Advertentie

Jo Palmen slachtoffer ondeugdelijk onderzoek

Bepaald professioneel is het niet zoals Jo Palmen opereert, maar van de wethouder van Brunssum kan niet worden gezegd dat hij een hoog en ernstig integriteitsrisico vormt voor zijn gemeente. De hoogleraren Elzinga en Korsten hebben geen bewijs kunnen vinden voor belangenverstrengeling, waarvan Palmen op basis van eerder integriteitsonderzoek werd beticht.

21 februari 2018
Palmen.1.JPG

Bepaald professioneel is het niet zoals Jo Palmen opereert, maar van de wethouder van Brunssum kan niet worden gezegd dat hij een hoog en ernstig integriteitsrisico vormt voor zijn gemeente. De hoogleraren Elzinga en Korsten hebben geen bewijs kunnen vinden voor belangenverstrengeling, waarvan Palmen op basis van eerder integriteitsonderzoek werd beticht.

Geheime analyse

Palmen trad na dat eerste onderzoek niet af. De gemeenteraad liet hem zitten, maar gaf de opdracht van een second opinion aan Douwe Jan Elzinga (Rijksuniversiteit Groningen) en Arno Korsten (Universiteit Maastricht). In dat vandaag gepresenteerde onderzoek maken de hoogleraren gehakt van de eerder uitgevoerde integriteitstoets in opdracht van de toenmalige burgemeester van Brunssum, Luc Winants. Bij die eerdere toets ging het om een geheime analyse, waar volgens Elzinga en Korsten ‘niemand het fijne van af wist’. Zo werd gezegd dat Palmen een lopende vordering in rechte van omtrent 1,5 miljoen euro (schadeloosstelling) tegen de gemeente zou hebben. Alleen al om die reden zouden de persoonlijke en publieke belangen door elkaar lopen. De onderzoekers Elzinga en Korsten bewijzen dat er geen sprake is van een lopende juridische vordering en dat Palmen al sinds 2016 bovendien geen eigenaar meer is van de grond waarover het conflict ging. 

Onbehoorlijk gedrag

Wel vinden Elzinga en Korsten dat Palmen zich onvoorzichtig gedroeg door over het geschil geen klare wijn te schenken. Zo liet hij lang onduidelijk dat de grond al was verkocht. Ook zou Jo Palmen zich door uitlatingen onbehoorlijk en dus niet integer hebben gedragen, maar die beschuldigingen kunnen niet tot de conclusie hoog integriteitsrisico leiden, ‘hoogstens tot een risico op het vlak van professionaliteit en communicatief vermogen’, aldus de hoogleraren. Ook constateren zij dat Palmen met regelmaat ‘uitzonderlijk’ opereerde, waardoor snel een sfeer of een schijn van belangenverstrengeling kon ontstaan. De gemeente Brunssum krijgt in de second opinion het verwijt dat zij het geschil met Palmen over het gronddossier veel te lang heeft laten bestaan en onvoldoende heeft gestreefd naar een adequate oplossing.

Politiek strijdmiddel

De onderzoekers vellen een hard oordeel over het eerste onderzoek dat Palmen de kwalificatie opleverde van benoembaar, maar met een meer dan gemiddeld integriteitsrisico. Die kwalificatie werd vervolgens in de raad opgehoogd naar een ‘hoog, ernstig integriteitsrisico’. Die risicotoetsing in de vorm van een geheim persoonlijk advies aan de burgemeester – op basis van schriftelijke bronnen en mails, zonder dat de betrokkene hoor en wederhoor krijgt – betitelen Elzinga en Korsten als ondeugdelijk. ‘Vooral nu de verhouding tussen toenmalig burgemeester Winants en het raadslid – later wethouder Palmen – ernstig was verstoord, is dit een uiterst riskante manier van opereren, waarbij gemakkelijk allerlei andere motieven en overwegingen een rol kunnen gaan spelen’, stellen ze. In een gemeente met verstoorde politiek-bestuurlijke verhoudingen integriteit namelijk al heel snel als ‘politiek strijdmiddel’ wordt gebruikt. Om die reden is het in hun ogen zeer onwenselijk als burgemeesters alleen zouden kunnen beslissen over de vraag of een wethouder wel of niet kan worden benoemd.

 

Ingrijpen minister

Elzinga en Korsten stellen een andere procedure voor, waarbij burgemeester en raad gezamenlijk op een zorgvuldige manier de integriteitstoets uitvoeren. Die procedure zou in de wet vastgelegd moeten worden. Alleen in uiterste gevallen zou de burgemeester de minister van Binnenlandse Zaken kunnen verzoeken om een benoeming te blokkeren. De minister zou dan een specifieke, in de Gemeentewet neergelegde bevoegdheid moeten krijgen ‘zich te bezinnen en eventueel knopen door te hakken.’ In ernstige gevallen zou dat een finale wettelijke bevoegdheid moeten zijn om de benoeming van de betreffende wethouder te verhinderen. Voordat de minister daartoe overgaat, zou volgens Elzinga en Korsten advies moeten worden ingewonnen van een landelijk college van drie personen.

