Advertentie

Schendingen integriteit bij wortel aanpakken

Er moet meer aandacht komen voor preventie van integriteitsschendingen door politici en bestuurders. Nu wordt er pas actie ondernomen als er een vermoeden is.

25 oktober 2012

Er moet meer aandacht komen voor preventie van integriteitsschendingen door politici en bestuurders. Nu wordt pas actie ondernomen als er een vermoeden is, of al daadwerkelijk sprake van bijvoorbeeld belangenverstrengeling, bevoordeling van vrienden of partijgenoten of misbruik van bevoegdheden. Neem de recente kwesties rondom gedeputeerde Ton Hooijmaijers, wethouder Jos van Rey en burgemeester Ricardo Offermanns. De verantwoordelijkheid voor bestuurlijke integriteit moet structureel wordt ingevuld. Daarvan is nu geen sprake.

Risicofactoren

Dat stelt Anne Verbeeck van Zilverwerk, die in opdracht van BZK onderzoek deed naar achtergronden en risicofactoren van niet integer gedrag bij lokale politiek-bestuurlijke ambtsdragers. Aanscherping van formele wet- en regelgeving is niet zo zeer nodig, wel hebben decentrale overheden behoefte aan ondersteuning, zo concludeert ze op basis van haar onderzoek. De minister van Binnenlandse Zaken (BZK) is de aangewezen persoon om een regiefunctie op zich te nemen’, vindt Verbeeck.

Motie PvdA en D66

Haar rapportage ‘Grijs’ ligt nu bij het ministerie, en vormt volgens de onderzoeker de basis voor een brief over integriteit die de minister binnenkort aan de Kamer. ‘In het algemeen wordt geacteerd nadat er zich een incident heeft voorgedaan en is er weinig aandacht voor het onderwerp zolang het niet in het geding is’, aldus de rapportage, in handen van Binnenlands Bestuur. Oorsprong van het onderzoek is een motie van PvdA en D66 van november 2011, waarin toenmalig minister Donner van BZK werd opgeroepen de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van integriteit tegen het licht te houden en indien nodig te wijzigen.

Ontbreken open cultuur

Het ontbreken van een transparante, open cultuur is de belangrijkste risicofactor rondom bestuurlijke integriteit, aldus het rapport. Ook onvoldoende structurele aandacht en onvoldoende gemeenschappelijke waarden en normen zijn risicofactoren. Scherpe politieke tegenstellingen, onvoldoende gecommuniceerde (gedrags)regels en het ontbreken van een portefeuillehouder integriteit spelen mee bij ontsporingen. Een cultuur waarbij niet wordt ingegrepen, vormt eveneens een risico.

Integriteitschending

Er zijn vele soorten en maten van integriteitschending. In het rapport worden er negen onderscheiden. Inkoop en aanbesteden ( bevoordeling vrienden, familie, partijgenoten); fraude of diefstal (interne diefstal, misbruik bedrijfsmiddelen, declaratiefraude); dubieuze giften en beloften (cadeaus, reizen, toekomstige baan); belangenverstrengeling (rolvermenging, onverenigbare functies/ activiteiten/contacten); misbruik van bevoegdheden (dwang, machtsmisbruik); misbruiken van (de toegang tot) informatie (lekken, liegen); omgangsvormen en bejegening (discriminatie, seksuele intimidatie); verspilling en wanprestatie (tijdverspilling) en wangedrag in privé tijd.

Preventieve dialoog

Integriteit moet structureel worden geagendeerd, zo luidt een van de aanbevelingen aan het ministerie. Als er regelmatig in openheid over wordt gesproken, wordt eerder en voor iedereen duidelijk wat wel en wat niet door de beugel kan. Het stimuleren van een preventieve dialoog kan ook bijdragen aan het voorkomen van schendingen. Ook het opstellen van bestuurlijke integriteitspassepartouts kan helpen. Deze lijst van de do’s en don’ts wordt opgebouwd vanuit algemene wet- en regelgeving, gedragscodes en lokale of specifieke afspraken en normen en waarden.

