Advertentie

Gemeentesecretarissen willen 'loon naar werken'

Periodieken afschaffen; wie resultaten boekt krijgt meer salaris. #Gowege doet voorstellen voor cao-nieuwe-stijl.

25 september 2012

De gemeente-cao van de toekomst bestaat wat de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) betreft uit hooguit 3 A4-tjes collectieve afspraken. Binnen dat ‘dunne kader’ moeten gemeenten zelf ruimte krijgen om maatwerkafspraken te maken met hun ambtenaren.

Periodieken afschaffen

Zo wil de VGS af van de jaarlijkse periodieken. Of iemand extra salaris krijgt, moet afhangen van hoe hij of zij heeft gepresteerd. Ook het uitgebreide pakket van collectieve secondaire arbeidsvoorwaarden kan van tafel. In plaats daarvan moeten kleine budgetten voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering worden samengevoegd in één persoonlijk budget. Medewerkers kunnen dat naar keuze inzetten.

#Gowege

De huidige cao gaat uit van uniformiteit, slechte leidinggevenden en kwetsbare medewerkers, vindt de VGS. Dat is achterhaald en past niet bij Het Nieuwe Werken in een moderne gemeente. Het platform Goed werkgeverschap van de VGS, actief onder de naam #Gowege, heeft acht principes geformuleerd voor de Cao van de Toekomst. Ze zijn vorige week aangeboden aan het College van Arbeidszaken van de VNG en de vakbonden.

Gemeente-cao 2013

De VGS wil daarmee een bijdrage leveren aan de gesprekken over de nieuwe gemeente-cao voor 2013, zegt Frans Mencke, initiatiefnemer #gowege en gemeentesecretaris in Hoorn. ‘Versimpelen van eerdere cao’s volstaat wat ons betreft niet meer. We willen fundamenteel nadenken over wat bijvoorbeeld Het Nieuwe Werken vraagt van gemeenten en wat daarvoor in een collectieve arbeidsovereenkomst moet worden geregeld.’

Maatwerk voor gemeenten

Alleen ‘dunne kaders’, vindt de VSG, die gemeenten ruimte bieden om individueel maatwerk af te spreken. Dat betekent dat er ook niet meer lokaal met vakbonden wordt onderhandeld over arbeidsvoorwaarden, wel is overleg met de Ondernemingsraad belangrijk.

Grotere rol voor leidinggevende

De ‘mini-cao’ van de VGS betekent een grote rol voor leidinggevenden, zegt Mencke, bijvoorbeeld als het gaat om beloning. ‘Het minimale en maximale salaris in een schaal wordt in de cao vastgelegd, maar de speelruimte daartussen kan door de leidinggevende worden benut. Die beoordeelt of een medewerker de afgesproken doelstellingen heeft bereikt en in aanmerking komt voor meer salaris.’

Kritiek van ambtenaren

Verwacht Mencke niet dat daar veel kritiek op komt onder ambtenaren, bijvoorbeeld omdat ze en probleem hebben met hun leidinggevende? ‘We moeten af van het uitgangspunt dat medewerkers kwetsbaar en afhankelijk zijn. En als er een probleem op de werkvloer ligt, kun het daar beter over hebben dan je te verschuilen achter de cao.’

Transparant zijn over ambtenarensalaris

Tegenover het afschaffen van periodieken staat bovendien de mogelijkheid om méér te verdienen als je goed bent in je werk, zegt Mencke. En: ‘Mensen vinden het niet erg dat een collega meer verdient dan zij, als ze maar weten waarom. Daar moeten we dus transparant over zijn. Leidinggeven is nu eenmaal onderscheid maken. In de huidige systematiek proberen we iedereen over een kam te scheren. Maar niet iedereen is en kan hetzelfde.’

Reacties: 29

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ed van Ooijen / stafmedewerker en vakbondsconsulent
Wat een slecht voorstel voort gesproten vanuit een kring van gemeentelijke topambtenaren die zelf gekozen hebben voor een bewezen wankele positie als scharnier tussen bestuur en ambtenarenapparaat en daar naar overheidsmaatstaven heel goed voor worden betaald. Zij willen nu hun kwetsbaarheid projecteren op hun ondergeschikten, waarvan zij soms niet eens weten dat zij in dienst zijn van hun gemeente en hun werk doen in een zekere anonimiteit. Als vakbondsconsulent heb ik ervaren hoe zeer en hoe vaak ambtenaren in individuele gevallen onrecht wordt aangedaan en daarom is het heel goed dat daar een stevig collectief pakket van beschermende maatregelen tegenover staat. Een robuuste CAO is des te meer van belang daar het ambtenarenrecht al danig onder vuur ligt en de rechtspositie van ambtenaren daardoor toch al substantieel wordt uitgekleed. Daar hoeft nog niet een flinke schep bovenop!
Nico / zzp
Typisch weer een geval van achterhaalde discussie. Het nieuwe werken aangrijpen om coa's per gemeente te maken. wat een onzin. Door diverse gemeentelijke vormen van samenwerking. Vorming van regioverbanden met provincie en rijk is de gemeente-coa achterhaald. Maak een overheidscoa zodat medewerkers flexibel kunnen bewegen tussen deze verbanden. Dat is het nieuwe werken. Een overstap van gemeente naar gemeente of naar gemeenschappelijke regeling of provincie zonder ontslag en (tijdelijke) aanstelling.... het moet toch kunnen.
Janet / beleidsadviseur
Inderdaad een slecht voorstel, gedaan door mensen die bijzonder goed betaald worden. Ambtenaren kunnen nog steeds kwetsbaar zijn. Niet iedereen brengt het op om met de leidinggevende af te spreken hoeveel het salaris gaat worden. En het afschaffen van de secundaire arbeidsvoorwaarden is ook een slechte zaak. Hiermee maken de gemeentesecretarissen het werken voor de gemeente weer een stukje onaantrekkelijker. Blijkbaar willen ze dat ze uiteindelijk in hun eentje het werk gaan doen.
True
Het gaat dus niet over hun eigen salaris.Aik van Eemeren
@nico was het maar een achterhaalde discussie. punt 9 van het 8 puntenplan was een overheidscao (voor zover dat niet ook op den duur vervalt), maar deze is gesneuveld door teveel weerstand. Ondertussen onderhandelen werkgevers en werknemers bij het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten over dezelfde punten, met een nét iets andere uitkomst. Dat is een hoop dubbel werk (en belemmering voor mobiliteit, al geloof ik niet dat het verschil in arbeidsvoorwaarden dé belemmering zijn voor mobiliteit, daar zijn mooie oplossingen voor).

@jantje de secundaire arbeidsvoorwaarden worden in het voorstel niet afgeschaft integendeel: het zit in 1 budget. Iedereen moet zelf in staat zijn zijn prioriteiten voor een extra vakantiedag vs. extra studie te maken.
Edwin van der Kraan / interim hoofd organisatieontwikkeling en werkgeverschap
Als je iets wilt veranderen moet je mensen prikkelen. #GOWEGE slaagt daar in. Dat is positief. Dus een groot compliment aan deze gemeenten dat ze hun nek durven uitsteken. Ook als een ambitie misschien niet volledig haalbaar is hoef je hem niet direct opzij te schuiven. Ik onderschrijf de grote lijnen van dit idee, en ben het er volledig mee eens dat de huidige CAO ontzettend achter de feiten en ontwikkelingen aanloopt. Ik hoop dan ook dat de CAO van de toekomst meer overeenkomsten heeft met dit voorstel dan met de huidige CAO. Mijn belangrijkste kanttekening maak ik bij het risico dat de versterkte arbeidsvoorwaardenrelatie tussen medewerker en leidinggevende mobiliteit en flexibele inzet van medewerkers kan verlammen. Maar daar vinden we vast een oplossing voor.
Paul Coret / Adviseur
Heeft die falende gvb directeur nog net op tijd zijn 2.5 ton vertrekpremie ontvangen. maar die vallen vast en zeker niet onder de nieuwe methodiek
Arnold / gemeentemabtenaar
@Edwin. Ik kan me grotendeels vinden in je verhaal op 1 ding na. Hoe los je het probleem op als je wel goed bent in je werk, maar jij en je chef liggen elkaar niet. Dan krijg je niks voor elkaar bij je baas qua arbeidsvoorwaarden terwijl je die eigenlijk wel verdiend. Een collega die slecht presteert en zich er goed inlikt kan dat dan wel voor elkaar krijgen. de objectiviteit is in dit systeem in mijn ogen een groot probleem.
Jan
Er wordt ervan uitgegaan dat alle leidinggevenden goed zijn. Het tegendeel is eerder waar. Om de gewone ambtenaren te beschermen tegen de persoonlijke inzichten van hun managers is een goede en stevige algemene CAO onmisbaar. Afgezien daarvan zou je ook afhankelijk worden van de financiële positie van je gemeente. Of van de politieke keuzes, bijv. meer lantaarnpalen en de ambtenaren minder betalen. En wat de VGZ betreft: de gemeentesecretaris die opkomt voor zijn medewerkers is blijkbaar uitgestorven. Ze voelen zich alleen nog een verlengstuk van het bestuur.
Ed van Ooijen / stafmedewerker en vakbondsconsulent
Er zijn nu al voldoende mogelijkheden om ambtenaren die eruit springen flexibel te belonen. Bovendien zorgt de onvolprezen "marktwerking" ervoor dat echte kwaliteit te allen tijde komt bovendrijven en zich laat uitbetalen in de vorm van promoties naar hogere schalen en doorstroming naar betere functies. Ook in de toekomst blijft het van belang dat het mechanisme van persoonlijke voorkeuren en mooie blauwe ogen niet te veel de doorslag gaat geven bij het vergeven van mooie posities. Dat laatste gebeurt in de praktijk helaas al vaak genoeg. Geen enkele manager is voor 100 % objectief of gespeend van elke vorm van rancune. Een goede CAO geeft duidelijkheid voor iedereen. De overheid dient concurrend te blijven met het bedrijfsleven waar het de arbeidsmarkt betreft en zeker in deze tijd van voortschrijdende vergrijzing en ontgroening. Qua salariëring is de overheid kansloos ten opzichte van de private arbeidsmarkt, zeker waar het de hogere posities en het middenkader betreft, dus zal een goede rechtspositie (die dus toch al wordt uitgehold als het ambtenarenrecht wordt afgeschaft) daarbij een handje moeten helpen. Dat ambtenarenrecht werd in 1929 overigens niet voor niets door de formele wetgever aan overheidsdienaren toegekend. Wij kennen in Nederland nu eenmaal niet het Amerkaanse spoilsystem met politiek gekleurde ambtenaren, maar het meritsystem, waarbij benoemingen plaatsvinden op grond van competenties en verdiensten.
criticus
"Leidinggeven is nu eenmaal onderscheid maken". De huidige cao biedt daartoe ook al mogelijkheden, bij sleht functioneren geen salaris verhoging, bij bovengemiddeld goed functioneren een extra periodiek.

Als dit onvoldoende gebruikt wordt, ligt dit dus ana d eleidinggevenden die geen onderscheid durven maken, waarmee de stelling

"De huidige cao gaat uit van uniformiteit, slechte leidinggevenden en kwetsbare medewerkers, vindt de VGS. Dat is achterhaald..." dus niet correct is.Kortom: het betoog kent een aantal inconsistenties, wat eigenlijk weer een teken aan de wand zou moeten zijn over de kwaliteit van leidinggevenden, in dit geval secretarissen.Bovendien zal een manager onder druk van de politiek in tijden van bezuinigen niet kijken naar wat een werknemer zou moeten verdienen, maar naar wat hij te besteden heeft. In slechte tijden is het aanbod aan banen, en daarmee de kans dat iemand vertrekt klein.eddy buitenhek
De discussie op zichzelf vind ik legitiem en zeer interessant. Veel van onze klanten zoeken mogelijkheden om meer maatwerk te bieden in salarisperspectief en persoonlijke groei en ontwikkeling. Het is uiteraard de vraag of je dit faciliteert met een dunne CAO. Voor een deel biedt die CAO ook rechtsbescherming. Hoewel die bescherming nu ook al verkeerd wordt geinterpreteerd. Want ook binnen de huidige CAO kan worden gedifferentieerd en kunnen persoonlijke afspraken worden gemaakt. En niet alles leent zich voor vrije uitruil. Maar ik geloof zonder meer dat er ruimte is om de CAO flexibeler te maken. Dat kan o.a. door escape-routes in te bouwen, waar werkgevers bij aanvullende overeenkomst met medewerkers afwijkende afspraken kunnen maken. Daar zou een eerste stumlans van uit gaan op op basis van persoonlijke budgetten invulling te geven aan arbeidsvoorwaaden en groei. Ik denk echter wel dat dergelijke ontwikkelingen pas kans van slagen gaan hebben als werkgevers in staat zijn om echt op performance te gaan sturen. Dat impliceert competentiegerichte werving en selectie. Dat betekent plannen op resultaat, gedrag en ontwikkeling. Dat betekent ook afrekenen op targets en prestaties. En daar is binnen de overheid nog wel een slag in te maken.
Jan / adviseur
Zucht, ja secretarisjes, blijf maar lekker in je ivorentorentje zitten en theoretische modelletjes te bedenken.... GA EERST EENS OP DE WERKVLOER KIJKEN HOE HET WERKELIJK IN ELKAAR ZIT!!!
Ed van Ooijen / stafmedewerker en vakbondsconsulent
@ eddy buitenhekD zaken die u aanhaalt zijn nu ook al stuk voor stuk te realiseren. Er is geen sprake van dat er geen maatwerk zou kunnen worden toegepast. dat kan al jaren, hetzij eenmalig (gratificaties of andere vormen van flexibele beloning) hetzij structureel (extra periodiek, promotie, hogere functie bij openvallende vacature in de lijn of een projectleiderschap). De CAO vormt daar geen rem op, wél op willekeur of strijd met andere beginselen van behoorlijk bestuur dan wel besluiten ingegeven door de politieke of bestuurlijke waan van de dag. Juist die laatste gevaren waren in 1929 mede aanleiding tot het tot stand komen van de Ambtenarenwet
Meppie
Met veel ben ik het niet eens in dit artikel. Uit eigen praktijk kan ik bevestigen dat de kwaliteit van leidinggevenden vaak nog ver onder de maat is.Verder is het zoals bij alle nieuwe plannen van de afgelopen jaren in gemeenteland gewoon een ordinaire poging om te bezuinigen op het hart van de organisatie: de werknemers.
peter van den berg / dga VDB Interim Support
Naar mijn mening hebben de secretarissen absoluut een punt. Vanwege de sterke veranderingen in de maatschappij, waardoor langzamerhand ook de overheid gaat veranderen en meer zal opgaan in de netwerksamenleving, wordt een andere inbreng en rolopvatting van ambtelijke organisaties en ambtenaren gevraagd. Ga je daar als ambtelijke organisatie niet in mee, dan verlies je op steeds meer terreinen aan relevantie en raakt de regiefunctie op de achtergrond omdat het buiten je om door allerlei maatschappelijke initiatieven door jongeren die in toenemende mate niet meer bij de overheid willen werken, wel geregeld wordt.

De toekomst is dat je als overheid soms initiatiefnemer bent van -maar evenzo vaak deelnemer aan- een maatschappelijk initiatief. Hierin worden individuele ambtenaren belangrijk en zijn eigenschappen als eigen initiatief en ondernemerschap van belang.

Een strak geregelde CAO met allerlei beperkende en beschermende bepalingen en regeltjes over werk en werkinhoud is daarom niet meer relevant. Koppel dat ook aan het gegeven van ontgroening en vergrijzing (over een aantal jaren is de crisis opgelost en komt er weer meer investeringsruimte, e.d.) en het is voor een ieder duidelijk dat er dan een enorm tekort aan ambtelijk personeel is ontstaan. Er is tegen die tijd sprake van een overspannen arbeidsmarkt met de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van werkgarantie voor praktisch iedereen die kan en wil werken voor de overheid. Wat heb je dan nog aan groots opgetuigde CAO’s en in zekerheden denkende ambtenaren? Het is dus nodig dat de gemeente-cao beperkt van omvang is en op hoofdlijnen, 3 A4tjes collectieve afspraken, bestaat. Meer heb je niet nodig.

Flexibilisering, juist van de overheid, is nodig!

Ed van Ooijen / stafmedewerker en vakbondsconsulent
@ Peter van den BergAlleen al uit de gebezigde terminologie ("regeltjes" en "ïn zekerheid denkende ambtenaren") blijkt een zeker dédain jegens gemeenteambtenaren. Ook blijkt dat u het zelfingenomen artikel over Davied van Berlo in de laatste papieren BB goed heeft gelezen Dat artikel gaat echter volledig voorbij aan gerealiseerde vernieuwingen bij de overheid, gebaseerd op flexibele en virtuele werkplekken, het afschaffen van tijdregistratie, het aangaan van een psychologisch contract en van resultaatverbintenissen, alsmede van het leggen van verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Ook zijn stelling dat 99 % van de digitale overheidsbestedingen weggegooid geld zijn is klinklare onzin, want zwaar overtrokken. De argumenten om de CAO te reduceren raken kant noch wal. Een CAO op hoofdlijnen zal leiden tot veel ongewenste rechtsonzekerheid, juist ten aanzien van de meest kwetsbare partij, te weten de werknemer. Dat zal de belasting van de rechterlijke macht onevenredig opvoeren. Tel daarbij op het afschaffen van het ambtenarenrecht dat de overheidsdienaar al ruim 80 jaar een zekere bescherming biedt tegen de politieke waan van de dag en de ambtenaar is nagenoeg vogelvrij verklaard. Als de conjunctuur weer aantrekt en ook de effecten van vergrijzing en ontgroening voelbaar worden zal de overheid met haar relatief bescheiden salarisgebouw wat het aantrekken van hoog gekwalificeerd personeel van geen kant meer kunnen concurreren met het bedrijfsleven.
peter van den berg / dga VDB Interim Support
Geachte heer Van Ooijen,Leuk om via BB met u in discussie te reden.

Ik ontken zeker niet dat er binnen ambtelijke organisaties niet veel zou veranderen. En ik ben het zeker niet eens met alle uitspraken van Davied van Berlo. Daarbij ben ik niet minachtend over ambtenaren, ik werk dagelijks met hen door het hele land en met veel plezier.

Het is inderdaad zo dat Ambtenaren als eerste een rechtspositie hadden, stammend uit de tijd van Koning Willem I (ongeveer 1815). Voor gewone werknemers werd de rechtspositie pas in de decennia daarop geregeld. De basisgedachte is dat ambtenaren extra beschermd moeten worden tegen politieke willekeur van de politici die hen aansturen. Het gevolg is dat wanneer de afdeling P&O bij een overheidsorganisatie iets probeert te regelen, men meer bezig is met het bewaken van de juiste procedures, dan met het oplossen van de zaak.

Ik denk dat meer flexibilisering van ambtelijke organisaties en de mogelijkheid om meer flexibel ambtenaren te kunnen inzetten, noodzakelijk is. Alleen al omdat de ontgroening en vergrijzing onverkort door gaat en versterkt wordt door de huidige financiele situatie van gemeenten waarbij op veel plaatsen overgegaan wordt tot personeelsreductie. Gevolg is dat het werk uiteindelijk met steeds minder mensen gedaan wordt en daarom slim georganiseerd en uitgevoerd. Flexibilisering en afspraken op hoofdlijnen en taken past daar in. Het terugbrengen van CAO-afspraken tot hoofdlijnen hoeft daarbij niet bedreigend te zijn en kan, mits zorgvuldig gedaan, leiden tot meer vrijheid om het werk uit te voeren en werkplezier omdat meer appel kan worden gedaan op werkelijke kwaliteiten van mensen. Als arbeidsvoorwaarden en voorrangsregelingen geen grote rol meer spelen, kunnen we ons dus eindelijk richten op de kwalificaties en vaardigheden van de medewerker In een krimpende overheid wordt menselijk kapitaal immers steeds belangrijker en zal leidinggevenden er toe dwingen veel beter te kijken naar wie ze in hun teams hebben werken en hoe de aanwezige kwaliteiten het beste tot hun recht kunnen komen. Er zullen daarom ook ongetwijfeld andersoortige eisen aan de kwaliteit van leidinggeven gesteld worden.

Tenslotte: vergelijken van de ambtelijke cao met cao-afspraken uit het bedrijfsleven betreft een pakketvergelijking met voor- en nadelen waarvan de uitkomst discutabel is. De ervaringen bijvoorbeeld in de onderwijssector waarin een belangrijk deel van het personeel werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst, maken duidelijk dat een

keuze voor het afschaffen van de ambtelijke status mogelijk is. De overgang van de medezeggenschap bij de overheid, die is ondergebracht in een tot dan toe alleen voor de marktsector geldende wet, de Wet op de Ondernemingsraden, heeft duidelijk gemaakt dat dit zeer wel mogelijk is. Dit neemt niet weg dat bij de wijze waarop dit gedaan is nog kanttekeningen te plaatsen zijn. Met namegeldt dit ten aanzien van de vormgeving van de bepalingen over het primaat van de politiek.

Ed van Ooijen / stafmedewerker en vakbondsconsulent
@ Peter van den BergEen korte en selectieve reactie. Ten tijde van koning Willem I bestond het ambtenarenapparaat uit anderhalve man en een paardekop en we hadden toen nog een constitutionele monarchie met monarchaal in plaats van parlementair stelsel. De koning kon ministers naar welgevallen ontslaan (zij dienden het vertrouwen te hebben van de koning in plaats van het parlement), laat staan ambtenaren. Het korps was nog zo klein dat Thorbecke zo'n beetje in zijn eentje de Grondwet 1948, de Kieswet 1850, de Provinciale Wet 1850 en de Gemeentewet 1851 heeft geschreven. Destijds (we spraken nog van de nachtwakers- of kleppermansstaat) had dat ambtenarenapparaat dus nog niet zo veel om het lijf en was de impact derhalve gering. Dat werd anders in de twintigste eeuw, toen we toegroeiden naar de verzorgingsstaat en de rol van de overheid impliciet het ambtenarenapparaat substantieel uitdijde. Toen werd een speciale rechtspositie steeds noodzakelijker. Al bij de grondwetsherziening van 1887 werd de mogelijkheid van administratieve rechtspraak (en dus ook van ambtenarenrechtspraak) opgenomen en de formele wetgever maakte daar in 1929 eindelijk gebruik van, nadat er al twee staatscommissies mee aan de slag waren geweest en een derde was geactiveerd. Wij hebben steeds het meritsystem gekend. Ambtenaren worden dus niet op politieke kleur benoemd zoals in de USA maar op competenties en verdiensten. Zij zorgen voor continuïteit in (de ambtelijke onderlaag van) het openbaar bestuur, onafhankelijk van de politieke wisselingen van de wacht in de bestuurlijke bovenlaag van dat openbaar bestuur. Als een beleidsambtenaar vier jaar lang een PvdA-bewindsman heeft geadviseerd dient hij bij een eventuele liberale opvolger van de sociaal-democratische bestuurder speciaal te worden beschermd tegen de waan van de dag en politieke afrekeningen. Daarom is de ambtenaren de speciale rechtspositie gegeven die nu nog grotendeels intact is. De gemeentesecretarissen hebben het ballonnetje van een uitgeklede CAO niet zo maar opgelaten doch slim getimed. Zij weten dat indien Eddy van Hijum en Fatma Koser Kaya hun zin krijgen met het te loor gaan van het ambtenarenrecht, dan ook synchroon de CAO's ter ziele gaan en de sociale partners dus aan tafel moeten gaan zitten over de vraag hoe het dan verder moet. Op dat moment zijn de ambtenaren rechtelozer dan een dagloner of losse arbeider in de haven (met alle respect voor die categorieën werknemers). Het hek is dan van de dam en overheidsland wordt een soort bananenrepubliek binnen de (uitgeholde) rechtsstaat. Tel uit je winst! Heel goed dat er nog ambtenarenbonden zijn die het aftakelingsproces stringent in de gaten houden en zich er mordicus tegen verzetten.
Henk
Een prima plan dat de gemeentesecrarissen loon naar werken willen hebben. Laten we met deze groep maar beginnen. Lijkt me een aardige bezuiniging :)
Robbie Ribbens / Beleidsmedewerker
Technocratische oplossingen om meer uit management en medewerkers te halen. Gaat niet lukken, he? Investeer in leiderschap! En werk toe naar een andere organisatiecultuur, waarin management en medewerkers tot hun recht komen. Dan werk je, om het voorbeeld van Vd Berg aan te halen, naar een ander functionerend P&O toe. Maar ja, leiderschap? Wie gaat dat brengen?
H. Pardoes / Managementwatcher
Ik stel voor de we een proefperiode starten van 6 jaar, waarbij alle secretarissen automatisch verplicht meedoen. Elk jaar zullen ze worden beoordeeld door middel van een 360 feedback inclusief beoordeling. Hiermee wordt voorkomen dat de beoordeling te eenzijdig uitvalt.

Ik verwacht overigens dat de meeste secretarissen gedurende de zes jaar op de nullijn blijven zitten, omdat ze - ondanks de vele wijzigingen die ze doorvoeren in hun organisatie - door de meederheid niet als waardevol, maar als 'plasje-doen-gedrag' worden betiteld.
Kees
Hier gaat de wal het schip wel keren, doordat er dan gewerkt gaat worden met inhuurconstructies via private partijen waardoor de stugge regelgeving ontweken wordt en men een meer met de maatschappij alignde bedrijfsvoering kan bedrijven.
Kees
Hier gaat de wal het schip wel keren, doordat er dan gewerkt gaat worden met inhuurconstructies via private partijen waardoor de stugge regelgeving ontweken wordt en men een meer met de maatschappij alignde bedrijfsvoering kan bedrijven.
Frans
Laat de gemeentesecretarissen niet te veel ondernemertje spelen. Dat is echt niet bevorderlijk voor de arbeidsverhoudingen en de positie van de gemeenten op de arbeidsmarkt. Beter is te bezien of het enthousiasme van gemeentesecretarissen ten aanzien van peperdure organisatieontwikkelingen en reorganisaties, wat vaak niet meer oplevert dan werkgelegenheid voor organisatieadviseurs, kan worden getemperd.
Paul Coret / Adviseur
Er is een ex-gemeentesecretaris uit de hoofdstad die nu ellenlange columns schrijft over de jeugdzorg op ditzelfde platform. Ik stel voor dat we met hem beginnen.
Janssen / Boekhouder
Er is een veel makkeljkere oplossing. Maak de overheid in zijn totaal geheel, zo klein mogelijk. Leg de verantwoordelijkheid neer bij de burgers, en val deze niet lastig met wetgeving of spelregels.

Dan heb je ook geen - van alle kanten uitdijende - overheid nodig. Dan hoef je ook niet meer te na te denken over: huilende ministers, deregulering, secretarissen, koopkrachtplaatjes, CAO, ambtenarenrecht etc.

Tenslotte, de afgelopen jaren is de overheidsmacht wel erg groot geworden. Zelfs de beruchte vrije markt is helemaal gereguleerd, dichtgetimmerd en beperkt. Ik krijg de indruk dat heel nederland maar 1 ding doet, wetten uitvoeren of eraan gehoorzamen. Mensen die zich zelf kunnen redden, die zie ik steeds minder.
Ernst / ambtenaar
Ik heb geleerd dat regelgeving als een CAO de uitkomst is van een denkproces en overleg. Wat de VGS wil, is dus ook maar een mening. Geheel in de liberale tijdgeest leunt deze mening erg in de richting van werkgeversbelangen en dan alleen nog die van de korte termijn. Ik, als eigenwijs en stevig adviseur, merk nog dagelijks hoe belangrijk het is ambtenaren enigzins te beschermen tegen de grillen van bestuurders en managers. Kortom, deze denkrichting van de VGS zal meer "his masters voice" ambtenaren tot gevolg hebben en minder ruimte bieden voor een kritische opstelling. Ambtenaren zijn niet gelijk te stellen aan werknemers in het bedrijfsleven en dat moeten we ook niet willen. De overheid is een bijzonder bedrijf, daar hoort een specifieke bescherming bij!

Tenslotte, een gedereguleerde COA lijkt leuk, maar zal enorm veel extra regels tot gevolg hebben. De ervaring leert dat "de vrije ruimte" weer met regeltjes tot op de millimeter wordt ingevuld en al helemaal als het gaat over zoiets wezenlijks als salariëring.
henk
@easymoney: er zijn genoeg mensen die zichzelf kunnen redden. Directeuren woningbouwverenigingen, specialisten, zorgverzekeraars, ns, etc. Goede voorbeelden te over om het met je eens te zijn. Waarom schaffen we de overheid niet helemaal af? laten we dit dan wel snel doen, want ik wil gaan verbouwen en zit echt niet te wachten op toezicht. En voor die boete voor te snel rijden had ik ook niet gevraagd. Een ons minder controle en toezicht zou ook best mogen. Tot slot: een aardige bezuiniging is afschaffen van de belastingambtenaren..... die leveren voor mij echt niets op.
Advertentie