Advertentie

Europa wil snellere procedures zien in Nederland

Om sneller huurwoningen te bouwen, moeten vergunningsprocedures korter. Dat geldt volgens de Europese Commissie ook voor beroepsprocedures.

24 mei 2023
Opschieten met die procedures, zegt de Europese Commissie

Nederlandse overheden moeten sneller bouwvergunningen verstrekken om het aantal middenhuurwoningen te vergroten. Ook kunnen ze een rangorde aanbrengen in bouwprojecten die snelheid vereisen.

Middenhuur

Meer beschikbare middenhuur is een van de aanbevelingen van de Europese Commissie die ieder jaar de lidstaten adviseert over knelpunten in de economie. Omdat het stikstofprobleem decennia is genegeerd door de overheid, zit Nederland nu op slot. Ook de conceptnatuurherstelwet die nu in Brussel op de tekentafel ligt, kan bouwplannen in de wielen rijden. In het kader van de bouwbehoefte raadt de Europese Commissie aan snel werk te maken van het stikstofdossier.

Milieu

Maar Nederland kan volgens een medewerker van de Europese Commissie meer doen, door bijvoorbeeld de vergunningstrajecten verkorten. Checks op milieugebied en brandveiligheid zouden gelijktijdig kunnen worden gedaan. In beroepstrajecten die vaak jaren duren, is eveneens tijdwinst te halen. En een sterkere particuliere verhuursector zou kunnen helpen het aanbod te vergroten.

Arbeidsmarkt

Ook over de arbeidsmarkt heeft de Europese Commissie zorgen. Aanbevolen wordt wederom het aantal prikkels te verminderen om als zelfstandige te werken. Overigens doet Nederland er al wat aan: de zelfstandigenaftrek wordt steeds verder afgebouwd en binnenkort wordt een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht voor zzp´ers. De Europese Commissie vindt in een tijd dat de arbeidskrachttekorten oplopen, er meer aandacht moet komen voor het aanboren van vaardigheden en skills bij de mensen aan de marges van de arbeidsmarkt, zoals van langdurig werklozen en migranten.

Hypotheekschuld

De Europese Commissie spreekt verder de bezorgdheid uit over de hoge particuliere schuld –  215 procent van het bbp. Dat komt onder meer door hoge hypotheekschulden van huishoudens. En beter wordt het niet: de stijgende rente is een gevaar, zo klinkt het in Brussel.

Prijsplafond

Om te voorkomen dat de staatsschuld verder oploopt, krijgt Nederland het advies het prijsplafond voor energie af te schaffen. Behalve dan voor kwetsbare gezinnen en bedrijven. Het geld dat dat oplevert moet naar vermindering van de staatsschuld gaan. Want die stijgt van 49 procent nu naar 55 procent in 2028.

Elektriciteit

Zorgen zijn er verder over de capaciteit van het elektriciteitsnet. Die is te klein en staat de invoering van hernieuwbare energiebronnen in de weg. Fijntjes wijst de Europese Commissie erop dat Nederland onder het Europees gemiddelde zit. De uitrol van hernieuwbare energie zal dus moeten worden versneld.

Geen sancties

Overigens kan Nederland de aanbevelingen grotendeels naar zich neerleggen of maar mondjesmaat uitvoeren. Er staat geen sanctie op het niet overnemen van de aanbevelingen. 

 

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Nederland moet zich richten op stabilisering van de omvang van de bevolking. Nederland is het enige land in de EU waarvan de bevolking na de tweede wereldoorlog verdubbelde. Daarom zijn al die huizen nodig. Door stabilisering van de bevolking ontstaat er ruimte voor kwalitatieve groei. De EU moet beseffen dat een overbevolkt land niet tegelijkertijd kan voldoen aan en het EU vrij verkeer van werknemers, asielverplichtingen, milieuregels etc. Nederland moet zich hard verzetten tegen bepaalde regels van de EU. Het zal nooit tot een EU asielbeleid komen, dus laten we ons eigen plan trekken. Laten we de EU arbeidsmigratie ook fors aan banden leggen. We hebben maar één land en als we dat verzieken, door het helemaal vol te plempen met huizen, dan kunnen we nergens meer heen.
P. Smit
Is dat niet de bedoeling, NL/BE/LUX een Tristatecity?
Nico Bos
Is het niet de EU die Nederland op slot heeft gezet met al die regeltjes die dankzij agrarische lobbyisten jarenlang worden omzeilt en nu door andere (milieu) lobbyisten weer worden teruggedraaid. Het inconsistente/chaotische EU beleid (milieu & monetair) is voortdurend in strijd met haar eigen regels en doelstellingen. Volgens dit curieuze verhaal zonder referenties (ik lees het als een eigen visie van de auteur) moeten we die dan maar selectief schrappen? Zo ja, dan moeten we weer meer autonomie krijgen.
Hielco Wiersma
Eerst beleggers wegjaren uit de middenhuur en dan het vergunningenproces zo nodig versnellen? Het is de wereld op zijn kop. Een groot probleem is dat de huidige beleidsmakers niet meer weten wat de praktijk vraagt.
Toine Goossens
Nee, het is bepaald niet de EU die Nederland op slot heeft gezet. Dat doen wij zelf.
Dat is het gevolg van de zeer brede mogelijkheden om in bezwaar en beroep te gaan bij de bestuursrechter. Jan en alleman kan stellen dat zij een belang bij een besluit hebben om vervolgens met soms de meest dwaze argumenten het voorgenomen beleid te dwarsbomen.
Er hoeft maar iets in de openbare ruimte te moeten gebeuren of omwonenden stellen dat dat ten koste van hun gezondheid gaat. Op geen enkele manier hoeven zij de redelijkheid van hun standpunt aan te tonen. Nee, de bewijslast ligt bij de overheid, die moet bewijzen dat die gezondheid niet in het geding is. Hoeveel van de 7.000 extra ambtenaren zouden bezig zijn om de onzin beweringen van burgers te weerleggen. Alleen die bewijslast alleen is al verantwoordelijk voor jaren vertraging bij woningbouw, windturbines, hoogspanningsmasten, schakelstations en infrastructuur.

Het is te zot voor woorden; althans, de EU spreekt zich natuurlijk diplomatiek uit. Dat reageerders zich daar hier aan storen tekent de mentaliteit in Nederland. Nemen we ook nog even de migranten op de korrel, toe maar!

Neem het stikstof dossier. Johan Vollenbroek slaagt er in z'n eentje in om Nederland lam te leggen. Alle grote projecten nodig voor het afwenden van de klimaatcatastrofe gaan niet door. Hij gaat zoals Porthos laat zien tot het uiterste. Porthos het pompstation om CO² in lege gasvelden te pompen. Daar is Vollenbroek tegen, dat is namelijk geen structurele oplossing voor CO². Ach, dan betoogt hij dat de bouw daarvan een pietsje stikstof oplevert die een GROOT gevaar voor een Natura 2000 gebied is. Dat het klimaat niet kan wachten op structurele oplossingen interesseert hem geen zier. De sjeiks in Saudi Arabië lachen zich kapot.

Ons bestuursrecht gaat er mank aan dat rechters onvoldoende bevoegd zijn om in procedures adequate belangenafwegingen te maken. Een klein persoonlijk belang gaat voor een groot nationaal belang op een ander terrein. Ooit werd de crisis- en herstelwet bedacht om schot in zaken te brengen. Horen we vrijwel niets meer van; de politiek ligt aan het afpersingsmechanisme van haar achterban.

Het wachten was op politici die daar tegen op durven te komen. De Statenverkiezingen laten zien wat kan. Bij landelijke verkiezingen kan met een verwachte zeer grote steun voor Pieter Omtzigt de situatie wel eens kantelen.

Niks EU, niks buitenland.
Nico Bos
Citaat "Johan Vollenbroek slaagt er in z'n eentje in om Nederland lam te leggen." Nee meneer Goossens, de rechter heeft uitspraak gedaan op basis van Europese regels, evenals die "varkens in nood" uitspraak en die over die windmolens. Europa maakt de regels en de rechter (Europese hof) volgt die regels, hoe bezopen ze ook zijn. En de crisis herstelwet (om regels en wet te omzeilen) ... zoek eens op google, zie o.a. :
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/crisis-en-herstelwet
En de huidige bouwcrisis: volledig veroorzaakt door het zwalkende rentebeleid van de ECB om de zuidelijke lidstaten te matsen met hun schulden.
Toine Goossens
Nee meneer Bos. De rechter heeft uitspraak gedaan op basis van de Nederlandse invulling van de EU richtlijn. In het verleden heeft Nederland de minimum eisen van de EU altijd sterk verhoogd onder invloed van de milieu- en natuur lobby. Lees hier wat Binnenlands Bestuur daar al eerder over schreef, maar door u blijkbaar genegeerd wordt:

'De stikstofcrisis in Nederland is een uniek fenomeen'
Hoogleraar Chris Backes ziet hoe streng Nederland is vergeleken met andere landen.
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/de-stikstofcrisis-nederland-een-uniek-fenomeen


Nico Bos
Beste heer Goossens, de rechter constateert (ABRvS, 02-11-2022, nr. 202107079/1/R4) dat artikel 6 van de Europese habitatrichtlijn wordt overtreden. De invulling (truc van onze regering) dat de bouwvrijstelling geen effect heeft op de stikstof uitstoot blijkt onjuist. zie artikel 6, lid 1 van 4. die al voldoende zegt.

1. De Lid-Staten treffen voor de speciale beschermingszones de nodige instandhoudingsmaatregelen; deze behelzen zo nodig passende specifieke of van ruimtelijke-ordeningsplannen deel uitmakende beheersplannen en passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende maatregelen, die beantwoorden aan de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II die in die gebieden voorkomen.
link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0043
Dat we in Nederland hutje-mutje bovenop elkaar zitten is inderdaad een uniek fenomeen in Europa.
Toine Goossens
Beste heer Bos,

Chris Backes laat degelijk en uitgebreid onderbouwd zien hoe de vork in de steel zit. U herhaalt uw zet. Een zet die niet over de essentie van de Nederlandse invulling van grenswaarden en depositie gaat.
Nico Bos
C. Backles gelezen, goed verhaal. Het komt er dus op neer dat de regering zelf gekozen heeft voor een belachelijk lage kritische depositie waarde (Kdw) en de rechter de wettelijke overtredingen moet aanpakken. Terug naar de kop van het artikel... Brussel klaagt dat Nederland op slot zit terwijl zij zelf met hun compulsieve regelmanie vergeten zijn om deze drempel in hun Europese regelgeving voor alle lidstaten vast te leggen.
Toine Goossens
Juist ja. Brussel zou de Nederlandse afwijkingen van de Europese gemiddelden aan de orde moeten stellen. Zie ook het rapport van Royal HaskoningDHV over de Nederlandse en buitenlandse drempel waarden voor stoffen in oppervlaktewater. Die drempelwaarden zijn in Nederland een flink stuk lager dan in DE en BE. Het Rijnwater dat bij Lobith het land in stroomt (en alle andere grenswateren) voldoet aan de Duitse norm, maar niet aan de Nederlandse. Gevolg het Waterschap is verplicht om het water extra te gaan zuiveren! De wereld op haar kop.

Opnieuw een voorbeeld dat industrie én landbouw geen enkele invloed op de normen hebben, maar de provinciale Natuur- en Milieufederaties des te meer.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/11/11/bijlage-vergelijking-krw-normen-nederland-en-buurlanden
Hielco Wiersma
De matige woningbouwproductie (dit jaar niet eens 50.000 woningen) heeft helemaal niets te maken met de snelheid van het verlenen van bouwvergunningen. De oorzaak moet vooral worden gezocht bij de hoge rente op geldleningen, de hoge grondkosten en last but not least de verkeerde overheidsmaatregelen, zoals o.a. het wegjagen van beleggers in het segment van de middenhuur.
Nico Bos
Geheel correct, er valt nu geen droog brood meer te verdienen in de bouw, en die trend is wereldwijd aan de orde, niet alleen in Nederland. De woningnood is bijzaak als het om geld verdienen gaat.
Advertentie