Voortouw

Dit alles moet niet aan decentrale overheden worden overgelaten, vindt Verbeeck. De minister van BZK moet het voortouw nemen. Als dat niet gebeurt, vreest de onderzoeker dat er helemaal niets verandert. Zij baseert die stellingname op gesprekken die de onderzoeker met vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen heeft gevoerd. 'Op de vraag 'hoe nu verder' bleef het ijzig stil.' 

Reacties: 15

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

henk
Gewoon keihard aanpakken ..... Zo simpel is het.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Mooi / Onderzoeker
De opsteller van het onderzoek en het begrip integriteit zijn niet te verenigen. Ondanks de waardevolle conclusies een rapport met een wrange (na)smaak.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / adviseur
Is BING zelf wel integer? Directeur Jaap Ten Wolde van BING voert al 12 jaar de top 10 van tuchrechtelijke straffen aan, Dit is eenvoudig te googelen onder Jaap Ten Wolde besrispingen. BING is een commercieel bureau en elk geruchtmakend onderzoek is BINGO en kassa, BING heeft niets met VNG meer te maken en de normen die BING hanteert zijn niet van deze wereld. Integriteit wordt steeds vaker ingezet als wapen in de locale slangenkuilen en BINl vervult tegen betaling de rol van inquisiteur en beul tegelijk en leent de pen van de opdrachtgever. Wil je van iemand af...even BING bellen,
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / adviseur
Ik ben heel blij dat de 2e kamer dit spel van BING inmiddels door heeft en met wetgeving komt om burgemeesters meer bevoegdheden en instrumenten te geven om integriteit te borgen. Integriteit laat je niet onderzoeken door commerciele bureaus die zelf alle belang hebben bij geruchtmakende zaken. Heel verstandig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henri Okken / Hoogeveense burger.
Hoogeveen, Provincie Drenthe. Integriteit Drentse bestuurders. Al dertig jaar trek ik aan de bel, niemand die zijn mond open deed. Corruptie misbruik vriendjes politiek. De bevolking word tot het bod uit gekleed!, bedreigd en op (Onrechtmatige wijze bejegend. Henri Okken spreekt hier niet over verdachten, maar over daders!! die tot op de dag van vandaag vrij uit gaan.De Overheid heeft de taak zijn burgers te beschermen tegen deze onrechtmatige daden. Zolang de gevestigde orde niet ingrijpt, maakt zij zich verdacht!. Het meldpunt Klokkenluider in Den Haag, een grote schijn vertoning!. Weer een club , die mee helpt de gemeenschap gelden op te slurpen, en de bewijslast onder het tapijt vegen. Het stinkt van alle kanten!. De mentaliteit van politie Drenthe!. Intimidatie en bedreigingen nemen toe. De klokkenluider word willens en wetens onder de loep genomen.En tot hun dood vervolgd. Een schrikbarende vertoning hoe de Overheid te werk gaat. Volledige gezinnen worden kapot gemaakt. Politiek Den Haag, die zich verschuild achter deze walgelijke blunders!. vriendelijke groet ,

Henri Okken

Drenthe.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin Jansen / Beleidsadviseur
@Marius en JohanDe hele discussie gaat er toch over dat er nu eindelijk eens een brede discussie moet worden gevoerd over een van de kernelementen van behoorlijk bestuur, namelijk integriteit. Zonder dat geen vertrouwen.Een discussie die wat mij betreft gevoerd moet worden op een niveau dat een organisatie als BING en zeker een bureau als zilverwerk (nooit van gehoord) boven gaat. Met vooraanstaande leiders uit overheid en bedrijfsleven waarvan algemeen bekend is (en het liefst ook onafhankelijk vastgesteld) dat ze integer en betrouwbaar zijn. Kunnen fungeren als boegbeeld. Niet als moraalridders, want daar hebben we nu even niets aan.Een organisatie, instituut, dat blijvend aanwezig is als een soort ombudsman.Dit rapport voegt te weinig toe, is te weinig vernieuwend gezien de hoeveelheid rapportages van de laatste jaren over dit onderwerp, om echt impact te kunnen hebben. Daarvoor heeft het bureau/de opsteller te weinig gewicht, gezag maar vooral ook vertrouwen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / burger
Vaak zie je dat als een "vriendje" iets wil, dat de regels net zo rekbaar zijn als elastiek en plots alles moet kunnen. Partners van raadsleden die plots in een raadscommissie commissie-lid worden, raadslid die bij een (aangrenzende) buur-gemeente als beleidsambtenaar werkt (en zelfde onderwerpen behandelt) tot een griffier die parttime wethouder bij een (aangrenzende) buur-gemeente wordt en gewoon griffier blijft.Het kan allemaal en van gemengde belangen is natuurlijk dan ook geen sprake.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ir. Marius Elders / Senior Nederlands staatsburger vechtend tegen onrecht, fraude en corruptie
@Johan, BING kan bestuurders vals beschuldigen van belangenverstrengeling maar ook andersom. Dat ze hen vrijpleiten in een vals rapport. Ik woon in Eindhoven en volg een voorbeeld in de regio waar veel over te doen is. De Keelvenkwestie Someren. Daarin hebben 2 directeuren van het BING vrienden van mij zwaar gedupeerd door een aangeklaagde wethouder te verschonen zonder toetsing aan wettelijke regels en gedragscode die zij overtreden had bij een wedstrijd om een bouwproject. Terwijl BING juist voor die toetsing was ingehuurd! De gedupeerden moeten nu bij de rechter procederen om zaken rechtgezet te krijgen want op grondige kritiek - zelfs met een wetenschappelijk rapport van prof.dr. Hans van den Heuvel van de VU eronder - gaf BING nul commentaar. Niet iets voor een integer bureau zou je zeggen. Dit maakt duidelijk dat het zich ook leent om belangenverstrengeling en fraude van bestuurders toe te dekken. Het maakt zich er zelf aan schuldig en laat zich ervoor betalen. In wezen corrupte praktijk van commerciële integriteitsgoeroe's die bestuurders en ambtenaren overal wel eens even zullen vertellen hoe het moet. Nog erger dan hun slachtoffers die nu zoveel negatieve aandacht krijgen want vooral bij BING rekent iedereen op de hoogste integriteit toch?

Het bureau is niet onafhankelijk en niet onpartijdig genoeg om bij incidenten als betrouwbare scherprechter te fungeren. Het bureau richt daardoor zelf schade aan in het land. De VNG wil er geen afstand van nemen want die zit er dubbel in, vanwege die 2 laatste letters en de invloed die het via de heer Pans nog altijd heeft in de handel en wandel van BING. Maar goed dat steeds meer integere politici nu eindelijk door hebben dat er snel iets moet gebeuren:

1. het wetsvoorstel klokkenluiders moet er z.s.m. doorheen;

2. benoem in combinatie daarmee de Nationale Ombudsman om klachten van politiek of burgers over belangenverstrengeling te onderzoeken: onafhankelijk, onpartijdig, op voldoende afstand, wèl 100% betrouwbaar.

