Advertentie

Remkes haalt vol uit naar Den Haag

IPO-voorzitter Remkes strooit met krachttermen om zijn onvrede te uiten over de invoering van het schatkistbankieren en de Wet Houdbare overheidsfinanciën.

04 september 2012

Gelegaliseerde diefstal, Chinees rekenen, centraal gedicteerd, bestuurlijk onfatsoenlijk. IPO-voorzitter Johan Remkes strooit met krachttermen om zijn onvrede over Den Haag onder woorden brengen. Stenen des aanstoots: de invoering van het schatkistbankieren en de Wet Houdbare overheidsfinanciën.

Onverstandig

Bestuurders van de drie decentrale koepelorganisaties – Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) – hebben gisteren een brandbrief naar de lijsttrekkers van de politieke partijen gestuurd om ze ervan te doordringen dat de twee nieuwe, door Den Haag bedachte begrotingsregels ‘onverstandig’ zijn. Een gezamenlijk optreden, onder aanvoering van een zichtbaar getergde Remkes. ‘Het is voor het eerst voor zover ik me kan heugen, dat wij als decentrale overheden met zijn drieën gezamenlijk aan de bel trekken. Dan moet er dus iets aan de hand zijn’, zegt hij. ‘En dat is ook het geval.’

Overtollig geld

In een poging het EMU-tekort onder de 3 procent te houden, dreigt Den Haag namelijk met twee maatregelen die uitermate nadelig zijn voor de decentrale overheden:  het kabinet heeft een wet in voorbereiding (de Wet HOF) die het provincies, gemeenten en waterschappen bijkans onmogelijk maakt om geld, dat ze op de plank hebben liggen, te investeren, terwijl de Kunduz-coalitie heeft bedacht dat diezelfde decentrale overheden hun overtollig geld moeten stallen bij het rijk.

Cosmetisch

Beide maatregelen drukken volgens Den Haag het totale overheidstekort. Wat het schatkistbankieren, het verplicht inleveren van de spaarpot bij het rijk, lijkt dat volgens Remkes maar zo. Het beoogde doel, de verbetering van de overheidsschuld, wordt slechts zeer beperkt bereikt. ‘Het is puur een cosmetische ingreep. Het leidt tot niet meer geld in de schatkist. Macro-economisch scheelt het net helemaal niks’, blaast hij. Daar staat tegenover dat de nadelen voor de decentrale overheden onevenredig groot zijn. ‘Bij het rijk vangen we veel minder rente; 1,5 procent. Dat kost ons dus 135 miljoen op jaarbasis.’

Diefstal

Het argument dat stallen van de tegoeden bij het rijk veiliger zou zijn, slaat hij eveneens in de wind. ‘Kom op, onze beleggingen zijn veilig want gebonden aan strenge regels, die ook nog eens zijn aangescherpt na Icesave’, aldus Remkes, die erop wijst dat al het geld dat daarmee verloren dreigde te gaan, terug is.

‘Het is onverstandig dat geld weg te halen. Als het op vrijwillige basis mag, heb ik er niets op tegen. Maar dit is centraal gedicteerd, zo van: “Gij zult uw geld bij ons aanhouden.” Geld dat wij nota bene zelf hebben gespaard en dan zegt de minister van financiën: geef maar hier, tegen een niet eens reëel rentepercentage. Weet je hoe ik dat noem? Gelegaliseerde diefstal.’

Kafka

Over de Wet Hof is hij al helemaal niet te spreken. Door een verschil in de manier van boekhouden – het rijk werkt met een kasstelsel, de andere overheden met een baten- en lastenstelsel – worden volgens het wetsvoorstel zowel  investeringen als het gebruik van reserves gezien als een begrotingstekort. Zo bezien, werkt dat negatief door in het EMU-saldo. ‘Kafkaësk’, zegt Remkes. ‘Wij hebben als decentrale overheden al een sluitende begroting. Voor  investeringen is gespaard.’

Zeesluis

Gevolg van de Wet HOF is, zo hebben de drie koepelorganisaties uitgerekend, dat  volgend jaar al 800 tot 900 miljoen euro op de plank blijft liggen, oplopend tot 11 miljard euro in de hele volgende kabinetsperiode. Veel projecten worden op die manier op de helling gezet, waaronder ook grote als de nieuwe zeesluis bij IJmuiden, de verbreding van de A6 en de aanleg van de A2 bij Maastricht. ‘De centrale overheid is bezig zichzelf in de staart te bijten’, zegt Remkes. ‘En de sleutel tot het herstel van de economie ligt toch echt in de regio. Daar, in de ‘valleys’, de ‘brainports’ en de ‘mainports’ gebeurt het. De politici hebben er de mond van vol, maar dan zal er toch ook in geïnvesteerd moeten worden. De Wet HOF maakt dat onmogelijk.’

Gebelgd

De IPO-voorzitter voelt zich ook nog om een andere reden gebelgd, namelijk door de manier waarop het proces tot nu toe gelopen is. In het proces van de totstandkoming van het bestuursakkoord tussen het rijk en decentrale overheden na het aantreden van het kabinet Rutte-Verhagen is er volgens hem met geen woord over het wetsvoorstel gerept. ‘Dat had daar moeten gebeuren. Bestuurlijk is dat niet fatsoenlijk om er nu opeens op deze wijze mee te komen’, zegt Remkes. ‘Wij zijn tot afspraken bereid om onze bijdrage te leveren aan het oplossen van de financiële problemen op rijksniveau, maar niet op deze manier.’

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

faber
Uit de reacties blijkt dat velen niet weten waar Remkes zich, terecht, boos overmaakt. Een aantal provincies hebben veel geld; lang niet allemaal. Dat is soms opgepot belastinggeld maar vaker winst die gemaakt is op de verkoop van aandelen (nuon, essent). Provincies willen dat geld uitgeven. De wet HOF staat dat in de weg omdat het uitgeven van dat geld volgens internationele regels het overheidstekort verhoogt, terwijl het geld gewoon op de bank staat bij de provincies. En let wel: ook als de provincies dat geld in een keer aan burgers terug zouden geven, dan verhoogt ook dat volgens de wet HOF het overheidstekort. Doen provincies dat dan toch dan lopen ze de kans dat ze een boete moeten betalen. Dat is dus het malle van de wet HOF: provincies hebben geld maar ze mogen het niet uitgeven, niet aan burgers en niet aan wegen of wat dan ook. Dan het schatkistbankieren. Overheden die geld over hebben en op een bankrekening hebben staan willen daar rente mee maken maar ze daar niet vrij in. De rente die ze er mee maken wordt gebruikt om de uitgaven van de provincie mee te dekken. Een deel van de rente is nodig om de waardevermindering van geld mee op te vangen. Rente komt hoe dan ook burgers en bedrijven ten goede. Als er dus minder rente wordt ontvangen dan mogelijk is, dan gaat dus ten koste van de burgers en bedrijven. Provincies willen best hun geld onderbrengen bij de rijksoverheid maar waarom zou die minder rente moeten vergoeden dan bijvoorbeeld de ABN-AMRO, een bank die in eigendom is van diezelfde rijksoverheid. Dat rentevoordeel pikt het rijk ten koste van de provincies is en dat kan ze doen omdat het rijk de bovenliggende partij is: gelegaliseerde diefstal is een zware term maar het komt wel in de buurt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rolie Groninger / consultant
Ripdeal eindigt met: weet iedereen wat een ripdeal is. Ik zou zeggen: Vertel, Vertel........!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JohnS / Financial Controller
"Geld dat wij nota bene zelf hebben gespaard en dan zegt de minister van financiën: geef maar hier"Deze meneer schijnt te vergeten dat hij echt niks heeft gespaard, het is immers niet zijn geld, maar van de burgers. Opbrengsten uit die spaartegoeden horen dus ook aan de burgers toe te komen en dus terug naar der schatkist. Winst maken moeten ze overlaten aan commerciele bedrijven en niet aan non-profit organisaties zoals hij bedoelt.

Overschotten uit de budgetten moeten dus ook terug, anders verdwijenen ze alleen maar in de toch al te riante salarissen van die vriendjes van vriendjes
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janssen / Boekhouder
Leuk die opmerking: gelegaliseerde diefstal.

Het merendeel van de bevolking deelt deze mening, vooral de diefstal die door de overheid wordt gepleegd, namelijke belastingen. Ook dit is gelegaliseerde diefstal.

Pijnlijk die diefstal, mijnheer Remkes!!

P.s. de overheid heeft geen geld. De enige manier 3 manieren hoe de overheid aan haar geld komt is:

- belastingen,

- lenen of

- de geldpers.

In alle gevallen is de belastingbetaler de dupe. Te veel geld bij de overheid, geef het dan maar terug!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico / zzp
Wat meneer Remkes verzuimd te melden is dat met name de provincies bulken van het geld. In plaats van dat als overheden gezamelijk in te zetten, moet het Rijk bezuinigen omdat de provincies rente willen vangen. Opheffen die provincies.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pieterse
Leuk, al die voorgaande opmerkingen. Maar feit blijft dat de ingrepen door het rijk de autonomie van de decentrale overheden aantasten. Het geld van die overheden is onderdaad feitelijk van hun inwoners. Wat dus gebeurt is een onrechtvaardige herverdeling van middelen tussen burgers: zie daar het fenomeen diefstal...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rik / journalist
Hmmm.. Remkes, CdK van Noord-Holland, de provincie die 80 miljoen op IJsland verspeelde. Een toontje lager lijkt gepast.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
R.L. Boer / ambassadeur
Natuurlijk is er sprake van geld van de burgers, maar het is erg belangrijk dat goed te besteden. Dat gebeurt niet als het Rijk zijn zin krijgt.

Wel jammer van de toon van "de heer"Remkes.

Regent.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ben H.J. Wentink / VVD fractievoorzitter gemeenteraad Baarle-Nassau
Wat ook gelegaliseerde diefstal is dat iedere burger met enig spaargeld geacht wordt hirop 4 % teaken hetgeen gezien de huidige omstandigheden klinkklare onzin is . De belasting die hij hierover dient te betalen is dus aanmerkelijk meer dan hij maakt op het spaarsaldo. Ergo de staat roomt niet alleen het spaargeld af maar zorgt dat men van spaarsaldo een deelmoet afdragen aan de overheid. \Dat is nog een diefstal.Er wordt aljarenlang over gesproken maar ook in de huidige omstandigheden wordt geen enkele actie ondernomen om dit stuk onredelijke belasting aan te passen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico / zzp
@Hans,Klinkt sympathiek. Het geld is van de inwoners van de provincie. Maar is het ook waar? De inkomsten van de provincies worden helemaal niet door de belastingen bij de inwoners geheven. De bulk van het geld van de provincies ontstaat uit opcenten van de wegenbelasting. Kortom het geld was van de burgers van nederland en gaat weer terug naar de burgers van Nederland. Diefstal van wie dan? Beide dieven maken ruzie van wie het geld van de burger is....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sjoerd Visser
Onze regering is heel goed in het maken van regels die op papier moeten leiden tot minder verlies...maar waarna steeds weer blijkt dat de besparing die men dacht te halen meerkosten zijn. Je kunt het vergelijken met het handelen in schone lucht...met die emissies. Als in NL de luchtvervuilingsnorm is overschreden...dan kan met "schone lucht" kopen van landen die heel weinig luchtvervuiling hebben. Op papier heb je dan de overschrijding teruggebracht tot of onder de norm, maar in werkelijkheid zit je nog steeds in die vervuilde lucht...waarvan de norm in werkelijkheid dus overschreden blijft ! Aan alle kanten wordt je op vele fronten misleidt. Geschuif met cijfertjes om er als overheid (op papier) goed uit te komen...maar de werkelijkheid laat zien dat de overheid de samenleving meer schade berokkent met die nepoplossingen...die NIETS oplossen, maar juist zorgt dat er helaas meer problemen bijkomen...tegen een enorm hoge prijs...KOSTE WAT HET KOST ! Gebakken lucht is het enige wat er uit Den Haag komt...en die lucht STINKT.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ripdeal
Het probleem met 'overheid' in zijn algemeenheid is niet zozeer de omvang, maar het aantal. Tientallen (en na de grote verzelfstandigingsoperaties vanaf de jaren '80 misschien honderden) relatief zelfstandige autonome overheidsorganisaties knokken om budget, dat zij natuurlijk primair bij de burger (dwz in het economische proces), maar ook bij elkaar proberen weg te halen. De verplichte stalling van 'besparingen' van de decentrale overheden bij het Rijk, schept ruimt voor het Rijk om meer uit te geven... Niet de vraag of deze Wet Hof gerechtvaardigd is verdient belangstelling, maar de vraag of die overheden ook nog wat anders doen dan streven naar budgetmaximalisatie. Weet iedereen wat een r i p d e a l is?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie