Advertentie

Ontslag burgemeester Klein lijkt kwestie van tijd

De mail waarin de Scherpenzeelse waarnemend burgemeester Klein de Statenleden opriep om die dag geen besluit te nemen over het herindelingsvoorstel, leiden opnieuw tot ophef in het provinciehuis. Het ontslag van Klein lijkt een kwestie van tijd en timing.

29 september 2021
mail---pixabay.jpg

Het bommetje dat de Scherpenzeelse waarnemend burgemeester Eppie Klein op 6 juli onder het omstreden herindelingsvoorstel legde, lijkt alsnog te gaan ontploffen. De inhoud en de ondertekening van de mail, waarin Klein de Statenleden opriep om die dag geen besluit te nemen over het herindelingsvoorstel, hebben opnieuw tot ophef in het provinciehuis geleid. Het ontslag van Klein lijkt een kwestie van tijd en timing.

Ongepast

‘Het is ongepast zo’n bericht, op zo’n cruciaal moment in een politiek zo’n gevoelig dossier als de herindeling Barneveld-Scherpenzeel te sturen’, stelde commissaris van de koning John Berends, in zijn rol als rijksheer, woensdag tijdens het vragenuur van de Gelderse Staten. De burgemeester heeft met deze ‘bestuurlijke interventie’ Statenleden in een lastige situatie gebracht. ‘Dat is een ernstige situatie’, aldus Berends.

 

Ondermijnende poging

VVD-fractievoorzitter Frederik Peters wil dat de onderste steen boven komt van de ‘ondermijnende poging’ van de burgemeester de besluitvorming in de Staten te beïnvloeden. Rijksheer Berends moet wat hem betreft ‘alles in het werk stellen’ om boven tafel te krijgen wie de mail heeft gestuurd en waarom die mail een aantal uur voor het besluit de mail aan de Staten is gestuurd. ‘Daarbij mogen alle registers worden opengetrokken.’

 

Achterhouden informatie

Berends wil niets liever. ‘De waarheid moet boven tafel komen en de burgemeester heeft daarin een verantwoordelijkheid.’ Hij heeft Klein opnieuw op het matje geroepen. ‘Ik wil helderheid over de werkelijke gang van zaken.’ Het gaat hem om zowel de ondertekening van de mail (‘is die onder zijn verantwoordelijkheid gestuurd’) als over informatie die Klein kort voor de bewuste Statenvergadering heeft ontvangen en die een ander licht op het gevoerde fusieproces zou werpen. ‘Tot op de dag van vandaag weet ik niet om welke informatie dat gaat. Die informatie kan niet worden achtergehouden.’

 

Niet-integer proces

In de gewraakte mail van 6 juli riep Klein de Statenleden op die dag geen besluit te nemen over de herindeling. Er zijn twijfels over de integriteit van het gevolgde herindelingsproces. Pas als die twijfels de wereld uit zijn geholpen, kan een besluit worden genomen, stelde Klein in zijn mail. Provinciale Staten hebben die avond overigens ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten tot herindeling van Barneveld en Scherpenzeel per 2023. Een motie om een integriteitsonderzoek uit te laten voeren naar het gevolgde proces werd verworpen. Directe aanleiding voor de mail van Klein was dat de burgemeester ‘zeer kort’ voor het herindelingsdebat in PS informatie had gekregen ‘die mogelijkerwijs een ander niet correct beeld kan geven’, zo bleek later uit beantwoording van raadsvragen van de oppositie van Scherpenzeel. Het is niet duidelijk wat hij daarmee bedoelt, op vragen daarover wil hij niet ingaan, maar het is aannemelijk dat het om bewijzen gaat over het niet-integer verlopen van het herindelingsproces. Scherpenzeel is fel gekant tegen de gedwongen herindeling.

 

Ontslag

Het lijkt er sterk op dat Berends op korte termijn Klein de laan wil uitsturen. De minister van Binnenlandse Zaken neemt overigens een besluit over een voordracht tot ontslag door een cdk. Berends neemt het Klein onder meer kwalijk dat de burgemeester tijdens een hoorzitting van de Staten over de herindeling, in aanloop naar de finale besluitvorming, heeft gesteld dat er geen noodzaak tot herindeling is. De mail van 6 juli kwam daar bovenop. Maar er zijn ook andere en eerdere ‘akkefietjes’ geweest, waarbij Scherpenzeel en GS elkaar figuurlijk in de haren vlogen. De afgelopen maanden is Klein verschillende keren door Berends tot de orde geroepen, soms in bijzijn van de Barneveldse burgemeester Jan Luteijn. Op ‘zeer korte termijn’ moet Klein opnieuw voor een stevig gesprek naar de cdk, zo stelde Berends woensdag tijdens het vragenuur. De kans is groot dat Klein zijn congé krijgt zodra minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft besloten om al dan niet een wetsvoorstel tot herindeling van Barneveld en Scherpenzeel te gaan voorbereiden. ‘Op grond van mijn rol als rijksheer zal ik op het juiste moment mijn gedachten opmaken naar aanleiding van deze gesprekken (met Klein, red) en dit ook met u delen. De timing hierbij is essentieel’, schreef hij recent aan de Staten. Hij wees daarbij op het aanstaande besluit van Ollongren. ‘Ik wil dit besluit niet doorkruisen of op enige wijze daarmee interveniëren.’ Deze boodschap herhaalde hij tijdens het vragenuur. Berends heeft de minister overigens wel over het voortgaande dispuut geïnformeerd.

 

Niet relevant

Scherpenzeel snapt de opnieuw opgelaaide ophef over de ondertekening van de mail niet. Het college heeft voor versturing ervan zijn groen licht gegeven en de burgemeester staat achter de inhoud van de mail. Klein heeft op 9 juli aan de cdk laten weten dat er niets onoorbaars is gebeurd en er geen sprake was van kwade opzet, stelt de gemeente. Burgemeester Klein heeft daarnaast van begin af aan zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen als burgemeester van Scherpenzeel en voorzitter van het college. 'Daarmee is de totstandkoming van de mail niet langer relevant’, stelt de gemeente in reactie op de discussie in het vragenuur in de Staten.

Reacties: 15

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hendrik
Een waarnemend burgemeester die niet is voorgedragen door de raad dient uitermate terughoudend te zijn in zijn rol. Klein profileert zich hier als iemand met een particuliere opvatting over de fusie. Hij zoekt niet de verbinding, is geen burgervader voor de hele bevolking (ook al pretendeert hij dat wel). Hij versterkt complottheorieën. Schrijft zonder de raad te raadplegen brieven naar de leden van Provinciale Staten. Doet dat ook nog op een hele knullige manier. Hij duikt bij de beantwoording van raadsvragen hierover. Kortom hij gedraagt zich als politicus die tegen fusie is, is een kunllige bestuurder, zoekt niet de verbinding. Er rest slechts één mogelijkheid: de cdK herstelt een foutieve aanstelling en draagt Klein voor voor ontslag.
Annemarie / Handhaver
Ik vind het eigenlijk wel een mooie actie van de burgemeester. Het toont aan dat hij hart voor de zaak heeft en niet wil dat bestuurders die verder weg staan, een besluit nemen voordat alle kanten van de zaak bekeken zijn. Het is natuurlijk wel bijzonder dat dit (volgens de burgemeester) nodig zou zijn.
Scherpenzeeler
Dit lijkt wel heel erg op het monddood maken van de burgemeester door de CdK (omdat de burgemeester in lijn met 82% van de Scherpenzelers de noodzaak van een herindeling niet ziet, hetgeen juist een teken is van behoorlijk bestuur). Toch wel schokkend dat we nu Middenoosterse taferelen krijgen in Nederland. Zou het niet verstandiger zijn om dat ook het ontslag van de CdK bespreekbaar te maken? Gewoon om de rust weer terug te brengen in Gelderland.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Burger: Wat een klinkklare onzin schrijft u. Een burgemeester die in zo'n gevoelige zaak als waarnemer brieven schrijft aan de provincie met d strekking dat zij haar bestuurlijke taken niet moet verrichten, dient zo snel mogelijk ontslagen te worden. En die 83% tegenstanders die u noemt, die vallen in het niet bij de 90% voorstanders van de herindeling. Kortom niet zeuren maar vooruit met de geit!

