Advertentie

Noordwijkse burgers krijgen het voor het zeggen

De Noordwijkse burgemeester Lokker wil burgers echt laten meebeslissen. Hij wil hiertoe nog dit jaar een representatief burgerpanel in het leven roepen. De raad moet deze besluiten in principe overnemen.

07 januari 2014

Het lokale politieke systeem moet op de schop. De huidige cyclus van commissie- en raadsvergaderingen met voorspelbare politieke uitkomsten, ongeacht eventuele insprekers, is niet meer van deze tijd. Vindt de Noordwijkse burgemeester Lokker. Hij wil nog dit jaar een representatief burgerpanel in het leven roepen en op die manier burgers laten meebeslissen.

Dringend advies

Besluiten die door het burgerpanel – een digitaal platform –  met meerderheid van stemmen worden genomen, moeten vervolgens door de gemeenteraad worden bekrachtigd. ‘Besluiten van het burgerpanel zijn een dringend advies aan de raad. Als de raad ze niet wil overnemen, moet hij met hele goede argumenten komen om een besluit terzijde te schuiven’, stelt Lokker. Het panel gaat wat Lokker betreft over ‘in principe alle onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat’.


Participatiedemocratie

Zijn plan om te komen tot een participatiedemocratie is een logische in het licht van de participatiesamenleving, vindt de waarnemend burgemeester. ‘Alle oproepen om mee te praten en mee te doen, krijgen pas echt betekenis als inwoners ook mogen meebeslissen. Bovendien kunnen de 21 raadsleden die Noordwijk telt, niet alles weten. Met het burgerpanel wil ik de kennis, kunde en ervaring van onze inwoners benutten.’

Vertrouwen in burgers

Lokker refereert aan recent onderzoek van het SCP, waaruit blijkt dat minder dan 40% van de inwoners ervan overtuigd is dat bestuurders in staat zijn de huidige problemen op een adequate manier op te lossen. ‘Herstel van vertrouwen is nodig en kan alleen succes hebben als inwoners voldoende ruimte krijgen om daadwerkelijk te participeren en deel te hebben aan de oplossing door ook het recht te krijgen om mee te beslissen. Het gaat dan niet alleen over de vraag of burgers weer vertrouwen krijgen in hun leiders, maar of leiders weer vertrouwen krijgen in de burgers’, betoogt de CDA-burgemeester.


Diskwalificatie raad

Het is niet zijn bedoeling om de raad buitenspel te zetten of te diskwalificeren, stelt hij desgevraagd. ‘Mijn kritiek betreft het systeem. De besluitvorming gaat altijd volgens een vast recept.’ Hij doelt op de maandelijkse commissievergaderingen, op de vijf minuten spreektijd die burgers daar kunnen aanvragen en tot slot op de besluitvorming in de raad. De ervaring van Lokker is dat fractiestandpunten veelal voor de vergadercyclus al vaststaan en niet veranderen, ongeacht ook de inbreng van de burgers. ‘De politieke uitkomst is voorspelbaar en er zit weinig dynamiek in.’


Omvang panel

De ideeën om te komen tot een representatief burgerpanel moeten nog verder worden uitgewerkt. Zo moet onder meer de omvang van het panel worden vastgesteld. Wel staat vast dat het een dwarsdoorsnede van de Noordwijkse bevolking moet zijn, in zowel leeftijd, opleidingsniveau en beroep, vindt Lokker. Ook moet de panelleden uit diverse wijken komen.


Lef is nodig

De burgemeester wil een deel van de Noordwijkers aanschrijven mee te doen aan zijn plan. Hij is ervan overtuigd dat er voldoende enthousiastelingen voor zullen zijn. Reacties vanuit de Noordwijkse politiek op zijn pleidooi voor het digitale burgerpanel met daadwerkelijke beslismacht – te berde gebracht tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente − heeft hij nog niet gehad. ‘Ik snap dat het gevoelig ligt en dat er lef voor nodig is, maar met de raadsverkiezingen op komst is dit hét moment om het systeem te veranderen. Het mooiste zou zijn als de nieuwe raad tijdens zijn eerste zitting hiertoe besluit zodat we er nog dit jaar mee kunnen beginnen.’ Als er geen politieke steun voor blijkt te zijn, belandt het plan in de prullenbak, beseft Lokker.

