Advertentie

'Gemeente schuldig aan conflict Tynaarlo'

De geheimhouding van het onderzoeksrapport naar de onterecht ontslagen topambtenaar uit de gemeente Tynaarlo is opgeheven. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft dit besloten.

23 mei 2013

De twee veelbesproken rapporten over het ontslag van topambtenaar Heijerman uit Tynaarlo moeten openbaar gemaakt worden. Dat heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten. Onder meer burgemeester van Zuilen was voorstander van geheimhouding van het onderzoek. Uit het rapport blijkt onder meer dat op de punten waar de ambtenaar wordt aangevallen, de oorzaak ook in de organisatie gevonden kan worden.

Verwarring

De stukken zijn nog niet beschikbaar, maar de raad heeft de rapporten al eerder mogen inzien. Er bestaat in de raad nu verwarring over de vraag of zij al inhoudelijk mogen ingaan op de stukken. Sommigen houden hun mond stijf dicht, anderen denken dat ze erover kunnen vertellen zolang er niet letterlijk geciteerd wordt. Raadslid Engels (D66) wil niets vertellen, maar eerder op de dag was ze nog in de veronderstelling dat de geheimhouding per direct was opgeheven.


Schuld organisatie
Tegen RTV Drenthe zei ze toen dat, na het rapport te hebben ingezien, ambtenaar Heijerman wat haar betreft niet terecht ontslagen is. ‘Je zag dat er een verschuiving plaatsvond van ernstige aantijgingen naar steeds minder ernstige aantijgingen.’ Over de oorzaak van het arbeidsconflict begreep ze in uit het rapport: ‘Het is een kip of ei-discussie. De vraag is of hij niet goed heeft gefunctioneerd of de organisatie. Steeds waar hij aangevallen wordt, kunnen de oorzaken ook bij de organisatie worden gevonden.’


Nog paar weken geheim
Alhoewel de raad de vertrouwelijkheid heeft opgeheven, liggen de rapporten nog niet ter inzage. ‘Er moet eerst nog een proces worden doorlopen,’ verklaart een gemeentewoordvoerder. ‘Voorlopig blijven de rapporten dus nog geheim.’ Volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) moeten de betrokkenen de kans krijgen om hun zienswijze in te dienen. Vervolgens volgt er een extra collegevergadering en twee weken de  mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Op zijn vroegst op 20 juni kunnen de stukken openbaar worden gemaakt. De conclusie van de prijzige onderzoeken (100 duizend euro) was overigens al bekend. De gemeente Tynaarlo heeft de topambtenaar onterecht geschorst en vervolgens wegens de beschadigde arbeidsverhoudingen eervol ontslagen.


Uit gemeentehuis gezet
Gemeenteambtenaar Heijerman werd vorig jaar het gemeentehuis uitgezet en geschorst. De officiële reden was 'plichtsverzuim en niet-integer handelen'. Het college liet advocatenkantoor Aegis een onderzoek uitvoeren naar Heijerman. Later werd dat opgeschaald naar BING. Daaruit bleek dat er van de aantijgingen niets hard gemaakt kon worden, het ontslag was onterecht. De gemeenteraad mocht lange tijd de bevindingen niet zien. Uiteindelijk mocht dit wel maar onder strikte geheimhouding.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

albert / jurist
Dit staat in artikel 25 van de Gemeentewet.Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door het college, de burgemeester en een commissie, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan de raad of aan leden van de raad overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt.

3. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan de raad overgelegde stukken vervalt, indien de oplegging niet door de raad in zijn eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht, wordt bekrachtigd.

4. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan leden van de raad overgelegde stukken wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel, indien het stuk waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan de raad is voorgelegd, totdat de raad haar opheft. De raad kan deze beslissing alleen nemen in een vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JHAGM Sneuf vanm Toetellaere / Herder BD
Na 150 jaar wordt ook voor deze Heijerman de vis duur betaald.....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Flip Zolderman
Wat zullen ze gebaald hebben - een peperduur rapport, en dan toch een onafhankelijk onderzoek... Dat zal ongetwijfeld niet helemaal de bedoeling zijn geweest...

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / ambtenaar
Bij gemeenten en gemeentelijke organisaties komt het regelmatig voor dat medewerkers zonder goede reden uit de organisatie worden gewerkt, o.a. bij de Stadsbank Oost-Nederland en de gemeenten Schiedam, Smallingerland en Zevenaar.Zie blog over Zevenaarse ontslagerij: http://www.wijdoendatzo.wordpress.com/
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
O. ten Hove
Wat heeft de gemeente te verbergen? Dit doet mij denken aan een zaak die bij de gemeente Den Haag loopt. Een kennis van mij deed een beroep op de WOB maar dit werd door de directeur van de Sociale Dienst (een jurist nb) op oneigenlijke gronden geweigerd. De stukken zijn nodig om aan te kunnen tonen dat de gemeente, ic de sociale dienst bij de rechtbank liegt om haar gelijk te halen. Een kwalijke zaak waar waarheidsvinding centraal hoort te staan.Derhalve diende die vriend een bezwaar in met een beroep op het Europees Verdrag van de Rechten van de mens waarin de Europese burger een eerlijke rechtsgang wordt gegarandeerd, iets wat de gemeente willens en wetens saboteert. Ook gaf hij zijn voorkeursdagen op (de woensdag). Kwam er een uitnodiging: maandag want dan komt de commissie bijeen. Duidelijk een staaltje van intimidatie want waarom vragen naar voorkeursdagen als men alleen op maandag zittingen plant? Gelijk weer een boze brief aan de commissie waarin werd vastgesteld het secretariaat (deel van de bestuursdienst waartoe ook de juriste behoort die de rechter misleidt) de boel saboteert en ook in deze een eerlijke rechtsgang in de weg staat. Maar wel de vaststelling dat de commissie zoals hoort onafhankelijk is.Mijn vriend vertelde mij ook dat ter zitting de de gemeente gelijk bakzeil haalde. Weliswaar was het bezwaar ongegrond (de gemeente liegt en bedriegt niet) maar men zou de WOB inwilligen. Blijkens een item op de tv mag een WOB in principe niet eens geweigerd worden. Dat liet die vriend gelijk middels een mail aan de directeur van de dienst bij wie die WOB was geplaatst en nb jurist is weten met een cc aan diens wethouder. Deze twee mannen staan in het Haagse bekend als slecht functionerend en uiteraard hebben zij niet gereageerd. Zie hier bestuurlijk Nederland op gemeentenivo.Zelfs de commissie stond verbaasd dat de gemeente de commissie adviseerde het verzoek in te dienen. Hij wacht nu de stukken af, en is nieuwsgierig wat men overlegd en of dat wel datgene is wat de gemeente toezegde. Want van juristen die tegen de wet ingaan kun je alles verwachten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
O. ten Hove
Volgens Wikipedia heet de burgemeester Frank van Zuilen en is hij van de vvd. En laat deze partij nu voor alle politici die van deze club lid zijn een integriteitsverklaring eisen. Betekent dat nu dat er binnenkort een vacature komt in Tynaarlo?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henri Okken / Klokkenluider corruptie misbruik praktijken Hoogeveen &Drenthe.
Vaak lees ik, wat heeft de gemeente te verbergen. Ik zeg, wat hebben de bestuurders te verbergen !. Heel veel mensen uit de gemeente ,weten vaak niet hoe de vork in de steel zit !. Vaak doordat er op alle fronten stukken geheim gehouden worden. Geheime rapporten , waar de burger langzamerhand de buik van vol heeft. deze bevatten in vele gevallen informatie die de bestuurders hun kop kan kan kosten. Overal het zelfde liedje . Neem de zaak Alescon Hoogeveen. waar jarenlang de gehandicapte medewerkers op schandelijke wijze werden behandeld. Misbruik ,intimidatie en bedreigingen !. Ook in deze zaak weigert men medewerking te verlenen. Geheime rapporten !. Waarom , omdat men drommels goed weet dat er koppen gaan rollen !. Omdat het een vreselijke stinkende kliek is in de Gemeente Hoogeveen. De waarheidsbevindingen !. Zie naar misbruikpraktijken Alescon Hoogeveen Drenthe !. Vriendelijke groet Henri Okken. Klokkenluider misbruikpraktijken en corruptie , Hoogeveen Drenthe.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie