Vakgebied:
Juridisch
Opleiding:
WO
Branche:
Overig
Functie:
Juridisch
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Parttime

Tijdelijke opdracht: inhuur Senior strategisch adviseur Omgevingswet


(opdrachtnummer:20.141)

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie). De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 20 uur per week, de beoogde startdatum is 4 januari 2020.

Specificatie

Over VNG
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn alle 355 gemeenten samen. De VNG behartigt de belangen van gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten uit en biedt een platformfunctie. Het gemeentelijk veld is sterk in beweging. Maatschappelijke issues, de netwerksamenleving, de veranderde rol van de overheid en de positie van de lokale democratie zorgen voor complexe en omvangrijke vraagstukken bij gemeenten. De aanpak vraagt om praktische verbindingen tussen gemeenten, het Rijk en andere partijen.

Over programma Omgevingswet
Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De implementatie van de Omgevingswet is in volle gang voor de inwerkingtreding. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet. Het programma Omgevingswet valt onder de verantwoordelijkheid van VNG Beleid. We zijn een programma, waarbij beleid en uitvoering nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. Het team bestaat uit ongeveer 70 betrokken medewerkers en bestaat uit mensen vanuit VNG Beleid en VNG Realisatie.

Voorbeelden van projectteams binnen de programmaorganisatie zijn: ‘Omgevingsplan’; ‘Omgevingsvisie, programma en beleid’, ‘Regionale Implementatie Coaches Omgevingswet’, ‘Financiële en structurele effecten’, ‘Vergunnen, Toezicht en Handhaven’; ‘Bekend maken, beschikbaar maken, toepasbaar maken’ en ‘Leveranciersmanagement’.

Omschrijving van de opdracht
Je gaat aan de slag als strategisch adviseur binnen het programmateam Omgevingswet. Vanuit deze functie rol ga je aan de slag met twee aandachtsgebieden:

 • Het coördineren van activiteiten om de bestuurlijke “awareness” rondom de Omgevingswet te vergroten (o.a. door gespreksrondes in het land). De invoering van het nieuw wettelijk en digitaal stelsel voor het omgevingsrecht vraagt om bestuurlijke ambities en strategische keuzes die richtinggevend zijn voor de uitwerking in regels en systemen. Met nog een jaar te gaan tot de invoering van de Omgevingswet, is bestuurlijke betrokkenheid essentieel om de Omgevingswet in te voeren.
 • Het bieden van strategisch advies aan het programmamanagement. Denk hierbij aan advies t.a.v. de samenwerking met interbestuurlijke partners en externe stakeholders zoals de G6, G40, taskforce en Netwerk Managers Omgevingswet. Je bent een algemeen sparringpartner voor het programmamanagement en je vervult een rol als “verbindingsofficier” richting externe partijen.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Het coördineren en zelf uitvoeren van de activiteiten rondom bestuurlijke betrokkenheid (in afstemming met de regionale implementatiecoaches en overige teamleden).
 • Het monitoren van- en het acteren op- de bestuurlijke betrokkenheid op het gebied van de Omgevingswet.
 • Het deelnemen aan het coördinatorenoverleg van het programma Omgevingswet VNG waarin de (kwartaal)planningen, voortgang en resultaten alsmede afhankelijkheden en knelpunten worden besproken.
 • Het bieden van strategisch advies aan het programmamanagement van het programma Omgevingswet.
 • Het verbinden van VNG met interbestuurlijke partners en externe stakeholders op het gebied van de Omgevingswet (uitwisselen van kennis en ervaringen). Op niveau van uitvoering tot directie.

Eisen

De inschrijving moet volledig voldoen aan de eisen die vermeld zijn in deze paragraaf.

Kennis en expertise

Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Een afgeronde universitaire opleiding.
 • Minimaal 10 jaar werkervaring als manager en/of directeur binnen een gemeentelijke organisatie.
 • Minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van de Omgevingswet.
 • Aantoonbare interbestuurlijke werkervaring vanuit gemeenten, het Rijk en/of koepels.
 • Aantoonbaar netwerk met gemeentelijke samenwerkingsverbanden, zoals de G6 en de G40, toelichting in motivatiebrief.
 • Aantoonbare werkervaring met het verbinden van organisaties en samenwerkingsverbanden, zowel op regionaal als op landelijk niveau.
 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Wensen

Nadat de inschrijvingen zijn gecontroleerd op de eisen, worden de wensen beoordeeld.

Onderwerp

 1. Relevant netwerk (met relevant netwerk wordt bedoeld: een netwerk bestaande uit personen die binnen het fysieke domein werken (zoals beleidsmedewerkers, programmamanagers en/of directeuren die werkzaam zijn met de Omgevingswet of binnen beleidsterreinen werkzaam zijn zoals milieu, infrastructuur, geluid, water, natuur, bodem, etc.)) binnen:
  a. Gemeenten 
  b. Interprovinciaal Overleg 
  c. Vereniging Nederlandse Gemeenten 
  d. Unie van Waterschappen 
  e. Ministeries
 2. Aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur voor:
  a. ambtenaren
  b. directie 
  c. bestuurders
  Met betrekking tot de Omgevingswet.
 3. Aantoonbare werkervaring als verbindingsofficier of een soortgelijke functie.

Informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht met een initiële periode met een omgang van maximaal 20 uur per week. De maximale vergoeding is 120 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Gesprek
Na evaluatie (eisen/wensen/prijs) worden aan de hand van de ranking in CTM één of meerdere (in de regel drie) kandidaten uitgenodigd voor het gesprek. Deze ranking wordt niet meegenomen in de beoordeling van het gesprek: het gesprek is uiteindelijk doorslaggevend.

In dit gesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk- en opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de benodigde competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt gunning van de opdracht plaats en/of wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat op het afgesproken tijdstip aanwezig is. Als de kandidaat, zonder voorafgaande afmelding, op de door ons gecommuniceerde datum en tijdstip afwezig is, kan dit leiden tot uitsluiting van de procedure.

Als u binnen zeven werkdagen na de sluitingstermijn geen uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek (via CTMSolution), kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt.

Reageren?
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform van CTMsolution.nl
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

De gepubliceerde offerteaanvraag op CTMSolution met aanbestedingsnummer 256142 is leidend boven elders gepubliceerde documenten. De eisen en wensen zijn bij eventuele discrepanties leidend boven het gestelde in de profieltekst.

De offerteaanvraag staat in het vakgebied Implementatieondersteuning.
http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

 • De deadline voor aanvraag tot registratie is 30 november 2020, 18.00 uur. Deze registratie wordt behandeld door CTMsolution.nl (helpdesk@ctmsolution.nl).
 • De deadline voor aanvraag tot kwalificatie is 3 december 2020, 18.00 uur. Deze aanvraag wordt behandeld door VNGRealisatie (das@vng.nl)
 • De deadline om te reageren op de opdracht is uiterlijk tot 4 december 2020, 12.00 uur.
 • De eerste gesprekken zijn op Dinsdag 8 december 2020, tussen 11.30 en 14.30 uur.

U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG gebruik maakt.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

 • Registreer bij CTMsolution
 • Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 • Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 • Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...