Advertentie
digitaal / Nieuws

Ook nieuwe wet AWBZ kan CBP niet bekoren

Het CBP heeft bedenkingen bij de ontwerpwet Langdurige Intensieve Zorg, die de AWBZ vervangt. Er ontbreekt een overkoepelende visie op de gegevensverwerking.

03 februari 2014

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft bedenkingen bij de ontwerpwet Langdurige Intensieve Zorg, die de AWBZ vervangt. Net als bij de WMO en de Jeugdwet ontbreekt een overkoepelende en onderbouwde visie op de verwerking van persoonsgegevens in de nieuwe gedecentraliseerde opzet.

Niet indienen

Het CBP adviseert de wet (die nog naar de Raad van State moet) in de huidige vorm niet in te dienen. De wet LIZ brengt net als de WMO 2015 en de Jeugdwet verschuivingen met zich mee in de diverse verantwoordelijkheden en dat heeft gevolgen voor de mate waarin en de manier waarop partijen persoonsgegevens uitwisselen. De wetten moeten daarom vooral ook in samenhang worden beoordeeld op de correctheid van die verwerking.

Niet transparant
Zogenaamde LIZ-uitvoerders, het CIZ en de SVB zullen betrokken zijn bij de uitvoering van de wet LIZ, die alleen nog van toepassing zal zijn op de meest kwetsbare ouderen en gehandicapten in instellingen. In de ontwerpwet wordt voor de legitimering van de uitwisseling van persoonsgegevens verwezen naar de huidige AWBZ, maar dat is niet genoeg, vindt het CBP. Er wordt "een groot aantal instanties genoemd die ongelijksoortige, in die artikelen niet nader gespecificeerde taken uitvoeren in het kader van de AWBZ en/of de zorgverzekeringen en daarnaast soms ook nog taken uitvoeren op grond van andere wetten. Zodoende is aan de hand van deze bepalingen moeilijk af te bakenen en te bepalen over welke gegevens die instanties, voor welke taak mogen beschikken en welke gegevens ze daarbij aan elkaar moeten verstrekken. Dit betekent dat de bepalingen onvoldoende specifiek zijn en de verwerking niet transparant."

Te veel instanties
Meer specifiek vindt het CBP bijvoorbeeld dat de wet LIZ het voor uitvoerders en CIZ te makkelijk maakt het medisch beroepsgeheim te doorbreken. Ook voorziet de ontwerpwet in een te makklijke gegevensuitwisseling tussen een grote groep instanties (LIZ-uitvoerders, zorgverzekeraars, het Zorginstituut, de zorgautoriteit, de Minister van VWS, de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Sociale Verzekeringsbank, het college van B&W, de Minister van SoZaWe, het CIZ, het CAK en door hen aangewezen personen). "Het CBP adviseert uitsluitend te voorzien in een grondslag voor het uitwisselen van persoonsgegevens betreffende gezondheid tussen zorgverzekeraars en LIZ-uitvoerders en niet te voorzien in een grondslag voor uitwisseling van dergelijke gegevens met en tussen de andere genoemde instanties."

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ton Sonneveldt
Je zou toch denken dat privacy van medische en zorggegevens bij Kabinet en Kamer hoog in het vaandel zouden staan, omdat niemand wil dat zijn of haar medische en zorg-gegevens onnodig worden verspreid.

Voor dit Kabinet en de partijen die het steunen lijkt privacy echter allen te worden gezien als een hindernis om de LIZ zo efficiënt mogelijk uit te voeren met zo min mogelijk last van de betrokkene.

Want ook hier geldt voor dit Kabinet: "Bezuinigingen telt zwaarder dan het belang van de patiënt". Daar mogen liberale of progessieve wereldbeelden voor worden opgeofferd. Zoals dat ook al eerder gold voor de afbraak van de AWBZ en de Jeugdzorg.
Advertentie