroting van het lokaal belastinggebied wordt in het regeerakkoord Rutte III niet gerept. Wel krijgen de gemeenten vanaf 2018 honderden miljoenen meer van het rijk. De gemeenten profiteren mee van de extra rijksuitgaven.

Over een vergroting van het lokaal belastinggebied wordt in het regeerakkoord niet gerept. Wel krijgen de gemeenten vanaf 2018 honderden miljoenen meer van het rijk. De gemeenten profiteren mee van de extra rijksuitgaven.

Conform de afgesproken financiële spelregels tussen de overheden – samen de trap op, samen de trap af – vloeien er vanaf komend jaar honderden miljoenen meer richting gemeenten vergeleken met de septembercirculaire van een maand geleden. Volgend jaar zien gemeenten het accres eerst met bijna 400 miljoen euro stijgen. En in 2019, 2020, 2021 en 2022 groeit dat accres – voor provincies en gemeeneten gezamenlijk – respectievelijk nog eens tot zo'n 900 miljoen, 1,1  miljard, 1,2 miljard en 1,4  miljard euro ten opzichte van de septembercirculaire van 2017. Het aandeel van het gemeentefonds is 93 procent.

Kanttekening is dat met deze accressen straks ook de inflatie in het sociaal domein moet worden gedekt. De inflatie voor het sociaal domein – inclusief huishoudelijke hulp) – bedraagt op basis van 2 procent  jaarlijks zo'n 220 miljoen euro.

 

Breder kader

In het regeerakkoord staat verder ook aangekondigd dat het kabinet ‘in het kader van de programmatische afspraken met mede-overheden’ gaat maken over de financiële verhoudingen tijdens de komende kabinetsperiode. Uitgangspunt daarbij blijft de trap-op-trap-af systematiek: als het rijk meer uitgeeft dan begroot, krijgen gemeenten ook meer geld en minder als de rijksuitgaven dalen. Die normeringssystematiek wordt voortaan gekoppeld aan vrijwel de totale uitgaven onder het uitgavenkader, waaronder bijvoorbeeeld die voor de zorg en sociale zekerheid. Dat duidt op een verbreding van het uitgavenkader ten opzichte van het tot nu toe gehanteerde pakket van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU). Dat versterkt volgens het nieuwe kabinet ‘de evenredigheid van de systematiek’ en moet bijdragen aan een stabielere accresontwikkeling.

 

Apparaatskorting

Uit de bijlage Budgettair Overzicht van het regeerakkoord valt ook af te leiden dat het kabinet vasthoudt aan de door gemeenten en provincies verfoeide apparaatskorting van bijna een miljard euro. De instandhouding van die bezuiniging op de uitgaven aan personeel en materieel van de decentrale overheden acht het kabinet mogelijk en nodig. De bezuiniging dateert uit het VVD-PvdA kabinet. Toen dat aantrad was het streven gemeenten grootschalig te gaan herindelen. Door die opschaling, zo was de gedachte, zouden gemeenten voordeliger uit zijn. Door die groostschalige, van bovenaf opgelegde herindeling ging vanwege fel protest vrijwel direct een streep. De opschalingskorting bleef gehandhaafd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Vergroting van het belastinggebied voor de gemeenten is de je reinste kolder. Gemeenten moeten gewoon werken met de beschikbare fiscale instrumenten en de bijdragen uit het Gemeentefonds. En vervolgens jaarlijks beleid maken binnen het totale budget.
Door B.G. (hulpverlener) op
Annemiek : " krottenwoningen blijven gewoon verhuurd. Momenteel bezig met een huurder van zo'n woning. Eigenaar is de Gemeente. Deze heeft woningen aangekocht, en ik citeer de vastgoedman aldaar, "niet voor verhuur maar voor speculatie". Negeert alle verplichtingen als verhuurder. Nu de vastgoedprijzen stijgen zal er niets meer gebeuren aan de lekkages van wind en water in de hoop dat de woning weer vrijkomt en dan verkocht kan worden. Heet dat huurdertje pesten? Ja, dat heet zo. Dat er mensen mee gemoeid zijn 'doet er niet aan af''. Situatie is te triest voor woorden als je weet dat uitspraken van de Huurcommissie (ook) genegeerd worden. Bewoner zit geheel klem. Gruw mee met de ( maatschappelijke, financiële gevolgen.
Door Gerben op
Daags nadat de fooi voor hun ambtenaren definitief is geworden.

Wanneer plaatst BB de Cao voor de werkgevers van de gemeenteambtenaren. In het kader van de Woo zal het interessant zijn om deze tabellen over de laatste 10 jaar eens te vergelijken met die van hun medewerkers!
Door Spijker (n.v.t.) op
Nou, natuurlijk uitgezonderd het reorganisatie fiasco bij de Belastingdienst (kosten ca. E 775.000).
Door H. Wiersma (gepens.) op
Hoe staat het eigenlijk met de apparaatskorting van het Rijk zelf? Daar zien we weinig van en horen we niets over.
Door Annemiek (ICmedewerker) op
Geen woord over gelijkvloerse woningen voor ouderen, dat weet ik wel. Rest mij dan nog de vraag wanneer de grootscheepse bouwprogramma's starten voor al die ouderen die vanwege het ontbreken van bejaardeninstellingen veel te lang in hun allang niet meer aangepaste huis moeten blijven tot ze eindelijk ziek genoeg zijn om naar de verpleeginstelling te mogen. D66 had het al in de jaren negentig over de aanstormende tsunami van ouderen, dus iedereen wist dat het eraan kwam. Wie pakt deze klus eindelijk eens aan? De gemeenten als grondeigenaar, de rijke projectontwikkelaars, de verhuurdersheffing betalende woningcorporaties die nu ook nog eens hun oude huizenvoorraad energie neutraal moet maken voor 100 miljoen, de provincies, het rijk, God voor ons allen? Wie o wie? Op naar de nieuwe woningnood. Het gegeven dat oudere eigenhuisbezitters op gaan draaien voor alle cadeautjes aan anderen, in ruil voor een extra eigenwoningbelasting, zal echt hen niet helpen hun huis aan te passen. En aangepaste huurwoningen voor ouderen die zijn er al helemaal niet. U ziet: ook zonder voltooid leven wet komt het allemaal wel goed. Laatste vraag: wat doen we straks met al die honderdduizenden zover verouderde woningen dat niemand ze meer wil hebben? Nederland wordt een krottenland.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners