of 59561 LinkedIn

Fusiebonus Plasterk ‘vorm van chantage’

De plannen van minister Plasterk om herindelingen financieel aantrekkelijker te maken, stuiten bij SP en CDA tegen de borst. Zij noemen het een 'vorm van financiële chantage'. Het SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft Kamervragen gesteld.

De financiële worst die minister Plasterk gemeenten voorhoudt die willen herindelen, is bij het CDA en de SP in het verkeerde keelgat geschoten. De SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft de minister maandag via schriftelijke Kamervragen om opheldering gevraagd. Het CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg spreekt van een ‘vorm van financiële chantage die niet door de beugel kan’.

Financiële prikkels

Beide Kamerleden reageren hiermee op de plannen van Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) om gemeentelijke herindeling via het gemeentefonds te stimuleren. In het streven om het tempo van gemeentelijke herindelingen deze kabinetsperiode te verdubbelen, overweegt Plasterk met financiële prikkels te gaan werken, via de vaste voet in het gemeentefonds. Dit zegt hij in een interview met Binnenlands Bestuur. Hoe hij dat wil doen, staat voor de minister nog niet vast.


Onfatsoenlijk bestuur

‘Wij vinden dat herindeling van onderop moet komen. Plasterk gebruikt dit nu als drukmiddel om het tempo van herindelingen op te voeren. Ongepast’, stelt Van Toorenburg. Van Raak spreekt van ‘onfatsoenlijk bestuur.’


Nut en noodzaak herindelingen

Als het aan het CDA ligt, worden de plannen op voorhand de nek omgedraaid. ‘Je kunt het over nut en noodzaak van gemeentelijke herindeling hebben en over hoe je herindelingen van onderop kunt organiseren, maar nìet over financiële prikkels’, benadrukt Van Toorenburg.


Fuik voor gemeenten

Ook het ‘dreigement’ dat alleen gemeenten van minstens 100.000 inwoners de verantwoordelijkheid krijgen over de decentralisaties van het sociaal domein, is voor het CDA een brug te ver. ‘Plasterk brengt het nu nog leuk, maar hij legt hiermee een fuik voor gemeenten. Gemeenten krijgen straks natuurlijk gewoon minder geld en worden op die manier gedwongen op samen te gaan. Het is niet goed dat hij via de decentralisaties van taken de financiële duimschroeven van gemeenten aandraait. Als hij op deze manier doorgaat, hoeft hij niet op een meerderheid in de Eerste Kamer te rekenen.’


Gedwongen herindeling

SP-Kamerlid Van Raak heeft de minister maandag via Kamervragen om opheldering gevraagd over mogelijke financiële chantage van gemeenten. ‘Dit is precies waarvoor ik vreesde. Gemeenten worden via de decentralisatie van taken financieel gedwongen om te gaan herindelen. Voor alle nieuwe taken die op het bordje van gemeenten komen, krijgen ze minder geld dan het Rijk er nu aan besteedt. Je kunt op je vingers natellen dat gemeenten dat financieel niet kunnen bolwerken. En dan krijgen ze van de minister te horen dat ze geld krijgen als ze gaan herindelen. Het is onfatsoenlijk bestuur om de verantwoordelijkheid op deze manier op gemeenten af te schuiven.’


Afdwingen onacceptabel

Van Raak heeft geen moeite met het wegnemen van financiële nadelen als gemeenten willen herindelen, ‘maar het moet niet zo zijn dat gemeenten financieel worden gechanteerd. Ik wil van de minister weten of hij fusies wil faciliteren als gemeenten tot herindeling hebben besloten, of dat hij herindelingen wil afdwingen door extra geld in het vooruitzicht te stellen.’


Referendum

Van Raak vindt overigens dat noch het kabinet noch het lokale bestuur iets te zeggen heeft over gemeentelijke herindelingen, maar de burgers. Het SP-Kamerlid wil bij herindelingsplannen dat de inwoners er zich via een referendum of een volksraadpleging over kunnen uitspreken. ‘Mensen zijn niet altijd tegen. Als je een goed verhaal hebt, kun je mensen overtuigen. Maar de minister heeft geen goed verhaal. Het is gewoon een botte bezuiniging.’


Kwalijke rol VNG

Het SP-Kamerlid heeft daarbij geen goed woord over voor rol die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in de hele discussie speelt. ‘De VNG moet zeggen dat gemeenten de taken niet met die enorme bezuinigingen kunnen bolwerken. Ze heeft zich voor het karretje van het kabinet laten spannen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
@ Tom Hummels: Deze kloof ontstaat inderdaad door houding en handelen van de overheid. Door de eindeloze lijst van herindelingen ons opgedrongen door politici als Tom Hummels herkent bijna geen inwoner zich nog in zijn heringedeelde gemeente. Uw frustratie ten aanzien van conservatief christelijke partijen lijkt me in ieder geval geen goede aanleiding tot welke herindeling dan ook.
Door Thom Ummels ( raadslid D66 Zaltbommel) op
@Broadcaster U verwart "de kloof" tussen bestuur en inwoners met fysieke afstand. Deze kloof ontstaat echter door houding en handelen van de overheid/gemeente.Door het gebrek aan alertheid en maatschappelijke belangstelling bij politici en ambtenaren.
Niet door het fabeltje hoe ver inwoners van een gemeentehuis af wonen. En identiteit van kernen en dorpen staat los van gemeentegrenzen.
Achterhaalde visie uit voorbije tijden
Wij zijn bezig met heden en vooral ook toekomst!
Door Jos Derckx (adm) op
de minister gebruikt zo een deel van alle gelden die voor het gemeentenfonds bestemd zijn als "snoepje voor de brave jongens". Dit betekent dat er meer geld voor de gemeenten aanwezig is dan nu in het fonds genoemd zijn en dat er een oneerlijke verdeling gaat plaatsvinden. Mijns inziens is dat in strijd met de wet waarin de correcte verdeling is voorgeschreven. Dus misbruik van macht.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Hoe denken Van Raak en Van Toorenburg anders een bezuiniging van 16 miljard op tafel te krijgen? De koers naar de Compacte Overheid is al tijdens het vorige kabinet uitgezet en verder aangescherpt in het huidige Regeerakkoord. Bezuinigingen op de bestuurlijke inrichting van de Overheid is voor onze economie beter dan nog meer geld bij de burgers vandaan te halen. Wat willen ze nu eigenlijk? Dit heeft niets met reële politiek te maken.
Door Broadcaster op
@ Thom Ummels. D66 is toch die partij van het dichten van de kloof tussen bestuur en burger. Die wordt op deze manier echter alleen maar groter.
Daarnaast profileert zijn partij zich altijd als "referendumpartij". Wedden dat als we dergelijke herindelingen aan de inwoners van de beoogde fusiegemeenten voorleggen, deze worden afgewezen?
Door J. de Kroon (ex-rijksambtenaar (gepens.)) op
Wat voor nut heeft nu een gemeentelijke herindeling dan gewoon een puur centenkwestie. De burgers zijn er alleen maar op achteruit gegaan. Gemeentelijke herindelingen gebeuren met verstand en niet met gevoel. Was dat laatste het geval geweest dan waren veel herindelingen niet gekomen. Je zal maar meer dan 20 km van je centrum gemeente wonen. Hioezo burgers dichterbij het bestuur?
Door Thom Ummels (raadslid D66 Zaltbommel) op
Minister Plasterk wil terecht eindelijk eens werk maken van de bestuurlijke herindeling in Nederland. Decennia lang is de voortgang op dit gebied getraineerd en vertraagd door de conservatieve christelijke partijen als het CDA, SGP en CU.Nu ook steeds meer gesteund door de krampachtige behoudzucht van de SP.
Een belangrijke financiele belemmering in het Gemeentefonds wordt door zijn beleidsvoornemen
weggehaald. Dit is juist te prijzen in plaats van kretologie als "chantage" in de mond te nemen.

Het miskent ook de processen van samenwerking en samengaan van gemeenten die in heel Nederland op gang zijn gebracht.. En ook de maatschappelijke beweging, waarbij inwoners en organsiaties vaak al veel verder in hun denken en werken zijn dan lokale en landelijke politici!

Thom Ummels
Door H. Werkendam (Ambtenaar) op
De Heer Marten, haalt, zoals zo velen, de begrippen socialisme en communisme door elkaar. Of eigenlijk hij gooit ze op een hoop, terwijl er duidelijke verschillen zijn.
Het communistische systeem heeft gefaald en gebleken niet levensvatbaar te zijn. Dit in tegenstelling tot het socialisme
Door JHAGM Sneuf van Toetellaere (ex-inwoner zééér grote stad) op
En als we dan één stad hebben, maken we stadsdeelraadjes en vervolgens wijkraadjes en vervolgens buurtverenigingetjes en dan zijn we voor driedubbeltarief terug bij af, alles gestikt in de democratie.....Zie het snoeien van enkele bomen, waar een dendroloog, een ir.buro en de gemeente in een traject van 3 jaar nogeens moeten heroverwegen of er wel door ingrijpen daglicht in een schoollokaal mag toetreden. De 17 bezwaarschriften zijn de hoger-beroepsfase ingegaan. Wordt vervolgd.
Door Marten (ambtenaar) op
Misschien moeten we van Nederland een gemeente van 17 miljoen inwoners maken. Zijn we eindelijk van dat gezeur over herindelingen af en hebben de socialisten hun zin, een gecentralistiseerde staat.