Alle whitepapers

Kwartaalbericht Grondexploitaties Q1 2021

In het Kwartaalbericht Grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Het Kwartaalbericht geeft inzicht in de ontwikkeling van de belangrijkste macro-economische kengetallen met betrekking tot gebiedsontwikkeling in Nederland.

Daarnaast treft u de Metafoor Residex: de graadmeter voor grondwaardeontwikkeling voor woningbouw in Nederland en ‘Middenland’. Onder het Middenland worden de gemeenten beschouwd die enerzijds niet hoogstedelijk en anderzijds niet agrarisch zijn.

Naast de Metafoor Residex komt de index van het Kadaster aan bod. Beide indexen geven de ontwikkeling van de grondwaarde voor woningbouw weer. Het verschil is dat de Metafoor Residex gebaseerd is op een residuele grondwaarde berekening. De index van het Kadaster is gebaseerd op feitelijk gerealiseerde transactieprijzen.

De verantwoording van de cijfers en een begrippenlijst zijn aan het eind van het Kwartaalbericht opgenomen.

In dit kwartaalbericht wordt inzicht geboden in de ontwikkeling van de macro-economische kengetallen in het eerste kwartaal van 2021. De wo­ningmarkt werd de afgelopen kwarta­len alsmaar krapper. De woningprij­zen per m² van bestaande woningen zijn dit kwartaal gestegen met 2,85%. Op jaarbasis zijn de woningprijzen per m² zelfs met 15,63% toegenomen. De gemiddelde verkooptijd van bestaan­de woningen ligt nog altijd rond de 30 dagen. De prijs voor een gemiddelde nieuwbouwwoning is met 8% geste­gen.

De woningprijzen zijn dus sterk toe­genomen, terwijl de bouwkosten slechts gering stijgen. Het afgelopen kwartaal betrof deze stijging slechts 0,35%. De afgelopen kwartalen laten een stabilisatie van de woningbouw­kosten zien. De aanbestedingsindex laat in Q1 2021 een stijging zien van 0,30%. Op jaarbasis is een daling van 1,12% zichtbaar.

Als gevolg van de stabilisatie van de bouwkosten en de stijgende woning­prijzen is de Metafoor Residex afgelo­pen kwartaal gestegen met 2,54%. Dit betekent dat de theoretische waarde van woningbouwgrond is toegeno­men. Op jaarbasis is de Residex nog sterker gestegen: met 53,86%.

De werkelijke transactieprijzen van woningbouwkavels, bijgehouden door het Kadaster, tonen een meer stabiele ontwikkeling. De werkelijke prijs van de grond laat zich minder beïnvloeden door de marktontwikke­lingen. De gemiddelde prijs per m² van bouwkavels is nagenoeg gelijk gebleven, namelijk € 479,-. Tot dusver zijn er geen effecten van de Corona­crisis op de grondprijzen zichtbaar.

De commerciële vastgoedmarkt lijkt zich in algemene zin te herstellen. Voornamelijk de aanvangsrendemen­ten op de markt voor niet-logistieke bedrijfsruimtes en kantoren lijken te stabiliseren. De markt voor winkel­ruimtemarkt kent nog grote onzeker­heden als gevolg van de Coronacrisis. De markt voor logistiek vastgoed blijft krap.

Inhoudsopgave

Inleiding
Samenvatting
Woningmarkt
Kostenontwikkeling grond-, weg- en waterbouw
Commercieel vastgoed
Rente en inflatie
Bronnen
Begrippenlijst  

Whitepaper Aanvragen

Aanhef