Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
Boxmeer
Organisatie:
Necker van Naem namens Gemeente Land van Cuijk i.o.
Dienstverband:
Fulltime

Kwartiermaker / Beoogd griffier


Vacature
De gemeenten Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis vormen per 1 januari 2022 de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De werkgeverscommissie, bestaande uit raadsleden van de vier gemeenten, heeft uitgesproken om een kwartiermaker, tevens beoogd griffier aan te willen stellen (1 fte).

In dit document worden de context, het functieprofiel en de planning van de werving- en selectieprocedure vastgelegd.

Gemeente Land van Cuijk in oprichting
Met de vorming van de gemeente Land van Cuijk ontstaat een nieuwe gemeente met ongeveer 80.000 inwoners verdeeld over 29 kernen. Deze gemeente wordt qua oppervlakte de grootste gemeente van de provincie Noord-Brabant.

Land van Cuijk beoogt een gemeente te worden met strategische denkkracht en met veel ambitie en potentie. De gemeente telt regionaal en landelijk mee en neemt politiek, bestuurlijk en ambtelijk een stevige positie in in samenwerkingsverbanden op (boven)regionale schaal. De Noord-Brabantse gemeente ligt op een economisch kansrijk knooppunt; te midden van verschillende economische hotspots met bijbehorende voorzieningen en werkgelegenheid waaronder universiteitsstad Nijmegen, Peel en Maas, logistieke hotspot Venlo, Brainport Eindhoven en het Duitse Ruhrgebied.

Zoals voor de iedere andere gemeente in Nederland zijn er verschillende trends en ontwikkelingen die ook voor gemeente Land van Cuijk leiden tot forse bestuurlijke opgaven. Voorbeelden hiervan zijn decentralisaties en taakverzwaring (sociaal domein, Omgevingswet, verruiming belastinggebied), majeure opgaven in het kader van verduurzaming en de ontwikkeling van de participatiesamenleving. De bestuurlijke opgaven hebben een grote impact op de positionering van de raad. Naast deze ontwikkelingen heeft de gemeente Land van Cuijk te maken met een aantal regionale en lokale opgaven en ambities, zoals ontgroening en vergrijzing, georganiseerde ondermijnende criminaliteit, grote leefbaarheid in de kernen en een sterke economie en krachtige regionale positie.

In een toekomstvisie heeft gemeente Land van Cuijk deze ontwikkelingen en uitdagingen vertaald naar drie ambities die richting geven aan de koers van de gemeente. De gemeente Land van Cuijk wil zich richten op de ontwikkeling van de volgende drie ambities:

 • Onze kernen zijn vitaal, krachtig en zelfbewust
 • Thuis in een groene, vitale, duurzame en veilige leefomgeving
 • Toekomstbestendige economie met sterke samenwerkingsrelaties

Geheel in lijn met deze ambities uit de toekomstvisie is de uitdaging om de schaalvergroting te realiseren met behoud van de verbinding met de inwoners in alle 29 kernen. Het motto van de nieuwe gemeente Land van Cuijk is dan ook: ‘prachtig en krachtig vanuit onze kern’.

Stand van zaken fusieproces
Eind december 2018 hebben de gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis een plan van aanpak vastgesteld met daarin een marsroute om te komen tot een herindelingsontwerp- en advies per 1 januari 2022. De gemeente Mill en Sint Hubert heeft zich hierbij op 30 januari 2020 aangesloten. Inmiddels zijn het herindelingsontwerp en het herindelingsadvies vastgesteld door de raden van de vier gemeenten. Ook hebben de colleges van de fuserende gemeente en van de zelfstandige gemeente Grave een akkoord gesloten over ambtelijke dienstverlening per 2022. In november 2021 zullen herindelingsverkiezingen worden gehouden.

Voor meer informatie over het fusieproces zie: www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl

Functieprofiel

In het kort: Land van Cuijk zoekt…
een inspirerende kwartiermaker / beoogd griffier. Een actieve griffier die in staat is tot het bedenken en organiseren van alles wat nodig is om de nieuwe gemeenteraad van Land van Cuijk effectief en herkenbaar te laten functioneren. Een verbinder, die niet alleen de 35 raadsleden weet te inspireren en begeleiden in de schaalsprong naar de nieuwe gemeente, maar ook de connectie kan maken in het gemeentehuis én met alle partners in de 29 kernen. De griffier van Land van Cuijk is zichtbaar, heeft visie en beschikt over een flinke dosis overtuigingskracht.

