Alle whitepapers

Lerende evaluatie DuurzaamDoor. Participatietafel Water

Participatietafel water en innovatieve projecten

Nederland is een waterland. Toch neemt het bewustzijn van water en van het duurzaam omgaan met water af. Dat is één van de redenen waarom het nationale Programma DuurzaamDoor innovatieve projecten steunt die op nieuwe manieren het waterbewustzijn willen laten toenemen. 

Dit doen zij aan de ‘Participatietafel Water’. Deze Participatietafel is onderdeel van het programma DuurzaamDoor waarmee duurzame transities op verschillende terreinen (energie, wonen, water, etc.) worden gestimuleerd. De Participatietafel Water was voorheen de stuurgroep watereducatie, en is een samenwerkingsverband van overheden en instanties uit het onderwijs en maatschappelijke organisaties. Zij ondersteunen vernieuwende maatschappelijke projecten die bijdrage aan het versterken van waterbewustzijn.

In 2018 heeft de Participatietafel Water 13 projecten gehonoreerd (zie tabel 1.1). Hieraan voorafgaand is een open uitvraag gedaan, die met name in het netwerk van de leden van de Participatietafel Water is uitgezet. Het secretariaat heeft in een eerste stap de ingezonden projectvoorstellen geselecteerd die voldeden aan de voorwaarden. Daarna heeft een jury met experts (o.a. van het Groene Brein, STOWA en één van de waterschappen) de projecten beoordeeld op de inhoudelijke bijdrage aan de doelstelling van de Participatietafel Water. De gehonoreerde projecten zijn gericht op het versterken van waterbewustzijn door onder andere educatie. Een heel aantal projecten is gericht op onderwijs, denk bijvoorbeeld aan het inzetten van VR-brillen bij aardrijkskundelessen en een lespakket over het benutten van regenwater bij bierbrouwen. Er zijn ook projecten vanuit musea en projecten op wijkniveau, gericht op waterbewustzijn bij de bewoners in een wijk.

De projecten zijn inmiddels in uitvoering. Daarom heeft de Participatietafel Water GovernEUR gevraagd een lerende evaluatie uit te voeren gedurende de uitvoering van de projecten. In deze rapportage presenteren we de eindresultaten van de lerende evaluatie.

Dr. Jitske van Popering-Verkerk, Dr. Mike Duijn. 

Inhoudsopgave

H1. Lerende evaluatie
1.1 Participatietafel Water en innovatieve projecten
1.2 Lerende evaluatie
1.3 Onderzoeksmethode
1.4 Leeswijzer
H2. Doelen en resultaten
2.1 Doelen en doelgroepen van de projecten
2.2 Relatie met de PTW doelen
2.3 Resultaten en doelbereik
H3. Middelen en randvoorwaarden
3.1 Financiële middelen
3.2 Kennis
3.3 Gecoördineerde contacten
3.4 Overige middelen
H4. Lessen
4.1 Doelgerichtheid versterken door eindgebruikers te betrekken
4.2 Van projectmatige subsidie naar programmatische aanpak
4.3 Niet-financiële ondersteuning door contacten en communicatie
4.4 Leren als uitgangspunt om de inspanningen te laten optellen
Referenties
Colofon

Whitepaper aanvragen

Aanhef