Advertentie

Overheid is ‘zelfreinigend vermogen’ kwijt

De overheid heeft voor een belangrijk deel haar zelfreinigend vermogen verloren, schrijft vice-voorzitter Tjeenk Willink in het jaarverslag 2010 van de Raad van State.

15 april 2011

De overheid heeft de trekken gekregen van een in zichzelf gekeerd systeem, waarin een nieuw gecreëerde ‘tussenlaag’ een sleutelrol speelt. De nieuwe tussenlaag bestaat volgens Tjeenk Willink uit ‘goed betaalde functionarissen, niet alleen op de ministeries, maar juist ook in zelfstandige bestuursorganen, bij andere overheden, in private instellingen, in de professionele uitvoeringsorganisaties zelf en in de samenwerkingsverbanden tussen al deze instanties’.

 

Deze tussenlaag heeft zich genesteld tussen de ministers - die worden aangesproken op het functioneren van de publieke dienstverlening - en de professionele uitvoerders (dokters, leraren, agenten). Binnen die tussenlaag ‘wordt dezelfde taal gesproken, wordt gedacht langs dezelfde lijnen en in dezelfde sturingsmogelijkheden’. Hierdoor ontstaat een eigen logica, de ‘bureaucratisch-bedrijfsmatige logica’, aldus Tjeenk-Willink. ‘Politieke instellingen en ambtsdragers hebben zich van die tussenlaag afhankelijk gemaakt, uitvoerders zijn ervan afhankelijk geraakt’.

 

Tjeenk Willink, die dit jaar afscheid neemt van de Raad van State, waarschuwt in het jaarverslag dat de ‘specifieke kenmerken van de democratische rechtsstaat, zijn regels, normen en waarden, in deze bureaucratisch- bedrijfsmatige logica eerder als handicaps worden beschouwd dan als grondbeginselen voor wetgeving en bestuurlijk en rechterlijk handelen’. De nadruk ligt in dit denken op productie, kostentoedeling, prestatiemeting en “afrekenen”. ‘Kwantiteit in plaats van kwaliteit’, aldus Tjeenk Willink.

‘In dit marktdenken overheerst de korte termijn, het direct meetbare resultaat’.

 

Kritische geluiden van buiten, van uitvoerders en adviesorganen, worden weggefilterd. Tegenspraak wordt terzijde geschoven, waardoor het evenwicht in de democratische rechtsstaat verstoord raakt, analyseert Tjeenk Willink. ‘De groei van de tussenlaag wordt niet gecorrigeerd, noch binnen het bestuur zelf, noch door politieke controle op dat bestuur’, zo onderbouwt hij zijn oordeel van een ‘gebrek aan zelfreinigend vermogen’.

 

Tegenwicht

 

Tjeenk-Willink: ‘Waar institutioneel evenwicht ontbreekt, tegenspraak niet wordt gehoord en verantwoordelijkheden in elkaar overlopen, komt vroeg of laat de stabiliteit van de democratische rechtsstaat in gevaar. Bestuurders hebben echter steeds meer de neiging tegenwicht en tegenspraak als tegenstand tegen daadkrachtig optreden te zien. Dat democratie niet alleen inhoudt “de meerderheid beslist”, maar ook “respect voor minderheden” wordt dan uit het oog verloren’.  

 

Doordat het evenwicht binnen de Trias Politica verstoord is, kunnen burgers alleen nog naar de rechter om hun gelijk te halen. ‘Zo wordt de rechter opgezadeld met de gevolgen van politiek bestuurlijke problemen die hij niet kan oplossen, maar waarin hij wel uitspraak moet doen’, aldus de vice-voorzitter.

 

Het aantal procedures bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is vorig jaar fors gestegen, zo blijkt uit het jaarverslag. In 2010 handelde dit orgaan bijna 13.500 procedures af, 3000 meer dan het jaar daarvoor. Ook het aantal ingekomen zaken steeg, van ruim 11.000 in 2009 naar bijna 15.000 in 2010. Deze toename is vooral veroorzaakt door een grote instroom van vreemdelingenzaken. Regering en parlement legden in 2010 in totaal 558 zaken ter advisering voor aan de Raad van State. Tevens werden 600 wetgevingsadviezen uitgebracht. De gemiddelde adviesduur is 36 dagen.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Niek / jurist
Terug naar de jaren vijftig dus. Alle overheden (ZBO's, adviesraden, gem.regelingen etc.) tussen Rijk, provincies en gemeenten, opheffen en opnieuw verdelen tussen deze klassieke 3. Geen kolossale gemeenteraden en provinciale staten meer maar volgens de trits TK 125, EK 75, PS max. 45, Gemeenteraad max. 25.
Salarissen ook volgens trits MP 200.000, Min. 175.000, Staatssec. 150.000 ambt. max. 125.000. Op provincieniveau minimaal 25% eraf en gemeenteniveau 35%. Levert je behalve duidelijkheid ook miljarden kostenbesparing op.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
Tjeenk Willink heeft gelijk. Zorgwekkend zijn de plannen om nu de laatste mogelijke corrigerende factor ook moeilijk bereikbaar te maken, door burgers bij de bestuursrechter veel hogere griffierechten te laten betalen. Politici zijn in hoog tempo bezig onze rechtsstaat af te breken.
In feite is die "tussenlaag" waar Tjeenk Willink het over heeft, een soort regime aan het worden dat zich nergens meer wat van aantrekt. Bijna alle bestuurders maken er trouwens gewoon deel van uit, dus verander "tussenlaag" maar in "bovenlaag". Een niet-democratisch gezinde bovenlaag, die alleen maar doet alsof ze democratie en recht respecteren of vertegenwoordigen. Soort "spin", dus bedriegers-"communicatie". Politici die daar niet aan meedoen, worden door de rest snel geïsoleerd en uitgerangeerd.
Democratie wordt wel de "minst slechte regeringsvorm" genoemd, maar dat ging over echte democratie. Wat we nu hebben is veel slechter.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
HMC van Heusen-Smulders / Managementondersteuner Algemeen & Communicatie
Een "lean en mean" ambtenarenapparaat!
Ben benieuwd of ze weten wat daarmee wordt bedoeld, maar daar komen we vanzelf achter. Kan ik zo straks wel zonder veel heisa de vergunningen krijgen van een welwillende ambtenaar. Weet deze ambtenaar in heldere en voor mij duidelijke, maar vooral eenduidige taal aan te geven waaraan te voldoen? Is deze klantvriendelijk, beschikbaar en bereikbaar? Is deze inhoudelijk voldoende op de hoogte om mijn aanvullende vragen te beantwoorden wanneer het voor mij niet zo duidelijk is? Wordt ik straks niet langer met allerlei beleid, regeltjes en wetjes om de oren geslagen met uiteindelijk de boodschap, vind je recht vooral elders?
Het zou zomaar kunnen wanneer ze het in Den Haag zouden snappen. Aan de werkvloer ligt het over het algemeen niet, zij zien gewoonweg de bomen niet meer door het oerwoud van regels, aanvullingen en afwijkingen en zijn gehouden aan hun kadertje waarna de volgende zijn/haar opwachting mag maken. Hierdoor is de chef gevrijwaard van disfunctioneren en kan zelden ter verantwoording worden geroepen!
Lean and mean, we gaan ervoor, maar graag wel BURGER EN MAATSCHAPPIJ CENTRAAL! dus stel uzelf de vraag: WAAR HEBBEN WIJ BEHOEFTE AAN!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie