Advertentie

Over twee jaar moet democratisch gat gedicht zijn

Binnen twee jaar moet en kan de democratische legitimiteit bij regionale samenwerkingsverbanden geborgd zijn. Dat stelt minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) in een reactie op het woensdag verschenen advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob).

17 december 2015

Binnen twee jaar moet en kan de democratische legitimiteit bij regionale samenwerkingsverbanden geborgd zijn. Dat stelt minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) in een reactie op het woensdag verschenen advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob), dat Plasterk ‘pragmatisch en ‘werkbaar’ noemt. Raadslid.Nu pleit voor een gelijkmatiger vergoeding voor raadsleden uit grote en kleine gemeenten.

Geen stelselwijziging

‘Ik ben blij dat de Rob een grote stelselwijziging niet nodig acht. Binnen de bestaande Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan de democratische legitimiteit worden verbeterd’, aldus Plasterk. Hij deelt de opvatting van de Rob dat alle spelers hun rol moeten pakken: van raad tot en met regering. ‘Pick your fights is een goed advies aan raden. Leg je prioriteit bij die regelingen die, vanuit politiek op financieel oogpunt, de meeste aandacht vragen.’ Een grote rol acht hij ook de griffiers toe. ‘Met hun informele macht kunnen zij de raad echt helpen grip te krijgen op de regionale besluitvorming.’

Informele rol

De rol die de Rob de provincie toebedeelt – jaarlijks beoordelen of de democratische legitimiteit voldoende is geborgd en zo nodig ingrijpen – kan bij de minister op minder bijval rekenen. ‘Dat is wat mij betreft een last resort. Gemeenten en samenwerkingsverbanden moeten zelf aan de bak.’ Plasterk gaat de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden. D66 ziet niets in een stevige rol voor de provincie. ‘Die moet bescheiden en informeel zijn’, aldus Vera Bergkamp; de ‘aanstichtster’ voor het advies van de Rob. In een motie (april 2014) riep het D66-Kamerlid de regering op het Rob onderzoek te laten doen naar de wijze waarop de democratische legitimiteit van regionale samenwerkingsverbanden – waar gemeenten onderdeel van moeten uitmaken voor de uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein – kan worden gewaarborgd. Met de praktische aanbevelingen voor raad, griffie en colleges van de Rob kan die grip er komen, meent Bergkamp. ‘Het klinkt allemaal heel logisch, maar dit gebeurt nog te weinig.’


Pro-actief

Ze deelt de opvatting dat er ook buiten het gemeentehuis werk aan de winkel is. Directies van gemeenschappelijke regelingen moeten de boer op, zo stelt de Rob. ‘Zij zullen tijd en energie moeten steken om de gemeenteraden meer invloed te geven op hun werkzaamheden. Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden moeten heldere afspraken met elkaar maken over het pro-actief en vóór besluitvorming informeren van raden’, vindt Bergkamp.


Gedeelde verantwoordelijkheid

‘Het is logisch dat er van de gemeenteraad een assertievere, pro-actieve rol wordt verwacht. Maar het is een gezamenlijke opdracht en uitdaging, ’ stelt Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (Raadslid.Nu) desgevraagd in een reactie. Gemeenteraden kunnen hun door de Rob toegedichte sleutelrol niet waarmaken als alle andere betrokkenen hun verantwoordelijkheid niet oppakken. ‘Als al die raden, griffiers, colleges, besturen van samenwerkingsverbanden, provincies en landelijke politici die verantwoordelijkheid nemen kunnen we goede stappen zetten in het stukje bij beetje dichten van het democratische gat.’


Vergoeding raadsleden

Om ervoor te zorgen dat gemeenteraadsleden de benodigde schakelkracht ontwikkelen, zich pro-actief gaan opstellen en gaan samenwerken met raadsleden uit andere gemeenten is op twee fronten ondersteuning van het ministerie van BZK nodig, onderstreept Den Boer. ‘Om te voorkomen dat raadsleden de regio er slechts bij doen, is extra budget om raadsleden hierin te trainen en te bekwamen, welkom.’ En ‘om te voorkomen dat raadsleden uit kleine gemeenten aan de kant blijven staan, moet de discussie over een gelijkmatiger vergoeding voor raadsleden uit grote en kleine gemeenten snel worden opgepakt door de minister. Er wordt van raadsleden, die toch al veel tijd kwijt zijn aan hun raadswerk, meer verwacht: meer aandacht, rapportagefuncties en meer tijdsinvestering voor de regionale samenwerkingsverbanden. Vooral voor raadsleden uit kleinere gemeenten is dat een behoorlijke taakverzwaring’, verduidelijkt Den Boer.

Lees ook het interview met Rob-voorzitter Jacques Wallage in Binnenlands Bestuur nr 25 van deze week

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

M. van Beek / Burgemeester
Interactieve beleidsvorming, kaderstelling etc allemaal bekende vertrouwde mogelijkheden worden mijns inziens onvoldoende benut bij GR-en! Goede rol/taaksfbakening en afspraken idem! Daarnaast vraag ik de minister zich eens te verhouden met de wettelijke taken/verantwoordelijkheden v bgm in relatie tot wettelijke (verplichte) veiligheidsregio! Ook hier eenvormig spanningsveld!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Leonie
Volgens mij zou een online platform als Civocracy.org een uitkomst kunnen zijn voor deze problematiek. Op onderwerp-niveau (bovengemeentelijk/regionaal) kan iedereen (o.a. gemeenteraden, burgers en bedrijven) meedenken. Dat zou de legitimiteit ten goede komen en het draagvlak voor besluiten vergroten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans
De gemeenten moeten het minder voor het zeggen krijgen in plaats van meer.

Er staat ons een slechte toekomst te wachten dit is niet eens pessimistisch maar de realiteit.

Minister Plasterk doe toch alstublieft eerst een gedegen onderzoek.

Burgers komen vroeg of laat in opstand tegen het gedrag van de gemeenten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
José Hageman / oud-raadslid en oud-wethouder
Laat ik nu denken dat het over Nederlandse gemeenteraden gaat:"pick your fights" en "last resort" is volgens mij niet mijn Moers taal.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk Daalder / Windenergie mediator
Misschien tijd voor een stapje in de digitale werkelijkheid.

Ga voor regionale besluiten online digitaal stemmen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kees Terlouw / Politiek Geograaf
LEGITIMITEIT EN IDENTITEIT

Dat de legitimiteit van het bestuur bij de bevolking steeds meer onder druk staat merkt iedereen. Ik ben daarom blij dat de Raad voor het Openbaar Bestuur aandacht besteed aan de legitimiteit van de steeds belangrijker wordende regionale samenwerkingsverbanden. Dit advies geeft vele pragmatische adviezen over hoe de rol van gemeenteraden hierbij versterkt kan worden. Ik vind het echter schokkend dat dit advies op drijfzand is gebouwd. Het actuele onderwerp legitimiteit wordt gebaseerd op de sterk verouderde functionalistische opvattingen van Easton uit de jaren ’50! Zijn input-output systeem denken past heel goed bij het technocratische denken uit die tijd, maar is academisch en maatschappelijk nu achterhaald. Moderne politieke filosofen zoals David Beetham benadrukken veel meer de normatieve aspecten van legitimiteit. Het aansluiten bij bestaande waarden patronen en identiteiten van de bevolking is bij hem minstens zo belangrijk als het volgen van formele democratische procedures. Deze andere benadering van legitimiteit waarbij identiteit een grote rol speelt kan je ook toepassen op gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dit hebben wij bijvoorbeeld in onderstaand artikel gedaan: http://home.kpn.nl/C.Terlouw5/Layering%20spatial …Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Els Boers, Krachtig Lokaal Bestuur / adviseur, auteur
Raadsleden meer gelijk belonen lijkt me zeker een mooie insteek, maar apart opleiden voor dit is niet nodig. Er zijn voldoende mogelijkheden voor de raden zo staat ook in mijn boek 'Wgr helder uitgelegd'. De angel is dat als meerderen verantwoordelijk zijn er in feite niemand verantwoordelijk is, men kijkt naar de ander. Regelingen met heel veel gemeenten werkt niet, deze zijn doorgaans alleen maar duur. Het democratische gat heeft niet veel met de structuur dus te maken als wel met gedrag.De wil om er tijd en energie in te steken, terwijl ook lang niet alle regelingen veel aandacht vergen. Maak een keuze welke regelingen wel extra aandacht vragen, kosten versus baten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Ongetwijfeld een goed rapport. Voor is altijd de vraag of raadsleden ook politiek worden afgerekend bij de volgende verkiezingen op een gemeenschappelijke regeling. het is iets wat makkelijk weg te schuiven is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie