Advertentie

Forse kritiek op ambtelijke fusie BAR-gemeenten

De realisatie van de doelstellingen van de ambtelijke fusie tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk blijft achter. De dienstverlening aan de Barendrechtse burgers is verslechterd en is er sprake van beperkte beleidsinhoudelijke samenwerking. Dat stelt de rekenkamer Barendrecht in zijn rapport ‘Samen en nog steeds apart.’

03 december 2015

De realisatie van de doelstellingen van de ambtelijke fusie tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk blijft achter. Zo is onder meer de dienstverlening aan de Barendrechtse burgers verslechterd en is er sprake van beperkte beleidsinhoudelijke samenwerking. 

Minder kracht

Daardoor is de kracht van de drie gemeenten niet vergroot en de integraliteit bij regionale ontwikkelingen niet versterkt. Dat stelt de rekenkamer Barendrecht in zijn rapport Samen en nog steeds apart. De vooraf afgesproken besparing van tien procent op de bedrijfsvoeringskosten van de gemeenschappelijke ambtelijke organisatie wordt waarschijnlijk niet gehaald. De kwaliteit en deskundigheid van het personeel is door de ambtelijke fusie wel toegenomen. Ook de kwetsbaarheid voor uitval van personeel is verminderd. Deze verbeteringen staan door bezuinigingen op de personeelskosten onder druk, stelt de rekenkamer in zijn onderzoek.

Vernietigende conclusies

Anderhalf jaar na de start van de BAR-samenwerking heeft de rekenkamer van Barendrecht onderzocht in hoeverre de realisatie van de doelstellingen op koers ligt en in hoeverre de BAR-organisatie adequaat wordt aangestuurd om de doelstellingen te realiseren. Hij komt daarbij tot tamelijk vernietigende conclusies. ‘De meeste doelstellingen laten voor de gemeente Barendrecht geen verbetering zien ten opzichte van de situatie voor de fusie, of er is geen verbetering te verwachten.’ Het rapport is woensdagmiddag openbaar gemaakt.


Te weinig bestuurlijke betrokkenheid

De beperkte betrokkenheid van de bestuurders van de gemeenten bij de beleidsmatige samenwerking is volgens de rekenkamer een van de oorzaken van de achterblijvende resultaten. ‘De bestuurders van de drie gemeenten zijn te weinig betrokken bij de ?beleidsinhoudelijke samenwerking, omdat het gezamenlijk belang om samen te ?werken ontbreekt of onvoldoende concreet is gemaakt’, aldus de rekenkamer in zijn rapport. De expliciete wens van de drie gemeenten om zelfstandig te blijven, staat volgens de rekenkamer op ‘gespannen voet met de doelstelling om de efficiency te vergroten’.


Prestatieafspraken

De rekenkamer is pessimistisch over het alsnog realiseren van de door de raad vastgelegde doelstellingen. ‘Maatregelen om de doelstellingen van de BAR-samenwerking waarvan de resultaten achterblijven alsnog te realiseren, zijn afwezig of grijpen onvoldoende in op de oorzaken van de achterblijvende resultaten.’ Bestuur en directie sturen daar ook niet op. Om het tij te keren moeten de doelstellingen worden herijkt en concreter gemaakt, adviseert de rekenkamer. De herijkte en SMART-geformuleerde doelstellingen moeten ter goedkeuring aan de drie gemeenteraden worden voorgelegd. Met de ambtelijke organisatie moeten prestatieafspraken worden geformuleerd. Deze moeten worden geborgd in de planning- en control cyclus van de BAR-organisatie. ?


Verbeteringen

Het college van Barendrecht deelt de conclusie dat er op dit moment van de meeste doelstellingen van de BAR- samenwerking voor Barendrecht nog geen verbetering zichtbaar is. ‘Wij zijn echter wel van mening dat er na de eerste opstartfase veel verbeterprocessen zijn opgestart en dat er inmiddels ook op diverse terreinen verbeteringen zijn bewerkstelligd’, aldus het college in zijn reactie aan de rekenkamer.


Kwalijk

Kwalijk vindt het college dat de dienstverlening aan de burger is verslechterd. Het college heeft direct na de verkiezingen in 2014 aan de collega-wethouders van Albrandswaard en Ridderkerk om een nulmeting op de dienstverlening gevraagd, om effectief te kunnen sturen op verbetering. ‘Helaas heeft het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie hieraan geen gehoor gegeven: het voorstel is destijds van de agenda gehaald’, schrijft het college aan de rekenkamer Barendrecht.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

R. Sloots
Ik sluit mij aan bij de heer Janssen (reactie 3 december 2015), maar de lokale bestuurders hebben hier natuurlijk evenzeer een rol in. Heb je het lef om te gaan voor herindeling of kies je voor een dergelijk construct. Op deze manier denken we een probleem te kunnen oplossen, terwijl we een veelvoud aan nieuwe problemen laten ontstaan. Ik zie een dergelijk construct nog niet voor me in de private sector. Twee bedrijven die fuseren en de raden van bestuur en raden van commissarissen van beide oude bedrijven laten bestaan en vanuit hun deel de boel (inhoudelijk) blijven aansturen. Succes verzekerd....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. Janssen / Ambtenaar
Wat had iedereen verwacht? Dit soort samenwerkingen is niet efficiënt. Zolang het rijk en provincie achterblijven in het opleggen van herindelingen zijn dit soort samenwerkingen bestuurlijke vluchtwegen. Maar wie boeit het nog?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie