Alle whitepapers

Leefbaarheid onder de loep

In dit rapport wordt de ontwikkeling van de leefbaarheid in Nederland beschreven zoals we die meten met de Leefbaarometer. De nadruk ligt op de meest recente ontwikkeling: tussen 2020 en 2022. Er wordt ingegaan op de algemene trend, verschillen tussen typen gemeenten en op de ontwikkelingen in gebieden met een gunstige of juist ongunstige leefbaarheid.

Er wordt ingezoomd op de gebieden waar de leefbaarheid structureel onder druk staat: welke gebieden zijn dit en zijn het er meer of minder dan bij de vorige meting? Aansluitend wordt ingegaan op een drietal verdiepende thema-analyses.
Ten eerste wordt aandacht besteed aan de gebieden die vanuit een ongunstige leefbaarheid sterk verbeterden (‘stijgers’) of juist verder verslechterden ('dalers’): waar liggen die gebieden en welke dimensies van de Leefbaarometer waren hierbij van belang?
Als tweede thema wordt de relatie onder-zocht tussen leefbaarheid aan de ene kant en gezondheid aan de andere kant. Als laatste thema wordt ingegaan op de effecten van nieuwbouw op de leefbaarheid. Deze analyses zijn verkennend van aard en bedoeld om de kennis van de leefbaarheidsproblematiek te vergroten en om te signaleren welke samenhang er is tussen de leefbaarheid en andere opgaven in een gebied. We hopen dat deze analyses ook op lokaal niveau als inspiratie kunnen dienen om nadere invulling te geven aan verdiepend onderzoek en de evaluatie en ontwikkeling van beleid.

Whitepaper aanvragen

Aanhef