Alle whitepapers

Leefbaarometer 3.0

De Leefbaarometer is een instrument dat tot op laag schaalniveau (rastervierkanten van 100 x 100 meter) een inschatting geeft van de leefbaarheid. Het instrument doet dat op basis van een groot aantal kenmerken van de woonomgeving, variërend van de in een gebied ge-pleegde misdrijven tot de lokale geluidsbelasting. Het instrument is bedoeld om een beeld te geven van waar het naar verwachting, op basis van die omgevingskenmerken, goed of slecht is gesteld met de leefbaarheid en hoe deze zich ontwikkelt. De Leefbaarometer dient daarmee als respectievelijk signalerings- en monitoringsinstrument. Hoe de situatie ter plekke écht is, vraagt altijd nader onderzoek omdat er ook andere zaken kunnen spelen dan die de Leefbaarometer meet. De kaarten en de achterliggende gegevens van de Leef-baarometer zijn openbaar toegankelijk en te raadplegen via www.leefbaarometer.nl.

Inhoud

Samenvatting
1 Inleiding
2 Achtergrond Leefbaarometer
3 Inhoudelijke toets
4 Oordelenmodel
5 Gedragsmodel
6 Berekeningswijze, betrouwbaarheid en validiteit
7 Weergave van scores en ontwikkelingen
Bijlage 1: Tabellen beoordelingskader inhoudelijke toets
Bijlage 2: Beschrijving van opgenomen kenmerken
Bijlage 3: Beschrijving niet-opgenomen kenmerken
Bijlage 4: Kwantitatieve toets oordelenmodel
Bijlage 5: Kwantitatieve toets gedragsmodel
Bijlage 6: Berekening LBM 3.0
Bijlage 7: Externe validatie gemeenten
Bijlage 8: Samenstelling begeleidingscommissie
Bijlage 9: Literatuur