Alle whitepapers

Leefbaarheid in Nederland 2020

De Leefbaarometer De Leefbaarometer geeft tot op laag schaalniveau (grids van 100 x 100 meter) en voor geheel Nederland een inschatting van hoe prettig mensen het vinden om ergens te wonen en hoeveel ze daarvoor over hebben. Dat doet de Leefbaarometer aan de hand van kenmerken van de woonomgeving die worden ingedeeld in zogenaamde ‘dimensies’. Welke kenmerken van de woonomgeving het best kunnen worden gebruikt, wordt periodiek onderzocht. Dat is ook recent gedaan en heeft geleid tot een herijkt model: de Leefbaarometer 3.0. Nieuwe kenmerken zijn toegevoegd, zoals ervaren onveiligheid, verkeersongevallen, luchtkwaliteit en sociale cohesie. Kenmerken die mogelijk als stigmatiserend kunnen worden ervaren zijn weggelaten. Het model bevat in totaal 47 typen omgevingskenmerken, verdeeld over 94 afzonderlijke indicatoren en vijf dimensies. De dimensies van de Leefbaarometer 3.0 – die ook op kaartbeeld worden getoond op www.leefbaarometer.nl – zijn: Fysieke omgeving, Woningvoorraad, Voorzieningen, Sociale samenhang, Overlast en onveiligheid. De eindscore en de onderscheiden dimensies geven een indruk van hoe het ervoor staat met de leefbaarheid in een gebied en hoe deze zich ontwikkelt. Het instrument geeft daarmee handvatten voor de richting waarin maatregelen voor verbetering van de leefbaarheid gezocht kunnen worden. Hoe de situatie ter plekke écht is, vraagt altijd nader onderzoek omdat er lokaal zaken kunnen spelen die de Leefbaarometer niet (goed) meet. De analyses in deze rapportage hebben betrekking op de nieuwste versie van de Leefbaarometer: versie 3.0, waarin peildatum 1-1-2020 als meest recente datum is verwerkt. In een separaat onderzoeksrapport1 wordt de herijking van de Leefbaarometer uitgebreid toegelicht.

Inhoudsopgave

Samenvatting
1 Inleiding
1.1 De Leefbaarometer
1.2 Deze rapportage
2 Ontwikkeling in vogelvlucht
2.1 Landelijk
2.2Ontwikkeling per regio en naar stedelijkheid
2.3Ontwikkelingen in de G4, G40 en overig Nederland
3 Gebieden onder druk
3.1 Convergentie en achterblijvende gebieden
3.2Structureel onder druk
3.3Achtergronden
4 Conclusies

Bijlage 1: Leefbaarometer 3.0
Bijlage 2: Ontwikkeling G40-gemeenten
Bijlage 3: Gebieden structureel onder druk