Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
HBO
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
Drachten
Organisatie:
Galan Groep namens Gemeente Smallingerland
Dienstverband:
Fulltime

Wethouder


Gemeente Smallingerland

De Gemeente Smallingerland (met Drachten als grote kern) telt ongeveer 56.000 inwoners en is de derde gemeente in Friesland. De politieke discussies in Smallingerland zijn in de afgelopen jaren tamelijk turbulent geweest. Er moet weer rust en stabiliteit in het gemeentebestuur komen. De Raad heeft daarom besloten om over te gaan naar een ‘zakencollege’. De Gemeente Smallingerland is nu op zoek naar vier betrokken en bevlogen wethouders, die samen een goed team vormen dat efficiënt en effectief inhoud kan geven aan het bestuurlijk leiderschap dat Smallingerland nu nodig heeft.

Uitgangssituatie

De Gemeente Smallingerland is de derde grootste gemeente in de provincie Fryslân. De gemeente heeft met de kern Drachten een stevige regiofunctie en is bekend om het innovatiecluster met daar bijpassende bedrijven. De gemeente telde 55.938 inwoners op 1 januari 2019 en heeft een oppervlakte van 126,18 km². Er zijn 23.542 woningen in de gemeente Smallingerland. De gemeenteraad heeft 31 zetels.

In de gemeente is de afgelopen paar jaar ingezet op een drietal pijlers: de organisatie, het college en de gemeenteraad. De organisatie is inmiddels ingericht naar de nieuwe eisen die gesteld worden door de vele externe ontwikkelingen en vraagstukken. Het management is erop geselecteerd en de richting is vastgelegd in drie visies (organisatie, dienstverlening en leiderschap) waarbij het proces om hiertoe te komen omgevingsgericht is vormgegeven.

Ten aanzien van het college is het afgelopen jaar begeleiding ingeschakeld om rol en positie van het college en de samenwerking met de gemeenteraad te versterken. Ten aanzien van de gemeenteraad is een dergelijk proces voorbereid, maar dat moet nu geëffectueerd worden.

De politieke discussies in Smallingerland zijn in de afgelopen jaren tamelijk turbulent geweest en zeker in de afgelopen twee jaar. Inmiddels is na enkele aftredende wethouders een verkenner aangetreden, die heeft onderzocht hoe en op welke wijze weer rust en stabiliteit in het gemeentebestuur gebracht kan worden.

De Raad heeft besloten om over te gaan van een bestuursmodel met een coalitievertegenwoordiging in het college naar een ‘zakencollege’, dat eindverantwoordelijk is voor het realiseren van de bestuurlijke opgaven van de Gemeente Smallingerland. Van deze Wethouders wordt gevraagd invulling te geven aan de transformatie van hetgeen in het rapport van de verkenner is opgemerkt. Dat vraagt van het zakencollege bij de start overigens ook dat ze vanuit de kaderstelling van de Raad zélf tot een bestuurlijke adressering komen van al hetgeen op het dagelijks bestuur van een relatief grote gemeente afkomt in termen van vraagstukken en opgaven. Dat start met het formuleren van een visie op de te volgen koers. Hiervoor zijn zowel het Raadsprogramma als het Hoofdlijnenakkoord belangrijke input, met een recente actualisatie door de Raad in een Raadsvisie 2020-2022. Daar hoort ook – indachtig het eindrapport – een nieuwe cultuur bij alsmede een andere wijze van werken en samenwerken. Een andere relatie tot de gemeenteraad van Smallingerland (en andere (keten- of netwerk) stakeholders) is ook aan de orde.

De Gemeente Smallingerland is nu op zoek naar vier betrokken en bevlogen bestuurders, in de rol van:

Wethouder (m/v)

die als te benoemen Wethouder beschikt over het volgende profiel:

 1. Is een strateeg: heeft helder voor ogen hoe de bestuurlijke stip op de horizon eruit ziet voor diens eigen portefeuille en voor het ‘zakencollege’ als collectief, weet deze te formuleren en daar naar toe te werken op een ’slimme’ manier
 2. Is een netwerker met bestuurlijk ondernemerschap, zowel intern als extern. Intern is van belang om complexe en ook nieuwe opgaven het hoofd te bieden in een politieke context die in verandering is. Extern is van belang om nieuwe realisatiekracht tot stand te brengen, passend bij de vraag vanuit de samenleving
 3. Draagt de Smallingerlandse samenleving een warm hart toe. Ziet daarbij vanuit de eigen rol nadrukkelijk toe op de kwaliteit van de dienstverlening. Doet dit vanuit een grote passie voor de inwoners van Smallingerland. Heeft extra passie voor en met de specifieke doelgroepen die bijzondere aandacht vragen en die de Gemeente Smallingerland wil bereiken.
 4. Is een bouwer. Faciliteert en realiseert dat de Gemeente Smallingerland een cultuur ontwikkelt van samen werken aan samenwerking, draagt deze uit en is zelf drager van deze cultuur, zowel naar raad als organisatie én natuurlijk ook in de verbinding met externe partijen.
 5. Is charismatisch, verbindend en inspirerend. Met warmte op afstand sturen en daardoor verbindingen creëren, in- en extern. Heeft een speciaal oog voor de kwaliteiten van de professionals binnen de Gemeente Smallingerland
 6. Heeft een zakelijke instelling, ervaring met bedrijfsprocessen en een ondernemende aanpak. Gaat grote opgaven niet uit de weg: realiseert majeure projecten en heeft oog voor ‘going concern’.
 7. Draagt vanuit de eigen rol met een bestuurlijke invalshoek bij aan het bouwen aan een moderne organisatie, met oog voor ambtelijk/bestuurlijke verhoudingen en rationaliteit. Het organisatiemodel, met de directie in het hart van de organisatie, vraagt van het bestuur vertrouwen en ruggensteun om de ontwikkelrichting verder door te zetten.

Functie en verantwoordelijkheden

Bij de vorming van het zakencollege dienen bij de aanstelling van de Wethouders als eerste ook afspraken gemaakt te worden over een portefeuilleverdeling in het college. Dat gaat over de zaken waar een Wethouder bestuurlijk aan gekoppeld wordt. In ieder geval is duidelijk dat – naast de eisen uit het individuele profiel – in het te vormen team kennis en ervaring met het Sociaal Domein en de Gemeentefinanciën niet mag ontbreken. Bij de samenstelling van het zakencollege is het ook uitdrukkelijk de bedoeling een evenwichtig teamprofiel, met goede onderlinge dynamiek tussen ‘teamplayers’, te bewerkstelligen.

Ook de burgemeester is betrokken bij die portefeuilleverdeling. Binnen de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het zakencollege als geheel is de bestuurder als ‘vak’ wethouder verantwoordelijk voor de besturing van de eigen portefeuille en vervult hij/zij als zodanig een trekkersrol bij de bepaling van de strategische koers op zijn of haar domein/portefeuille én als lid van het college op het terrein van de gemeente als geheel. De Wethouder houdt bij de beleidsvorming en uitvoering van de bestuurstaken oog op het belang van de Gemeente Smallingerland in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie en maakt een zorgvuldige afweging van de belangen van allen die bij de Gemeente Smallingerland betrokken zijn. De Wethouders in het college zijn tezamen met de burgemeester verantwoordelijk voor het functioneren van de gemeente en leggen verantwoording af aan de gemeenteraad op basis van onder meer strategie (in relatie tot de Raadsvisie 2020-2022), begroting en jaarrekening, behaalde (uitvoerings)resultaten, meerjarenbeleidsplan en jaarplan.

De Wethouder is verantwoordelijk voor:

 • Het proces van strategieontwikkeling en de kwaliteit van het strategische beleid, zowel in de eigen portefeuille als in het program van het college als geheel
 • De samenhang van het beleid en de (bestuurlijke) aansturing van daaruit voortkomende activiteiten en werkzaamheden
 • Het bewaken en houden van toezicht op de implementatie, en een effectieve en efficiënte uitvoering van het vastgestelde beleid
 • Het bevorderen van een cultuur van samenwerking met de raad(sfracties) én de organisatie, waarin het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gestimuleerd
 • Het realiseren van effectieve communicatie naar samenleving, raad en eigen medewerkers
 • Het doen uitvoeren van de opdracht aan het zakencollege ten behoeve van de gemeente Smallingerland
 • Het voeren van overleg (binnen en buiten de gemeente) ten aanzien van centrale beleidsvorming op strategisch en tactisch niveau met (groepen van) relevante actoren en overige stakeholders.

De structuur van Gemeente Smallingerland

De Gemeente Smallingerland kent een ‘zakencollege’ als dagelijks bestuur met een algemene strategische portefeuille. Het zakencollege wordt voorgezeten door de Burgemeester en vergadert tenminste elke dinsdag voltallig. Elke Wethouder legt individueel én in het verband van het college als geheel verantwoording af aan de gemeenteraad. Het Presidium bespreekt met de burgemeester hoe de leden – in hun rol als fractievoorzitter – zullen gaan fungeren als een belangrijke gesprekspartner voor het zakencollege, dan wel de individuele wethouder; het doel is coördinatie en afstemming te bewerkstelligen van het werk in het college met datgene wat zich in de raad manifesteert aan opvattingen en ideeën. De driehoek en in het bijzonder de griffie speelt in deze relatie een belangrijke coördinerende rol, die het effectief functioneren van de raad als geheel bevordert en de samenwerking met het zakencollege optimaliseert.

Opdracht voor de Wethouder

De Wethouder heeft, als initiator en inspirator, als belangrijkste opdracht samen in het college de nieuw te formuleren strategische route te bepalen en te leiden, op basis van de Raadsvisie 2020-2022. De aan te trekken wethouder moet er eer in leggen om in het bestek van de komende twee jaar daar met plezier en succes aan te werken. Dat vraagt ook constructieve dialoog en samenwerking met de gemeenteraad. De Wethouder stelt daarbij de concrete strategische beleidsdoelen, de te bereiken resultaten en daarbij behorende prioriteiten vast. In Smallingerland wordt gewerkt met een gestructureerd portefeuillehoudersoverleg waarbinnen de (strategische) sturing, de planning en de visie ontwikkeling binnen de eigen portefeuille in afstemming met de organisatie wordt geagendeerd. De Wethouder ontwikkelt in een interactief proces met de gemeenteraad een visie met betrekking tot de ontwikkeling van zijn totale portefeuille en de strategische koers. Uitgangspunt hierbij is dat de Wethouder zich conformeert aan de reeds gemaakte keuzes en ingeslagen weg, en rekening houdt met de politieke verhoudingen in de raad. Binnen het zakencollege én de eigen ambtelijke organisatie draagt de Wethouder zorg voor effectieve relaties tussen de diverse geledingen en realiseert een adequate interne communicatie.

Specifieke opdrachten

 • Het zorgdragen voor een gedragen ‘visie’ in de eigen portefeuille, inclusief een daarbij horend uitvoeringsprogram (tenminste voor de restant college periode)
 • De realisatie en het borgen van de te formuleren strategische koers en de verdere succesvolle implementatie van het afgesproken beleid in de Gemeente Smallingerland
 • Het vormgeven aan het principe van betrokkenheid en consultatie/participatie dat aansluit op de (veranderende) behoefte van de burgers, instellingen en bedrijven van Smallingerland
 • Het realiseren van een cultuur (gemeenschappelijk kader van waarden en normen) die aansluit bij de ambitie, uitgangspunten en werkwijze van Gemeente Smallingerland voor de komende jaren, zoals verwoord in het Eindrapport van de verkenner
 • Creëren van de goede bestuurlijke condities voor een goed functionerende (ambtelijke) organisatie
 • Realiseren van een gezonde begroting, met dito bedrijfsvoering
 • Verdere verbetering van het imago, de positionering en de samenwerkingsgerichtheid van de Gemeente Smallingerland
 • Realiseren van een effectieve samenwerking en verstandhouding met de gemeentelijke en overige stakeholders.

Functie eisen

 • Heeft ervaring in een (eind)verantwoordelijke functie in een zakelijke- of dienstverlenende organisatie
 • Heeft een visie op het lokaal bestuur, (h)erkent de rol van de gemeenteraad
 • Herkent onderscheid tussen de bestuurlijk/ambtelijke perspectieven, is bestuurlijk sensitief.
 • Heeft zélf ervaring in een complexe politiek-bestuurlijke context
 • Is daadkrachtig met lef en heeft een leiderschapsstijl die past bij de gewenste cultuur rolneming en rolvastheid, zoals in het Eindrapport staat vermeld
 • Heeft succesvolle bijdragen geleverd aan de samenleving, en heeft maatschappelijke ‘ondernemerschap’ getoond
 • Is in het bezit van een uitgebreid netwerk, met toegevoegde waarde voor de Gemeente Smallingerland
 • Laat een open en ontvankelijke houding zien jegens inspraak en medezeggenschap van burgers, eigen medewerkers en externe samenwerkingspartijen
 • Is analytisch, heeft een conceptueel (academisch) denkniveau en strategisch inzicht
 • Heeft affiniteit met Smallingerland en regio; toont affiniteit/kennis met de Fryske taal.

Kerncompetenties

 • a) Waardengedreven bestuurlijk leiderschap
 • b) Ondernemend, innovatief en creatief
 • c) Bruggenbouwer én stevige onderhandelaar
 • d) Overtuigend en besluitvaardig
 • e) Invoelingsvermogen en (politiek) sensitief
 • f) Resultaatgericht en vasthoudend
 • g) Relativeringsvermogen en humor.

Wat biedt de Gemeente Smallingerland?

De Gemeente Smallingerland biedt een belangrijke bestuurlijk/strategische rol in een bijzondere, grotere gemeente in het oosten van Friesland, met tal van complexe opgaven waar met betrokken en bevlogen professionals in een dynamische omgeving aan gewerkt moet worden.

De functie is ingepast in de gemeentegrootte klasse 40.000 tot 60.000 inwoners, met een wethouderswedde van € 7.458,-- per maand en een maandelijkse onkostenvergoeding van € 369,--. Er is een vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Jan Willem Kradolfer, partner bij de Galan Groep, telefoon 06-5359 3988 of via 035-694 8000.

Sluiting reactietermijn: 9 juni

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...