bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Ambtenaar oude stijl?

Hoe zit het met de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?

20 juli 2022
Ad Kerkhof

Op 1 augustus 2022 wordt de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden* in Nederland geïmplementeerd. Het wetsvoorstel waarmee deze implementatie plaatsvindt leidt tot enkele wijzigingen in Boek 7, Titel 10 BW en tot enkele aanpassingen van de Wet Flexibel werken en de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

* Richtlijn (EU) 2019 / 1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186)

Wat gaat er veranderen?

Met deze wijzigingen worden in het arbeidsrecht de volgende onderwerpen aangepast:

  • Uitbreiding van de informatieverplichting van de werkgever. Met de aanpassingen worden minimumvereisten gesteld aan de informatie die de werkgever aan werknemers moet verschaffen over de essentiële aspecten van de arbeidsrelatie en arbeidsvoorwaarden;
  • De termijn waarbinnen de werkgever deze essentiële informatie aan de werknemer moet geven, is een week, voor nieuwe dienstverbanden vanaf 1 augustus 2022. Overige gegevens moet hij binnen een maand na de eerste werkdag van de werknemer verstrekken. Bij wijzigingen in de genoemde arbeidsvoorwaarden moet de werkgever de werknemer daarover informeren uiterlijk op de dag waarop de wijziging ingaat;
  • Kosteloze opleiding: een opleiding of scholing die de werknemer op grond van de wet of de cao moet volgen, moet kosteloos zijn voor de werknemer. De opleiding moet bovendien voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is tijdens werktijd kunnen worden volbracht: die werktijd wordt beschouwd als arbeidstijd. Indien in de arbeidsovereenkomst of studie-overeenkomst een terugbetalingsverplichting is opgenomen voor wettelijk verplichte op grond van de cao verplichte opleidingen, dan is die verplichting / bepaling nietig;
  • Geen verbod op nevenwerkzaamheden, tenzij sprake is van een (objectieve) rechtvaardigingsgrond; objectieve rechtvaardigingsgronden kunnen zijn gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten, het overtreden van een wettelijk voorschrift of het vermijden van belangenconflicten. Van belang daarbij is dat de werkgever kenbaar maakt dat ingeval van een objectieve rechtvaardigingsgrond de nevenwerkzaamheden verbonden kunnen worden;
  • De werknemer kan de werkgever verzoeken om een meer voorspelbare arbeidsrelatie: bijvoorbeeld door te vragen om een aanpassing van arbeidsduur, arbeidstijd en werkplek;
  • Een minimaal niveau van voorspelbaarheid voor werknemers met een grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon

De aanpassingen die binnen deze onderwerpen geregeld worden, gaan op 1 augustus 2022 in door wijzigingen in met name Boek 7 Titel 10 van het Burgerlijk Wetboek. Dat betekent onder meer dat de werknemers in de publieke sector op wie de Ambtenarenwet 2017 van toepassing is rechtstreeks onder deze wijzigingen vallen.

Ook voor niet-genormaliseerde ambtenaren?

Maar hoe zit het met de niet-genormaliseerde ambtenaren, zoals de ambtenaren bij de Veiligheidsregio’s, politie, defensie en de rechterlijke macht? Gelden deze wijzigingen ook voor hen, ondanks dat Boek 7, Titel 10 BW niet op hun rechtspositie van toepassing is?

Lees verder op de website van Capra Advocaten.

Inzicht met onze praktische QuickScan


Capra kan uw modellen (aanstellingsbesluiten, studieovereenkomst, eventuele regelingen op het gebied van nevenwerkzaamheden en studiekosten) toetsen en  met een praktisch advies aangeven in hoeverre het nu wenselijk of noodzakelijk is actie te ondernemen en welke acties dan prioriteit verdienen.

Lees meer over de quickscan.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.