Lex van Almelo

 • bestuur en organisatie / Column

  Bestuursrecht - Inbesteden

  Westland hoeft de inzameling en verwerking van afval niet aan te besteden op de markt als zij deze taak ‘inbesteedt’ aan een gemeenschappelijk bedrijf van gemeenten en waterschappen.

  23 december 2011
  Bestuursrecht - Inbesteden
 • carrière / Achtergrond

  Bestuursrecht - Verschrijving

  Wanneer een gemeente de ontvangen rijksbijdrage wel tijdig en volledig verantwoordt maar niet in de juiste kolom, kan het Rijk het voorschot niet terugvorderen. 

  09 december 2011
  Bestuursrecht - Verschrijving
 • bestuur en organisatie / Column

  Bestuursrecht - Grote kruimel

  Onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kunnen gemeenten volstaan met een ‘lichte’ vergunning bij grotere bouwprojecten die niet te veel afwijken van het bestemmingsplan. Dat heeft de Raad van State onderstreept in zijn eerste uitspraak over een planologisch ‘kruimelgeval’.

  25 november 2011
  Bestuursrecht - Grote kruimel
 • bestuur en organisatie / Column

  Bestuursrecht - Stappenplan

  Wanneer het handhavingsbeleid ‘redelijk te achten’ is, moet een gemeente zich daaraan houden en niet het eigen stappenplan negeren. Zelfs als de ernst van de overtreding gering is. De Raad van State heeft de beginselplicht tot handhaving ‘gepreciseerd’.

  11 november 2011
  Bestuursrecht - Stappenplan
 • bestuur en organisatie / Column

  Bestuursrecht - Stachalets

  Een gemeente die de permanente bewoners van recreatieve chalets een persoonsgebonden vrijstelling weigert, moet hun persoonlijke belangen meewegen. Om vast te stellen of het chalet permanent wordt bewoond, mag je niet puur afgaan op de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie.

  28 oktober 2011
  Bestuursrecht - Stachalets
 • bestuur en organisatie / Column

  Bestuursrecht - Over de brug

  Een buurgemeente met bestuursdwang aanzetten om de wegenonderhoudsplicht na te komen, kan niet. Maar een rekening sturen kan wel. Als de buurgemeente dan in gebreke blijft, moet je naar de burgerlijke rechter.

  07 oktober 2011
  Bestuursrecht - Over de brug
 • bestuur en organisatie / Column

  Bestuursrecht - Naturavergoeding

  Een zuinige gemeente mag planschade vergoeden door wegbestemde bouwmogelijkheden te herstellen. Het college van B en W moet daarbij wel een bedrag toezeggen voor het geval de bouw toch niet kan doorgaan. Maar moet de hoogte van het bedag nu wel of niet vooraf bekend zijn?

  23 september 2011
  Bestuursrecht - Naturavergoeding
 • bestuur en organisatie / Column

  Bestuursrecht - Kaartje kopen

  Een burger die in beroep gaat tegen afwijzing van acht bezwaren, moet straks achtmaal griffierechten betalen, terwijl het bestuursorgaan acht keer een ‘toegangskaartje’ moet kopen om zich voor de rechter te verweren. Totale kosten: 8 duizend euro.

  09 september 2011
  Bestuursrecht - Kaartje kopen
 • bestuur en organisatie / Column

  Bestuursrecht - Burgerinitiatief

  Provinciale Staten van Overijssel moeten alsnog een inhoudelijk besluit nemen over het bezwaar van een burgerinitiatief tegen geplande megastallen.

  26 augustus 2011
  Bestuursrecht - Burgerinitiatief
 • bestuur en organisatie / Column

  Bestuursrecht - Huisbezoek

  Anonieme tips alleen zijn onvoldoende om met een controlerend ‘huisbezoek’ inbreuk op het huisrecht te rechtvaardigen. Het college van B en W in Amsterdam kan de belastende bevindingen van het bezoek daarom niet gebruiken om een onderverhuurder te beboeten.

  01 juli 2011
  Bestuursrecht - Huisbezoek
 • bestuur en organisatie / Column

  Bestuursrecht - Carillon

  In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een bepaling opnemen voor één carillon kan niet. De gemeente Weesp onderzoekt nu of het carillongeklingel tussen 23 en 7 uur kan worden gedempt. Een voorbeeld voor andere gemeenten?

  17 juni 2011
  Bestuursrecht - Carillon
 • sociaal / Column

  Bestuursrecht - Zwerfoma

  Een gebiedsverbod opleggen aan een bedelaarster mag ook als zij pas in de bezwaarfase de gelegenheid krijgt haar zienswijze te geven. Een kaartje geven van het verboden gebied is na de zoveelste keer evenmin nodig. 

  20 mei 2011
  Bestuursrecht - Zwerfoma
 • ruimte en milieu / Column

  Bestuursrecht - Troebel water

  Het waterschap Friesland had in de lozingsvergunning voor de overstort van verdund rioolwater duidelijk moeten aangeven wanneer het de gemeente Weststellingwerf precies kan dwingen maatregelen te treffen tegen ontoelaatbare hinder en verontreinigd oppervlaktewater.

  06 mei 2011
  Bestuursrecht - Troebel water
 • bestuur en organisatie / Column

  Bestuursrecht - Patstelling

  De hoogte van een dwangsom mag niet hoger zijn dan nodig om de overtreding te beëindigen. De financiële situatie van de overtreder mag voor de hoogte geen rol spelen. Bovendien moet duidelijk zijn wat de overtreder moet doen om de dwangsom niet te verbeuren.

  26 maart 2011
  Bestuursrecht - Patstelling
 • bestuur en organisatie / Column

  Burgerbelang

  Volgens ‘rechtzinnige burger’ Henk Kruijer houdt Heemstede zich niet aan de wettelijke regels voor de publicatie van informatie. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK) weigert de burgemeester van Heemstede hiervoor aan te pakken. Kruijer kan daartegen niet in beroep.

  11 maart 2011
  Burgerbelang
 • ruimte en milieu / Column

  Beter meten

  De gemeente Roermond verleent een vergunning voor een reclamemast op grond van een nota voor kleine reclamemasten. Daarbij hebben B en W ten onrechte de anderhalve meter hoge spits niet meegeteld.

  28 januari 2011
  Beter meten
 • bestuur en organisatie / Column

  Bestemming niet bereikt

  De gemeente Dalfsen neemt de inspanningsverplichting op zich een woonbestemming te vestigen op een kavel. Als de inspanningen uiteindelijk geen vruchten afwerpen, maar de gemeente heeft wel alles gedaan wat je mag verwachten, dan hoeft zij geen schadevergoeding te betalen.

  14 januari 2011
  Bestemming niet bereikt
 • ruimte en milieu / Column

  Plaatsgebonden

  De chalets in het Gieterse ‘Resort Venetië’ zijn  ondanks hun wielen niet bestemd en geschikt  voor regelmatig vervoer en hebben dus een plaatsgebonden  karakter. Om die reden hebben deze  ‘recreatiewoningen’ een bouwvergunning nodig. 

  25 februari 2011
  Plaatsgebonden
 • ruimte en milieu / Column

  Opknapbelasting

  Na bijna 14 jaar procederen is nu ook duidelijk dat de baatbelasting voor de ‘herinrichting’ van het centrum in Geleen niet deugt. De gemeente Sittard-Geleen moet 1 miljoen euro terugbetalen.

  11 februari 2011
  Opknapbelasting
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Fout bestemmingsplan door de vingers gezien

  Ondanks een onzorgvuldigheid in de voorbereiding is het bestemmingsplan voor ruim 700 nieuwe woningen in de gemeente Brummen definitief geworden. Omdat de Raad van State voor het eerst de ‘relativiteitseis’ uit de Crisis- en Herstelwet toepaste, heeft de onzorgvuldigheid geen gevolgen voor de vaststelling van het bestemmingsplan.

  24 januari 2011
  Fout bestemmingsplan door de vingers gezien