Alle whitepapers

Warmtenetten: beter investeren dan subsidiëren

Het nieuwe kabinet gaat fors inzetten om de klimaatdoelen te halen en ziet graag dat vele woningen in Nederland worden aangesloten op toekomstgerichte warmtenetten die worden gevoed met duurzame warmte en koeling. In plaats van miljarden aan subsidies beschikbaar te stellen om dat te bereiken, is het effectiever om publieke bedrijven een grote rol te geven in de ontwikkeling van de warmtenetten. Dat kan door te kiezen voor een model gebaseerd op publiek eigendom van de warmte infrastructuur in combinatie met prikkels om ‘de markt’ zo innovatief mogelijk de uitvoering te laten realiseren.

Klimaatambitie

Nederland heeft zich tot doel gesteld om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De gebouwde omgeving speelt daarin, zoals verwoord in het regeerakkoord, een cruciale rol. In de Transitievisies Warmte hebben gemeenten, die in het Klimaatakkoord de rol hebben gekregen om de regie op de energietransitie in de gebouwde omgeving vorm te geven, het tijdspad inzichtelijk gemaakt wanneer welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. Voor de wijken of buurten die voor 2030 gepland staan, is tevens aangegeven welke mogelijke warmte-alternatieven in aanmerking komen.

Warmtetransitie heeft snelle opbouw collectieve warmtesystemen nodig

Als belangrijke alternatieven voor aardgas worden elektriciteit (in hoofdzaak opgewekt door zon en wind) en groen gas gezien. Maar het is een bijna onmogelijke opgave, met de in Nederland beschikbare hernieuwbare energiebronnen, voldoende energie op te wekken om te voorzien in de totale Nederlandse energiebehoefte. Zeker op de momenten waarop de energievraag het grootste is (in de wintermaanden). Daarom zal in Nederland als het gaat om de warmtetransitie, grootschalig ingezet moeten worden op collectieve warmtesystemen (=warmtenetten). Door te kiezen voor warmtenetten kan de opgewekte hernieuwbare energie voor een belangrijk deel worden gebruikt voor alternatieve doeleinden zoals industrie en mobiliteit. Tegelijker tijd ontlasten zij de druk op elektriciteitsnetwerk.

Download de whitepaper (rechts) en lees verder.

Inhoudsopgave

Inleiding
Inspiratie putten uit Scandinavië
Versnelling van de warmtetransitie
Samenvatting

Whitepaper aanvragen

Aanhef