Reacties: 27

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ron Zwetsloot / Adviseur / Consultant
Burgers hebben weinig vertrouwen in de overheid. Zie ook het WRR-rapport ‘Vertrouwen in burgers' gepubliceerd in 2012. Vanuit die optiek juich ik het dappere initiatief van burgemeester Lokker toe. Vertrouwen is het fundament voor een gezonde relatie met je burgers. Heb daarover regelmatig gepubliceerd op mijn website www.rzadvies.nl (zoek op burgerparticipatie)
Geertjan Benus / eigenaar/tekstschrijver
De burgemeester heeft een goede doelstelling. Beter is mijns inziens het navolgende in het Noordwijks bestuur te veranderen: "De ervaring van Lokker is dat fractiestandpunten veelal voor de vergadercyclus al vaststaan en niet veranderen, ongeacht ook de inbreng van de burgers. ‘De politieke uitkomst is voorspelbaar en er zit weinig dynamiek in.’"De parlementaire democratie kan mijns inziens goed werken: http://medianetwerk.ning.com/profiles/blogs/de-k …
izak van blijderveen / controller
Een ontwikkeling die op meerdere plaatsen in de wereld niet zo vreemd is dan het lijkt. Burgers die meeschrijven aan een grondwet; en wat dacht u van de jury-rechtspraak? Ook gelijk een methode om mensen zo objectief mogelijk aan te wijzen. Onlangs ook mooie artikelen hierover in ik meen Trouw of Vrij Nederland. Ik zou zeggen: laat de raad het idee omarmen en hiermee een primeur maken in Nederland! Veel succes.
Sylvie Jacobs / Gelijke Rechten Praktivist
In het tijdperk van informatie-/communicatietechnologie, is er geen noodzaak of rechtvaardiging voor de enkelen om te beslissen voor de vele.Samen naar een Open Bron Directe Participatiedemocratie. Het is tijd dat wij Mensen Bewegen van Protesteren naar Sturen. Is dit niet een functie van gelijkheid? Is dit niet hoe democratie zou moeten zijn? Laten we de verantwoordelijkheden van de mensen plaatsen waar ze horen, in de handen van het volk.Door een representatief systeem van politiek - i.e. parlementaire democratie - toe te staan, hebben we een 'kloof' tussen demos en kratia gecreëerd - tussen het volk en de regering - waar we in feite niet langer kunnen beweren dat het de mensen zijn die regeren, omdat het de gekozen overheidsfunctionarissen in de uitvoerende en wetgevende takken van de overheid zijn die regeren en dit de meeste burgers uitsluit. Deze kloof heeft permissie gegeven aan heimelijkheid en profiteurschap. In plaats dat politiek een één-partij-systeem is - in de zin dat er slechts één partij bij betrokken is: de mensen/het volk - werken we met een drie-partijen-stelsel - er is het volk, er zijn de verkozen ambtenaren en er zijn diegenen met de financiële middelen die deelnemen in profiteurschap om het beleid in hun eigen voordeel te beïnvloeden, ongeacht wat de publieke opinie is.Om de kloof tussen het volk en de regering te overbruggen, dienen er twee specifieke problemen aangepakt te worden:1. Onderwijs

2. Eigendomsrecht van economische invloed

Hassan Toufik / correctie medewerker.
Ik vind het een goed idee en een stap naar de echte democratie: als burgervader en bestuurder laat je het volk meebeslissen over verschillende kwesties betreffende de lokale aangelegenheden.

Wat we nu hebben is een soort dictatuur van de meerderheid ( DB) is door ons gekozen dat betekend niet altijd dat we een goede keuze hebben gedaan. Chapeau voor deze burgemeester, zijn idee kan betekenen dat we dat coalitie cluster gedoe van af zijn hoe? Het burgerpanel laat zien hoe de meerderheid denkt over bepaalde problemen oplossingen. Het burgerpanel dient te bestaan uit verschillende bevolkingsgroepen vooral niet sympathisanten /geallieerd aan een politieke partij. Het aantal is niet belangrijk maar het verschil tussen het panel is doorslaggevend. De deelnemers moeten bestaan uit: student, leerling man, vrouw, jong, oud, 50+, werkend: manueel en cognitief, mensen met WAO, mensen met bijstandsuitkering, bejaarden. Zo een groep als hij niet kan de politiek beïnvloeden dan kan hij tenminste zijn stem laten horen en laat zien wat zich afspelt onder de bewoners.

Toine Goossens / Bestuurder wet- en regelgeving, ervaringsdeskundige gedrag en moraal
Bravo.
Leo Broers / oprichterplatform Vrije Politiek
Goed dat de burgemeester durft te zeggen dat het systeem niet werkt. De keuze om dan maar een andere vertegenwoordiging in het leven te roepen is niet werkbaar. Die zijn niet gekozen. De oplossing is naar een nieuwe politiek die door het partijen syteem niet meer van de bevolking is. Vrije Politiek introduceert partij-onafhankelijke raadsleden en bestuurders die gaan voor het kiezersbelang. Dat is democratische vernieuwing.
Jos
Ik adviseer Lokker om eens goed te grasduinen op internetfora als die van NU.nl, Telegraaf etc. Daar kom je namelijk een belangrijk deel van die 40% die geen vertrouwen heeft in het huidig democratisch bestel tegen. Als je naar het gemiddelde niveau van hun reacties kijkt, wil je deze mensen echt niet in een burgerpanel hebben. Alhoewel ik het idee van zo'n burgerpanel van harte ondersteun, heb ik niet de illusie dat dit het probleem van 40% dat zegt geen vertrouwen te hebben in de overheid gaat oplossen. De grootste schreeuwers staan immers aan de kant en zullen aan de kant blijven staan. Helaas!!
C. Fijma / gepensioneerd gemeenteambtenaar
Het lijkt mij meer een zaak voor alle stemgerechtigde Noordwijkers dan alleen voor een aantal geselecteerde inwoners, zoals de burgemeester zegt te willen.

Ik kan mij voorstellen dat (een) politieke partij(en) het idee overne(eemt)men, met de verkiezing van de gemeenteraad in zicht.
Rick van Keulen / Beleidsmedewerker
Goed om in te zien dat het op dit moment niet naar behoren werkt.

Nadeel van een dergelijk panel is dat je wederom heel betrokken inwoners hiervoor geinteresseerd krijgt. Daarnaast over heel "belangrijke"onderwerpen kun je er niet onderuit ook het panel daarvoor te vragen maar wat het effect is/wordt laat zich raden.

Daarnaast is het nog steeds maar een kleine afspiegeling van de samenleving. Neem ook in ogenschouw dat tegenstanders zich veel sneller mobiliseren dan voorstanders ....
Dick
Kijk ook eens in Borselle waar al jaren gelden alle commissies zijn afgeschaft. Scheelt tijd en geld en is de werkelijke discussie in de gemeenteraad. Hierdoor voorkom je ook dat dezelfde opmerkingen uit de commissies weer in de raad worden gedaan.
Anoniem
Ergo: het partijensysteem werkt niet (meer).

Het maakt idd niet uit of je als burger komt inspreken of niet. Het standpunt staat al vast. Ik heb ervaring met het hoopvol naar een raadsvergadering gaan, maar teleurgesteld weer vertrekken omdat er wederom niet naar je geluisterd is.

Of dit de oplossing is, weet ik niet, maar dat het issue wordt aangekaart is al een ding.
a. middelveld / senior adviseur
Dit gaat alleen goed als het kleine en heel lokale kwesties betreft. Zaken als verkeersplannen, ruimtelijke plannen, belastingheffing en dergelijke. Daar zullen de belangentegenstellingen en het niet in aanmerking nemen van het algemeen belang tot onwerkbare verhoudingen leiden. Nadenken over verandering is goed en ik zie met belangstelling de uitvoering tegemoet. Misschien dat we de uitspraak van Churchill dat democratie een slecht systeem is, maar dat hij geen beter systeem kent, dan toch eens naar de geschiedenisboeken kunnen verbannen.
Ruud Mank / Beleidsmedewerker
Op zich een nobel initiatief maar dan hebben de gemeenteraadsverkiezingen en het hebben van een gemeenteraad geen zin meer. De gemeenteraad is immers democratisch gekozen en mag dan nog slechts de klap met de hamer geven. Dat kan het college ook dus dat spaart weer veel geld. Laten we het maar zien dat dit een opmaat kan zijn naar een nieuw volksvertegenwoordigingssysteem. Benieuwd naar het verdere verloop.
Jan (ambternaar) / juridisch
Mooi om te lezen dat de burgemeester pogingen doet om de burger mee te laten beslissen via een burgerpanel. Waaraan voorbij gegaan wordt, is dat de gemeenteraad zelf al een volksvertegenwoordiging is. En als dat niet werkt zoals hij betoogd, dan laten we gewoon een aantal burgers een advies geven aan die raad waar ze bijna niet om heen kunnen. En als dat burgerpanel nu niet werkt? Gaan we dan een burger-burgerpanel achter het burgerpanel schuiven die het burgerpanel adviseert?

Waar het ten diepste over gaat is dat burgers of wie dan ook roepen 'dat ze niet gehoord worden'. Wat ze in feite bedoelen is dat zij verbaasd zijn dat hun deelbelang, dat vaak overeen komt met eigen belang, niet overgenomen wordt door het bestuur. Dat heeft te maken met het democratisch systeem waarvoor we hebben gekozen dat een besluit bij meerderheid van stemmen wordt genomen en dan houdt je altijd mensen die vinden 'dat ze niet gehoord worden'. Dat worden ze wel maar niet zoals ze willen. Hoe je daar vervolgens mee omgaat is in je persoonlijkheidsstructuur besloten.

Dit soort initiatieven worden vaak ontwikkeld omdat we vinden dat 'er een kloof is tussen bestuur en burger'. In zijn algemeenheid zijn we het er wel over eens dat de burger zich van de polkitiek afkeert, niet de politiek van de burger. Daarom moet een oplossing niet alleen worden gezocht in de participatiegraagd bij de burger maar eerstens bij de bestuurders en volksvertegenwoordigers zelf die vaak een wereld op zich vormen en er kennelijk niet voldoende in slagen de burger duidelijk te maken of nog maar het gevoel te geven voor die burger bezig te zijn. Zolang de burger dat gevoel niet heeft, zijn aanpassingen aan het systeem zinloos en gedoemd te mislukken. Als de burger alleen al het gevoel heeft dat de overheid er voor hem of haar is en dat ook daadwerkelijk laat blijken, is aanpassing aan het systeem al een stuk minder nodig. Dus zoek het niet in de structuur of het systeem maar in de bestuurder en volksvertegenwoordiegrs zelf, de goeden niet te na gesproken!
Wim Eilering / hogere bestuursambtenaar
Een volstrekt absurd idee om de verantwoordelijkheid die je hebt gekregen voor een periode van 4 jaar weer terug te leggen bij de burger. Dan moet je niet vragen om een mandaat.

Dit heeft niets, en dan ook niets te maken met participatie maar met met afschuiven van verantwoordelijkheden.
nelhoogmoed / politiek geinteresseerd
Van harte eens met Leo Broers: het partijensysteem werkt niet meer. Partijleden zijn meer met zichzelf bezig dan met het algemeen belang. Partijen dus afschaffen!
Jos Praat / beleidsadviseur
Heel moedig van Lokker om de steen in de vijver te gooien met de erkenning dat het systeem niet (meer) werkt. Ben benieuwd naar het vervolg.

Denk ook eens aan een bindend referendum voor heikele zaken, bijvoorbeeld. Raad en commissies kunnen de standaard zaken beheren. Maar voor besluiten van grote importantie zou je een refenrendum kunnen inzetten.

En helemaal radikaal: schaf de partijen af en wijs bestuurders via loting aan. Kunnen ze in ieder geval zonder last en ruggespraak van knellende en beperkende coalitieafspraken hun werk doen.
chbkd / constitutioneel jurist
Dhr Lokker is wel een van de laatsten die het recht zou hebben te spreken over meer openheid en meer demokratie. Gekomen met opdracht de gemeente tot een fusie te bewegen, heeft hij deze taak met overtuiging op zich genomen. In vol besef dat de bevolking tegen het plan zou zijn, heeft hij stelselmatig die bevolking er buiten gehouden; buiten de informatie en buiten de besluitvorming. Zijn ideale “demokratie” ligt dan ook in het verlengde van die werkwijze. Niet het volk zal de volksvertegenwoordiging kiezen, dhr. Lokker gaat dat doen. Een volksvertegenwoordiging, gekozen door het bestuur! Dat is terug naar voor 1848. Dat het bestaande stelsel gebreken heeft, en voor verbeteringen vatbaar zou zijn, is (als bij alle mensenwerk) vanzelfsprekend; bovendien is het in deze jaren als het intrappen van een open deur. Maar als uitgerekend dhr Lokker voor verbeteringen gaat pleiten, hij die juist twee jaar bezig is geweest om de gebreken van het stelsel uit te buiten, dan is dat een typisch voorbeeld van het oude spreekwoord: een vos die de passie preekt. En net zoals het spreekwoord zegt, dat de boer dan op zijn ganzen moet passen, zo biedt het plan van dhr. Lokker helemaal geen demokratie; maar meer bestuurlijke sturing.
Big Spender / netto betaler
Ik ken die gemeente niet en ook de burgemeester is voor mij onbekend. Geen probleem gewoon zo houden. Maar dat eindelijk iemand uit het conservatievste smaldeel openlijk zegt dat het kraakt en piept in ons gemeentelijkr systeem verdient waardering. Overigens wel uitgesproken door iemand die niet gekozen is maar aan een, al dan niet op inspraak steunende parachute, naar de gemeent is komen dwarrelen. Dat dan weer wel.
secretaris / secretaris
Citaat: "De burgemeester wil een deel van de Noordwijkers aanschrijven mee te doen aan zijn plan." Einde citaat. Daar begint het al: meteen een deel uitsluiten. Ik weet nu al wie in dat burgerpanel komen: de stroopsmeerders en k*likkers en de lui die dit als opstapje zien voor een baantje in de politiek. Hij zet de gemeenteraad buitenspel. Schaf alle raadscommissies maar af en houd maar vaker gewoon raadsvergadering, bijv. elke 14 dagen. Haal het debat zoveel mogelijk terug in de raad.
Jan Overweg / fractievoorzitter CU-SGP
Een met de stellingname dat het huidige systeem aan een update toe is. In Leusden hebben we het commissiesysteem al lange tijd niet meer. Bevalt goed, omdat we nu alleen nog maar debatteren over de 'echte' onderwerpen. Maar het betrekken van de burgers in een vroeg stadium (voor de besluitvorming) is lastig in twee opzichten:

1. burgers willen meestal pas meedoen als hun belang in het geding is.

2. het is lastig om als burgers, instellingen en raad op hetzelfde kennisniveau te komen.

Veel belovend vind ik de uitkomst van 'de raad van de toekomst'. In Leusden hebben we een kleine verkenning gedaan. Meer info: http://gemeenteraadvandetoekomst.nlHans / ambtenaar
Interessante poging om inwoners meer te betrekken bij oordeelsvorming en besluitvorming. Op zijn minst nader onderzoek waard. Natuurlijk is de samenstelling van dat burgerpanel essentieel: hoe krijg je een voldoende afspiegeling? En welke waarde ken je toe aan een meerderheidsstandpunt?

Wellicht eerst eens uitproberen als een vorm van inspraak en niet direct besluitvormend.Natuurlijk kan de raad bij de besluitvorming niet buitenspel worden gezet, dat is ook het oogmerk niet volgens mij. Je ziet op tv overigens varianten met een vakjury en publiekstemmen, kan dat iets zijn?Overigens moet je wel opletten de functie van de raad inderdaad niet uit te hollen: het is nu al lastig raadsleden te vinden.
noordwijker / voorvechter transparant bestuur
Het dualisme heeft blijkbaar gefaald. De leden van de Gemeenteraad hebben de plicht te toetsen of de uitvoering van het beleid tot de juiste resultaten leidt. De raadsleden moeten daartoe voorafgaand aan de besluitvorming de plannen toetsen op de realiseerbaarheid en de wensen van de direct betrokkenen. Na realisatie van de plannen toetsen de raadsleden of de uitvoering ervan heeft geleid tot het beoogde doel.

De raadsleden worden democratisch gekozen. Het is één van de taken van de burgemeester te zorgen dat de raadsleden hun taken (zie boven) naar behoren uitvoeren. Als de burgemeester niet in staat is dat te doen, moet hij zelf de consequenties aanvaarden: dus opstappen.

Het voorstel van Lokker is met name vreemd omdat het "panel" (samengesteld door B&W of door de Raad of door de Noordwijkers, via referendum of ........?) over alle onderwerpen een mening moet geven. Hierbij wordt voorbijgegaan aan de nodige betrokkenheid van de inwoners bij plannen die hen zelf aangaan.

Lokker doet aan symptoombestrijding en verlegt zijn probleem (slecht bestuur van de stad) naar de burger, in plaats van beter gebruik te maken van de middelen die er zijn. De bestaande procedures zijn goed, de uitvoering in Noordwijk deugt niet.

Boris
NOORDWIJKSE BURGERS KRIJGEN HET VOOR HET ZEGGEN....Wat krijgen we nou? Krijgen de burgers het voor het zeggen? Krijgen we dan een democratie?Hahaha, durven de heren en dames politici dat aan? Om te gillen deze kop!
Noordwijker / Noordwijker
Wie stopt deze waarnemende burgemeester toch met zijn steeds rare uitspraken en activiteiten? Inderdaad beste mensen, dit zijn onze bestuurders, maar niet onze manieren.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Een moedig experiment van Lokker. Hij probeert geïnteresseerde burgers mee te laten denken, terwijl uiteraard de gemeenteraad de uiteindelijke besluiten neemt. Prima mogelijkheid om dit via internet te realiseren, evenals trouwens de stemmingen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Wie heeft er nog meer goede ideeën om het tijdperk van 'paard en wagen' achter ons te laten?
Advertentie