@Annemarie: een mooie actie!!!?? Als uw waarnemend dijkgraaf zoiets zou presteren mag hij/zij wat mij betreft ook meteen door de achterdeur nar buiten. Deze burgemeester geeft blijk van een gebrek aan bestuurlijk inlevingsvermogen en schaadt daarmee de gemeente waar hij voor werkt. Niks hart voor de zaak, gewon gezeur.
H. Wiersma / gepens.
Deze 'conservatieve' waarnemend burgemeester met een SGP achtergrond gedraagt zich als een luis in de pels of hij moet zich zo gedragen. De benoeming had nooit mogen plaatsvinden en was/is politiek gezien nogal onhandig.

Een burgemeester draagt overigens niet de eindverantwoordelijkheid voor het handelen van een gemeente. Deze verantwoordelijkheid berust is vrijwel in iedere situatie bij de gemeenteraad en in het verlengde daarvan bij het college van B&W. In die situaties is hij slechts uitvoerder van besluitvorming van derden. Hij had overigens ook kunnen weigeren om deze besluitvorming voor zijn rekening te nemen maar dat kan weer andere repercussies hebben. Kortom in sommige situaties kan een burgemeester voor lastige dilemma's komen te staan.
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
De blunder zit bij de CvdK, die behoord vooraf aan een gemeentelijke fusie een interim burgemeester (kop van Jut) aan te stellen die, met lak aan iedere democratische besluitvorming, naar de pijpen van de provincie danst. Dat is de standaard procedure in elke provincie. De heer Klein doet niet anders dan zijn gemeente als rechtschapen burgervader te vertegenwoordigen en de Staten informeert over een democratisch tot stand gekomen standpunt van raad & college, wat kan hier fout aan zijn? Gemeentelijke fusies volgen een standaard geregisseerd poppenkastspel met een vaste uitkomst, maar dan moet je wel de juiste poppetjes kiezen die het script hebben gelezen.
Hans / afdelingsmanager
@ Rood Hesje. Zo kennen we je weer met je knappe rekensom: 83% tegenstanders en 90% voorstanders. Maar blijf vooral die crazy provincie steunen die het chique Rozendaal met 1000 inwoners gewoon laten voortbestaan als gemeente. Wat een idioten, daar..
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
@Rellie, een cursus algemeen beschaaft Nederlands, rekenen en begrijpend lezen zou deze opruiende troll geen kwaad doen.
B. Janssen / Ambtenaar
Pffff wat een zinloos geweld allemaal. Mede dankzij de volstrekt onduidelijke opvatting van het Rijk en de provincie zijn er ellenlange discussies over herindeling. Er is sprake van volstrekte willekeur in herindelingsland. Dat je als burgemeester of CdK vermalen wordt tussen voor en tegenstanders is het gevolg van volstrekte bestuurlijke lafheid. Maar ach het salaris van deze ambtenaren "vergoed" alles.
myconius
'Berends neemt het Klein onder meer kwalijk dat de burgemeester tijdens een hoorzitting van de Staten over de herindeling, in aanloop naar de finale besluitvorming, heeft gesteld dat er geen noodzaak tot herindeling is.'Kennelijk vind deze CvK dat hij de vrijheid van meningsuiting kan inperken?Veel regentesker dan deze opinie van dhr Berends kom je niet zo vaak tegen. Veel ondemocratischer ook niet.
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
Berends gaat volgens art 61b van de gemeentewet niet over het ontslag van burgemeester Klein maar de minister. Zij zal dit dan goed moeten motiveren anders is dit besluit bij de rechtbank, c.q.. de Afdeling aan te vallen, immers zo´n besluit op basis van het advies van de CvdK wordt geheel niet door de gemeenteraad ondersteund, in tegendeel. zie: Artikel 61b De burgemeester kan worden ontslagen:1. De burgemeester kan te allen tijde bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister worden ontslagen.2. Indien sprake is van een verstoorde verhouding tussen de burgemeester en de raad, kan de raad, door tussenkomst van de commissaris van de Koning, een aanbeveling tot ontslag zenden aan Onze Minister.3. Voordat de raad verklaart dat van een verstoorde verhouding tussen de burgemeester en de raad sprake is, overlegt hij met de commissaris over de aanleiding tot die verklaring.4. Een aanbeveling vormt geen onderwerp van beraadslagingen en wordt niet vastgesteld dan nadat de raad tenminste twee weken en ten hoogste drie maanden tevoren heeft verklaard, dat tussen de burgemeester en de raad sprake is van een verstoorde verhouding.5. De oproeping tot de vergadering waarin over de aanbeveling wordt beraadslaagd of besloten, wordt tenminste achtenveertig uur voor de aanvang of zoveel eerder als de raad heeft bepaald, bij de leden van de raad bezorgd. Zij vermeldt het voorstel tot de aanbeveling.6. De commissaris brengt advies uit aan Onze Minister over de aanbeveling.7. Onze Minister wijkt in zijn voordracht slechts af van de aanbeveling op gronden ontleend aan het advies van de commissaris dan wel op andere zwaarwegende gronden.

Link: https://www.uwwet.nl/wetten-en-regelingen/staats …
Arjan
Het blijft uitzonderlijk en bizar dat een waarnemend burgemeester benoemd bij een gemeente met een tot op het bot verdeelde gemeenteraad een eenzijdig (SGP-)standpunt over de fusie inneemt. Ook is het bizar dat hij insinueert (zonder enig bewijs) dat een ander overheidsorgaan niet integer is. Ook lijkt het erop dat de email die hij aan Provinciale Staten heeft gestuurd niet geheel zijn bedoeling was (hoe haalt een burgemeester het overigens in zijn hoofd om een persoonlijke mail aan de Staten te sturen). Jammer dat Scherpenzeel een burgervader mist die boven de partijen staat en zelf onderdeel is geworden van ‘gedoe’. Hij heeft het volledig aan zijn burgemeester onwaardig gedrag te wijten.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Nicoooooo uut Loeoeoenoeoenuueehh: Wat heerlijk om weer wat van jou te lezen. Voor jouw informatie de gemeentewet is de vorige eeuw al vervangen door de Gemeentewet (met een hoofdletter inderdaad). En ongetwijfeld staan er wat typos in mijn bijdrage, maar als we een wedstrijdje verplassen in taalfouten doen win jij: 'beschaaft', troll - jazeker met dubbel 'l', waren het opvallendst.

@Rellie: begrijpend lezen is niet uw sterkste kwaliteit, blijkt maar weer.Overigens geniet ik met volle teugen van het gescheld aan uw kant. Dat toont eens te meer aan dat ik dus een goed punt maak waar u niet tegenop kunt argumenteren
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
@RH, reageer eens inhoudelijk op het artikel. Met of zonder hoofdletter, inhoudelijk veranderd die wet er niet door. "De huidige bepalingen rond het ontslag van de burgemeester zijn in 2001 ingevoerd en sindsdien niet meer gewijzigd. De Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester te allen tijde bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken kan worden ontslagen. Om de positie van de gemeenteraad te versterken, werd in het tweede lid ingevoegd dat de gemeenteraad een aanbeveling tot ontslag kan doen indien er sprake is van een verstoorde verhouding tussen burgemeester en raad." bron: https://www.gemeente.nu/bestuur/het-kabinet-kan- … Datum: 5 juni 2020... en dat geldt nog steeds ondanks dat Grapperhaus dit ontkent.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Nicooooo'tje uut Loeoeoehoeoehoenuuuuhhhh: Uiteraard staat in artikel 61b Gemeentewet dat de minister over het ontslag van en burgemeester gaat. En dat staat ook netjes genoemd in deze episode over het Scherpenzeelse dossier. Dat neemt echter niet weg dat de CdK de 'functioneringsgesprekken' met de burgemeesters voert en daar vervolgens in de richting van de verantwoordelijke minister iets van kan vinden. helemaal niets mis mee.En al die scribenten die het hier over de vrijheid van meningsuiting hebben,....tsja de 'klok' en de 'klepel'. We hebben het heir wel over een benoemde bestuurder, niet over een gekozen bestuurder. En di9e benoemde bestuurder die zal binnen het krachtenveld waar hij werkt moeten oppassen met welke woorden hij positie neemt. Dat heeft deze benoemde bestuurder niet gedaan, c.q. hij heeft zich vergaloppeerd. Het zou hem sieren om de eer aan zichzelf te houden.
Advertentie