Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
WO
Branche:
Overig
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
Amsterdam
Organisatie:
SHPV
Dienstverband:
Fulltime

Programmamanager


Programmamanager

De organisatie

Het Servicehuis Parkeren en Verblijfsrechten (SHPV) is een coöperatie van en voor gemeenten, opgericht in 2010. De medewerkers van bureau SHPV zorgen voor het (laten) uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden van SHPV. SHPV heeft een bestuur en ALV; de directeur/secretaris van het bureau legt verantwoording af aan het bestuur.

De coöperatie zorgt, als marktneutrale partij, voor het beheer en de uitbouw van de landelijke infrastructuur voor de uitvoering van de taken op het gebied van parkeren en verblijven. De coöperatie maakt vastlegging en bevraging van parkeergegevens gemakkelijker vanuit een centrale database (het Nationaal Parkeerregister (NPR) dat in opdracht van het SHPV wordt beheerd door de RDW en zorgt ervoor dat gemeenten en aanbieders van parkeerdiensten makkelijker op elkaar kunnen aansluiten. Tot nu toe zijn er 101 gemeenten aangesloten op het NPR. Er zijn nog zo’n 20 gemeenten in Nederland, met betaald parkeren, die geen gebruik maken van de dienstverlening. Er zijn met 15 providers contracten afgesloten om het mogelijk te maken mobiel te betalen op straat en/of achter de slagboom (hoofdzakelijk gemeentelijke garages).

SHPV vervult de rol van Claering & Settlement van de parkeerbelasting van providers naar gemeenten.

Ter illustratie: de parkeerbelasting die via de kas van SHPV via providers naar gemeenten wordt doorgesluisd, bedroeg in 2019 een kleine 300 miljoen euro.

Het SHPV vertegenwoordigt de belangen van de aangesloten gemeenten en providers en stimuleert het delen van kennis tussen gemeenten, zodat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

De omgeving rond SHPV is volop in beweging. Vanuit de gemeenten, Ministerie van I&W, Rijkswaterstaat, marktpartijen, RDW, enz. wordt veelvuldig een beroep gedaan op SHPV om als faciliterende, neutrale overheidspartij en vanuit de NPR-database een actieve rol te vervullen.

In dit kader is een belangrijke ontwikkeling dat SHPV, met de RDW als uitvoerder, ‘Trusted Third Party’ voor open parkeerdata wordt. Dit in nauwe samenwerking met het Ministerie van I&W. Het SHPV wil graag gemeenten faciliteren om eerst de statische, en daarna de dynamische data, via het NPR en de open parkeerrechtendatabase (OPDS) kwalitatief op orde te brengen en te ontsluiten.

Het programma ‘Open Parkeerdata’ wordt voor vijf jaar aangestuurd door een Stuurgroep bestaande uit een directielid van de Ministerie van I&W, een bestuurder van SHPV en de directeur SHPV. SHPV zet een Programmamanager in.

Wij zoeken

Het SHPV is op zoek naar een door de wol geverfde en enthousiaste Programmamanager die, in samenwerking met het Ministerie van I&W, voor de komende jaren sturing kan geven aan de ontwikkeling, inrichting en borging van het OPDS in de parkeerketen en invulling kan geven aan de opdrachtgeversrol richting het RDW (de uitvoerende partij). Je wordt voor ongeveer 50 % van je tijd ingezet op dit programma. Daarnaast ga je met betrokken partijen, beleidsprogramma’s of beleidsprojecten opzetten ter innovatie van het NPR, na vaststelling van de ambities door bestuur/ALV.

Voor de komende periode verwacht het SHPV dat, gezien de geformuleerde ambities en reeds in gang gezette ontwikkelingen, dat je een voortrekkersrol vervult en in samenwerking met de RDW zorgt dat de benodigde infrastructuur toekomstbestendig blijft.

De werkzaamheden

Als Programmamanager Open Parkeerdata definieer en bewaak je, op basis van de opdracht, de structuur van het programma en voer je regie op de processen, stuur je projectleiders van de deelprojecten aan en verzorg je de afstemming en de informatievoorziening van en naar een groot aantal stakeholders. Je geeft hierbij vorm en inhoud aan de planvorming en planrealisering en stuurt en monitort op politieke, financiële en maatschappelijke kansen en risico’s. Gezien het brede werkveld en de actualiteit en gevoeligheid van het onderwerp weet je optimaal de in- en externe communicatielijnen vorm te geven richting het Ministerie I&W, betrokken partijen, belanghebbenden en de omgeving. Je adviseert daarnaast de Directeur en het Bestuur SHPV en/of Stuurgroep van het programma over de aan- en bijsturing van het programma en stelt diverse notities en (voortgangs)rapportages op.

Het programma zal, vanwege de beheersbaarheid en slagvaardigheid, zijn opgedeeld in verschillende deelprojecten. Als de verantwoordelijk Programmamanager draagt je zorg voor de opdrachtformulering per project en zorgt je voor de juiste bemensing per project. Noodzakelijke capaciteit en expertise kan worden ingeleend via betrokken partners of extern ingehuurd.

Veel van de te realiseren doelen moeten in nauwe samenwerking met verschillende ketenpartners en stakeholders worden gerealiseerd. Je draagt, als Programmamanager Open Parkeerdata, er zorg voor dat alle belangen die het programma raken of beïnvloeden meegenomen worden in het integrale proces.

Als verantwoordelijk Programmamanager draagt je er dus ook zorg voor dat alle maatregelen en resultaten vanuit het programma, structureel worden geborgd. Je verzorgt in dit kader de afstemming met partners/partijen en bewaakt/monitort de structurele doorvertaling. Noodzakelijke wijzigingen binnen de werkwijzen/organisatie van ketenpartners worden ook met de betreffende organisaties besproken en afgestemd. Als Programmamanager lever je in dit kader een belangrijke bijdrage aan de innovatie van de organisatie en de producten van het SHPV.

Kerntaken

Kerntaken van de Programmamanager SHPV zijn:

• vertalen (strategische) beleid/kaders en specifieke opdrachten naar concrete (integrale) programma’s/pilots/innovatieprojecten;

• regievoering op deze programma’s/pilots/innovatieprojecten;

• sturing geven aan vernieuwings-/verbeteringsprojecten en geïnitieerde pilots;

• ondersteunen bij het inbedden van vernieuwingen/verbeteringen in het reguliere werkproces;

• evalueren van de verschillende initiatieven en behaalde resultaten.

Wij vragen

Opleiding en ervaring:

WO werk- en denkniveau

• zeer ruime ervaring met programmamanagement en het aansturen van programma-/ projectorganisaties;

• zeer ruime kennis en ervaring binnen het werkveld parkeren/mobiliteit en de daaraan gelieerde processen, instrumenten en in- en externe partijen/stakeholders;

• visie op wat je met data kunt bereiken;

• ICT-kennis, om met de RDW te kunnen schakelen.

Competenties:

De persoon die wij zoeken voldoet aan de volgende criteria:

• je moet kunnen functioneren binnen een complexe politiek/bestuurlijke omgeving in goede samenwerking met diverse stakeholders binnen publieke en private organisaties;

• je kan het grotere geheel in delen overzien en in delen aansturen zonder het grotere geheel uit het oog te verliezen;

• je hebt een natuurlijk overwicht en straalt autoriteit uit;

• je hebt politieke voelsprieten en is in staat het programma continu te spiegelen en de veranderde omgeving;

• je weet mensen te motiveren en te enthousiasmeren;

• je weet te sturen op besluitvorming en het resultaat;

• Je werkt graag samen in een klein team waarin je bereid bent in te springen waar nodig.

Wij bieden

• een detacheringsovereenkomst voor bepaalde duur, waarin we in goed overleg met de uitlenende gemeente nadere afspraken maken en jij je rechtspositie behoudt binnen de gemeente waar je in dienst blijft;

• je salaris is minimaal € 4.730,- en maximaal € 6302,- (schaal 13) op basis van 36 uren per week.

De sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie?

Reageer dan voor 15 augustus 2020 door het opsturen van je brief met curriculum vitae naar info@shpv.nl

In verband met de richtlijnen van het van het RIVM werken we waar mogelijk thuis. We zullen in goed overleg met je afstemmen, als je wordt uitgenodigd voor een gesprek, hoe we het gesprek laten plaatsvinden.

Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Vragen over de vacature

Vragen over de vacature kun je stellen aan Maddy van Bilsen, directeur SHPV. Bereikbaar via e-mail: m.vanbilsen@shpv.nl of per telefoonnummer: 06-10175461.

Als je meer wilt weten over SHPV verwijzen we graag naar onze website: www.shpv.nl

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Solliciteren op deze functie