Advertentie

Rolvermenging bij uitvoeren van taken Den Haag

De gemeente Den Haag heeft moeite met het op afstand laten uitvoeren van gemeentelijke taken. Ambtenaren treden op als bestuurder in uitvoeringsorganisaties, wethouders zijn tegelijkertijd opdrachtgever en toezichthouder. De raad staat juist te veel op afstand. Dat constateert de Rekenkamer Den Haag in het rapport “Moeite met afstand”.

08 januari 2016

De gemeente Den Haag heeft moeite met het op afstand laten uitvoeren van gemeentelijke taken. Ambtenaren treden op als bestuurder in uitvoeringsorganisaties, wethouders zijn tegelijkertijd opdrachtgever en toezichthouder. De raad staat juist te veel op afstand. Dat constateert de Rekenkamer Den Haag in het rapport “Moeite met afstand”.

Afval, jeugdhulp en grond 

De Rekenkamer deed onderzoek naar zogenoemde ‘verbonden partijen’ die gemeentelijke taken uitvoeren. Dat zijn private of publieke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Den Haag telt er 44, waaronder diensten voor het inzamelen van afval (Haagse Milieu Service), de inkoop van jeugdhulp (Inkoopbureau H-10), de regionale ontwikkeling­smaatschappij (InnovationQuarter) en de publiek-private grondexploitatiemaatschappij GEM Vroondaal.

Te veel en te weinig afstand

De kritiek op de manier waarop Den Haag sturing geeft dit soort partijen is stevig. Volgens de Rekenkamer heeft het college soms moeite om gepaste afstand te bewaren, terwijl de raad zich juist te veel op afstand heeft geplaatst. Er is te weinig sturing op het beheersen van de risico’s die de samenwerking met zich meebrengt. Zo ontvangt het college over het algemeen wel informatie over de risico’s van de verbonden partijen, maar deelt die nauwelijks met de raad.

Dubbele petten

De rollen tussen gemeente en uitvoerende dienst zijn niet duidelijk gescheiden, constateert de Rekenkamer. Zowel bij wethouders als ambtenaren is dikwijls sprake van rolvermenging. Zo zijn bij twintig verbonden partijen een of meerdere ambtenaren aangesteld als bestuurder. In elf gevallen zijn die ambtenaren als bestuurder zelfstandig of onbeperkt bevoegd. In één geval is sprake van een volledige volmacht. Bij drie verbonden partijen zijn ambtenaren aangesteld als commissaris. ‘De consequentie hiervan kan zijn dat minder optimale beslissingen worden genomen, omdat andere (conflicterende) belangen op de achtergrond meespelen’, aldus de Rekenkamer in een toelichting bij het rapport.

Welk doel

Voor vijf verbonden partijen (waaronder de hiervoor genoemde vier) is nader onderzoek gedaan naar onder andere de besluiten van de gemeente om hieraan deel te nemen. In deze besluiten is vaak uitgebreid omschreven wat het doel van de verbonden partij is, maar staat niet omschreven welk doel de gemeente met de verbonden partij nastreeft of aan welk doel uit de programmabegroting het doel van de verbonden partij gekoppeld is. Dit bemoeilijkt de controlerende taak van de raad.

Onopgemerkt

De gemeenteraad moet veel scherper zijn op de verbonden partijen, volgens de Rekenkamer. Een van de deelconclusies in het rapport luidt: “Het college heeft in de huidige verordening financieel beheer en beleid, zonder de raad hierop te attenderen, de bevoegdheden van de raad ten aanzien van de sturing op verbonden partijen beperkt.” De raad heeft dit niet opgemerkt, maar maakt ook te weinig gebruik van de mogelijkheden om kaders te stellen aan het beleid voor verbonden partijen. Ze heeft de Haagse raad geen visie, beleidsvoornemens en nadere regels opgesteld ten aanzien van verbonden partijen. De andere G4-gemeenten en de Randstadprovincies hebben dat wel, aldus de Rekenkamer.

Aanbevelingen

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag laat in reactie op het rekenkamerrapport weten dat het de aanbevelingen van de rekenkamer grotendeels zal overnemen. Den Haag is al enige tijd bezig om de sturing op verbonden partijen te verbeteren. Zo is een Expertisecentrum Verbonden Partijen in oprichting.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Pierre
Ik heb het rapport even snel gelezen. Het is wel weer op zijn Rekenkamers hoor. Het college zou de raad niet hebben gewezen op veranderingen. Wettelijk is er al een positie voor de raad bij het oprichten van deelnemingen. De raad zou geen positie nu meer hebben bij vastleggen van verantwoordelijkheden. En het college zou dat niet gezegd hebben.

Wat een onzin!! Wel eens gehoord van vaststelling van statuten? Daarin leg je verantwoordelijkheden vast. Die horen bij het besluit van oprichting.

Dat raadsleden en kennelijk ook de Haagse Rekenkamer dit zelf niet weet heeft veel te maken met kennis, meer het gebrek aan.....maar waar waren de dure griffies ook alweer voor opgericht? Ik weet nog een miljoenenbezuiniging: schaf het duale stelsel met peperdure overhead weer af. De meeste griffies voegen kwalitatief niets toe. Letten alleen op gebruik van juiste formatjes en procesvoering. Alles waar de burger helemaal niet op zit te wachten.
Heinz Geurts / Voorzitter Centrale Medezeggenschapscommissie
Enigszins nieuwsgierig heb ik het verhaal gelezen om aan het eind me af te vragen wat ik nu gelezen heb. Sorry, maar ik begrijp helemaal niet wat hier nu aangekaart wordt , is er een probleem met de integriteit, wat betekent nu verbonden, en wat zijn nu de concrete aanbevelingen. Kortom met verbazing heb ik uiteindelijk dit verhaal gelezen.
Anne Zwolle
Publieke en private organisaties die samen een verbonden partij vormen, misschien zelfs wel een convenant in bepaalde gevallen.Te weinig sturing op het beheren van de risico' s die de samenwerking met zich meebrengt.Rol vermenging bij ambtenaren, dubbele petten.Rollen tussen gemeenten en uitvoerende diensten niet duidelijk gescheiden.Doordat andere (conflicterende belangen) op de achtergrond die in de sturing worden genegeerd, ontstaan minder optimale besluiten.En de raad staat op afstand,in een democratisch gat.En dan verbaasd zijn als er nare consequenties ontstaan.
Advertentie