Alle whitepapers

Leefbaarheid in Nederland 2020

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzocht Atlas Research in samenwerkig met In.Fact.Research de leefbaarheid in Nederland in 2020 aan de hand van de Leefbaarometer. Hieruit blijkt dat gemiddeld genomen de leefbaarheid verbetert in Nederland en dat in 2020 nog 280 duizend huishoudens (circa 600 duizend inwoners) in een gebied wonen met onvoldoende leefbaarheid.

We zien dat de verschillen in leefbaarheid in Nederland – gemiddeld genomen – wat kleiner worden. In veel gebieden die gemiddelde tot lage scores hadden bij het begin van de metingen met de Leefbaarometer is de leefbaarheid verbeterd. In gebieden waar de leefbaarheid al het gunstigst was, bleef deze betrekkelijk constant. Zo verbeterde de leefbaarheid niet verder in de kleine, niet-stedelijke gemeenten, maar hebben die gemeenten gemiddeld nog wel steeds de meest gunstige scores. In de vier grootste gemeenten in het land (de G4) is er juist een flinke verbetering van de score op de Leefbaarometer te zien. De score in die gemeenten blijft wel lager dan in de kleine, niet-stedelijke gemeenten.

De Leefbaarometer is een instrument dat tot op laag schaalniveau (rastervierkanten van 100 x 100 meter) een inschatting geeft van de leefbaarheid. Het instrument doet dat op basis van een groot aantal kenmerken van de woonomgeving, variërend van de in een gebied gepleegde misdrijven tot de lokale geluidsbelasting. Het instrument is bedoeld om een beeld te geven van waar het naar verwachting, op basis van die omgevingskenmerken, goed of slecht is gesteld met de leefbaarheid en hoe deze zich ontwikkelt. De Leefbaarometer dient daarmee als respectievelijk signalerings- en monitoringsinstrument.

Contact

Jornt Mandemakers
Senior onderzoeker | mandemakers@atlasresearch.nl

Whitepaper aanvragen

Aanhef