Alle whitepapers

Bedreigingen en intimidaties van burgemeesters in relatie tot de bestuurlijke aanpak

In de politiek en media is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor het onderwerp ‘bedreigde burgemeesters’. Er hebben zich recent meerdere ernstige zaken voorgedaan waarin burgemeesters zijn bedreigd. Zowel in de politiek als in de media is wel eens een causale relatie gelegd tussen enerzijds het gebruik van bevoegdheden in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en anderzijds bedreigingen en intimidaties richting burgemeesters.

De minister van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) verzocht om onderzoek te laten uitvoeren om te bezien in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een causale relatie tussen de bestuurlijke aanpak en bedreigingen en intimidaties van burgemeesters.

Inhoudsopgave

1 Inleiding

2 Bestuurlijke aanpak

3 Slachtofferschap en strafrechtelijke reactie

4 Relatie tussen inzet OOV-bevoegdheden en bedreiging/intimidatie

5 Conclusies en slotbeschouwing

Bijlage 1 Verantwoording onderzoek registraties

Bijlage 2 Verantwoording enquêtes en interviews

Bijlage 3 Literatuurlijst

Bijlage 4 Lijst van geïnterviewden

Bijlage 5 Lijst van afkortingen

Bijlage 6 Achterliggende analysetabellen

Whitepaper Aanvragen

Aanhef