Aangeklaagde bestuurders en belanghebbende burgers mogen niet langer worden overgeleverd aan een commercieel bedrijf bij wie de gemeente als opdrachtgever de uitkomst van een onderzoek kan bestellen. Iedereen heeft recht op een zorgvuldige en eerlijke behandeling. Met schijnintegriteit is het openbaar bestuur niet gediend.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ir. Marius Elders / Senior Nederlands staatsburger vechtend tegen onrecht, fraude en corruptie
@Johan, BING kan bestuurders vals beschuldigen van belangenverstrengeling maar ook andersom. Dat ze hen vrijpleiten in een vals rapport. Ik woon in Eindhoven en volg een voorbeeld in de regio waar veel over te doen is. De Keelvenkwestie Someren. Daarin hebben 2 directeuren van het BING vrienden van mij zwaar gedupeerd door een aangeklaagde wethouder te verschonen zonder toetsing aan wettelijke regels en gedragscode die zij overtreden had bij een wedstrijd om een bouwproject. Terwijl BING juist voor die toetsing was ingehuurd! De gedupeerden moeten nu bij de rechter procederen om zaken rechtgezet te krijgen want op grondige kritiek - zelfs met een wetenschappelijk rapport van prof.dr. Hans van den Heuvel van de VU eronder - gaf BING nul commentaar. Niet iets voor een integer bureau zou je zeggen. Dit maakt duidelijk dat het zich ook leent om belangenverstrengeling en fraude van bestuurders toe te dekken. Het maakt zich er zelf aan schuldig en laat zich ervoor betalen. In wezen corrupte praktijk van commerciële integriteitsgoeroe's die bestuurders en ambtenaren overal wel eens even zullen vertellen hoe het moet. Nog erger dan hun slachtoffers die nu zoveel negatieve aandacht krijgen want vooral bij BING rekent iedereen op de hoogste integriteit toch?

Het bureau is niet onafhankelijk en niet onpartijdig genoeg om bij incidenten als betrouwbare scherprechter te fungeren. Het bureau richt daardoor zelf schade aan in het land. De VNG wil er geen afstand van nemen want die zit er dubbel in, vanwege die 2 laatste letters en de invloed die het via de heer Pans nog altijd heeft in de handel en wandel van BING. Maar goed dat steeds meer integere politici nu eindelijk door hebben dat er snel iets moet gebeuren:

1. het wetsvoorstel klokkenluiders moet er z.s.m. doorheen;

2. benoem in combinatie daarmee de Nationale Ombudsman om klachten van politiek of burgers over belangenverstrengeling te onderzoeken: onafhankelijk, onpartijdig, op voldoende afstand, wèl 100% betrouwbaar.

Aangeklaagde bestuurders en belanghebbende burgers mogen niet langer worden overgeleverd aan een commercieel bedrijf bij wie de gemeente als opdrachtgever de uitkomst van een onderzoek kan bestellen. Iedereen heeft recht op een zorgvuldige en eerlijke behandeling. Met schijnintegriteit is het openbaar bestuur niet gediend.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ir. Marius Elders / Senior Nederlands staatsburger vechtend tegen onrecht, fraude en corruptie
Beste @Paul,

Ik ken dat lijstje. Ook de richtlijnen voor zorgvuldig en eerlijk persoonsgebonden onderzoek bij integriteitschendingen zoals BING dat hanteert, althans behoort te hanteren. Dat bureau manifesteert zich zoals uw bureau A’dam óók als officieel vertrouwensmeldpunt, speciaal voor bedrijven als die op corruptie en fraude stuiten. En dat nog wel met instemming van de VNG. Maar toen mijn vrienden daarom de hulp van het betrouwbare BING hadden ingeroepen bij die klachtzaak over belangenverstrengeling bleken de onderzoekers niet eens de wettelijke regels en de gedragscode voor de aangeklaagde bestuurders erbij te halen. Dit terwijl dat nota bene in hun opdracht stond en je daar sowieso altijd mee moet beginnen bij onderzoek van een incident. Echter ze vermeden dat voor de aangeklaagde bestuurders die anders in de problemen zouden komen en ze serveerden mijn vrienden mee af. Gefundeerde kritiek op het rapport negeerden ze vervolgens zonder commentaar. Te gek voor woorden. Dit komt elders in het land ook voor, getuige verschillende tuchtrechtzaken. In Roermond viel onlangs het woord Zonnekoninggedrag in die zaak van Van Rey. Op BING dat het moet hebben van de VNG en bij de leiding daar is dat volgens mij ook prima van toepassing. De crux is dat zo’n commercieel bureau, overigens ook het meldpunt bij de gemeente Amsterdam (een wiel dat al is uitgevonden en draait ja maar toch ook een aan de eigen kar!) niet op voldoende afstand van bestuurders staat om volstrekt onafhankelijk, onpartijdig en dus gegarandeerd eerlijk te werken. Wie betaalt die bepaalt ergens toch altijd mee. Dat moet er vanaf en daarom moet de actuele roep van Tweede Kamerlid de heer Heijnen van de PvdA om een onafhankelijk bureau voor de beoordeling van integriteitschendingen z.s.m. in een wettelijke maatregel omgezet. Zo’n bureau kan met beperkte uitbreiding best onder de bestaande onafhankelijke organisatie van de N.O. hangen, samen met het huis voor de klokkenluiders waarvan de bouw overigens belachelijk lang duurt. Tweede Kamer en nieuwe Kabinet kunnen juist nu in één klap een zwerm vliegen slaan voor een beter integer bestuur. Als PvdA en VVD eraan trekken komt het zeker goed.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ir. Marius Elders / Senior Nederlands staatsburger vechtend tegen onrecht, fraude en corruptie
@ Beste Paul Kemperman,

Wij zijn het al eens dus. Als je met z’n allen belangenverstrengeling en fraude/corruptie die daaruit kan volgen liever wilt voorkomen dan bestrijden moet de wetgever snel de N.O. aanwijzen als officieel vertrouwensmeldpunt en beoordelaar van gevallen/klachten van belangenverstrengeling (waar het bevoegd/controlerend orgaan zelf niks aan doet of geen raad mee weet). Nou de politiek nog! Die is zelf misschien nog wel het meest gebaat bij een onafhankelijk en betrouwbaar instituut voor adequate en eerlijke behandeling waar tegelijk een preventieve werking van uitgaat. Het zal zeker helpen voor meer vertrouwen van de burger. Dat schijnen de politici zelf belangrijk te vinden. Hopelijk zet de heer Heijnen dus door.Van mij mogen ze trouwens de burgemeesters gerust wèl formeel verantwoordelijk maken, in combinatie met (bij)scholing wie dat nog nodig heeft na de huidige incidenten. Is ook preventief want het maakt dat ook zij eerder afgerekend worden bij wanpresteren, ook in uw Zevenaar. Als de kans op een afrekening groter is bij beoordeling door een onafhankelijk instituut van interne en externe klachten/meldingen - vooral externe als de interne verantwoording hapert door te veel zwijgers/meelopers! - krijg je prima verbetering voor de lange termijn. Niet onbelangrijk is dat je met één landelijke regeling effectief en efficiënt alle overheden afdekt. Als uiterst middel voor overmoedige zonnekoningen is er tenslotte bij echte fraude en corruptie altijd nog de strafrechtspleging. Die zal zeker worden ontlast bij eerder ingrijpen binnen de overheid zelf en dat is dan extra winst.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Koos Hoogland / directeur
Het is juist dat er meer aandacht moet komen voor preventie van integriteitschendingen door politici en bestuurders. Pas actie ondernemen als het kalf verdronken is schaadt het vertrouwen van de burger in het openbaar bestuur. Ik ben het een met de conclusie van Anne Verbeeck (Zilverwerk) dat de verantwoordelijkheid voor bestuurlijke integriteit structureel moet worden ingevuld. ‘In het algemeen wordt geacteerd nadat er zich een incident heeft voorgedaan en is er weinig aandacht voor het onderwerp zolang het niet in het geding is’, aldus de rapportage, Het vreemde is echter dat het voeren van een goed integriteitbeleid allang wettelijk geregeld is in o.a. de gemeentewet, maar dat overheden daarvan slechts een afstempelbeleid hebben gemaakt: hebben we een gedragscode? Ja; hebben we een ambtseed? Ja; enzovoort. Integriteit leeft niet bij de bestuurders en de ambtenaren. Reeds jarenlang trainen wij (Stichting Hoogland Custodes) gemeenten en andere overheden op het gebied van integriteit, maar de programma’s worden steeds meer uitgekleed. Een middagje dilemmatraining of Socratischgesprek moet al voldoende zijn, maar is dat natuurlijk niet. Een stevig integriteitbeleid staat pas als er sprake is van 7 bouwstenen: alle betrokkenen komen tot een eigenstandig moreel oordeel; er worden regelmatig open groepsgesprekken gevoerd; de betrokkenen kennen de basiswaarden van de organisatie; Regels en gedragscode worden gekend en gedragen; er is effectieve controle op naleving van de regels; sancties op overtredingen zijn bekend en uitvoerbaar; verleidingen worden weggenomen. Zoals zo vaak na incidenten wordt er ook nu weer geroepen om nieuwe regelgeving, terwijl het daar niet aan schort, maar aan de politieke/bestuurlijke moed je persoonlijk hard te maken voor een integere overheid.

Koos Hoogland

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sjoerd Visser
- 'Op de vraag 'hoe nu verder' bleef het ijzig stil.' -

Bij kop en kont vastpakken en eruit met die hap...populair gezegd. Zulke misleiders kunnen we missen als kiespijn (zonder wachtgeld). Het land raakt er steeds meer vergeven en verziekt van. We zien het mede aan de beleidsvoering die duidelijk heel veel mensen meer geld blijven afnemen terwijl er niets opgelost wordt. Men is niet meer bezig voor alle mensen, maar bezig voor sommige mensen en zichzelf. Dat schendt ook bij vele mensen het vertrouwen...maar men gaat door als ervoor...ondanks al die loze beloftes en gefantaseerde uitkomsten van sprookjes vol luchtkastelen gevuld met gebakken lucht. Mensen die hun ambt misbruiken dienen geen genade te krijgen, maar moeten boeten voor wat ze aangericht hebben. Men zou kunnen beginnen om de diplomatieke onschendbaarheid op te heffen en ook te zorgen dat in raadzalen de plaatselijke politici wél verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun uitspraken. Want anders fantaseren ze door en veranderd er wezenlijk NIETS in het voordeel van de mensheid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Els Boers, Krachtig Lokaal Bestuur / adviseur, auteur
Ben het helemaal eens met Koos. Stop met het leggen van de verantwoordelijkheid bij een ander en nieuwe regels maar los het zelf op als gemeente. Wellicht dat juist die reacties tekenend zijn voor de cultuur waar het alleen maar erger zal worden omdat we niet zelf onze verantwoordelijkheid meer willen nemen.

Regelmatig eens iemand van buiten met een frisse blik laten kijken of het nog allemaal wel zo gaat zoals we willen dat het gaat. Dat zouden gemeenten ook bij elkaar kunnen doen, zoals bij een intervisie traject. Want het is heel menselijk om het eigen handelen steeds minder kritisch te beoordelen. Niet vanuit regelgeving, maar omdat we dat zelf belangrijk vinden. Regelgeving werkt juist averechts, dan wordt het een papiertje in een la, zoals nu het geval is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
HMC van Heusen-Smulders / Managementondersteuner Algemeen & Communicatie
"Integriteit leeft niet bij de bestuurders en de ambtenaren"- spreek vooral voor de eigen ervaring! Helaas wordt de naleving van het beleid alleen vaak een aandachtspunt waarop de "onderlaag" wordt gewezen en aldus bestraft. Het is niet voor niets "degenen die de regels maken zijn de eersten die ervan afwijken" of "integriteit heeft de beperkende maatregel dat deze maar gaat tot schaal ....(de onderlaag)". De medewerker wordt bestraft voor een pen, de hoogste laag wordt weggemarchandeerd naar een andere hoge functie.... Beleving of realiteit, het is wat de buitenwereld oordeelt over het geheel. Jammer dat er voor dit soort smetten nog geen geschikt vlekkenmiddel is gevonden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie