Advertentie
digitaal / Nieuws

Juridische strijd om Arnhemse afvalpas krijgt vervolg

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) besloot na een lange juridische strijd onlangs om niet handhavend op te treden tegen de adres-gebonden afvalpassen van gemeente Arnhem. Een nieuwe rechtszaak is echter in de maak, zo meldt Stichting Privacy First in een persbericht.

02 mei 2017

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) besloot in april na een lange juridische strijd onlangs om niet handhavend op te treden tegen de adresgebonden afvalpassen van gemeente Arnhem. Een nieuwe rechtszaak is echter in de maak, zo meldt Stichting Privacy First in een persbericht

Formeel besluit voor verzamelen persoonsgegevens ontbrak
Michiel Jonker, Inwoner van Arnhem, vroeg de AP in 2014 al om hulp, omdat hij niet wilde dat de gemeente persoonsgegevens verwerkt bij het wegbrengen van vuilniszakken. De gemeente wil daarmee voorkomen dat inwoners of bedrijven uit andere gemeenten de containers gebruiken. Hij ging in bezwaar en vroeg de rechter om het gemeentelijke besluit ongedaan te maken. De rechter gaf de gemeente gelijk. Jonker ging daarop in hoger beroep bij de Raad van State. Deze besloot dat de gemeente nooit een formeel besluit heeft genomen voor het verzamelen van persoonsgegevens. De gemeente Arnhem ging ondanks die uitspraak verder met de adresgebonden afvalpassen.

Bijzondere omstandigheid

Er volgde daarna een handhavingsverzoek van Jonker bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die wees het verzoek op 20 april 2017 af, omdat de toezichthouder vindt dat er sprake is van een ‘bijzondere omstandigheid’, gezien de gemeente eind maart 2017 heeft besloten tot invoering van DIFTAR (gedifferentieerde afvalheffing) per 1 januari 2018. Jonker gaat de kwestie opnieuw bij de rechter voorleggen. Privacy First steunt hem in de zaak. 

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

erik / ambt.
Michiel, sinds een week heb ik ook een pas houdt mijn gemeente mij scherp in de gaten, d.w.z. dat laat ze door n.b. door een commercieel bedrijf doen en dat mag wat kosten.

Veel succes met je strijd, we volgen het met veel belangstelling!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
@Doeterniettoe (8 mei 17:40)

Bedankt! Gisteren heb ik een bezwaarschrift naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verstuurd, inclusief verzoek om instemming met een rechtstreeks beroep bij de bevoegde rechter (art. 7:1a Awb).In connectie met dat bezwaarschrift heb ik ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank, om de AP ertoe te verplichten mijn privacy het komende half jaar te beschermen (of langer, als invoering Diftar door de gemeente Arnhem later of niet plaatsvindt). Ben benieuwd of de voorzieningenrechter na bijna drie jaar van onrechtmatige privacy-schending enige spoedeisendheid ziet m.b.t. handhaving door de AP.Of leven we in een land waarin onze privacy (en dus onze vrijheid) zogenaamd "beschermd" dient te worden, maar dan wel vanuit de volgende beleidsfilosofie: "De bevoegde handhavingsautoriteit streeft ernaar, en mag er ook naar streven, om m.b.t. de bescherming van grondrechten van uitstel tot afstel te komen"...? Dat zou niet in overeenstemming zijn met het Europeesrechtelijk vereiste "hoge, volledige en doeltreffende beschermingsniveau".Helaas zie ik me genoodzaakt deze rechtsvraag nu op het bordje van de voorzieningenrechter te leggen. Liever had ik gezien dat bestuursrechters deze vraag overbodig hadden gemaakt. Dat hadden zij kunnen doen in de eerder door mij tegen de gemeente gevoerde bodemprocedures, door in hun uitspraken de consequenties van EVRM en de Wet bescherming persoonsgegevens helder tot uiting te laten komen. Helaas hebben zij daar niet voor gekozen en daarmee de gemeente enige "wriggle room" verschaft om te doen alsof de privacy-schending geoorloofd is.Wat de AP nu heeft gedaan, is de ene "wriggle room" conform Europese jurisprudentie afsluiten, maar in plaats daarvan weer twee nieuwe "wriggle rooms" openen, in de vorm van: 1. een gedoogbesluit voorafgaand aan de invoering van Diftar; 2. het voorbijgaan aan bepaalde wettelijke vereisten die ook gelden na de (eventuele) invoering van Diftar.Via de site van Privacy First kun je de ontwikkelingen op hoofdlijnen volgen, zoals je hoogstwaarschijnlijk al weet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arno Niem / Burger
Volgens de grondwet zijn we in gelijke gevallen gelijk. Waarom wijken lokale overheden steeds meer af ten opzichte van elkaar. Het maakt op vrijwel elk vlak uit in welke gemeente je woont. Ik zou liever zien dat de centrale overheid dit soort onderwerpen behandelt en dat dit niet aan gemeenten wordt overgelaten.Ook vindt ik het stuitend dat overheden (lokaal en landelijk) bepaalde plannen doordrukken en gewoon schijt hebben aan kritiek. Ze respecteren de burger totaal niet. Dit is hier een goed voorbeeld van.Wat is de toegevoegde waarde van z'on pasjes systeem? Er wordt hier onnodig moeilijk gedaan. Mierenneukerij. Alles om maar meer te weten te komen over burgertjes. Fuck de burger zelf.Schandalig dat deze dappere man dus waarschijnlijk nog 10 jaar aan het procederen is voordat er iemand echt eens opjectief naar kijkt en deze kwestie toets aan subsidiariteit, doelmatigheid en proportionaliteit.Het probleem in onze bananan monarchie is dat de gerechtelijke macht niet de bevoegdheid heeft op situaties / wetten te toetsten aan onze grondwet of aan internationale verdragen. Nederland loopt hiermee achter op alle andere langen in de EU en waar democratie is obv trias politica.Schande
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
Beste Arno Niem 3 mei 13:50 uur ;-)Dank voor je steun. Een kleine opmerking: Nederlandse bestuursrechters mogen (en moeten uiteindelijk) besluiten wel degelijk toetsen aan internationale verdragen waar Nederland bij is aangesloten. Daarmee toetsen ze indirect ook de betreffende wetten (of althans de interpretatie daarvan) aan die verdragenIn dit specifieke geval is onder andere het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) relevant: artikel 8 daarvan verplicht tot het respecteren van ieders persoonlijke levenssfeer (privacy). Dat is nader uitgewerkt in de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).Er mogen in dit geval alleen persoonsgegevens verwerkt worden als daar een noodzaak toe bestaat (in dit geval artikel 8 sub e Wbp: een noodzaak om een publieke taak te kunnen vervullen). Daarbij komen nog de door jou genoemde eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.Ook vereist de jurisprudentie (o.a. de Nederlandse Hoge Raad) een "hoog, doeltreffend en volledig" niveau van bescherming. Dat is dus wat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan Arnhemse burgers zou moeten bieden. Alleen weigert de AP dat te doen, en schaart zich daarmee in een beschamende cultuur van handhavers die met veel belastinggeld worden opgetuigd, maar alleen een soort "gezag" proberen uit te stralen, zonder dat waar te maken in gevallen zoals dit.De AP stelt zich in mijn ogen op als een "APS": een "Autoriteit Stervensbegeleiding Privacy", die van Nederland een soort privacy-hospice maakt. De enige hoop is dat de AP uiteindelijk door middel van Europeesrechtelijke jurisprudentie kan worden gedwongen zijn verantwoordelijkheid te nemen.Voor mij is dit een oefening in rustig blijven, even doorademen en dan weer de volgende noodzakelijke stap zetten. Eigenlijk zou ik hiervoor het gecombineerde uurloon moeten krijgen van een bestuurder + een uitvoerende ambtenaar van de AP: ik doe immers wat zij samen zouden moeten doen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
PS. De gemeente Arnhem reageert met een misleidende bewering in de intro van zijn reactie op het besluit van de AP. De gemeente schrijft daar namelijk:"De gemeente heeft kennisgenomen van het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit is van oordeel dat het verwerken van persoonsgegevens voor het maken en beheren van afvalpassen alsmede voor het openen van de afvalcontainers gerechtvaardigd is."Dat is niet waar. Het omgekeerde is het geval. De AP is van oordeel dat sinds 1 juli 2014 tot op heden de verwerking van deze persoonsgegevens NIET gerechtvaardigd is. Pas in de toekomst, wanneer op 1 januari 2018 Diftar wordt ingevoerd, zal de verwerking volgens de AP "gerechtvaardigd" worden. Ik heb de gemeente gisteren per brief verzocht om de misleidende tekst te vervangen door een correcte tekst.Wat zei minister Ien Dales twintig jaar geleden ook weer? Oh ja, "Een beetje integer kan niet." In dit geval vind ik dat wel van toepassing op de gemeente Arnhem.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie