Advertentie

Meer gemeenten onder curatele

De provincies hebben 16 gemeenten onder curatele gesteld omdat hun begrotingen voor komend jaar niet sluitend zijn. Dit jaar gold het verscherpte toezicht voor 9 gemeenten.

19 december 2014

De provincies hebben 16 gemeenten onder curatele gesteld omdat hun begrotingen voor komend jaar niet sluitend zijn. Dit jaar gold het verscherpte toezicht voor 9 gemeenten

Door middel van preventief toezicht willen de provincies – samen met de gemeenten – proberen het financieel evenwicht op de begroting te herstellen. Dat verscherpte toezicht houdt niet in dat de provincies het roer overnemen van de gemeenten, maar wel over de schouder meekijken. Dat betekent onder andere dat de gemeente geen nieuwe financiële verplichtingen mag aangaan zonder toestemming van de provincie.

Trendbreuk in Zeeland

In Zeeland komen 3 gemeenten onder preventief toezicht te staan. Dat is een trendbreuk, want de provincie heeft jarenlang niet één noodlijdende gemeente gehad. Middelburg komt onder verscherpt toezicht omdat de huidige begroting niet sluitend is en ook in de komende jaren tekorten worden verwacht. In totaal moet Middelburg de komende twee jaar zo’n tien miljoen euro bezuinigen. Ook Vlissingen en Kapelle vallen komend jaar om financiële redenen onder preventief toezicht van de provincie. In Groningen komen Bellingwedde, Vlagtwedde en Ten Boer in 2015 onder financieel toezicht van de provincie te staan. Voor Vlagtwedde - een van de rijkste gemeenten van de provincies - is dat overigens niet om financiële redenen, maar vanwege het feit dat ze in een herindelingsprocedure zitten met het wel noodlijdende Bellingwedde.

Meerjarige tekorten

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten om de gemeenten Muiden en Langedijk vanwege hun financiële positie onder preventief financieel toezicht te stellen. De begroting van Langedijk vertoont volgens de provincie voor 2015 een incidenteel tekort. Maatregelen voor herstel worden vermoedelijk pas gevonden in 2015 en later. Muiden stond dit jaar al onder curatele. Vanwege de aanmerkelijke meerjarige tekorten en het lopende artikel 12 traject wordt dat volgend jaar voortgezet.

De provincie Overijssel heeft besloten Haaksbergen en Twenterand onder preventief financieel toezicht te plaatsen vanwege de financiële problematiek in die gemeenten. Haaksbergen krijgt de begroting 2015 niet sluitend. Er is sprake van een negatief saldo en de algemene reserve is negatief. Naar verwachting is de gemeente pas vanaf  2017 uit de rode cijfers. De begroting van Twenterand voor 2015 sluit niet doordat voorgestelde bezuinigingen door de gemeenteraad zijn gewijzigd. Omdat de vervangende dekking ontbreekt, zijn de begroting en de meerjarenraming niet langer in evenwicht.

Amersfoort wil er snel onder uit

De provincie Utrecht heeft Amersfoort onder preventief financieel toezicht gesteld. Amersfoort slaagt er volgens de provincie niet in om een evenwichtige begroting te maken voor 2015 en de komende jaren. De stad heeft alles op alles gezet om onder de curatelestelling uit te komen – de gemeente vindt namelijk dat de provincie de financiële situatie verkeerd beoordeeld. Amersfoort heeft met name last van tegenvallers bij de grondexploitatie. Van de provincie krijgt Amersfoort een kwartaal een nieuwe begroting op te stellen. Lukt dat, dan heft de Utrecht het verscherpte toezicht weer op. De gemeente zal in samenspraak met de provincie zo snel mogelijk komen met een herstelbegroting om alsnog goed te laten keuren. Vanaf 2015 is het namelijk mogelijk om tijdens het begrotingsjaar het ingestelde preventieve toezicht in te trekken.

Tegenvallende grondexploitaties

Gelderland telt komend jaar twee gemeenten met preventief toezicht: Apeldoorn en Beuningen. Voor beide gemeenten gold dat ook al in 2014. De hoofdreden: een negatief eigen vermogen door grote verliezen in de grondexploitatie. Friesland houdt komend jaar – net als in 2014- verscherpt toezicht op de gemeente Heerenveen. Die gemeente kampt met tekorten op de grondexploitatie. Ook in de provincie Noord-Brabant blijft de teller steken op één gemeente: Gemert-Bakel. Er bestaat een kans dat er nog één gemeente bij komt, maar die lijkt volgens de provincie niet heel erg groot. Van Zuid-Holland is zeker dat in elk geval de gemeente Lansingerland en Delft komend jaar onder curatele staan. Lansingersland verkeert al langer in grote problemen door tegenvallende grondexploitatie.

Financiële situatie verzwakt

Alle Drentse gemeenten hebben hun financiën op orde. Ook in Flevoland en Limburg voldoen alle gemeenten aan de wettelijke eisen die aan de gemeentebegroting worden gesteld. Het is voor het vijfde jaar op rij dat geen enkele Limburgse gemeente in verband met de financiële situatie onder het zwaardere, preventieve toezicht valt. Toch is volgens de provincie de onderliggende financiële situatie nu zwakker dan voorgaande jaren. ‘Dat blijkt uit de nog resterende tekorten, de grote bezuinigingen die nu gerealiseerd moeten gaan worden, waarbij niet zeker is dat dat voor de volle 100 procent gaat lukken, het opraken van ‘makkelijke’ bezuinigingsmogelijkheden, het kleiner worden van de buffers om tegenvallers op te vangen en de sterke toename van de risico’s’, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Erik Koppe.

Reacties: 17

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JaapvV / adviseur
Volgens mij is er een aantal factoren die de nieuwe toezichthouder provincie goed in de gaten moet houden.

1 het toezicht op de in- en uitgaven rammelt beleidstechnisch en politiek. De betreffende raad heeft geen inzicht en draagt derhalve een onuitvoerbare verantwoordelijkheid. Ambtenaren geven schijnbaar naar eigen inzicht geld uit.

2 zonder inzicht geen uitzicht. de begroting is voor een deel virtueel van karakter.

3 sterk anticiperen op komende inkomsten die vervolgens nooit kunnen worden geïnd. Oftewel: wat je niet hebt kan je ook niet uitgeven.

4 niet sparen in goede tijden.

5 weigeren verder dan vier jaar te kijken.

6 vergeten dat het gemeentebestuur er namens zijn burgers zit.
P.J. van Mourik / directeur
Interessante discussie over wat er fout is maar waarom niet kijken naar wat er aan te doen is. Mooi voorbeeld is al dan niet gebruik maken van Stichting StadSPOORT door een gemeente. StadSPOORT is een stichting in het leven geroepen in 2005 en wordt mede gefinancierd door de BNG Bank (Bank Nederlandse Gemeenten). StadSPOORT is direct gelieerd aan VNG/KING.

StadSPOORT levert gevalideerde en daarom betrouwbare, actuele en toekomstgerichte informatie voor ambtenaren bij gemeenten op het gebied van fysieke ruimte. Zij biedt deze aan als ‘best practices’ en ‘dossiers’ rondom thema’s om de gebruikers in staat te stellen de fysieke ruimte problematiek beter te kunnen doorgronden en de inhoudelijke diepgang te versterken. De medewerkers van StadSPOORT en meer dan honderd gemeentelijke kennisspecialisten ondersteunen dit door de organisatiewaarden Verbinden, Innoveren en Oplossen. Kennisuitwisseling en samenwerking via het Regieplatform ondersteunen de efficiency en effectiviteit van het gebruik door de deelnemers.

Naast een online ontmoetingsplek wil StadSPOORT tevens de kwaliteit van haar informatie versterken door themabijeenkomsten te organiseren waar ideeën en ontwikkelingsrichtingen worden gedeeld, gericht op een intensieve ondersteuning van haar gebruikers.De dienstverlening van StadSPOORT is van meet af aan een product ‘van, voor en door gemeenten’ geweest, dat zich richt op het vergroten van de kennis van de gemeentelijke medewerkers op het gebied van de fysieke ruimte in ruime zin en tevens kan worden gebruikt als een middel om aanzienlijke bezuinigingen en/of versnelling in de werkprocessen te realiseren door meer en beter om te gaan met gevalideerde kennis.Al in 2005 heeft BNG Bank berekend dat gemeenten die intensief gebruik maken van StadSPOORT tussen de € 5 en € 10 per inwoner besparen op voorbereidingskosten en niet behoeven uitbesteden aan adviesbureaus en ingenieursbureaus. Intussen is StadSPOORT zo geavanceerd dat dit waarschijnlijk een veel hoger bedrag is.Neem Amersfoort als voorbeeld. Geen lid van StadSPOORT en dus geen gebruiker. Jammer want zo kunnen ze toch maar even structureel tussen de 7,5 ton en 1,5 miljoen verdienen.

Rommel
Zo, directeur Van Mourik van Stadspoort gaat hier even reclame maken voor zijn instituut.

"Eigen roem stinkt", meneer Piet !
A.B. Tuinman / Senior adviseur economie, vastgoed & bedrijfsvoering
@Jan van Delft. 'Meppel, een kwestie van tijd?'
livid / ceo
Waarom is het toezicht op de gemeenten zo minimaal. Mijn ervaring is, dat b.v. de gemeente Reimerswaal in Zeeland een soort El Qaida beleid voert. Een van de wethouders, Sinke, is volledig ondeskundig en voert een beleid wat is gebaseerd op de griffo kliek, die daar de dienst uit maakt. Als je geen griffo bent, dan tel je niet en wordt je gemeen en laag bij de gronds gehandeld. Afspraken worden door deze man niet nagekomen. Nu weer de uitkeringen worden pas op 2 april uitbetaald. Alleen de vergelijking met El Qaida is bij deze gemeente van toepassing. Er zou van de overheid veel meer controle moeten plaats vinden en dergelijke gemeenten zouden direct onder curatele gesteld moeten worden.
henk
Beter is om verantwoordelijken per gemeente aan te wijzen en deze onder curatele te plaatsen. Dat is een stuk concreter dan "de gemeente". En met constructies als stadspoort wordt het nog vager...........
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Ik begrijp niet waarom Almelo hier niet bij vernoemd is....
Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
- Preventief Toezicht prov. Utrecht op Amersfoort in 2015

Amersfoort heeft de afgelopen jaren zitten slapen bij het op orde krijgen van het huishoudboekje.

Amersfoort heeft niet geluisterd naar de waarschuwingen van haar eigen accountant.

Amersfort heeft gedaan of haar neus bloedde toen vorig jaar de provincie Utrecht, in lijn met de visie van de accountant, haar zorgen uitte over de Begroting.

Uw gemeente blijkt nu echt een stap te ver te zijn gegaan in het tarten van dit noodlot.

Nu kunnen we nog een punt aan deze schandelijke lijst toevoegen: Uw gemeente wordt door de Provincie Utrecht onder Preventief Toezicht geplaatst.De Burger Partij Amersfoort (BPA) heeft steeds de zorgelijkheid van de ontwikkelingen onderstreept, die nu jammer genoeg komen tot een climax.Komend jaar zal de gemeente al haar uitgaven moeten verantwoorden aan haar grote broer en moeten de Begrotingen 2015, en volgende, worden aangepast.

Het is nog zeer onduidelijk of de provincie de nieuwe Begroting zal goedkeuren als de voorgestelde verbeterpunten zijn doorgevoerd.Alle gemeenten hebben spaarpotjes en leningen. Wanneer de Risico's groter worden en de te verwachten Structurele lasten toenemen moet de gemeente ervoor zorgen dat zij een spaarpot heeft die groot genoeg is om eventuele financiële tegenslagen op te kunnen vangen.Op dit moment staan de 3 decentralisaties voor de deur en moeten we veel afboeken op de grondexploitaties (waaronder Vathorst). Onder andere deze toegenomen risico's moeten worden afgedekt in de begroting door Reserves. Andere grote steden kampen eveneens met deze toegenomen risico's, maar in tegenstelling tot Amersfoort, hebben zij meer gespaard. Ter vergelijking, het landelijk gemiddelde ligt rond 1600,00 euro per Burger tegenover maar 600,00 euro in Amersfoort per Burger.

Door risico's lager in te schatten lijkt de begroting van Amersfoort sluitend, maar ons Weerstandsvermogen is wel degelijk zéér onder de maat.Waar een ander, die financieel op de vingers getikt wordt, op zijn minst een bescheiden houding aanneemt, doet uw gemeente precies het tegenovergestelde. In de hoorzitting van de provincie vanavond op 16 december 2014 durft de gemeente, onder leiding van een 3 koppige VVD afvaardiging, te stellen dat Amersfoort het niet eens zo slecht doet.Alsof dit nog niet voldoende teken van minachting is, heeft uw VVD wethouder Buijtelaar vorige week zelfs de eerste gronden voor de aanleg van het West Tangent van Defensie aangekocht.De BPA acht deze gedragingen bijzonder curieus en hoogst onwenselijk.de BPA fractie

Piet Westland / Geen
Zo mis ik in de opsomming ook de gemeente Westland
René Prins / Heftruckchauffeur
Er gaat zo vaak wat mis op gemeentelijk niveau. Ooit is de Eemshaven in de gemeente Uithuizermeeden aangelegd, om de werkgelegenheid te bevorderen. De haven bleek qua baggeren erg goedkoop en er begon snel bedrijvigheid. De naastgelegen Delfzijl heeft alles op alles gezet om de Eemshaven in hun beheer te krijgen. Dat is ze gelukt en nu worden alle bedrijven linea recta naar Delfzijl gedirigeerd. Daar moeten ze meebetalen aan de dure bagger-gelden van Delfzijl, terwijl het mooie Eemshaven er verlaten voor staat.
spiedend oogje
Volgens mijn informatie staan Vlagtwedde en Bellingwedde al een poosje onder financieel toezicht, omdat deze twee een herindelingsprocedure hebben opgestart! Beide hebben een sluitende begroting 2015.

henk
De verantwoordelijke voor de tekorten in apeldoorn loopt nog steeds burgemeester te spelen..... Fred de graaf. Het kanook allemaal maar gewoon doorgaan.
Wim van Druten / Bestuusrwerk ea.
@ Wim Vreeswijk; Omdat Almelo (nog) niet onder preventief toezicht staat maar wel een reële risico-inschatting heeft gemaakt en een preventieve toetsingsaanvraag heeft gedaan bij Provincie/ministerie. Ook hier; de wisselwerking grondpositieproblematiek en lange termijn begroting.
Frank van Oosten
Je hoeft geen profeet te zijn dat over een jaar het aantal gemeenten onder curatel minstens opnieuw verdubbeld zal zijn. De zorgtaken met de daarbij door rijk verordeneerde instructies en door rechters ingepekte beleidsvrijheden, gaan veel gemeenten financieel de kop kosten.
Jan
Die boertjes in Drente doen het dus zo slecht nog niet, in Zuid Holland hebben echter de rood linkse coalities PvD , GL en D66 in Delft olv de beruchte VVD-er Bas V. hebben t eens welvarende stadje inmiddels wel in de controlerende armen van de provincie weten te drijven....een grof schandaal. Heeft iemand nog een baantje voor Bas Verkerk??
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Al deze in financieel opzicht slecht beheerde (kijk o.a. ook eens naar de tarieven en belastingen) en/of goklustige (grondpolitiek) gemeenten flink aanpakken. Zo nodig verantwoordelijken vervangen en financieel (opnieuw) opleiden.
G.Wesselink / specialist
Wim Vreeswijk
Omdat Almelo formeel nog niet onder curatele staat.
Advertentie