Reacties: 15

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Toine Goossens
@Loekoek,In tegenstelling tot u baseer ik mij niet op wat anderen communiceren, maar ga ik terug naar de bronnen.Het citaat inzake artikel 42,2 is fout. De burgemeester vormt niet het college, maar neemt het waar.

Dit artikel is juist bedoeld voor de situatie waarbij er nog geen nieuw college is, maar er al wethouders zijn (willen) vertrekken.Die situatie is identiek aan het waarnemen van de regering door een demissionair kabinet. Dat handelt lopende, niet ter discussie staande, zaken af. Palmen c.s. hebben de raad opgehitst door te stellen dat Brunssum per direct niet meer kon functioneren. Dat is een leugen.Palmen c.s. gebruiken verderfelijke methoden om hun doel te bereiken. Door dat te doen wordt het doel zelf ook verderfelijk.Kijkt u vooral eens naar de de raadszitting van 26 september en huiver hoe Palmen c.s. B&W aan de kant schuiven door een bestuurscommissie door te drukken. Die neemt op dat moment de macht van het college over.Nogmaals verderfelijk, een zware aantasting van de bestuurlijke mores in Nederland. U zou zich daar zorgen over moeten maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op 27 februari 2018 15:15

U schrijft. In tegenstelling tot u baseer ik mij niet op wat anderen communiceren, maar ga ik terug naar de bronnen.Het citaat inzake artikel 42,2 is fout. De burgemeester vormt niet het college, maar neemt het waar.Dit artikel is juist bedoeld voor de situatie waarbij er nog geen nieuw college is, maar er al wethouders zijn (willen) vertrekken.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
In mijn reactie aan Goossens is vanaf de burgemeester (art.77) een deel van de tekst weggevallen. Daarom dit stuk hier in herhaling.Hoofdstuk IV. De burgemeester

In dit hoofdstuk treffen we een zo lijkt vreemde eend in de bijt. Maar het lijkt toch gericht op continuïteit. Artikel 77

1.Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester wordt zijn ambt waargenomen door een door het college aan te wijzen wethouder. Het voorzitterschap van de raad wordt in dat geval waargenomen door het langstzittende lid van de raad. Indien meer leden van de raad even lang zitting hebben, vindt de waarneming plaats door het oudste lid in jaren van hen. De raad kan een ander lid van de raad met de waarneming belasten.2.Bij verhindering of ontstentenis van alle wethouders wordt het ambt (opm. dat van burgemeester) waargenomen door het langstzittende lid van de raad. Indien meer leden van de raad even lang zitting hebben, vindt de waarneming plaats door het oudste lid in jaren van hen. De raad kan een ander lid van de raad met de waarneming belasten.U meldt: Die situatie is identiek aan het waarnemen van de regering door een demissionair kabinet.

Dat handelt lopende, niet ter discussie staande, zaken af.Palmen c.s. hebben de raad opgehitst door te stellen dat Brunssum per direct niet meer kon functioneren. Dat is een leugen.Palmen c.s. gebruiken verderfelijke methoden om hun doel te bereiken. Door dat te doen wordt het doel zelf ook verderfelijk.Kijkt u vooral eens naar de de raadszitting van 26 september en huiver hoe Palmen c.s. B&W aan de kant schuiven door een bestuurscommissie door te drukken. Die neemt op dat moment de macht van het college over.Nogmaals verderfelijk, een zware aantasting van de bestuurlijke mores in Nederland. U zou zich daar zorgen over moeten maken.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@Hans Bekkers. Kunt u reactie 14 (die helaas -weer - verminkt is, verwijderen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
Dus...geheel volgens verwachting iedereen een beetje schuldig maar de gemeente i.c. ex-burgemeester Winants (ondersteund door Bovens en Ollongren)het meest.

Dus...vooral doorgaan. Palmen mag blijven en Winants krijgt postuum het heilige kruis na.Het procedurevoorstel van Elzinga en Korsten is afwijkend van dat wat Spies c.s. voorstaan. Maar, het is slechts een mogelijke voorzet die eventueel kan worden overgenomen in de volgens Ollongren aan te passen Gemeentewet (zie intrekken Experimenteerwet).

We zullen zien of dat gebeurt en op dezelfde eigenzinnige wijze als de intrekkingswet WRR aan de orde zal worden gesteld. Slikken of stikken dus voor de gemeenteraden.

Vetes zullen blijven komen en gaan maar de Raad is dan niet meer het Hoogste Orgaan. Het Rijkstoezicht komt dichter bij de burger.Probleem is en blijft derhalve dat door machtsdenken de Trias Politica onder druk staat en op termijn verwordt tot de Flip Fluitketel show.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Stef
Eerherstel voor Jo Palmen. En een fikse schobbering voor Minister Ollogren, gouverneur Bovens, burgemeester Spies en ex-burgemeester Winants.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jg
Een integriteits onderzoek van het gedrag van de burgermeester en de oppositiepartijen lijkt me wel gepast. Het heeft er alle schijn van dat hier een poging gedaan werd om een politieke tegenstander via oneigenlijke middelen uit te schakelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
https://www.volkskrant.nl/4572621

De hoogleraren Douwe Jan Elzinga en Arno Korsten kwamen met hun second opinion: 'Wij zien geen meer dan gemiddeld integriteitsrisico. Er zijn geen dwingende redenen van integriteit om de huidige benoeming van de wethouder nog te corrigeren. De gemeenteraad heeft gelijk gehad door hem niet weg te sturen.'

De uitgebreide en zeer lezenswaardige toelichting in de VK geeft ook nog een fijntjes weer dat er een enorm machtsspel is gespeeld door bepaalde partijen. Wie kan interpreteren, weet dat er meer aan de hand is dan enkel wethouder Palmen nl. het nakend verval van de oude landelijke partijen en verdere opkomst van de lokalo's.

Hieruit, en ook wat je inmiddels overal elders leest m.b.t. de hype ondermijning, blijkt dat men er niet vies van is desnoods ondermijning en integriteit op een hoop te vegen. Het gaat om het spel èn de knikkers; alles lijkt geoorloofd. Nu wordt, met op de achter- c.q. ondergrond ondermijning, integriteitstoetsing een topprioriteit. https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-orga …Het zogenaamd schuchtere optreden van Ollongren is daar een sprekend voorbeeld van. Eerst, ingefluisterd en ook zonder wederhoor, iemand de maat nemen en in feite de Raad passeren en dan toch afstand nemen. Inderdaad, een revolverheldin op de verkeerde plek in het systeem.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Na de laatste berichten hebben Winants (oud-burgemeester), Bovens (CdK), de minister van BZK en de VNG inzake het dossier Brummen héél veel uit te leggen.

Gelukkig zijn er nog Nederlanders die een beetje verstand hebben van bestuursrecht.

Overigens getuigt het niet van doelmatig bestuur om voor één enkel gevalletje van mogelijk integriteitsrisico (een piepje) een heel circus te maken met wetswijziging etc. Een groter gevaar is namelijk dat hiervan in de politieke arena misbruik wordt gemaakt en dan zijn de gevolgen nog veel negatiever.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit Piek / Wethouder
Volgens deze hoogleraren bestaat "een beetje integer" dus wel. Ien Dales had er een andere opvatting over en die deel ik.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B / gemeenteambtenaar
Wat een onzin! Ik ben het eens met Piek. Of je bent integer of je bent het niet. Er bestaat niet zoiets als een beetje integer. En Palmen is het heel duidelijk niet. Iemand die van alles roept in een gemeenteraad en mederaadsleden schoffeert, is niet integer. De beide hoogleraren stellen, dat hij geen hoog integriteitsrisico vormt, maar zeggen er wel achteraan, dat hij beter niet te lang aan kan blijven. Als Palmen echt integer zou zijn, zou hij ook lang kunnen aanblijven. Het lijkt erop, dat dit een onderzoek was, waarvan de uitkomst al van tevoren vast stond. Palmen moest aanblijven ...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
Hoogleraar Elzinga is niet objectief. Hij had niet benoemd mogen worden.Ruim voor zijn benoeming heeft Elzinga de media opgezocht om zijn mening te ventileren over het 1e integriteitsrapport. Een benoeming om zelf onderzoek uit te voeren is dan in strijd met integriteitsbeginselen. Nooit zal Elzinga zich kunnen bevrijden van het aura van voorkennis en vooringenomenheid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@Barbeltje en @Piek. Niet zo naïef s.v.p.. Volledig integer is niemand. Hoe denkt u dat men is gekomen op "het leugentje om bestwil"?

Het gaat om het streven naar integriteit voor de buitenwereld met het oogmerk anderen achter je te krijgen. De woorden van Ien Dales lijken op deze manier een te zware lading te krijgen

En Barbeltje, inderdaad onderzoeken worden heel vaak opgestart om zaken glad te strijken. Weet u nu meteen waarom er in Nederland vaak, bijv.bij een patstelling, een commissie tegen aan wordt gegooid. Volgens criminologen kan trouwens in ieder mens een moordenaar schuilen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
Loekoek,U verdraait de boel.De gemeenteraad had Palmen niet mogen benoemen, de benoeming was in strijd met de eigen integriteitsregels.Leest u nog eens goed het gebeurtenissen overzicht dat de VK bij het artikel voegt:Op 26 september treden de zittende wethouders, op een na, af. Op 10 oktober neemt de raad in strijd met de eigen integriteitsregels een besluit, onder het mom 'Brunssum is onbestuurbaar geworden'.In 14 dagen tijd, heer Loekoek? Ik zou me eens meer bij de feiten houden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@Toine Goossens.

Leest u s.v.p. nog eens mijn reactie van 14-12-17 onder de bijdrage in BB: Oppositie loopt boos weg uit raad Brunssum. In die reactie verwijs ik o.a. naar (veel) eerdere berichten in BB.Op 28 sep 2017 schrijft Sjoerd Willen als slot van zijn bijdrage. Woensdagochtend werd de positie van de overgebleven wethouder De Rijck juridisch tegen het licht gehouden. In de loop van de dag werd duidelijk dat Artikel 42.2 van de Gemeentewet in het geval van Brunssum voorschrijft dat de burgemeester zelfstandig het college vormt als er slechts één wethouder overblijft. Of de gemeenteraad voor de verkiezingen in maart nog nieuwe wethouders gaat benoemen is nog niet bekend. Die intentie is er volgens raadsgriffier Peter Peeters wel.=Er waren begin oktober dus geen wethouders meer en Winants vormde in zijn uppie het college. Dat werd nagenoeg allemaal veroorzaakt door de angst voor het mogelijk gedwongen meedoen aan een fusie met Landgraaf en Heerlen. Voor de voorgeschiedenis m.b.t. Landgraaf zie de diverse bijdragen in BB.Op 08 dec 2017 meldt Hans Bekkers in BB: De raad stemde vorige week (dus begin december 2017) in met de benoeming van Jo Palmen, ondanks een integriteitsonderzoek waarin diens benoeming als een enorm risico (opm. mijnerzijds waarom overdrijving t.w. enorm i.p.v. risico) werd bestempeld. Het vertrek van Winants (die zoals nu achteraf bekend ook met het onderzoek van doen had) is, aldus Bekkers, ook een signaal aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Die zou het voor burgemeesters mogelijk moeten maken in te grijpen bij integriteitskwesties.

Hieruit concludeerde ik toen dat zelfs kon worden uitgegaan van een vooropgezet plan van Winants c.s (CDA). Iedereen ging zich er nl. mee bemoeien tot zelfs de Minister van Biza die zichzelf in eerste instantie op afstand had gezet.

Sindsdien lees je nagenoeg niets anders dan over integriteit en zelfs ook nog in verbinding met ondermijning. Dit zijn m.i. echt foute links die gelegd worden. Over ondermijning heeft u deze week o.a. op NOS TT p.104 "Geen bewijs infiltratie van raden" kunnen lezen.Dit eerste integriteitsonderzoek van Palmen werd dus in tweede termijn van tafel geveegd door de hoogleraren. Dat was trouwens precies wat ik had verwacht t.w. er moest rust in de tent komen.- zie ook mijn reactie aan Barbeltje en Piek.Hr. Goossens u meldt nu o.a.: Hoogleraar Elzinga is niet objectief. Hij had niet benoemd mogen worden.

Ook stelt u dat de Raad Palmen niet had mogen benoemen.

Dat zijn forse verwijten naar Elzinga maar ook en vooral naar de Raad (oorzaak en gevolg).

Ik heb me nagenoeg geheel gebaseerd op de artikelen in BB. Het verhaal in de VK waar u op doelt zal dit zijn: https://www.volkskrant.nl/4572621 Ik verwees er bij het lopende BB-artikel naar op 22 februari 2018 08:53 Zie daar. Ik heb het ook elders aangehaald m.b.t. integriteit en ondermijning.Kennelijk leest u het verhaal in de VK anders dan het geschreven is. M.i. is er door de VK in deze een helder verhaal neergepend.Het relaas eronder vermeld heeft echter geen toegevoegde waarde m.b.t. de bespreking van de VK inzake de benoeming en integriteit van Palmen op basis van het 2e integriteitsonderzoek.

Deze incidentenmonitor 2017 zoals bijv. de Parkstadbende valt zeker niet aan Palmen c.s. toe te rekenen. Ik zag en zie het als (vervelende en afleidende) bladvulling.Mijn conclusie Hr. Goossens. Ik heb me gehouden aan de gepresenteerde feiten. Die heb ik zeker niet verdraaid. Indien u andere feiten heeft, bijv. omdat u in Brunssum werkt of heeft gewerkt, aarzel niet ze te delen. Je kunt van elkaar leren.

Mijn mening is nog steeds dezelfde en er zijn ter zake vele verbanden te leggen.

De oude politiek heeft angst van de burger en heeft er alles aan gedaan en doet dat nog steeds om nepnieuws als feiten te (laten) verspreiden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie