Advertentie
carrière / Nieuws

Interne BZK-monitor diversiteit niet openbaar

Eerder dit jaar lekte cijfers uit de interne monitorrapportage Diversiteit en Inclusie 2022 uit. De rapportage wordt niet openbaar gemaakt.

22 november 2023
Diversiteit
Shutterstock

Het ministerie van BZK maakt de eerder uitgelekte ‘Monitorrapportage Diversiteit en Inclusie 2022’ niet openbaar. ‘Met oog op een scherpe en constructieve afstemming heeft het de voorkeur om de monitorrapportages als intern klankbord te blijven inzetten.’

Directeur Concernstaf / Plaatsvervangend Griffier - Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bestman - Bestuur & Management in opdracht van Tweede Kamer der Staten-Generaal
Directeur Concernstaf / Plaatsvervangend Griffier - Tweede Kamer der Staten-Generaal

Senior jurist

Zorginstituut Nederland
Senior jurist

Interne afstemming

Dat antwoordt demissionair BZK-staatssecretaris Alexandra van Huffelen op een verzoek dat DENK-Kamerlid Stephan van Baarle eind juni had ingediend om alle Monitorrapportages Diversiteit en Inclusie en met de Kamer te delen. In de ‘Monitorrapportage Diversiteit en Inclusie 2022’ staat het rijksbrede beeld van 2021/2022 met daarin kansen en oplossingsrichtingen, antwoordt Van Huffelen. ‘Dit document is opgesteld voor interne ambtelijke en interdepartementale dialoog, afstemming en kennisdeling. Het bevat geen besluiten. Het wordt gebruikt om de rijksbrede aanpak waar nodig aan te passen en focuspunten aan te brengen, wat vervolgens in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk wordt verwerkt.’

Niet openbaar

Ook in de beslisnota wordt het advies gegeven om de rapportage om die reden nu niet openbaar te maken. ‘Enkele van de kwantitatieve doelen op vlak van diversiteit en inclusie zijn behaald een enkele ook niet’, bevestigt de staatssecretaris de cijfers die eerder dit jaar uitlekten en werden gepubliceerd. ‘We realiseren ons dat we als rijksoverheid te weinig divers zijn, het heeft onze prioritaire aandacht’, reageerde het ministerie destijds.

Nieuwe definitie

In haar antwoorden herhaalt Van Huffelen dat: ‘Het diversiteits- en inclusiebeleid wordt gemonitord en het bevorderen van culturele diversiteit in de hogere schalen heeft onze prioritaire aandacht.’ Bij de monitoring in de komende jaren wordt onder andere rekening gehouden met het beschikbare arbeidsmarktpotentieel voor de verschillende schalen en de nieuwe definitie van culturele diversiteit die het CBS sinds 2022 gebruikt op basis van ‘herkomst’ in plaats van ‘migratieachtergrond’.

Voor culturele diversiteit gelden op dit moment geen harde doelstellingen zoals bijvoorbeeld wel voor genderdiversiteit (kabinetsreactie) of de banenafspraak (wettelijk quotum)

Alexandra van Huffelen, demissionair staatssecretaris BZK

Geen harde doelstellingen

Verder stelt Van Huffelen dat de beleidswensen voor het bevorderen van culturele diversiteit op meerdere momenten aan de Kamer zijn gecommuniceerd. Daarna zijn deze intern ‘numeriek vertaald’. Ook meldt ze dat de kwantitatieve doelstellingen op culturele diversiteit in 2018 besproken zijn 'op basis van het potentieel op de Nederlandse arbeidsmarkt van 2016' en toen ‘als inspanningsverplichting, niet als resultaatverplichting’ zijn omarmd. ‘Voor culturele diversiteit gelden op dit moment geen harde doelstellingen zoals bijvoorbeeld wel voor genderdiversiteit (kabinetsreactie) of de banenafspraak (wettelijk quotum).’

Inclusief denken en handelen

Hoewel de staatssecretaris rijksbreed positieve ontwikkelingen ziet op het gebied van diversiteit en inclusie, worden nog niet alle gestelde diversiteitsambities gehaald. Naast culturele diversiteit geldt dat ook voor de banenafspraak. ‘De aanpak is niet alleen gericht op het bevorderen van diversiteit, maar ook gericht op het inclusief denken en handelen binnen de hele organisatie’, benadrukt ze. ‘Het streven is dat een goede mix van verschillende perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in teams aanwezig is en allen bijdragen aan resultaten.’

Aantal vrouwen

Naar aanleiding van het programma ’Genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector‘ zijn de ambities over het aandeel vrouwen in hogere functies bij de rijksoverheid bijgesteld. ‘We streven naar evenredige vertegenwoordiging van het aantal vrouwen en mannen in de (sub)top van de rijksdienst op grond van het advies van de SER en Adviesgroep Vinkenburg.’ In 2022 had de rijksoverheid in totaal 49,9 procent vrouwen en 50,1 procent mannen in dienst, een lichte stijging ten opzichte van 2021 (0,8 procent). ‘Het klopt dat het aandeel vrouwen nog wel achterblijft in de hogere salarisschalen, hoewel ook hier een stijgende lijn te zien is.’ Het aantal vrouwen in hogere schalen (15 en hoger) steeg ten opzichte van 2021 met 1,8 procentpunt tot 1.157.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Als je dit al niet aan de openbaarheid wilt prijsgeven belooft het niet veel goeds voor de wet open overheid. Vooral van een D'66-staatssecretaris mag je anders verwachten.
Advertentie