Opdracht
Tot 1 januari 2022
In de periode tot 1 januari 2022 werkt de kwartiermaker / beoogd griffier samen met de huidige raadsleden en griffiers van de vier gemeenten aan de voorbereidingen van de nieuwe gemeente. De griffier vervult een cruciale rol in het bedenken, bepalen en organiseren van wat nodig is om de nieuwe raad effectief en herkenbaar te laten functioneren. Het betreft hier onder andere werkzaamheden rondom de raadsverkiezingen in november 2021, de voorbereidingen van een inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden die te maken krijgen met een forse schaalsprong, en het opstellen van spelregels, verordeningen en een nieuwe vergaderstructuur.

Een andere belangrijke taak voor de kwartiermaker / beoogd griffer in deze periode is het inrichten en samenstellen van een nieuwe griffie. Van de kwartiermaker wordt verwacht dat hij/zij een team bouwt dat goed in staat is om de nieuwe gemeenteraad van Land van Cuijk te ondersteunen in hun controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken.

De kwartiermaker / beoogd griffier neemt bovendien actief deel aan de projectdriehoek, bestaande uit de voorzitter van de bestuurlijke stuurgroep, de kwartiermaker / beoogd gemeentesecretaris en de kwartiermaker / beoogd griffier om de politieke, bestuurlijke en ambtelijke lijnen in de implementatie van de herindeling voortdurend met elkaar te verbinden.

Vanaf 1 januari 2022
Vanaf 1 januari 2022 ondersteunt de griffier de nieuwe raad en raadsleden bij de taken en adviseert hij/zij hen bij de invulling van hun rol als raadslid binnen de context van de grotere gemeente Land van Cuijk. Daarbij wordt de focus eerst gelegd op het verder opbouwen en finetunen van raad en raadsondersteuning. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de periode na de herindeling, het samenvoegen van fracties en raden met diverse werkwijzen en achtergronden en het opbouwen van relaties met raadsleden, collegeleden en medewerkers in de ambtelijke organisatie. De griffier zal zich richten op het begeleiden van het ontstaan van een nieuwe raadscultuur en draagt zorg voor de inrichting van informatievoorziening en raadscommunicatie, waarmee de raad op de kaart komt.

Daarnaast wordt van de griffier verwacht dat hij/zij op innovatieve wijze de verbinding tussen de nieuwe raad en de samenleving weet te stimuleren en te initiëren. Het gaat hierbij om het in de kracht zetten van de kernen, het benutten van de kracht in de samenleving en het verbinden met partners van de gemeente, zoals ondernemers, instellingen en mede-overheden om sámen de ambities te realiseren. De ontwikkeling van dit proces vindt zijn oorsprong in de periode voor 1 januari 2022, maar zal ook zeker na deze datum voortdurend van betekenis blijven.

Taken
De griffier adviseert, ondersteunt en staat de raad actief en onafhankelijk bij in haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarmee is de griffier de eerste adviseur van de raad in brede zin, stimuleert de professionalisering van de raad en raadsfracties, verzorgt de voorbereiding, ondersteuning en afwikkeling van raadsvergaderingen en -bijeenkomsten, coördineert de logistieke en organisatorische ondersteuning van de raad en adviseert op het gebied van communicatie en burgerparticipatie om de dialoog tussen burgers en raad te faciliteren.

De griffier adviseert, gevraagd en ongevraagd, bij vraagstukken inzake de rol, de functie en de positie van de gemeenteraad als onderdeel van het gemeentebestuur in het lokale politiek-bestuurlijke besluitvormingsproces. Hij/zij initieert verbetertrajecten inzake bestuurlijke vernieuwing en levert een bijdrage aan de strategische ontwikkeling van de gemeente in zijn geheel.

De griffier bevordert op verschillende manieren de politiek-bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en stroomlijnen van werkwijzen en procedures, draagt zorg voor een goed verloop van de informatievoorziening van en naar de raad, bewaakt mede de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen van het besluitvormingsproces, en draagt zorg voor een optimale afstemming tussen gemeenteraad enerzijds en ambtelijke organisatie anderzijds. In de bestuurlijk-ambtelijke driehoek initieert de griffier strategische, procedurele en inhoudelijke vraagstukken betreffende de raad.

De griffier is verder verantwoordelijk voor het verzorgen van externe profilering van de gemeentelijke organisatie. Hij/zij fungeert als eerste aanspreekpunt bij vragen en verzoeken van derden over raadsaangelegenheden, draagt zorgt voor een herkenbare positie van de raad en de raadsgriffie voor onder meer burgers, instellingen en de gemeentelijke organisatie en geeft vorm aan beleid en uitvoering van communicatie door en over de raad, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten. Daarnaast behartigt hij/zij de belangen van de raad in de regionale samenwerking, draagt zorg voor raadsbrede activiteiten richting bevolking en onderhoudt actief contacten met andere griffiers, bedrijven, instellingen, media en burgers.

De griffie werkt onder de leiding en verantwoordelijkheid van de griffier. Hij/zij coordineert dan ook de inzet van medewerkers en middelen op de griffie, coacht de mederwerkers op de griffie en draagt zorg voor de selectie en persoonlijke ontwikkeling van nieuwe medewerkers. De griffier bevordert de samenwerking tussen medewerkers zowel binnen de griffie als tussen de griffie en de ambtelijke organisatie en met andere samenwerkingsverbanden en stelt planningen, ramingen, rapportages en kern- en stuurgetallen betreffende de griffie en de gemeenteraad op.

Profiel kandidaat
De griffier is een inspirerend secretaris, adviseur en klankbord voor de raad, fracties en 35 raadsleden in de schaalsprong naar een nieuwe gemeente. De griffier is zelfstandig en onafhankelijk in zijn/haar ondersteuning van de gemeenteraad, maar werkt tegelijkertijd goed samen met het college en de ambtelijke organisatie. Hij/zij zorgt ervoor dat de basis op orde is.

De beoogd griffier van Land van Cuijk neemt een spilfunctie in het lokale bestuur. Zichtbaarheid is hierbij een voorwaarde. De griffier is een herkenbaar aanspreekpunt voor de raadsleden, college en ambtelijke organisatie, maar ook zeker voor partners van de gemeente, zoals burgers, ondernemers, instellingen en andere belangengroepen in de 29 kernen van Land van Cuijk. Deze opgave vraagt om een echte verbinder, een griffier die open en warm communiceert en naar buiten gericht is wanneer hier kansen voor zijn.

De griffier voor gemeente Land van Cuijk is omgevingssensitief. Hij/zij signaleert en vertaalt maatschappelijke trends en ontwikkelingen naar voor de raad relevante informatie en thema’s en weet de raad hiermee te inspireren. De griffier weet te prikkelen en te verleiden, maar komt ook met praktische handvatten en oplossingen om de raad mee te nemen in de schaalsprong.

De griffier leidt een slagvaardige, wendbare en verbindende griffie; een die snel kan schakelen tussen ‘adviesbureau’ en ‘secretariaat’. Hij/zij voert regie op de raadsplanning en de afdoening van toezeggingen en moties en weet een goede balans te vinden tussen het halen en brengen van informatie. De griffier weet te adviseren op het snijvlak van strategie en tactiek en behoudt daarbij altijd een onafhankelijk positie.

De gemeente Land van Cuijk zoekt een griffier met visie. Hij/zij beschikt over leidinggevende capaciteiten en overtuigingskracht. Verder is de griffier van gemeente Land van Cuijk onafhankelijk, stressbestendig en proactief.

De griffier voelt zich betrokken bij en verbonden met de Land van Cuijkse gemeenschap.

Competenties

Communicatief
Omschrijving: kan procedures, ideeën en meningen door gebruik van heldere en correcte taal aan anderen duidelijk maken.

Gedragsindicatoren:

 • Is toegankelijk en behulpzaam. Het contact is informeel, maar formeel indien nodig.
 • Communicatie richting de raad is helder, tijdig en juist.
 • Heeft gevoel voor de inhoud van het raadswerk en benut deze kennis in zijn/haar advisering.
 • Kan zich inleven in de cultuur en de omgangsvormen van anderen en daar de communicatie op afstemmen.
 • Is in staat een goede werkrelatie op te bouwen en te onderhouden met de partners in de driehoek en de ambtelijke organisatie.
 • Kan complexe procedures en ideeën zowel mondeling als schriftelijk in begrijpelijke taal uitleggen.
 • Is in staat om te overtuigen en te enthousiasmeren.
 • Heeft een open houding.

Politiek bestuurlijke sensitiviteit
Omschrijving: is communicatief vaardig, heeft sterke sensitieve kwaliteiten voor wat betreft politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet zich daarin onafhankelijk op te stellen.

Gedragsindicatoren:

 • Heeft sterk ontwikkelde voelsprieten en weet wat er leeft, ook als er sprake is van impliciete zaken. De griffier is zich daarbij bewust van de eigen onafhankelijke rol.
 • Kent de behoeften, weet waar politiek-bestuurlijke gevoeligheden liggen, doorziet complexe processen en stelt zich neutraal op.
 • Is een steunpilaar en een dienend, betrouwbaar persoon.
 • Is zich bewust van de positie van de raad en weet daarop in houding en gedrag aan te sluiten door de belangen naar voren te brengen. Hij/zij stelt zich op als ambassadeur van de raad.
 • Is diplomatiek, neutraal en onafhankelijk.

Vernieuwingsgericht
Omschrijving: in staat om voor Land van Cuijk passende vernieuwingen met betrekking tot het functioneren van de raad en de griffie te bedenken en daarover met overtuiging te adviseren.

Gedragsindicatoren:

 • Denkt out-of-the-box en komt met voor Land van Cuijk toepasbare ideeën voor vernieuwing.
 • Kan vooruitdenken en ziet kansen.
 • Bedenkt waar in de toekomst behoefte aan is en biedt hiervoor praktische handvatten en oplossingen.
 • Kan ideeën voor vernieuwing initiëren en succesvol overbrengen, verdedigen en beïnvloeden, niet alleen intern maar ook extern.
 • Kent de balans tussen vernieuwen en beheren.
 • Kan zich aanpassen aan context en omgangsvormen.
 • Weet te prikkelen, te inspireren, te verleiden, maar houdt oog voor de gemeenschappelijke deler en daarmee de haalbaarheid van ideeën.

Overtuigingskracht
Omschrijving: weet met overtuiging en voortvarend te werk te gaan en is doortastend.

Indicatoren:

 • Gaat uit van zijn/haar eigen kracht.
 • Houdt van aanpakken en doorpakken.
 • Is in staat om knopen door te hakken.
 • Beschikt over geduld en doorzettingsvermogen.
 • Laat zaken niet op hun beloop.

Andere relevante competenties

 • Goede mondeling en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Visie
 • Onafhankelijk
 • Initiatiefrijk
 • Stressbestendig
 • Leidinggevende capaciteiten
 • Aanpassingsvermogen

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Breed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen
 • Betrokken bij de Land van Cuijkse gemeenschap
 • Affiniteit met het werken op de griffie

Arbeidsvoorwaarden en procedure

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt (indicatief) gehonoreerd in schaal 15 van de CAO Gemeenten. Het salaris bedraagt maximaal € 7.675,-bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband. Naast het salaris is er een Individueel Keuze Budget van 17,05% van het bruto-salaris.

De functie van griffier wordt per januari 2022 een vaste formatieplaats binnen de gemeente Land van Cuijk. De kwartiermaker / beoogd griffier start met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot 1 januari 2022. Bij vastgesteld voldoende functioneren zal de werkgeverscommissie Land van Cuijk in oprichting. een aanbeveling doen aan de gemeenteraad Land van Cuijk tot benoeming van de beoogd griffier als griffier van de gemeente Land van Cuijk. In de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente Land van Cuijk (3 januari 2022) wordt de griffier aangewezen en op arbeidsovereenkomst aangesteld.

Procedure
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.

De selectie vindt plaats in twee gespreksronden. De eerste ronde is gepland op 24 november 2020 (middag/avond). Dan vindt een gesprek plaats met vier raadsleden. De tweede gespreksronde is gepland op 15 december 2020 (avond). Dan vinden twee gesprekken plaats: één gesprek met acht raadsleden en één gesprek met de kwartiermaker / beoogd gemeentesecretaris en een burgemeester (adviseurs). De selectiecommissie (raadsleden) wordt ondersteund door een adviseur van Necker van Naem (Marijke van de Plasse).

Een assessment, risicoanalyse integriteit en referentiecheck kunnen deel uitmaken van de procedure Voor indiensttreding is een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist.

De kwartiermaker / beoogd griffier wordt door één van de raden benoemd en is voorzien in een raadsvergadering in januari 2021. De daadwerkelijke start vindt plaats op 1 maart 2021.

Solliciteren of meer informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Marijke van de Plasse, manager bij Necker van Naem, via 06-55808139.

Solliciteren kan tot en met 8 november 2020 door een motivatiebrief en curriculum vitae in te sturen via sollicitaties@necker.nl onder vermelding van ‘vacature griffier Land van Cuijk’. In de motivatiebrief geeft de kandidaat nadrukkelijk aan wat zijn/haar visie is op de rol van de griffier in de nieuwe gemeente, op welke wijze de kandidaat de nieuwe raadsleden gaat ondersteunen bij de schaalsprong en wat zijn/haar eigen toegevoegde waarde als griffier is.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...